ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 318 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 11. Circular Economy - Κυκλική Οικονομία / 11.1 Διαχείριση Αποβλήτων & Κυκλική Οικονομία

Πρωτοβουλία

Περιβαντολλογική Διαχείριση - Διαχείριση Αποβλήτων

Περιβαντολλογική Διαχείριση - Διαχείριση Αποβλήτων
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΥΓΕΙΑ Α.Ε.

Το ΥΓΕΙΑ είναι το πρώτο μεγάλο Ιδιωτικό Νοσηλευτικό Ίδρυμα που λειτούργησε στην Ελλάδα, καθιστώντας τo ως μία από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές Κλινικές της χώρας μας.

Το ΥΓΕΙΑ μέλος του Ομίλου Hellenic Healthcare, είναι η πρώτη Ιδιωτική Κλινική στην Ελλάδα που έχει διαπιστευθεί σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ποιότητας Joint Commission International (JCI), την κορυφαία διαπίστευση στον κόσμο για την Ποιότητα και Ασφάλεια στις υπηρεσίες υγείας, πριν 10 έτη.

Το ΥΓΕΙΑ στα 50 χρόνια ανελλιπούς, καινοτόμου και αδιαπραγμάτευτης ποιότητας υπηρεσιών και ασφάλειας ασθενών, πρωτοπορεί και ενισχύει συνεχώς και αδιαλείπτως τις υπηρεσίες του, τόσο σε επίπεδο υποδομής όσο και οργάνωσης, με κύριο στόχο την πλήρη ανταπόκρισή του στις υψηλές απαιτήσεις των ασθενών και την εναρμόνισή του με την τεχνολογική εξέλιξη στον τομέα της ιατρικής επιστήμης, δικαιολογώντας απόλυτα τον τίτλο του κύριου πρωταγωνιστή στη διαμόρφωση ενός υγιούς τοπίου στο οποίο κυριαρχεί η αξιοπιστία, η πρωτοπορία και ο σεβασμός στον άνθρωπο και τη ζωή.

www.hygeia.gr

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Δέσμευσή μας είναι να προωθούμε την προστασία του περιβάλλοντος και να ελαχιστοποιούμε τις δυνητικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων μας στο περιβάλλον, στο βαθμό που αυτό είναι ευλόγως εφικτό. Το ΥΓΕΙΑ πραγματοποιεί σε ετήσια βάση αξιολόγηση των επιπτώσεων που έχουν στο περιβάλλον οι δραστηριότητές μας και οι υπηρεσίες που παρέχουμε. Με βάση την αξιολόγηση αυτή, προσπαθούμε να βελτιώνουμε την περιβαλλοντική μας επίδοση θέτοντας στόχους, καθορίζοντας δείκτες, εντοπίζοντας σημεία προς βελτίωση και εφαρμόζοντας κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

 

Χρονική διάρκεια

Σε εξέλιξη


Περιγραφή

Επικίνδυνες Ουσίες και Χημικά:

Το 2012, εκδόθηκε στην Ελλάδα νέα νομοθεσία που αφορά στο περιβάλλον και στα απόβλητα και συγκεκριμένα, ο Ν. 4042/2012. Την ίδια χρονιά, το ΥΓΕΙΑ οργάνωσε εσωτερική εκπαίδευση στην οποία συμμετείχε όλο το αρμόδιο προσωπικό του Ομίλου, στην οποία ενημερώθηκαν σχετικά με τις αλλαγές στη νέα νομοθεσία και τις νέες απαιτήσεις. Σε συμμόρφωση προς τη νέα νομοθεσία και για τη διασφάλιση της ορθής διαχείρισης των επικίνδυνων υλικών και αποβλήτων -υποστηρίζοντας, με αυτό τον τρόπο, ένα υγιές και ασφαλές περιβάλλον για τους ασθενείς, τους επισκέπτες και το προσωπικό- το ΥΓΕΙΑ έχει καταρτίσει και εφαρμόζει το Πλάνο Διαχείρισης Επικίνδυνων Ουσιών και Αποβλήτων, το οποίο περιλαμβάνει τις διαδικασίες που εφαρμόζονται για το χειρισμό, αποθήκευση, μεταφορά και απόρριψη των επικίνδυνων ουσιών και των αποβλήτων που παράγονται κατά τη λειτουργία των υπηρεσιών και τμημάτων του νοσοκομείου. Μέσα στο 2012, το ΥΓΕΙΑ δημιούργησε και τηρεί ενημερωμένη Βάση Δεδομένων Χημικών (Chemicals Management Database) με τις χημικές ουσίες που διαχειρίζονται όλα τα τμήματα του ΥΓΕΙΑ, καθώς και οι συνεργαζόμενες/συστεγαζόμενες εταιρίες σε στερεή, υγρή και αέρια μορφή. Το προσωπικό, όποτε απαιτείται, χρησιμοποιεί Μέτρα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) κατά τη διαχείριση των επικίνδυνων ουσιών ή μειγμάτων. Η επιλογή και χρήση των ΜΑΠ, βασίζεται στα όσα αναγράφονται στα MSDS και στις ετικέτες των ουσιών. Επίσης, μέσα στο 2012, αναπτύξαμε και εφαρμόζουμε το Σχέδιο Αντιμετώπισης Διασκορπισμού Επικίνδυνων Ουσιών, σκοπός του οποίου είναι η παροχή των απαραίτητων πληροφοριών προς το προσωπικό όλων των ειδικοτήτων και τις συνεργαζόμενες εταιρίες και ο καθορισμός των ενεργειών για την αποτελεσματική αντιμετώπιση ενός συμβάντος διασκορπισμού επικίνδυνων ουσιών ή αποβλήτων εντός των εγκαταστάσεων του ΥΓΕΙΑ.

Υγρά απόβλητα αστικού τύπου:

Κάθε χρόνο, το ΥΓΕΙΑ πραγματοποιεί μετρήσεις των υγρών αποβλήτων στο κεντρικό φρεάτιο του Νοσοκομείου, οι οποίες καλύπτουν πλήρως τις παραμέτρους που προβλέπονται από τη νομοθεσία. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων είναι εντός των προβλεπόμενων ορίων από τον αποδέκτη (ΕΥΔΑΠ).

Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ):

Τα ΑΣΑ των Κλινικών του Ομίλου στην Ελλάδα απορρίπτονται σε κοινούς κάδους με ποδοκίνητο καπάκι, σε μαύρες πλαστικές σακούλες, που μετά την πλήρωσή τους, ασφαλίζονται με strap ασφαλείας και μεταφέρονται στο χώρο αποθήκευσης απορριμμάτων. Αποθηκεύονται σε ειδικούς περιέκτες (press container), οι οποίοι βρίσκονται σε εξωτερικό χώρο, μακριά από χώρους αποθήκευσης ή προετοιμασίας τροφίμων. Η αποκομιδή τους από τα συνεργεία καθαριότητας του Δήμου πραγματοποιείται τουλάχιστον μία φορά ημερησίως και οδηγούνται προς τελική διάθεση στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων που καλύπτει τις ανάγκες της Αττικής. Στο πλαίσιο της δέσμευσής μας για την προστασία του περιβάλλοντος και την ελαχιστοποίηση των δυνητικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων μας στο περιβάλλον, στο βαθμό που αυτό είναι ευλόγως εφικτό, εφαρμόζουμε πρόγραμμα ανακύκλωσης σε χαρτοκιβώτια ήδη από τον Οκτώβριο του 2010 με απόλυτη επιτυχία.

Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά (ΕΑΑΜ):

Τα ΕΑΑΜ απορρίπτονται σε κίτρινους ανθεκτικούς σάκους εντός χαρτοκιβωτίων ειδικών προδιαγραφών. Τα χαρτοκιβώτια τοποθετούνται εντός κίτρινου ανθεκτικού σάκου, που φέρει το σήμα του βιολογικού κινδύνου. Τα χαρτοκιβώτια βρίσκονται πάνω σε ειδικούς τροχήλατους κάδους με πεντάλ και καπάκι. Τα αιχμηρά απόβλητα απορρίπτονται σε κίτρινα αδιάτρητα, ανθεκτικά δοχεία με καπάκι και ειδική σήμανση που πληροφορεί για το περιεχόμενό τους και έχουν το σήμα του βιολογικού κινδύνου. Τα ΕΑΑΜ αποστειρώνονται και στη συνέχεια διατίθενται σε χώρους υγειονομικής ταφής.

Μικτά Επικίνδυνα Απόβλητα (ΜΕΑ):

Τα ΜΕΑ απορρίπτονται όπως και τα ΕΑΑΜ, μόνο που χρησιμοποιούνται σακούλες και ειδικά χαρτοκιβώτια συλλογής κόκκινου χρώματος. Τα ΜΕΑ αποτεφρώνονται και στη συνέχεια διατίθενται σε χώρους υγειονομικής ταφής.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Το 2012, ανακυκλώσαμε 102 τόνους χαρτιού που αντιστοιχούν σε 1.734 δέντρα, τα οποία δεν θα κοπούν χάρη σε αυτή τη δράση. Αντίστοιχα, το 2013, ανακυκλώσαμε 115 τόνους χαρτιού που αντιστοιχούν σε 1.955 δέντρα. Το 2012, προωθήθηκαν από τις Κλινικές του Ομίλου 229 tn ΕΑΑΜ και 64 tn ΜΕΑ προς κατάλληλη επεξεργασία (αποστείρωση ή αποτέφρωση) και καταστροφή σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρείες για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων. Το 2013, τα αντίστοιχα μεγέθη ανέρχονταν σε 218 tn ΕΑΑΜ και 83 tn ΜΕΑ. Το 2012, η παραγωγή Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) στο ΥΓΕΙΑ κυμάνθηκε στα 2,37 kg ανά ασθενοημέρα, ενώ το 2013, στα 2,26 kg ανά ασθενοημέρα.Τόπος Δράσης

Ελλάδα


Συνεργασία με φορέα

Όχι


Συμμετοχή εργαζομένων

Όχι


Οφέλη για τον Οργανισμό

Η περιβαλλοντική διαχείριση από τελεί μέρος της στρατηγικής του ΥΓΕΙΑ, και θεωρούμε ότι συμβάλλει ενεργά στην υγιή ανάπτυξη του, στην βελτίωση κύρους και «ανταγωνιστικότητας», στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης των πολιτών, των υπαλλήλων του συμβάλλοντας στην προώθηση των στόχων της αειφορίας.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
"Ταξιδεύουμε για την Υγεία"

Ανάλυση Ουσιαστικότητας

Ανθρώπινα Δικαιώματα

Διαφάνεια και καταπολέμιση της Διαφθοράς

Εθελοντισμός

Εθελοντισμός Εργαζομένων

Επιχειρησιακή Ηθική και Διακυβέρνηση στο Υγεία

Καλή υγεία για καλύτερη ζωή

Πολιτική Ίσων Ευκαιριών & Καταπολέμηση διακρίσεων εντός του ΥΓΕΙΑ

Πολιτική Προμηθειών του ΥΓΕΙΑ

Υγεία και Ασφάλεια Εργαζομένων

Υπευθυνότητα για τους Ασθενείς μαςΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation