ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 343 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Υπεύθυνες Προμήθειες

Πρωτοβουλία

Πολιτική Προμηθειών του ΥΓΕΙΑ

Πολιτική Προμηθειών του ΥΓΕΙΑ
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΥΓΕΙΑ Α.Ε.

Το ΥΓΕΙΑ είναι το πρώτο μεγάλο Ιδιωτικό Νοσηλευτικό Ίδρυμα που λειτούργησε στην Ελλάδα, καθιστώντας τo ως μία από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές Κλινικές της χώρας μας.

Το ΥΓΕΙΑ μέλος του Ομίλου Hellenic Healthcare, είναι η πρώτη Ιδιωτική Κλινική στην Ελλάδα που έχει διαπιστευθεί σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ποιότητας Joint Commission International (JCI), την κορυφαία διαπίστευση στον κόσμο για την Ποιότητα και Ασφάλεια στις υπηρεσίες υγείας, πριν 10 έτη.

Το ΥΓΕΙΑ στα 50 χρόνια ανελλιπούς, καινοτόμου και αδιαπραγμάτευτης ποιότητας υπηρεσιών και ασφάλειας ασθενών, πρωτοπορεί και ενισχύει συνεχώς και αδιαλείπτως τις υπηρεσίες του, τόσο σε επίπεδο υποδομής όσο και οργάνωσης, με κύριο στόχο την πλήρη ανταπόκρισή του στις υψηλές απαιτήσεις των ασθενών και την εναρμόνισή του με την τεχνολογική εξέλιξη στον τομέα της ιατρικής επιστήμης, δικαιολογώντας απόλυτα τον τίτλο του κύριου πρωταγωνιστή στη διαμόρφωση ενός υγιούς τοπίου στο οποίο κυριαρχεί η αξιοπιστία, η πρωτοπορία και ο σεβασμός στον άνθρωπο και τη ζωή.

www.hygeia.gr

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

                                                                     Υπεύθυνη Διαχείριση Προμηθειών

Προτεραιότητα του ΥΓΕΙΑ αποτελεί η αποτελεσματική εφαρμογή τόσο των τεχνολογιών αιχμής, όσο και των ιατρικών πρακτικών που εφαρμόζονται σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε αυτό το πλαίσιο, το μεγαλύτερο ποσοστό των προμηθειών στο ΥΓΕΙΑ συνδέεται με την εφαρμογή των εξελίξεων της τεχνολογίας, την απόκτηση καινοτόμων μηχανημάτων και σύγχρονου εξοπλισμού.

Για την αποτελεσματικότερη και διαφανή διαχείριση των προμηθειών του, το ΥΓΕΙΑ έχει συγκροτήσει Κεντρική Επιτροπή Προμηθειών. Η Επιτροπή είναι τριμελής και η θητεία των μελών της είναι ετήσια με δυνατότητα επαναδιορισμού. Το έργο της Επιτροπής Προμηθειών ασκείται εντός συγκεκριμένου πλαισίου αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τον κανονισμό που εφαρμόζεται. Σε ετήσια βάση ο Πρόεδρος της Επιτροπής παρουσιάζει τα πεπραγμένα του έτους στο Διοικητικό Συμβούλιο και τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Κεντρικής Επιτροπής Προμηθειών κοινοποιούνται στην Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου.

Η εφαρμογή διαδικασιών για τις προμήθειες αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την αποτελεσματικότερη εποπτεία και διαχείρισή τους. Εφαρμόζοντας ένα σύνολο διαδικασιών για την προμήθεια παγίων, υλικών και υπηρεσιών σε όλες τις εταιρείες, το ΥΓΕΙΑ αποσκοπεί στην ενιαία διαχείρισή τους και τον καλύτερο έλεγχο. Οι βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται αφορούν σε όλα τα στάδια των προμηθειών από την εκδήλωση ανάγκης, την έρευνα αγοράς, την αξιολόγηση έως την ολοκλήρωση της προμήθειας.

 

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Το ΥΓΕΙΑ, μέσω της Διεύθυνσης Εφοδιαστικής Αλυσίδας και της Διεύθυνσης Βιοϊατρικής & Παγίων, έχει καταφέρει την προμήθεια με υλικά τα οποία πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες που καθορίζουν το κανονιστικό πλαίσιο. Οι ανωτέρω Διευθύνσεις κατευθύνουν και εκπαιδεύουν το γραφείο προμηθειών και την αποθήκη του νοσοκομείου σε ό,τι αφορά τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας με σκοπό τη διασφάλιση της υγείας των ασθενών αλλά και της ποιότητας των υπηρεσιών του ίδιου του Νοσοκομείου.

 

Χρονική διάρκεια

Σε εξέλιξη 


Περιγραφή

Διαδικασίες επιλογής προμηθευτών

Το ΥΓΕΙΑ, σύμφωνα με τις αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης, τηρεί τις αρχές της διαφάνειας, της μεταχείρισης και της αποφυγής των διακρίσεων στις διαδικασίες προμηθειών. Η διαδικασία επιλογής προμηθευτών βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια, όπως είναι η ποιότητα και η ασφάλεια των παρεχόμενων υλικών και υπηρεσιών, η συμμόρφωση με τα νομοθετικά πλαίσια, η πιστωτική πολιτική των υποψηφίων προμηθευτών καθώς και η αξιοπιστία και ακεραιότητά τους. Εκτός από τα αυστηρά κριτήρια ποιότητας και της έκβασης της συνεργασίας με τους προμηθευτές, το ΥΓΕΙΑ επιλέγει να συνεργάζεται με προμηθευτές που σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, το περιβάλλον, καθώς και τη διαφάνεια στις συναλλαγές.

‣ Ανθρώπινα Δικαιώματα - Συνθήκες Εργασίας

Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ελεύθερης εργασίας θεωρείται θεμελιώδης αρχή για το ΥΓΕΙΑ. Έχοντας θεσπίσει πρακτικές και πολιτικές με βάση τη νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα για το προσωπικό του, αναμένει από τους προμηθευτές του παρόμοια αντιμετώπιση και τήρηση των ανωτέρω αρχών. Η συμμόρφωση προς τη νομοθεσία, ο σεβασμός και η δίκαιη αντιμετώπιση, χωρίς διακρίσεις, του ανθρώπινου δυναμικού, η δημιουργία ενός περιβάλλοντος εργασίας που διέπεται από αξίες όπως η εργασιακή υγεία και ασφάλεια, η εμπιστοσύνη και απαλλαγμένο από οποιαδήποτε μορφή καταναγκαστικής και παιδικής εργασίας, είναι απαιτήσεις του ΥΓΕΙΑ προς τους προμηθευτές του.

‣ Προστασία του περιβάλλοντος

Στο πλαίσιο της εταιρικής υπευθυνότητας, ένας από τους σημαντικότερους στόχους που έχει τεθεί από το ΥΓΕΙΑ, είναι η προστασία του περιβάλλοντος και η μείωση του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος. Προς αυτή τη κατεύθυνση, το ΥΓΕΙΑ  επιλέγει προμηθευτές που ενστερνίζονται τις ίδιες αξίες, συμμορφώνονται με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία και παρουσιάζουν δράσεις ευαισθητοποίησης και προάσπισης του περιβάλλοντος.

‣ Αξιοκρατία & Διαφάνεια – Καταπολέμηση Διαφθοράς

Η αξιοκρατία στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, η διαφάνεια των συναλλαγών αλλά και η αντιμετώπιση της διαφθοράς και οποιασδήποτε μορφής δωροδοκίας, αποτελούν για τοΥΓΕΙΑ αδιαπραγμάτευτα κριτήρια επιλογής και συνεργασίας με τους εκάστοτε προμηθευτές.

Με γνώμονα το ήθος στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων, σημαντικό στοιχείο για τη σύναψη συνεργασίας με τοΥΓΕΙΑ αποτελεί η ταύτιση των απόψεων, η συμφωνία στις ανωτέρω αρχές και η τήρησή τους από το σύνολο των προμηθευτών.

Η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής προμηθευτών του ΥΓΕΙΑ καθορίζεται από τους ακόλουθους παράγοντες:

• Αξιολόγηση από τα στελέχη των νοσηλευτικών Διευθύνσεων των υποψήφιων προς ένταξη υλικών σύμφωνα με τις διαδικασίες του.

• Έλεγχος στην τοπική αγορά για διαθέσιμα υλικά ανωτέτρας ή αντίστοιχης ποιότητας με όσα χρησιμοποιούνται στα νοσοκομεία της Ελλάδας.

• Απαίτηση πιστοποιητικών ποιότητας (CE, Declaration of Conformity, Design Examination) για το σύνολο των προϊόντων που εισέρχονται στο Νοσοκομείο σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες.

• Απαίτηση πιστοποιητικών ποιότητας των προμηθευτών όπου προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

• Επιλογή των οικονομικότερα αποδεκτών προσφορών των προμηθευτών από το Νοσοκομείο.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Ο καταμερισμός των δαπανών ανάμεσα σε τοπικούς και Έλληνες προμηθευτές καθορίζεται από μια σειρά κριτηρίων, κρίσιμων για την τελική προμήθεια των υλικών τα οποία θα καταλήξουν στους ασθενείς. Συνοπτικά αναφέρουμε:

- Με την απαίτηση πιστοποιητικών ποιότητας (CE, Declaration of Conformity) για το σύνολο των προϊόντων που εισέρχονται στο Νοσοκομείο καθώς και των πιστοποιητικών ποιότητας των προμηθευτών όπου απαιτείται από την τοπική νομοθεσία, καθορίζεται η τελική ποιότητα των υλικών.
- Με την αξιολόγηση και δοκιμαστική χρήση όπου αυτό είναι δυνατό από τα στελέχη των νοσηλευτικών Διευθύνσεων των υποψήφιων προς ένταξη υλικών σύμφωνα με τις διαδικασίες του ΥΓΕΙΑ, διασφαλίζεται η εν λόγω ποιότητα.
- Με την επιλογή των οικονομικότερων αποδεκτών από το Νοσοκομείο προσφορών των προμηθευτών, καθώς και το συνυπολογισμό των μεταφορικών στη διαμόρφωση της τελικής τιμής των κωδικών, διασφαλίζεται η καλύτερη τελική τιμή για τον ασθενή.

 

Ενίσχυση τοπικών προμηθευτών

Προτεραιότητα δίνεται στην επιλογή προμηθευτών από την ελληνική αγορά, με αποτέλεσμα το ποσοστό τους να ξεπερνάει το 80% του συνόλου των εγκεκριμένων προμηθευτών. Το ΥΓΕΙΑ υποστηρίζει έμπρακτα την ελληνική οικονομία, δίνοντας προτεραιότητα σε Έλληνες προμηθευτές, κατά τη διαδικασία επιλογής, εφόσον καλύπτουν όλα τα απαιτούμενα κριτήρια.Τόπος Δράσης

Ελλάδα


Συνεργασία με φορέα

Προμήθειες Y-LOGIMED

Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στις προμήθειες υγειονομικού υλικού, ο οποίες βασίζονται στη λογική του Just in Time (JIT) με κύριο προμηθευτή τη θυγατρική Εταιρεία Y-LOGIMED. Η Y-LOGIMED διασφαλίζει την ικανοποίηση αιτημάτων σχετικά με αγορά παγίων, τα οποία κατά κύριο λόγο είναι ιατρικά μηχανήματα.

Στόχος της Y-LOGIMED κατά τη διεξαγωγή των αγορών, είναι να διασφαλίσει αξιόπιστες πηγές προμηθειών. Οι ειλικρινείς συνδιαλλαγές με τους προμηθευτές είναι ουσιώδους σημασίας για σταθερές, μακροπρόθεσμες σχέσεις. Έτσι, διαχειρίζεται τους προμηθευτές ως συνεταίρους και αναμένει από αυτούς να έχουν εύλογα κέρδη από τις εν λόγω συναλλαγές. Παρέχει σε όλους τους υποψήφιους προμηθευτές αμερόληπτες και ισότιμες ευκαιρίες. Οι αποφάσεις βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια όπως η τιμή και η ποιότητα, καθώς και η αξιοπιστία και η ακεραιότητα ενός προμηθευτή.

Οι εργαζόμενοι της εταιρείας είναι επιφορτισμένοι με εμπορικές και ιδιοκτησιακές πληροφορίες. H εμπιστευτικότητα των εργαζομένων αποτελεί τη βάση των εταιρικών επικοινωνιών, είτε στις εσωτερικές βαθμίδες και συνεργασίες της εταιρείας, είτε στις εξωτερικές σχέσεις με πελάτες, συνεργάτες και προμηθευτές. Η πολιτική της Y-LOGIMED σε αυτό τον τομέα είναι αυστηρή και αδιαπραγμάτευτη.

Αξιολόγηση προμηθευτών από τη Y-LOGIMED

Σε ετήσια βάση, το Τμήμα Ποιότητας της Y-LOGIMED σε συνεργασία με τα αντίστοιχα τμήματα προμηθειών της εταιρείας αξιολογεί τους προμηθευτές της, με σκοπό την ανεύρεση του βέλτιστου μείγματος ποιότητας και αποτελεσματικότητας στους όρους συνεργασίας. Η Εταιρεία ανέπτυξε ειδικό Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθειών & Εφοδιαστικής Αλυσίδας, ο οποίος θέτει το πλαίσιο συνεργασίας και τις απαραίτητες προϋποθέσεις που θα πρέπει να τηρούνται από όλους τους προμηθευτές, ανεξαιρέτως.

Ενίσχυση τοπικών προμηθευτών

Προτεραιότητα δίνεται στην επιλογή προμηθευτών από την ελληνική αγορά, με αποτέλεσμα το ποσοστό τους να ξεπερνάει το 80% του συνόλου των εγκεκριμένων προμηθευτών. Το ΥΓΕΙΑ υποστηρίζει έμπρακτα την ελληνική οικονομία, δίνοντας προτεραιότητα σε Έλληνες προμηθευτές, κατά τη διαδικασία επιλογής, εφόσον καλύπτουν όλα τα απαιτούμενα κριτήρια.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Όχι


Οφέλη για τον Οργανισμό

Η αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας του ΥΓΕΙΑ επιδρά καταλυτικά στην αναπτυξιακή πορεία του, και στην μεθοδική προσέγγιση διαχείρισης κινδύνων, αυξάνοντας με τον τρόπο αυτό την πιθανότητα επιτυχίας και την υγιή ανάπτυξη του. 
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
"Ταξιδεύουμε για την Υγεία"

Ανάλυση Ουσιαστικότητας

Ανθρώπινα Δικαιώματα

Διαφάνεια και καταπολέμιση της Διαφθοράς

Εθελοντισμός

Εθελοντισμός Εργαζομένων

Επιχειρησιακή Ηθική και Διακυβέρνηση στο Υγεία

Καλή υγεία για καλύτερη ζωή

Περιβαντολλογική Διαχείριση - Διαχείριση Αποβλήτων

Πολιτική Ίσων Ευκαιριών & Καταπολέμηση διακρίσεων εντός του ΥΓΕΙΑ

Υγεία και Ασφάλεια Εργαζομένων

Υπευθυνότητα για τους Ασθενείς μαςΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation