ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 344 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Αντιμετώπιση της Διαφθοράς

Πρωτοβουλία

Διαφάνεια και καταπολέμιση της Διαφθοράς

Διαφάνεια και καταπολέμιση της Διαφθοράς
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΥΓΕΙΑ Α.Ε.

Το ΥΓΕΙΑ είναι το πρώτο μεγάλο Ιδιωτικό Νοσηλευτικό Ίδρυμα που λειτούργησε στην Ελλάδα, καθιστώντας τo ως μία από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές Κλινικές της χώρας μας.

Το ΥΓΕΙΑ μέλος του Ομίλου Hellenic Healthcare, είναι η πρώτη Ιδιωτική Κλινική στην Ελλάδα που έχει διαπιστευθεί σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ποιότητας Joint Commission International (JCI), την κορυφαία διαπίστευση στον κόσμο για την Ποιότητα και Ασφάλεια στις υπηρεσίες υγείας, πριν 10 έτη.

Το ΥΓΕΙΑ στα 50 χρόνια ανελλιπούς, καινοτόμου και αδιαπραγμάτευτης ποιότητας υπηρεσιών και ασφάλειας ασθενών, πρωτοπορεί και ενισχύει συνεχώς και αδιαλείπτως τις υπηρεσίες του, τόσο σε επίπεδο υποδομής όσο και οργάνωσης, με κύριο στόχο την πλήρη ανταπόκρισή του στις υψηλές απαιτήσεις των ασθενών και την εναρμόνισή του με την τεχνολογική εξέλιξη στον τομέα της ιατρικής επιστήμης, δικαιολογώντας απόλυτα τον τίτλο του κύριου πρωταγωνιστή στη διαμόρφωση ενός υγιούς τοπίου στο οποίο κυριαρχεί η αξιοπιστία, η πρωτοπορία και ο σεβασμός στον άνθρωπο και τη ζωή.

www.hygeia.gr

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

To ΥΓΕΙΑ ακολουθεί και συμμορφώνεται εθελοντικά με τη 10η Αρχή του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών, Global Compact, που αφορά στην ενίσχυση της διαφάνειας και την καταπολέμηση της διαφθοράς.

 

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

 

Χρονική διάρκεια

Σε εξέλιξη


Περιγραφή

Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην υλοποίηση προληπτικών ενεργειών αναφορικά με θέματα διαφάνειας και διαφθοράς, με στόχο την ανταπόκριση στις ανάγκες των συμμετόχων μας. Σε αυτό το πλαίσιο, το ΥΓΕΙΑ  έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Κώδικα Ηθικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας, ο οποίος έχει καταρτισθεί αφού ελήφθη υπόψη ο Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας και η κείμενη Ελληνική Νομοθεσία. Μέσω αυτού, δίνονται σαφείς κατευθύνσεις για την τήρηση των κανόνων ηθικής εντός και εκτός του οργανισμού, ενδεικτικά στις σχέσεις με τους ασθενείς, τους προμηθευτές και τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη του. Ο Κώδικας Ηθικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας, υπερκαλύπτει ουσιαστικά τα θέματα που άπτονται μιας αυτόνομης πολιτικής για την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Παράλληλα, το ΥΓΕΙΑ έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, προάγοντας τη διαφάνεια μέσω της οργανωτικής του δομής ενώ πρόσθετα, έχει θέσει συγκεκριμένα εγκριτικά όρια ευθύνης κάθε στελέχους, αλλά και δικλείδες ασφαλείας, που ελέγχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα στο πλαίσιο των διενεργούμενων εσωτερικών ελέγχων.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Η Διοίκηση του ΥΓΕΙΑ παρακολουθεί τις εξελίξεις χρησιμοποιώντας την εμπειρία της επιτυχούς διαχείρισης της παρατεταμένης κρίσης, αξιολογεί τις υφιστάμενες συνθήκες με πρόβλεψη και συνεχή αξιολόγηση των μελλοντικών επενδυτικών και λειτουργικών αναγκών και άμεση προσαρμογή όπου απαιτείται του Επιχειρηματικού Σχεδιασμού (business plan), με στόχο τη διατήρηση και αύξηση της λειτουργικής αποδοτικότητας του με περιορισμό του λειτουργικού κόστους, την επέκταση του πελατολογίου και τη μεγιστοποίηση των συνεργιών.

 

 Τόπος Δράσης

ΥΓΕΙΑ - Ελλάδα


Συνεργασία με φορέα


Συμμετοχή εργαζομένων


Οφέλη για τον Οργανισμό

Αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τις προοπτικές και την εξέλιξη του  ΥΓΕΙΑ περιλαμβάνονται στον Ετήσιο Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας. (βλ. ιστοσελίδα www.hygeia.gr ενότητα «Επενδυτές»).
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
"Ταξιδεύουμε για την Υγεία"

Ανάλυση Ουσιαστικότητας

Ανθρώπινα Δικαιώματα

Εθελοντισμός

Εθελοντισμός Εργαζομένων

Επιχειρησιακή Ηθική και Διακυβέρνηση στο Υγεία

Καλή υγεία για καλύτερη ζωή

Περιβαντολλογική Διαχείριση - Διαχείριση Αποβλήτων

Πολιτική Ίσων Ευκαιριών & Καταπολέμηση διακρίσεων εντός του ΥΓΕΙΑ

Πολιτική Προμηθειών του ΥΓΕΙΑ

Υγεία και Ασφάλεια Εργαζομένων

Υπευθυνότητα για τους Ασθενείς μαςΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation