ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 360 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Υπεύθυνη κατανάλωση

Πρωτοβουλία

Υπευθυνότητα για τους Ασθενείς μας

Υπευθυνότητα για τους Ασθενείς μας
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΥΓΕΙΑ Α.Ε.

Το ΥΓΕΙΑ είναι το πρώτο μεγάλο Ιδιωτικό Νοσηλευτικό Ίδρυμα που λειτούργησε στην Ελλάδα, καθιστώντας τo ως μία από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές Κλινικές της χώρας μας.

Το ΥΓΕΙΑ μέλος του Ομίλου Hellenic Healthcare, είναι η πρώτη Ιδιωτική Κλινική στην Ελλάδα που έχει διαπιστευθεί σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ποιότητας Joint Commission International (JCI), την κορυφαία διαπίστευση στον κόσμο για την Ποιότητα και Ασφάλεια στις υπηρεσίες υγείας, πριν 10 έτη.

Το ΥΓΕΙΑ στα 50 χρόνια ανελλιπούς, καινοτόμου και αδιαπραγμάτευτης ποιότητας υπηρεσιών και ασφάλειας ασθενών, πρωτοπορεί και ενισχύει συνεχώς και αδιαλείπτως τις υπηρεσίες του, τόσο σε επίπεδο υποδομής όσο και οργάνωσης, με κύριο στόχο την πλήρη ανταπόκρισή του στις υψηλές απαιτήσεις των ασθενών και την εναρμόνισή του με την τεχνολογική εξέλιξη στον τομέα της ιατρικής επιστήμης, δικαιολογώντας απόλυτα τον τίτλο του κύριου πρωταγωνιστή στη διαμόρφωση ενός υγιούς τοπίου στο οποίο κυριαρχεί η αξιοπιστία, η πρωτοπορία και ο σεβασμός στον άνθρωπο και τη ζωή.

www.hygeia.gr

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Στο ΥΓΕΙΑ, το σύνολο των διαδικασιών και πρακτικών που εφαρμόζονται αποδεικνύουν τη δέσμευσή μας για παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας και φροντίδας στους ασθενείς μας.

Σκοπός του ΥΓΕΙΑ, είναι η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών για την προάσπιση της υγείας των ασθενών, με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες και επιθυμίες τους. Το ΥΓΕΙΑ αναγνωρίζει τη σημαντικότητα των υπηρεσιών που παρέχει και δεσμεύεται για συνεχή προσπάθεια, ώστε να ανταποκρίνεται υπεύθυνα και αποτελεσματικά στις απαιτήσεις όχι μόνο των ασθενών, αλλά και του συνόλου των αποδεκτών των υπηρεσιών του. Η δέσμευση για παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, καλύπτει όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων και λειτουργιών του.

Πολιτική Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Ασθενών

Η δέσμευση του  ΥΓΕΙΑ για την ποιότητα και την ασφάλεια, έναντι των ασθενών και όλων όσων απολαμβάνουν τις υπηρεσίες του, αποτυπώνεται στην σχετική πολιτική που έχει αναπτύξει και ακολουθείται πιστά σε όλες τις κλινικές.

 

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Ασθενείς

Οικείους

 

 

Χρονική διάρκεια

Σε εξέλιξη


Περιγραφή

Σύστηματα Διαχείρισης Ποιότητας   ΥΓΕΙΑ

Τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας του ΥΓΕΙΑ, αναπτύχθηκαν προκειμένου να υλοποιείται η Πολιτική Ποιότητας που έχει καθιερωθεί, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των ιδίων των ασθενών, των συνοδών/ επισκεπτών, των θεραπόντων ιατρών, καθώς και τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις. Για τον σκοπό αυτό, η Διοίκηση   έχει εντοπίσει τις διεργασίες που εκτελούνται κατά τη λειτουργία της, στοχεύοντας στην ανάπτυξη όλης της απαραίτητης τεκμηρίωσης για την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

 

 

Μοντέλο Plan -Do-Check-Act (PDCA) για το ΥΓΕΙΑ

Το ΥΓΕΙΑ υιοθετεί το διεθνές μοντέλο συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας, γνωστό ως Plan-Do-Check-Act (PDCA). Το μοντέλο PDCA είναι ένας συνεχής και ακατάπαυστος κύκλος διεργασιών, όπου τα τελικά αποτελέσματα ενός κύκλου τροφοδοτούν τους στόχους του επόμενου.

Παρακάτω αποτυπώνονται σχηματικά οι ενέργειες του ΥΓΕΙΑ, σε κάθε βήμα βελτίωσης της ποιότητας.

Το μοντέλο PDCA δίνει τη δυνατότητα σε κάθε Κλινική:

▶ Να θέτει στόχους που να αποσκοπούν στη βελτίωση των λειτουργιών της,

▶ να υλοποιεί τις κατάλληλες δράσεις για να επιτύχει τους παραπάνω στόχους,

▶ να μετράει τα αποτελέσματα των δράσεων αυτών και

▶ να πραγματοποιεί διορθωτικές ενέργειες όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο για την επίτευξη των αρχικών της στόχων.

 

 

Μοντέλο βελτίωσης ποιότητας

Plan: • Θέτουμε προτεραιότητες & στόχους

• Προγραμματίζουμε δράσεις για να πετύχουμε τους στόχους

Do: • Υλοποιούμε τις δράσεις

Check: • Μετράμε την αποτελεσματικότητα των δράσεων με δείκτες • Αναλύουμε τα ποτελέσματα

• Ελέγχουμε αν έχουμε πετύχει τους στόχους

Act: • Εφαρμόζουμε ενέργειες συνεχούς βελτίωσης


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Ικανοποίηση Ασθενών & Οικείων

Η ανταπόκριση στις ανάγκες, τα παράπονα και τις παρατηρήσεις των ασθενών, είναι μέρος της καθημερινής λειτουργίας του  ΥΓΕΙΑ. Παρατηρήσεις μπορεί να αποσταλούν μέσω επιστολών, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αλλά και συμπληρώνοντας τα σχετικά έντυπα προτάσεων και παρατηρήσεων που βρίσκονται σε διάφορα σημεία κάθε Κλινικής. Στο πλαίσιο αυτό,  το ΥΓΕΙΑ έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει Πολιτική Διαχείρισης Παραπόνων, η οποία βασίζεται στις ακόλουθες αρχές:

‣ Άμεσος και απλός τρόπος υποβολής παρατήρησης ή πρότασης

‣ Αμερόληπτη διερεύνηση, δίκαιη προς το άτομο που υποβάλλει την παρατήρησή του, αλλά και προς το εμπλεκόμενο προσωπικό του Νοσοκομείου

‣ Εξασφάλιση και τήρηση εμπιστευτικότητας

‣ Παροχή κατάλληλης πληροφόρησης, με στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιών προς τους ασθενείς.

Η Πολιτική Διαχείρισης Παραπόνων συνοψίζεται στα εξής:

‣ Όλο το προσωπικό μπορεί να ενημερώνει -εάν ερωτηθεί- τους ασθενείς ή/και τους συνοδούς τους, ότι έχουν το δικαίωμα να εκφράσουν τις παρατηρήσεις και προτάσεις τους. Η πληροφορία αυτή συμπεριλαμβάνεται και στον Οδηγό Ασθενών, τον οποίο παραλαμβάνουν κατά την εισαγωγή τους.

‣ Όλες οι έγγραφες παρατηρήσεις των ασθενών (εσωτερικών ή εξωτερικών) συνοδών και επισκεπτών, διαχειρίζονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και υπευθυνότητα.

‣ Οι Προϊστάμενοι και οι Διευθυντές, είναι υπεύθυνοι για τον άμεσο χειρισμό των παραπόνων των ασθενών, των συνοδών και των επισκεπτών της αρμοδιότητάς τους. Σε περίπτωση που η άμεση επίλυση δεν είναι εφικτή, προτρέπουν τους ενδιαφερόμενους να καταγράψουν την παρατήρησή τους ή την καταγράφουν οι ίδιοι και τοποθετούν το έντυπο στην κατάλληλη θυρίδα.

‣ Όλες οι έγγραφες παρατηρήσεις των ασθενών (εσωτερικών ή εξωτερικών) συνοδών και επισκεπτών, παραλαμβάνονται από τη Διεύθυνση Ποιότητας και προωθούνται στη Διοίκηση, καθώς και στα αρμόδια στελέχη προς διερεύνηση και διορθωτικές ενέργειες.

Η αύξηση στην ικανοποίηση των ασθενών και των οικείων τους, αποτελεί για εμάς προτεραιότητα και ένα σημαντικό κίνητρο, ώστε να βελτιώνουμε καθημερινά την εμπειρία όσων μας εμπιστεύονται. Σε αυτό το πλαίσιο, η έρευνα ικανοποίησης ασθενών πραγματοποιείται σε συνεχή βάση, μέσω των Εντύπων Προτάσεων & Παρατηρήσεων, τα οποία είναι τοποθετημένα σε ειδικές θήκες ανά κλινική και προσβάσιμα από όλους τους ασθενείς, τους συνοδούς και τους επισκέπτες.

Ενδεικτικά, στον Απολογισμο Εταιρικής Υπευθυνότητας 2017 παρουσιάζονται κάποιες από τις ερωτήσεις της έρευνας ικανοποίησης εσωτερικών ασθενών, καθώς και τα ποσοστά των απαντήσεων που δόθηκαν για την προηγούμενη τριετία.

 Τόπος Δράσης

ΥΓΕΙΑ

Ελλάδα


Συνεργασία με φορέα


Συμμετοχή εργαζομένων

ναι


Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation