ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 343 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Διαχείριση της Αλυσίδας Αξίας

Πρωτοβουλία

Υπεύθυνη παραγωγή αλουμινίου σύμφωνα με το πρότυπο βιωσιμότητας ASI Performance Standard της Aluminium Stewardship Initiative

Υπεύθυνη παραγωγή αλουμινίου σύμφωνα με το πρότυπο βιωσιμότητας ASI Performance Standard της Aluminium Stewardship Initiative
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ELVALHALCOR

Η ElvalHalcor είναι μία από τις κορυφαίες παγκοσμίως εταιρίες παραγωγής αλουμινίου και χαλκού. Η ElvalHalcor σήμερα κατέχει ηγετική θέση στην Ευρώπη στους σωλήνες χαλκού, ενώ έχει εδραιώσει τη θέση της μεταξύ των κορυφαίων βιομηχανιών έλασης αλουμινίου παγκοσμίως. Η Εταιρία διαθέτει πάνω από 80 χρόνια εμπειρία και τεχνογνωσία, ισχυρή παραγωγική βάση με 15 εργοστασιακές μονάδες και εμπορική παρουσία σε πάνω από 100 χώρες, προσφέροντας βιώσιμες λύσεις και προϊόντα σε δυναμικά αναπτυσσόμενες αγορές όπως οι συσκευασίες, οι μεταφορές, η δόμηση και κατασκευές, η θέρμανση, η ψύξη και ο κλιματισμός και οι ΑΠΕ. Η ElvalHalcor ακολουθεί αναπτυξιακή πορεία  επενδύοντας στην τεχνολογία και τη βιώσιμη ανάπτυξη, δημιουργώντας αξία στους συμμετόχους της.

www.elvalhalcor.com

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Στοχός της δράσης αυτής, η συμβολή μας και η ένταξή μας σε μία αναγνωρισμένη και υπεύθυνη εφοδιαστική αλυσίδα διαχείρισης αλουμινίου.

Η ενσωμάτωση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης στο μοντέλο εταιρικής διακυβέρνησης της Elval, τομέα έλασης αλουμινίου της ElvalHalcor μέσω της υλοποίησης, πιστοποίησης, εφαρμογής και συνεχούς εξέλιξης του προτύπου ASI Performance Standard της Πρωτοβουλίας Υπεύθυνης Διαχείρισης Αλουμινίου (Aluminium Stewardship Initiative - ASI).

Η υλοποίηση του προτύπου οδηγεί σε μία ολοκληρωμένη ESG στρατηγική για την υπεύθυνη προμήθεια, παραγωγή και διαχείριση του αλουμινίου. Η εφαρμογή του χρησιμοποιεί εργαλεία, μεθόδους και διαδικασίες που ενσωματώνουν σε ένα συνεκτικό πρόγραμμα δράσεων τις απαιτήσεις των τριών βασικών πυλώνων βιώσιμης ανάπτυξης:

 • περιβαλλοντική προστασία,
 • κοινωνική υπευθυνότητα, και
 • χρηστή Εταιρική Διακυβέρνηση

προς όφελος των εργαζομένων, των πελατών, των προμηθευτών, των μετόχων, των τοπικών κοινωνιών και των λοιπών συμμετόχων της Εταιρίας.

Η ElvalHalcor, ήταν η πρώτη εταιρία στην Ελλάδα που ένωσε τις δυνάμεις της με τη Διεθνή Πρωτοβουλία για την Υπεύθυνη Διαχείριση Αλουμινίου μαζί με τις κορυφαίες εταιρίες παραγωγής και επεξεργασίας αλουμινίου, οργανισμούς και κοινωνικούς φορείς που την απαρτίζουν.

Σήμερα, είναι η πρώτη εταιρία στην Ελλάδα που πιστοποίησε επιτυχώς το σύνολο της παραγωγικής της δραστηριότητας στο ASI Performance Standard, το πλέον αυστηρό κλαδικό πρότυπο βιωσιμότητας και με τον τρόπο αυτό δεσμεύεται έμπρακτα, ανοικτά και με διαφάνεια για την υλοποίηση και διαρκή εξέλιξη της ESG στρατηγικής της σε κάθε πτυχή της επιχειρηματικής της δραστηριότητας.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Το πιστοποιημένο ASI Performance Standard, εφαρμόζεται στον τομέα έλασης αλουμινίου της ElvalHalcor και αφορά τόσο την Εταιρία, όσο και τους συμμετόχους: εργαζόμενοι, πελάτες, τοπική κοινωνία, κοινωνικό σύνολο γενικότερα.

 

Χρονική διάρκεια

Η προετοιμασία σχεδιασμού του Συστήματος και των διαδικασιών συμμόρφωσης με το ASI Performance Standard ξεκίνησαν το 2019 και η πιστοποίηση πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2020. Η εφαρμογή του προτύπου ASI Performance Standard είναι συνεχής, με στόχο τη συνεχόμενη βελτίωση των επιδόσεων της Εταιρίας στα θέματα ESG.


Περιγραφή

Μικρές, σποραδικές, αποσπασματικές και τοπικού εύρους πρωτοβουλίες είναι σημαντικές, αλλά από μόνες τους δεν είναι αρκετές και συχνά αποδυναμώνονται όταν ενταχθούν σε ένα ανταγωνιστικό πλαίσιο επιχειρηματικής δραστηριότητας, σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο.

Στον κλάδο του αλουμινίου, η σύσταση της Πρωτοβουλίας για την Υπεύθυνη Διαχείριση Αλουμινίου (Aluminium Stewardship Initiative – ASI), παρέχει το συνεκτικό πλαίσιο όπου παραγωγοί, χρήστες και συμμέτοχοι στον κύκλο αξίας του αλουμινίου δεσμεύονται στην υπεύθυνη παραγωγή, προμήθεια και διαχείριση του, αναλαμβάνοντας το «κόστος» και αναδεικνύοντας τη βιωσιμότητα ως προτεραιότητα. Το όφελος είναι διττό: η υιοθέτηση ενός μοντέλου πράσινης ανάπτυξης στην πράξη και μία έμπρακτη και δυναμική  απάντηση στην απαίτηση της κοινωνίας για ανάληψη ουσιαστικών δράσεων για βιώσιμη ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος έναντι της κλιματικής αλλαγής.

Η στρατηγική ESG της Elval όπως έχει προσαρμοστεί μέσα από την υλοποίηση του ASI Performance Standard παρέχει ένα πλήρες, συνεκτικό και συγκροτημένο πρόγραμμα ενσωμάτωσης των κριτηρίων βιωσιμότητας στο μοντέλο εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζει. Καλύπτει όλες τις δραστηριότητές της και πιο συγκεκριμένα:

Εταιρική Διακυβέρνηση, με εργαλεία για τη χρηστή διοίκηση, την προστασία έναντι της διαφθοράς, τη νομοθετική συμμόρφωση σε κάθε πτυχή της δραστηριότητάς της, τη μέριμνα για την αναφορά καταγγελιών και τη διερεύνησή τους, τη διαμόρφωση και υλοποίηση ESG πολιτικών, προγράμματα για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των προϊόντων της και την ανάπτυξη περιβαλλοντικά φιλικών προϊόντων και λύσεων, την υλοποίηση στρατηγικής ανακύκλωσης και τις δράσεις για τη συλλογή προϊόντων αλουμινίου στο τέλος του κύκλου ζωής τους.
Περιβαλλοντική Προστασία, με απτά, μετρήσιμα και υλοποιήσιμα πλάνα για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, την ορθολογική διαχείριση εκπομπών και αποβλήτων, την ορθολογική χρήση νερού και την προστασία των υδατικών πόρων και την προστασία της βιοποικιλότητας.

Κοινωνική Υπευθυνότητα, με έμφαση στις πρακτικές της Εταιρίας αλλά και αξιολογώντας την εφοδιαστική της αλυσίδα στην προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, της αποφυγής διακρίσεων, την προάσπιση των δικαιωμάτων της γυναίκας και των εργασιακών δικαιωμάτων και την προαγωγή της ασφάλειας και υγείας, εργαζομένων, επισκεπτών και συμμετόχων της εταιρίας.

Ο σχεδιασμός του προτύπου ASI Performance Standard του έγινε μέσα από τη συνεργασία όλων των τμημάτων/Διευθύνσεων της Elval και τη διαβούλευση και συνεργασία στην υλοποίηση και εφαρμογή με όλους τους εργαζομένους. Η υλοποίηση των προβλέψεών του γίνεται καθημερινά μέσα από τη διευρυμένη συμμετοχή εργαζομένων (π.χ. υλοποίηση εταιρικών πολιτικών, συμμετοχή σε προγράμματα εθελοντισμού, υποβολή προτάσεων βελτίωσης σε ζητήματα ESG, κ.α.). Η αξιολόγηση δε της αποτελεσματικότητάς γίνεται με τη συμμετοχή εσωτερικών και εξωτερικών συμμετόχων, σε μία πρωτοποριακή και ανοικτή διαδικασία όπου μεταξύ άλλων:

 • Εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας, πελατών,  προμηθευτών και λοιπών συμμετόχων καταθέτουν τις εμπειρίες τους για την επίδοση της Elval στο Φορέα Πιστοποίησης, δίχως τη γνώση ή συμμετοχή της Εταιρείας
 • Εργαζόμενοι απαντούν σε ερωτήσεις σε κάθε πτυχή της εργασιακής τους σχέσης με την Elval, σε «κλειστές συνεντεύξεις», δίχως τη γνώση ή τη συμμετοχή της Εταιρίας.

Έτσι, η πιστοποίηση της Elval λαμβάνει διευρυμένη αξιολόγηση, τόσο ως προς τις πρακτικές της αλλά και ως προς το αντίκτυπο στους συμμετόχους της.

Η στρατηγική ESG (Environment, Social, Governance) κατά τα πρότυπα του προτύπου ASI Performance Standard αποτελεί ένα δυναμικό μοντέλο που διαρκώς εξελίσσεται. Στην καρδιά της βρίσκεται η απαίτηση για διαρκή βελτίωση, στοχοθεσία και ανάληψη δράσεων για την επίτευξή των στόχων αυτών και αυτό απαιτεί περαιτέρω διαρκείς προσαρμογές. Συνακόλουθα, η παρακολούθηση της επίδοσης, από εσωτερικούς και εξωτερικούς συμμέτοχους και η περιοδική επιθεώρηση από ανεξάρτητο φορέα, ενισχύει την προσήλωση της Εταιρίας στην κατεύθυνση αυτή.

Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, η Elval, πάντα πρωτοπόρος στην εφαρμογή καινοτόμων ιδεών και πρακτικών, μέσα από τη συμμετοχή της στη Διεθνή Πρωτοβουλία Υπεύθυνης Διαχείρισης Αλουμινίου, και τη συνακόλουθη πιστοποίηση της ESG στρατηγικής της, στοχεύει να αποτελέσει υπόδειγμα για τις λοιπές επιχειρήσεις στην αλυσίδα αξίας (value chain) του αλουμινίου, στην Ελλάδα και τις αγορές που δραστηριοποιείται. Η υιοθέτηση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης μέσω της υλοποίησης του πλέον απαιτητικού προτύπου βιωσιμότητας σε συνδυασμό με τη σύνδεση που παρέχει σε όλους τους κλάδους της εφοδιαστικής αλυσίδας και αξίας του αλουμινίου, αναμένεται να αποτελέσει την κυρίαρχη τάση στην υπεύθυνη παραγωγή αλουμινίου και να διαμορφώσει τον τρόπο που το υλικό παράγεται, διακινείται, ανακυκλώνεται και επαναχρησιμοποιείται, στη βάση των αρχών της κυκλικής οικονομίας. Η ενεργοποίηση όσο το δυνατό περισσοτέρων εταιριών του κλάδου θα ισχυροποιήσει το αθροιστικό όφελος της χρήσης αλουμινίου στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και σε αυτό, η ενεργή συμμετοχή της Elval είναι δεδομένη.    


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Η πιστοποίηση με το ASI Performance Standard ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο 2020, και για αυτό τα ολοκληρωμένα αποτελέσματα δεν έχουν καταγραφεί πλήρως. Το σύστημα αυτό είναι μια συνεχής και συνεχιζόμενη διαδικασία με γνώμονα τη συνεχόμενη βελτίωση της Elval στα θέματα ESG.

Με την υλοποίηση του ASI Performance Standard και την προσαρμογή της ESG στρατηγικής της, η Elval υλοποιεί στην πράξη τις αρχές της υπεύθυνης παραγωγής αλουμινίου. Κάθε βήμα της προμήθειας, παραγωγής και ανακύκλωσης υλικού διέπεται από την εφαρμογή κριτηρίων βιωσιμότητας, μεταξύ άλλων:

 • Η προμήθεια Α’ Υλών και μετάλλου γίνεται μόνον από προμηθευτές που αναλαμβάνουν δεσμεύσεις απέναντι σε ESG κριτήρια και αξιολογούνται γι’ αυτό. Όλοι οι κρίσιμοι προμηθευτές της Εταιρίας έχουν υποβληθεί σε Έλεγχο Δέουσας Επιμέλειας (Due Diligence) και η διαδικασία επεκτείνεται και στους υπόλοιπους.
 • Η Εταιρία υλοποιεί συγκεκριμένη στρατηγική ανακύκλωσης, με στόχο την διαρκή αύξηση του ποσοστού ανακυκλωμένου μετάλλου που χρησιμοποιεί στα προϊόντα της.  Ειδικότερα, ένας από τους στόχους τα επόμενα έτη έως το 2025 είναι η ανάλωση περισσότερων από 95.000 τόνους End of Life σκραπ αλουμινόυ. Έτσι, υποκαθιστά στην παραγωγή της ισόποσες ποσότητες ενεργοβόρα παραγόμενου  πρωτόχυτου αλουμινίου, με ανακυκλωμένο αλουμίνιο  που απαιτεί μόλις το 5% της αντίστοιχης ενέργειας, για την ίδια ποσότητα τελικού προϊόντος.
 • Αξιολογείται το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των προϊόντων της με την εφαρμογή δομημένων αναλύσεων Κύκλου Ζωής (Life Cycle Assessments) και τίθενται στόχοι για την περαιτέρω μείωσή του, μέσα από την εφαρμογή εξειδικευμένων εργαλείων και την υλοποίηση διαδικασιών στο σχεδιασμό προϊόντων.

Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, η πιστοποίηση της ESG στρατηγικής της Elval στις απαιτήσεις του ASI Performance Standard αποτελεί με έμπρακτο τρόπο την ανάληψη κοινής δέσμευσης με τους κορυφαίους παραγωγούς στον κόσμο που έχουν αναλάβει αντίστοιχη δράση, προς μία βιώσιμη παραγωγή αλουμινίου.

Περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τους δείκτες επίδοσης, μπορείτε να δειτε στον Απολογισμό ΒΑ της Εταιρίας. Διατίθενται στη σελίδα :

https://www.elvalhalcor.com/el/sustainability/reporting/Τόπος Δράσης

Εγκαταστάσεις τομέα έλασης αλουμινίου (Elval), Οινόφυτα Βοιωτίας. Το πεδίο εφαρμογής του ASI Performance Standard αφορά σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του τομέα έλασης αλουμινίου της ElvalHalcor.


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η υλοποίηση του ASI Performance Standard, καθώς και η διαμόρφωση της ESG στρατηγικής της Elval (τομέας έλασης αλουμινίου της ElvalHalcor), πραγματοποιήθηκε από τη συμμετοχή και συνεργασία στελεχών και ομάδων εργαζομένων, από διάφορα τμήματα της Εταιρίας.

Για την Εκτίμηση του Κύκλου Ζωής των προϊόντων του τομέα έλασης αλουμινίου της ElvalHalcor, η Elval συνεργάστηκε με έναν από τους κορυφαίους Συμβούλους του εξωτερικού, την Thinkstep AG (νυν Sphera), προκειμένου  για την ενίσχυση της γνωσιακής βάσης, την εκπαίδευση των στελεχών της και τη μεταφορά τεχνογνωσίας στις μεθόδους εκτίμησης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των προϊόντων της.

Η πιστοποίηση στο πρότυπο ASI Performance Standard έγινε από την Εταιρία DNV GL.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η υλοποίηση του ASI Performance Standard και η διαμόρφωση της ESG στρατηγικής της Elval (τομέας έλασης αλουμινίου της ElvalHalcor), πραγματοποιήθηκε από τη συμμετοχή και συνεργασία στελεχών και ομάδων εργαζομένων, από διάφορα τμήματα της Εταιρίας.

Ο άνθρωποι της Elval συμμετέχουν, υλοποιούν και ενσωματώνουν στην πράξη το σύνολο των απαιτήσεων του προτύπου, μέσω της καθημερινής εφαρμογής διαδικασιών και προγραμμάτων εξοικονόμησης πόρων, της συμμετοχής σε συμβούλια και της υποβολής προτάσεων και της εν γένει δραστηριότητάς τους στον τομέα ευθύνης τους.


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Η Elval στοχεύει στην υλοποίηση ενός σύγχρονου μοντέλου εταιρικής διακυβέρνησης, σύμφωνα με τις επιταγές της βιώσιμης ανάπτυξης, της υπεύθυνης παραγωγής και των αρχών της κυκλικής οικονομίας. Η πιστοποίηση της στο πρότυπο ASI Performance Standard παρέχει το μέσο για την ενσωμάτωση σε ένα συνεκτικό σύνολο όλων των  διαδικασιών, μεθόδων και εργαλείων με τρόπο άμεσο, διαφανή και αντικειμενικά αξιολογήσιμο.

Σε διεθνές επίπεδο, η κτήση της πλέον αυστηρής πιστοποίησης βιωσιμότητας, τεκμηριώνει τη θέση της Elval ως υπεύθυνου παραγωγού αλουμινίου και θέτει τις βάσεις για την τοποθέτηση των προϊόντων της σε αποκλειστικά βιώσιμες εφοδιαστικές αλυσίδες αξίας του αλουμινίου.

Επιπρόσθετα οφέλη για την Εταιρία από την πιστοποίηση αυτή, αποτελούν:

 • Ικανοποίηση πελατών, συνεργατών αλλά και εργαζομένων
 • Αύξηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της Εταιρίας σε κλαδικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Η ElvalHalcor, αναδεικνύεται ως η πρώτη ελληνική Εταιρία που διαθέτει την πιστοποίηση σύμφωνα με το ASI Performance Standard.
 • Επισφράγιση δέσμευσης για Βιώσιμη Ανάπτυξη.
 • Βελτιωμένη αξιολόγηση της με βάση τα κριτήρια από ESG χρηματιστηριακούς αναλυτές και επενδυτικούς φορείς.Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
Boost your career - We elVALUE next generation

H ElvalHalcor προωθεί την ανακύκλωση μέσα από συνεργασίες με το «Κάθε Κουτί μετράει», το ΚΑΝΑΛ και άλλους φορείς

TALOS®XS σωλήνες κράματος χαλκού-σιδήρου υψηλής αντοχής

Yπεύθυνη παραγωγή προϊόντων έλασης αλουμινίου, με πιστοποίηση βιωσιμότητας σύμφωνα με τα πρότυπα ASI Performance Standard και ASI Chain of Custody Standard της πρωτοβουλίας Aluminium Stewardship

"Φούρνοι Απολακοποίησης: Περιβαλλοντικά φιλική ανακύκλωση αλουμινίου"

Ανακύκλωση χαλκού, κραμάτων χαλκού και αλουμινίου

Αξιολόγηση προμηθευτικής αλυσίδας σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης

Δράση «Μουσικά όργανα από μέταλλα», στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον» και ενημέρωση/εκπαίδευση εκπαιδευτικών

Εξοικονόμηση και έξυπνη διαχείριση νερού

Επιχάλκωση του Κέντρου Υγείας Οινοφύτων με αντιμικροβιακό χαλκό

Εφαρμογή μεθοδολογίας 6 sigma σε περιβαλλοντικά περιστατικά

Η ElvalHalcor υποστηρίζει το πρόγραμμα Roots του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Η ΕlvalHalcor ανοίγει «Βιο-Μηχανικούς Ορίζοντες» στους “Engineers of tomorrow”

Καινοτόμο πράσινο προϊόν ‘’Elval grain‘’

Κυκλική Οικονομία στη Διαχείριση Πλαστικών Αποβλήτων

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών και Εκπαίδευση Προμηθευτών

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών και εκπαίδευση προμηθευτών

Μήνας Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος

Όλοι μαζί στη μάχη κατά του COVID-19

Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών: Νέο εργαστήριο θερμικής απόδοσης Σωλήνων IGT – Inner Grooved Tubes

Προωθώντας την ανακύκλωση του αλουμινίου – Συμβάλλοντας στην αύξηση της ανακύκλωσης στην Ελλάδα

Συσκευασίες ψεκασμού από αλουμίνιο με τεχνολογία DWI (Drawn Wall Ironing)- βαθιάς κοίλανσης και εξέλασης του τοιχώματος

Υπεύθυνη παραγωγή προϊόντων έλασης αλουμινίου, με πιστοποίηση βιωσιμότητας σύμφωνα με τα πρότυπα ASI Performance Standard και ASI Chain of Custody Standard της πρωτοβουλίας Aluminium Stewardship Initiative (ASI).

Φούρνοι Απολακοποίησης: Περιβαλλοντικά φιλική ανακύκλωση αλουμινίου

‘’Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης της μαθητικής κοινότητας για την ανακύκλωση αλουμινίου’’Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation