ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 295 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 10. Environmental Footprint / 10.1 Διαχείριση Πόρων, Πρώτων Υλών και Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα

Πρωτοβουλία

Εξοικονόμηση και έξυπνη διαχείριση νερού

Εξοικονόμηση και έξυπνη διαχείριση νερού
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ELVALHALCOR

Η ElvalHalcor είναι μία από τις κορυφαίες παγκοσμίως εταιρίες παραγωγής αλουμινίου και χαλκού. Η ElvalHalcor σήμερα κατέχει ηγετική θέση στην Ευρώπη στους σωλήνες χαλκού, ενώ έχει εδραιώσει τη θέση της μεταξύ των κορυφαίων βιομηχανιών έλασης αλουμινίου παγκοσμίως. Η Εταιρία διαθέτει πάνω από 80 χρόνια εμπειρία και τεχνογνωσία, ισχυρή παραγωγική βάση με 15 εργοστασιακές μονάδες και εμπορική παρουσία σε πάνω από 100 χώρες, προσφέροντας βιώσιμες λύσεις και προϊόντα σε δυναμικά αναπτυσσόμενες αγορές όπως οι συσκευασίες, οι μεταφορές, η δόμηση και κατασκευές, η θέρμανση, η ψύξη και ο κλιματισμός και οι ΑΠΕ. Η ElvalHalcor ακολουθεί αναπτυξιακή πορεία  επενδύοντας στην τεχνολογία και τη βιώσιμη ανάπτυξη, δημιουργώντας αξία στους συμμετόχους της.

www.elvalhalcor.com

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Η ανάπτυξη διεργασιών και  τεχνολογιών που επιτρέπουν την εξοικονόμηση και την έξυπνη διαχείριση νερού μέσω της επαναχρησιμοποίησης των νερών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή και της συλλογής και εκμετάλλευσης όμβριων υδάτων με φυσικές μεθόδους με σκοπό την μείωση του υδατικού αποτυπώματος και την προστασία του περιβάλλοντος.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Παραγωγικές εγκαταστάσεις τομέα διέλασης χαλκού και κραμάτων της ElvalHalcor.

 

Χρονική διάρκεια

2023 - 2027


Περιγραφή

Η ElvalHalcor στο πλαίσιο της ορθολογικής διαχείρισης νερού εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης νερού, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 46001:2019. Εντός του 2022 (Ιούνιος) ολοκληρώθηκε με επιτυχία η πιστοποίηση των συστημάτων διαχείρισης νερού, σε όλες τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις του τομέα διέλασης χαλκού και κραμάτων της ElvalHalcor. Σημειώνεται ότι η ElvalHalcor ήταν μία από τις πρώτες βιομηχανίες στη Ελλάδα που έλαβε αυτή την πιστοποίηση σχετικά με τη διαχείριση του νερού. Το σύστημα διαχείρισης νερού μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει ενέργειες για την επαναχρησιμοποίηση του νερού, τόσο της παραγωγικής διαδικασίας όσο και των όμβριων υδάτων και επαναχρησιμοποίηση του νερού στις παραγωγικές διαδικασίες που αφορούν τον ορείχαλκο σε πιλοτικό στάδιο. Με την εφαρμογή και ενσωμάτωση του συστήματος διαχείρισης νερού σύμφωνα με το πρότυπο ISO 46001:2019 στα υπόλοιπα συστήματα διαχείρισης τομέα διέλασης χαλκού και κραμάτων της ElvalHalcor όπως σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO 14001:2015) και το σύστημα διαχείρισης της ενέργειας (ISO 50001:2018), η εταιρία αποδεικνύει την προσήλωση της στην βιώσιμη ανάπτυξη και δεσμεύεται στην ανάληψη δράσεων για την μείωση του αποτυπώματος νερού και τη συνεχή βελτίωση στα θέματα αποδοτικής χρήσης υδάτων. Στο πλαίσιο της αποδοτικής διαχείρισης και εξοικονόμησης έχει δημιουργήσει έναν οδικό χάρτη 2023-2026 με συγκεκριμένους στόχους ανά έτος.

2023: ποσοστό εξοικονόμησης νερού 1%

2024: ποσοστό εξοικονόμησης νερού 13%

2025: ποσοστό εξοικονόμησης νερού 20%

2026: ποσοστό εξοικονόμησης νερού 23%

Ο τομέας διέλασης χαλκού και κραμάτων της ElvalHalcor, εκτός από τους παραπάνω στόχους προβαίνει και σε ενέργειες με επανασχεδιασμό διεργασιών, εκπαίδευση προσωπικού, παρακολούθηση και εφαρμογή τεχνολογιών industry 4.0, συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα σε συνεργασία με πανεπιστήμια και άλλους συσχετιζόμενους φορείς, δίνοντας έμφαση στην κυκλική οικονομία και την Βιομηχανική Συμβίωση. Αξιοσημείωτο γεγονός, αποτελεί το φιλόδοξο έργο CARDIMED το οποίο παρουσιάζεται στη συνέχεια.

Έξυπνη διαχείριση του νερού - έργο CARDIMED

Έναρξη: 1/9/2023 (Διάρκεια: 54 μήνες)

Η κλιματική αλλαγή ασκεί μεγάλες πιέσεις στον τρόπο διαχείρισης των υδάτινων πόρων, πλέον είναι επιτακτική η ανάγκη η βιομηχανία να στραφεί  σε πιο κυκλικά μοντέλα παραγωγής και κατανάλωσης προς ένα βιώσιμο ψηφιακό μέλλον. Στο πλαίσιο της Έρευνας και Καινοτομίας ο τομέας διέλασης χαλκού και κραμάτων της ElvalHalcor σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο συμμετέχει μέσω Ευρωπαϊκού Προγράμματος Horizon Europe στο έργο CARDIMED: “ Climate Adaptation and Resilience Demonstrated In the MEDiterranean region”. Το έργο στοχεύει στην επίτευξη κλιματικής ανθεκτικότητας στη βιογεωγραφική περιοχή της Μεσογείου, μέσω φυσικών λύσεων (nature-based solutions) και άλλων τεχνικών υποδομών. Η Halcor (τομέας διέλασης χαλκού και κραμάτων της ElvalHalcor) στο έργο CARDIMED εστιάζει στην  έξυπνη διαχείριση νερού με στόχο την εξοικονόμηση των υδάτινων πόρων και την εφαρμογή καινοτόμων λύσεων για την ανάκτηση νερού προωθώντας την κυκλική οικονομία.

Μέσω του CARDIMED παρακολουθείται το νερό στο εργοστάσιο σωλήνων χαλκού της Εταιρίας και ενσωματώνεται η προσέγγιση της βιομηχανικής συμβίωσης στο επιχειρηματικό

μοντέλο της ElvalHalcor. Στα πλεονεκτήματα του έργου σημειώνεται η ενίσχυση της κυκλικότητας του νερού, η ενσωμάτωση ενός Συστήματος Βιομηχανικής Συμβίωσης Νερού με γνώμονα τη ζήτηση και η μείωση του αποτυπώματος νερού με τη χρήση νέων τεχνολογιών Nature Based Solutions (NBS). Ταυτόχρονα, έχει εγκριθεί πενταετές σχέδιο χρηματοδότησης του 70% μιας πλατφόρμας ολιστικής διαχείρισης νερού/real time monitoring το οποίο θα ξεκινήσει το 2023 (μία επένδυση ύψους 900 χιλ. ευρώ). Προγραμματίζονται περισσότερες προτάσεις για την Ε.Ε. που θα αφορούν την βελτιστοποίηση των συστημάτων ψύξης του νερού.

 

Η πιλοτική εφαρμογή του έργου CARDIMED αφορά την ανάκτηση όμβριων υδάτων και υδατικών αποβλήτων, την επεξεργασία τους μέσω φυσικών και τεχνικών λύσεων με στόχο το κλείσιμο του κύκλου του νερού. Επίσης, μέσω του έργου  θα αναπτυχθεί ένα σύστημα data-driven Βιομηχανικής Συμβίωσης, ενισχύοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη  και θέτοντας τις βάσεις για τα επόμενα βήματα στην ανταλλαγή πόρων με άλλα εργοστάσια.

Σε κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο οι στόχοι του έργου CARDIMED είναι:

Η  αλληλεπίδραση των πολιτών και των συσχετιζόμενων φορέων για τη σύνδεση των αποτελεσμάτων των ερευνητικών δραστηριοτήτων με την οικονομία και την κοινωνία.


Η αντιμετώπιση κοινωνικό-οικολογικών προκλήσεων των περιφερειών, όσο και στην λεπτομερή αποτίμηση φυσικών λύσεων, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του ποσοστού πράσινων επενδύσεων.

Η αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων συμμετοχικότητας και δημιουργίας ικανοτήτων, με επίκεντρο την ανταλλαγή γνώσης μεταξύ φορέων και την επίτευξη “μονοπατιών αντίκτυπου” τα οποία θα συνδέσουν τα αποτελέσματα των ερευνητικών δραστηριοτήτων με την οικονομία και την κοινωνία.

 


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Εξοικονόμηση 23% νερού μέχρι το 2026 στον τομέα διέλασης χαλκού και κραμάτων της ElvalHalcor (χωρίς να λάβουμε υπόψη το έργο CARDIMED).Τόπος Δράσης

Εγκαταστάσεις τομέα διέλασης χαλκού και κραμάτων (Halcor) της ElvalHalcor 62ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας, Τ.Κ.320 11, Οινόφυτα Βοιωτίας.


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Στο πλαίσιο της Έρευνας και Καινοτομίας ο τομέας διέλασης χαλκού και κραμάτων της ElvalHalcor σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο συμμετέχει μέσω Ευρωπαϊκού Προγράμματος Horizon Europe στο έργο CARDIMED. Η παρούσα δράση σχεδιάστηκε και αναπτύσσεται εσωτερικά στον τομέα διέλασης χαλκού και κραμάτων της ElvalHalcor με συνεργασία πολλών τμημάτων (εργοστάσια τήξης και χύτευσης, σωληνουργείου και ορείχαλκου τομέα διέλασης χαλκού και κραμάτων της ElvalHalcor, Τμήματα Βιώσιμης Ανάπτυξης, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος).


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Για την υλοποίηση του προγράμματος, συμμετέχουν εργαζόμενοι από διάφορα τμήματα του τομέα διέλασης χαλκού και κραμάτων της ElvalHalcor. Συνολικά πάνω από 150 εργαζόμενοι εμπλέκονται στη διαδικασία αυτή, το σύνολο των εργαζομένων του χυτηρίου, στελέχη και εργαζόμενοι από τα τμήματα βιώσιμης ανάπτυξης, τεχνολογίας, περιβάλλοντος, παραγωγής, καθώς και εργαζόμενοι από τα υπόλοιπα εργοστάσια της ElvalHalcor.


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Εξοικονόμηση 23% νερού μέχρι το 2026 τον τομέα διέλασης χαλκού και κραμάτων της ElvalHalcor.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
Boost your career - We elVALUE next generation

H ElvalHalcor προωθεί την ανακύκλωση μέσα από συνεργασίες με το «Κάθε Κουτί μετράει», το ΚΑΝΑΛ και άλλους φορείς

TALOS®XS σωλήνες κράματος χαλκού-σιδήρου υψηλής αντοχής

Yπεύθυνη παραγωγή προϊόντων έλασης αλουμινίου, με πιστοποίηση βιωσιμότητας σύμφωνα με τα πρότυπα ASI Performance Standard και ASI Chain of Custody Standard της πρωτοβουλίας Aluminium Stewardship

"Φούρνοι Απολακοποίησης: Περιβαλλοντικά φιλική ανακύκλωση αλουμινίου"

Ανακύκλωση χαλκού, κραμάτων χαλκού και αλουμινίου

Αξιολόγηση προμηθευτικής αλυσίδας σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης

Δράση «Μουσικά όργανα από μέταλλα», στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον» και ενημέρωση/εκπαίδευση εκπαιδευτικών

Επιχάλκωση του Κέντρου Υγείας Οινοφύτων με αντιμικροβιακό χαλκό

Εφαρμογή μεθοδολογίας 6 sigma σε περιβαλλοντικά περιστατικά

Η ElvalHalcor υποστηρίζει το πρόγραμμα Roots του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Η ΕlvalHalcor ανοίγει «Βιο-Μηχανικούς Ορίζοντες» στους “Engineers of tomorrow”

Καινοτόμο πράσινο προϊόν ‘’Elval grain‘’

Κυκλική Οικονομία στη Διαχείριση Πλαστικών Αποβλήτων

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών και Εκπαίδευση Προμηθευτών

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών και εκπαίδευση προμηθευτών

Μήνας Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος

Όλοι μαζί στη μάχη κατά του COVID-19

Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών: Νέο εργαστήριο θερμικής απόδοσης Σωλήνων IGT – Inner Grooved Tubes

Προωθώντας την ανακύκλωση του αλουμινίου – Συμβάλλοντας στην αύξηση της ανακύκλωσης στην Ελλάδα

Συσκευασίες ψεκασμού από αλουμίνιο με τεχνολογία DWI (Drawn Wall Ironing)- βαθιάς κοίλανσης και εξέλασης του τοιχώματος

Υπεύθυνη παραγωγή αλουμινίου σύμφωνα με το πρότυπο βιωσιμότητας ASI Performance Standard της Aluminium Stewardship Initiative

Υπεύθυνη παραγωγή προϊόντων έλασης αλουμινίου, με πιστοποίηση βιωσιμότητας σύμφωνα με τα πρότυπα ASI Performance Standard και ASI Chain of Custody Standard της πρωτοβουλίας Aluminium Stewardship Initiative (ASI).

Φούρνοι Απολακοποίησης: Περιβαλλοντικά φιλική ανακύκλωση αλουμινίου

‘’Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης της μαθητικής κοινότητας για την ανακύκλωση αλουμινίου’’Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation