ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 344 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δημοσιοποίηση Δεικτών Υπεύθυνης Λειτουργίας

Πρωτοβουλία

Σύστημα Διοίκησης και Απόδοσης της INTERAMERICAN

Σύστημα Διοίκησης και Απόδοσης της INTERAMERICAN
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

INTERAMERICAN

Η INTERAMERICAN αποτελεί τον πρώτο ασφαλιστικό οργανισμό στην Ελλάδα που ενσωμάτωσε στην επιχειρησιακή στρατηγική της και την καθημερινή λειτουργία της την κοινωνική υπευθυνότητα. Ειδικότερα, η στρατηγική Ε.Κ.Ε. που η Εταιρεία έχει αναπτύξει, βασίζεται τόσο στις κατευθυντήριες οδηγίες του διεθνούς προτύπου για την Ε.Κ.Ε. ISO 26000 όσο και στις οδηγίες του Ο.Α.Σ.Α. για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και οργανισμούς (OECD guidelines for multinational enterprises) είναι εγκεκριμένη από την Επιτροπή Ε.Κ.Ε. και από το Διοικητικό Συμβούλιό της.Η INTERAMERICAN προσβλέπει στην αειφόρο ανάπτυξή της, στη βάση της φερεγγυότητας και αξιοπιστίας, της σύγχρονης λειτουργικής και της συνεχούς δημιουργίας αξίας για τους ασφαλισμένους, τους εργαζομένους, τους μετόχους της, την ευρύτερη κοινωνία και το φυσικό περιβάλλον.

Η INTERAMERICAN έχει αναλάβει δεσμεύσεις και αναπτύσσει τις δράσεις της με βάση στρατηγικό σχέδιο ενεργειών, που στόχο έχουν την επιτυχημένη πορεία της προς την αειφόρο ανάπτυξη.

www.interamerican.gr
 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Το Σύστημα Διοίκησης και Απόδοσης της INTERAMERICAN, αποσκοπεί στη δίκαιη και αντικειμενική αξιολόγηση της συνεισφοράς κάθε υπαλλήλου και, αντιστοίχως στην ανταμοιβή του, με βάση τα ίδια κριτήρια. Επιπλέον, ο συστημικός τρόπος με τον οποίο αξιολογούνται οι παράμετροι της ατομικής απόδοσης ενισχύει το αίσθημα συμμετοχής και αναγνώρισης των εργαζομένων.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Διοικητικό προσωπικό της INTERAMERICAN

 

Χρονική διάρκεια


Περιγραφή

Στην INTERAMERICAN έχει αναπτυχθεί και εφαρμόζεται ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διοίκησης της Απόδοσης (Performance Management), που συνδέεται με το όραμα και τους στρατηγικούς στόχους της Εταιρείας και μεγιστοποιεί το αποτέλεσμα των ατομικών προσπαθειών, δεδομένου ότι:
 

• Προσδιορίζει με σαφήνεια τί αποτελεί επιχειρηματική επιτυχία για την Εταιρεία και, έτσι, βοηθά να καθορίζονται σαφείς, μετρήσιμοι και προκλητικοί στόχοι.
• Παρέχει τη δυνατότητα ευθυγράμμισης των ατομικών στόχων με τα επιχειρηματικά σχέδια της Εταιρείας, καθώς και τη δυνατότητα δημιουργίας του λεγομένου “διαλόγου απόδοσης” μεταξύ προϊσταμένων και υφισταμένων.
• Εστιάζει σε ενέργειες και δράσεις που είναι σημαντικές για την επιχειρηματική επιτυχία, με προτεραιότητα σε περιοχές όπου υπάρχει πραγματική αξία.
• Παρέχει στον κάθε εργαζόμενο την ευκαιρία να αναπτύξει τις κατάλληλες δεξιότητες και επαγγελματικές συμπεριφορές, ώστε να επιτύχει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.

Το Σύστημα Διοίκησης της Απόδοσης, που εφαρμόζεται στην Εταιρεία, έχει στον πυρήνα του το Διάλογο και χαρακτηρίζεται από έναν απόλυτα δομημένο τρόπο εφαρμογής. Επιπλέον, ο συστημικός τρόπος με τον οποίο αξιολογούνται οι παράμετροι της ατομικής απόδοσης ενισχύει το αίσθημα συμμετοχής και αναγνώρισης των εργαζομένων.
 

Το Σύστημα Αξιολόγησης της Απόδοσης: H INTERAMERICAN εφαρμόζει το σύστημα αξιολόγησης που έχει αναπτύξει η Hay Group, εταιρεία με διεθνή παρουσία που εξειδικεύεται στις υπηρεσίες Ανθρωπίνου Δυναμικού. Το Σύστημα Αξιολόγησης της INTERAMERICAN είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις ακόλουθες βασικές πολιτικές και διαδικασίες της Εταιρείας:
 

- Πλαίσιο Ικανοτήτων και Συμπεριφορών (Competency Framework)
- Σύστημα Διαβάθμισης Θέσεων Εργασίας (Grading System)
- Πολιτική Ανταμοιβής (Reward Scheme)
 

Το Πρόγραμμα Αξιολόγησης της Απόδοσης αποτελείται από τα εξής τρία στάδια:


1. Στοχοθεσία.
2. Aνασκόπηση των Στόχων.
3. Ετήσια Αξιολόγηση, Αναγνώριση και Ανταμοιβή.
 

Η πολιτική για την ανταμοιβή των εργαζομένων αποτελεί σημαντικό μέρος του συνολικού συστήματος Διοίκησης της Απόδοσης στην INTERAMERICAN. Για την αναγνώριση και την ανταμοιβή των εργαζομένων έχει αναπτυχθεί Πολιτική Αμοιβών (Reward Policy), η οποία στηρίζεται στις εξής αρχές και αξίες: 
 

- Η ανταμοιβή να εστιάζεται στην απόδοση.
- Να συνδέεται η απόδοση της Εταιρείας με την ανταμοιβή των ατόμων.
- Να υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση ανταμοιβής μεταξύ “ικανοποιητικής” και “εξαίρετης” απόδοσης.
- Να δημιουργούνται κίνητρα για την εξέλιξη του ατόμου.
- Να ενισχύεται η γνώση του υπαλλήλου για το “συνολικό πακέτο ανταμοιβής”.
- Να ενθαρρύνεται η ομαδική εργασία με τη θέσπιση ανταμοιβής που θα στηρίζεται στην ομαδική απόδοση.

Για τον προσδιορισμό της αμοιβής κάθε εργαζομένου υιοθετούνται οι ακόλουθες τρείς βασικές κατευθύνσεις:
 

1. Η αμοιβή πρέπει να αντανακλά και να ανταποκρίνεται στην αξία που έχει προσφέρει ο κάθε εργαζόμενος για την Εταιρεία, η οποία είναι συνάρτηση της απόδοσης του εργαζομένου και της αναγνώρισης των προσόντων, δεξιοτήτων και εμπειρίας που αυτός έχει.
2. Η αμοιβή πρέπει να είναι ανταγωνιστική σε σύγκριση με την εξωτερική αγορά εργασίας και ιδιαίτερα στον τομέα της ειδικότητας του κάθε εργαζομένου.
3. Η αμοιβή πρέπει να σχετίζεται με την οικονομική δυνατότητα της Εταιρείας.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Για το 2013, οι αξιολογηθέντες εργαζόμενοι ανήλθαν στους 771, εκ των οποίων 391 γυναίκες και 380 άνδρες. Το ποσοστό των αξιολογηθέντων που είχε πρόσβαση στα αποτελέσματα της αξιολόγησης είναι 100%. Τόπος Δράσης


Συνεργασία με φορέα


Συμμετοχή εργαζομένων


Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΔεν υπάρχει Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους

Περισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
Eκστρατεία εθελοντικής κοινωνικής συνεισφοράς «Κατάθεση Αλληλεγγύης, Πράξη Ζωής»

INTERAMERICAN: "Δικαίωμα στην Υγεία" για ευπαθή άτομα

INTERAMERICAN: Ολοκληρωμένο μοντέλο διαχείρισης θεμάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα της

Interamerican’s Mentoring Program for Women in Leadership

MediOn: Πρωτοποριακή ψηφιακή εφαρμογή ελέγχου Υγείας εξ ’αποστάσεως από την Interamerican

Short "Green" Drive το πρώτο «πράσινο» πρόγραμμα ασφάλισης αυτοκινήτου από την Anytime της Interamerican

Yποστήριξη εθελοντισμού στη Δασοπυρόσβεση από την Interamerican

"IMAGINE": Η καινοτομία από την ιδέα στην πράξη

«It’s4U», για την υγεία και ευεξία των εργαζομένων της INTERAMERICAN

«Σχέδιο Πράξεις Ζωής: πράξεις ευθύνης, έργο για την ποιότητα Ζωής»

«Χρηματοδότηση για την εκπόνηση μελέτης για την περιβαλλοντική ανάδειξη του χώρου του Ασκληπιείου της Επιδαύρου με την κίνηση πολιτών ΔΙΑΖΩΜΑ»

Άμεση ανταπόκριση σε έκτακτη ανάγκη: Πυρκαγιές 2021

Απολογισμός Κοινωνικής Υπευθυνότητας

Εκστρατεία εθελοντικής κοινωνικής συνεισφοράς «Κατάθεση Αλληλεγγύης, Πράξη Ζωής: Υποστηρίζουμε το Δικαίωμα στη Ζωή και στην Αξιοπρέπεια»

Εσωτερικό μοντέλο για τη βέλτιστη διαχείριση επιχειρηματικών αποφάσεων και κινδύνων

Η INTERAMERICAN για το Μητροπολιτικό Πάρκο "Αντώνης Τρίτσης"

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα: H INTERAMERICAN συμπλέει με τη «σχεδία»

Νέα Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης Interamerican

Νέο πρωτοποριακό σύστημα ασφάλισης υγείας "bewell" από την INTERAMERICAN

Οι «Μοδίστρες Έκτακτης Ανάγκης» ράβουν και η INTERAMERICAN διανέμει τις μάσκες

Ολοκληρωμένο σύστημα για την προστασία πληροφοριών και δεδομένων - Δημιουργία Data Protection Office

Πολιτική Ακεραιότητας και Καταπολέμησης της Απάτης (Integrity and Fraud Policy)

Πρωτοποριακή επικοινωνιακή πρωτοβουλία της INTERAMERICAN για τον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό μαθητών

Συνεργασίες με δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στην αντιμετώπιση της πανδημίας

Ψηφιακή αντιμετώπιση της απάτης στην Υγεία

“Εθελοντές Ζωής της INTERAMERICAN”Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation