ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 344 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δράσεις Eθελοντισμού

Πρωτοβουλία

“Εθελοντές Ζωής της INTERAMERICAN”

“Εθελοντές Ζωής της INTERAMERICAN”
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

INTERAMERICAN

Η INTERAMERICAN αποτελεί τον πρώτο ασφαλιστικό οργανισμό στην Ελλάδα που ενσωμάτωσε στην επιχειρησιακή στρατηγική της και την καθημερινή λειτουργία της την κοινωνική υπευθυνότητα. Ειδικότερα, η στρατηγική Ε.Κ.Ε. που η Εταιρεία έχει αναπτύξει, βασίζεται τόσο στις κατευθυντήριες οδηγίες του διεθνούς προτύπου για την Ε.Κ.Ε. ISO 26000 όσο και στις οδηγίες του Ο.Α.Σ.Α. για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και οργανισμούς (OECD guidelines for multinational enterprises) είναι εγκεκριμένη από την Επιτροπή Ε.Κ.Ε. και από το Διοικητικό Συμβούλιό της.Η INTERAMERICAN προσβλέπει στην αειφόρο ανάπτυξή της, στη βάση της φερεγγυότητας και αξιοπιστίας, της σύγχρονης λειτουργικής και της συνεχούς δημιουργίας αξίας για τους ασφαλισμένους, τους εργαζομένους, τους μετόχους της, την ευρύτερη κοινωνία και το φυσικό περιβάλλον.

Η INTERAMERICAN έχει αναλάβει δεσμεύσεις και αναπτύσσει τις δράσεις της με βάση στρατηγικό σχέδιο ενεργειών, που στόχο έχουν την επιτυχημένη πορεία της προς την αειφόρο ανάπτυξη.

www.interamerican.gr
 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Η θεσμοθέτηση του εθελοντισμού εργαζομένων και συνεργατών του Δικτύου Πωλήσεων στην κοινωνική υπευθυνότητα μέσω της οργάνωσης και ανάπτυξης δραστηριοτήτων της ομάδας “Εθελοντές Ζωής” και της θέσπισης βραβείων “Εθελοντή Ζωής” και “Κοινωνικής Ευθύνης”.

Η INTERAMERICAN ενθαρρύνει και αξιοποιεί τη διάθεση των εργαζομένων της και των συνεργατών του Δικτύου Πωλήσεων για κοινωνική προσφορά χωρίς υλικά ανταλλάγματα, κατευθύνοντας τον ατομικό εθελοντισμό στην οργανωμένη ομαδική δράση και σε μία συνισταμένη δύναμη Ενεργών Πολιτών, όπου το ατομικό κοινωνικό αίσθημα εκφράζεται μέσα από το συλλογικό. Για το λόγο αυτό έχει συστήσει από το 2010 την ομάδα «Εθελοντές Ζωής», η οποία χρόνο με το χρόνο γίνεται όλο και πιο μεγάλη, όλο και πιο δυναμική.

Μέσω των “Εθελοντών Ζωής” η έννοια του εθελοντισμού έχει αποκτήσει σημαντική αξία στην INTERAMERICAN, διευρύνοντας την έννοια της συμμετοχικότητας που στρατηγικά προωθεί στα εργασιακά ζητήματα η Εταιρεία.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

«Εθελοντές Ζωής» μπορούν να γίνουν όλοι οι εργαζόμενοι στις εταιρείες του Ομίλου INTERAMERICAN και του μητρικού Ομίλου ACHMEA, καθώς επίσης κάθε Συνεργάτης Πωλήσεων αποκλειστικά συνεργαζόμενος με τον Όμιλο.

 

Χρονική διάρκεια

Έχει ξεκινήσει από το 2010, έχει θεσμοθετηθεί και είναι σε ισχύ.


Περιγραφή

Ο εθελοντισμός αποτελεί για την INTERAMERICAN μια ισχυρή έννοια που θεμελιώνει την ανάπτυξη ενός κοινωνικού πολιτισμού. Ο εθελοντισμός αποτελεί αξία ζωής για έναν εργαζόμενο, καθώς έρχεται να αντισταθμίσει την τάση που επικρατεί στις σύγχρονες κοινωνίες να αξιολογούνται όλα σύμφωνα με την οικονομική τους αξία. Για την INTERAMERICAN, ο εθελοντισμός προχωρεί πέρα από τις παραδοσιακές του μορφές (φιλανθρωπία, αλληλοβοηθητικά σωματεία) και περικλείει μια δυναμική, ενεργό συμμετοχή των εθελοντών με την εμπλοκή τους σε δραστηριότητες φορέων και οργανώσεων.

Ο θεσμός των “Εθελοντών Ζωής” σηματοδοτεί τον οργανωμένο και συστηματικό τρόπο συμμετοχής των εργαζομένων της Εταιρείας στις πρωτοβουλίες Ε.Κ.Ε., ενώ παράλληλα κατανέμει το δυναμικό της ομάδας σε υπο-ομάδες, με βάση την επιλογή κάθε “Εθελοντή Ζωής”. Οι κατηγορίες των εθελοντών χαρακτηρίζονται από τους πέντε θεματικούς τομείς κοινωνικής συνεισφοράς, σύμφωνα με το σχέδιο “Πράξεις Ζωής”.

Οι συμμετέχοντες στην πρωτοβουλία “Εθελοντές Ζωής” της INTERAMERICAN, έχουν αποδεχτεί και «προσυπογράψει» τις αρχές του Κώδικας Αρχών των “Εθελοντών Ζωής και εκφράζουν τη δέσμευσή τους ως ακολούθως:

“Ως Μέλος της κοινωνίας των ανθρώπων της INTERAMERICAN, έχω την επιθυμία να εμπνέομαι από έναν κοινό με τους συναδέλφους μου στόχο και προορισμό. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα κοινωνικής και περιβαλλοντικής υπευθυνότητας “Πράξεις Ζωής” εκφράζει τη συναισθηματική δέσμευσή μου για την εκπλήρωση αυτής της επιθυμίας”.

Κάθε “Εθελοντής Ζωής” μπορεί να συμμετέχει σε μία ή περισσότερες υπο-ομάδες. Ηθικό κίνητρο συμμετοχής αποτελούν τα θεσμοθετημένα ετήσια Βραβεία:

  • Βραβείο “Εθελοντή Ζωής” για εργαζόμενο/η της Εταιρείας
  • Βραβείο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για συντονιστή του Δικτύου Πωλήσεων
  • Βραβείο “Εθελοντή Ζωής” για συνεργάτη πωλήσεων της Εταιρείας.

Τα βραβευόμενα πρόσωπα επιλέγονται από τη θεσμοθετημένη Επιτροπή Ε.Κ.Ε. της INTERAMERICAN η οποία εποπτεύεται λειτουργικά από την Εκτελεστική Επιτροπή.

Ο δεκάλογος ή Κώδικας Αρχών των “Εθελοντών Ζωής” περιλαμβάνει τις βασικές αρχές που διέπουν την πρωτοβουλία αυτή της INTERAMERICAN και ουσιαστικά καθορίζει το πλαίσιο δράσεων των εθελοντών:

1. Ο “Εθελοντής Ζωής” γνωρίζει και συντάσσεται με τη βασική ιδέα της εφαρμογής του σχεδίου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της INTERAMERICAN “Πράξεις Ζωής”, που είναι η δημιουργία και επιστροφή αξίας στην κοινωνία.

2. Αντιλαμβάνεται την ιδιότητα του μέλους των “Εθελοντών Ζωής” ως μοχλό ανάπτυξης σχέσεων αλληλεγγύης, αγαστής επικοινωνίας και συνεργασίας με τους συναδέλφους του για θέματα κοινού ενδιαφέροντος σχετικά με την κοινωνική και περιβαλλοντική υπευθυνότητα.

3. Αναγνωρίζει ότι η ΕΚΕ είναι αναγκαία, για την οικονομική ευημερία της INTERAMERICAN και την ισορροπημένη ικανοποίηση των ενδιαφερομένων μερών, να ευθυγραμμίζεται με τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης, του πελατοκεντρισμού και την κείμενη νομοθεσία από κάθε άποψη.

4. Διαδραματίζει ρόλο πρεσβευτή της ιδέας της κοινωνικής και περιβαλλοντικής υπευθυνότητας και υποστηρίζει σε κάθε ευκαιρία την ανάπτυξη της ιδέας.

5. Έχει δηλώσει εγγράφως τη διαθεσιμότητά του για συμμετοχή, σύμφωνα με τον πρακτικό χαρακτήρα κάθε εκδήλωσης, σε εκδηλώσεις που αφορούν σε έναν από τους πέντε θεματικούς τομείς πρωτοβουλιών Ε.Κ.Ε. της INTERAMERICAN.

6. Δύναται να εισηγείται εγγράφως, στο πλαίσιο των κατευθύνσεων του σχεδίου “Πράξεις Ζωής”, προτάσεις προς εφαρμογή σε πρωτοβουλίες Ε.Κ.Ε. στην καθ’ ύλην αρμόδια Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων & Ε.Κ.Ε. της Εταιρείας.

7. Έχει την κατά προτεραιότητα προτίμηση της Εταιρείας για παροχές-προσφορές ειδικού ενδιαφέροντος, συναφείς με το αντικείμενο του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται ως “Εθελοντής Ζωής”.

8. Η Εταιρεία εκτιμά την ιδιότητα του μέλους στους “Εθελοντές Ζωής” ως προϋπόθεση της συμμετοχής τους και σε ευρύτερες κοινωνικές και περιβαλλοντικές δράσεις μέσω των φορέων στους οποίους είναι δικτυωμένη (Ελληνικό Δίκτυο Ε.Κ.Ε., κ.λπ.).

9. Κάθε “Εθελοντής Ζωής” μπορεί να αποποιηθεί την ιδιότητα του μέλους με μία απλή έγγραφη δήλωση, χωρίς να χρειάζεται αιτιολόγηση εκ μέρους του (αν και είναι επιθυμητή), επιστρέφοντας ταυτόχρονα και την Κάρτα Μέλους.

10. Δικαίωμα εγγραφής στους “Εθελοντές Ζωής” έχουν όλοι οι εργαζόμενοι στις εταιρείες του Ομίλου και του μητρικού Ομίλου ACHMEA, καθώς επίσης κάθε συνεργάτης πωλήσεων αποκλειστικά συνεργαζόμενος με τον Όμιλο. Η ιδιότητα του μέλους ακυρώνεται αυτόματα αν για οποιονδήποτε λόγο διακοπεί η σχέση εργασίας ή συνεργασίας, ευλόγως εφόσον αναφύονται πρακτικά ζητήματα συντονισμού και επικοινωνίας.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Συνολικά, η INTERAMERICAN σήμερα αριθμεί 390 «Εθελοντές Ζωής», υπολογιζομένων και των διαγραφών βάσει κανονισμού (αποχωρήσεις από την εταιρεία κ.ά. λόγοι). Αναλυτικότερα ανά έτος η εξέλιξη παρουσιάζεται ως ακολούθως:

"Εθελοντές Ζωής"                                2010      2011      2012      2013      2014      2015

Διοικητικό Προσωπικό                              38         52          24         13          19         32

Συνεργάτες Δικτύου Πωλήσεων                53        113         17          23           4           2

Σύνολο                                                   91       165         41          36          23         34Τόπος Δράσης

Αφορά όλες τις δραστηριότητες της INTERAMERICAN στην Ελλάδα.


Συνεργασία με φορέα

Δεν υφίσταται – υλοποιείται εξολοκλήρου εσωτερικά από την Interamerican.


Συμμετοχή εργαζομένων

Είναι μια δράση που απευθύνεται και αφορά αποκλειστικά τους εργαζόμενους και συνεργάτες της INTERAMERICAN.


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Τα οφέλη που έχει η Εταιρεία από την ανάπτυξη των δράσεων της ομάδας των «Εθελοντών Ζωής» είναι πολλαπλά:

  • Ενισχύονται οι δεσμοί των εργαζομένων με την Εταιρεία
  • Ενισχύεται το κλίμα συνεργασίας μεταξύ συναδέλφων
  • Αναπτύσσονται δεσμοί μεταξύ των συναδέλφων μέσω των μοναδικών εμπειριών που αποκομίζουν
  • Επιτυγχάνει η Εταιρεία οργανωμένη συνεισφορά στην κοινωνία και τον συνάνθρωπο μέσω των δράσεων ΕΚΕ που διοργανώνει.

Είναι χαρακτηριστικό, επίσης το στοιχείο που βγήκε από την πρόσφατη Έρευνας Γνώμης Προσωπικού ότι το 84% των εργαζομένων, πιστεύουν πως το σχέδιο υπευθυνότητας της INTERAMERICAN για την κοινωνία και το περιβάλλον είναι σημαντικό και πρέπει να βελτιώνεται συνεχώς. Επιπλέον, στην ίδια έρευνα καταγράφηκε πως το 63% των εργαζομένων πιστεύει πως “Ο θεσμός “Εθελοντές Ζωής” ενισχύει τους δεσμούς των εργαζομένων με την Εταιρεία.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΔεν υπάρχει Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους

Περισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
Eκστρατεία εθελοντικής κοινωνικής συνεισφοράς «Κατάθεση Αλληλεγγύης, Πράξη Ζωής»

INTERAMERICAN: "Δικαίωμα στην Υγεία" για ευπαθή άτομα

INTERAMERICAN: Ολοκληρωμένο μοντέλο διαχείρισης θεμάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα της

Interamerican’s Mentoring Program for Women in Leadership

MediOn: Πρωτοποριακή ψηφιακή εφαρμογή ελέγχου Υγείας εξ ’αποστάσεως από την Interamerican

Short "Green" Drive το πρώτο «πράσινο» πρόγραμμα ασφάλισης αυτοκινήτου από την Anytime της Interamerican

Yποστήριξη εθελοντισμού στη Δασοπυρόσβεση από την Interamerican

"IMAGINE": Η καινοτομία από την ιδέα στην πράξη

«It’s4U», για την υγεία και ευεξία των εργαζομένων της INTERAMERICAN

«Σχέδιο Πράξεις Ζωής: πράξεις ευθύνης, έργο για την ποιότητα Ζωής»

«Χρηματοδότηση για την εκπόνηση μελέτης για την περιβαλλοντική ανάδειξη του χώρου του Ασκληπιείου της Επιδαύρου με την κίνηση πολιτών ΔΙΑΖΩΜΑ»

Άμεση ανταπόκριση σε έκτακτη ανάγκη: Πυρκαγιές 2021

Απολογισμός Κοινωνικής Υπευθυνότητας

Εκστρατεία εθελοντικής κοινωνικής συνεισφοράς «Κατάθεση Αλληλεγγύης, Πράξη Ζωής: Υποστηρίζουμε το Δικαίωμα στη Ζωή και στην Αξιοπρέπεια»

Εσωτερικό μοντέλο για τη βέλτιστη διαχείριση επιχειρηματικών αποφάσεων και κινδύνων

Η INTERAMERICAN για το Μητροπολιτικό Πάρκο "Αντώνης Τρίτσης"

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα: H INTERAMERICAN συμπλέει με τη «σχεδία»

Νέα Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης Interamerican

Νέο πρωτοποριακό σύστημα ασφάλισης υγείας "bewell" από την INTERAMERICAN

Οι «Μοδίστρες Έκτακτης Ανάγκης» ράβουν και η INTERAMERICAN διανέμει τις μάσκες

Ολοκληρωμένο σύστημα για την προστασία πληροφοριών και δεδομένων - Δημιουργία Data Protection Office

Πολιτική Ακεραιότητας και Καταπολέμησης της Απάτης (Integrity and Fraud Policy)

Πρωτοποριακή επικοινωνιακή πρωτοβουλία της INTERAMERICAN για τον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό μαθητών

Συνεργασίες με δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στην αντιμετώπιση της πανδημίας

Σύστημα Διοίκησης και Απόδοσης της INTERAMERICAN

Ψηφιακή αντιμετώπιση της απάτης στην ΥγείαΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation