ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 339 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης

Πρωτοβουλία

Νέα Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης Interamerican

Νέα Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης Interamerican
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

INTERAMERICAN

Η INTERAMERICAN αποτελεί τον πρώτο ασφαλιστικό οργανισμό στην Ελλάδα που ενσωμάτωσε στην επιχειρησιακή στρατηγική της και την καθημερινή λειτουργία της την κοινωνική υπευθυνότητα. Ειδικότερα, η στρατηγική Ε.Κ.Ε. που η Εταιρεία έχει αναπτύξει, βασίζεται τόσο στις κατευθυντήριες οδηγίες του διεθνούς προτύπου για την Ε.Κ.Ε. ISO 26000 όσο και στις οδηγίες του Ο.Α.Σ.Α. για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και οργανισμούς (OECD guidelines for multinational enterprises) είναι εγκεκριμένη από την Επιτροπή Ε.Κ.Ε. και από το Διοικητικό Συμβούλιό της.Η INTERAMERICAN προσβλέπει στην αειφόρο ανάπτυξή της, στη βάση της φερεγγυότητας και αξιοπιστίας, της σύγχρονης λειτουργικής και της συνεχούς δημιουργίας αξίας για τους ασφαλισμένους, τους εργαζομένους, τους μετόχους της, την ευρύτερη κοινωνία και το φυσικό περιβάλλον.

Η INTERAMERICAN έχει αναλάβει δεσμεύσεις και αναπτύσσει τις δράσεις της με βάση στρατηγικό σχέδιο ενεργειών, που στόχο έχουν την επιτυχημένη πορεία της προς την αειφόρο ανάπτυξη.

www.interamerican.gr
 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Σε μια περίοδο γεμάτη από αλλεπάλληλες προκλήσεις (κλιματική, πανδηµική, γεωπολιτική, πληθωριστική), η Interamerican συνεχίζει σταθερά την πορεία της με σκοπό να έχει θετική επίδραση στην οικονομία, το περιβάλλον και την κοινωνία.

Το 2022, αναπτύχθηκε η Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainability Strategy) η οποία θέτει σαφείς στόχους για την υλοποίηση της. Στόχους που με διαφάνεια και δέσμευση, θέτουµε, ιεραρχούµε στη βάση των αρχών του ESG (Περιβάλλον- Κοινωνία- Διακυβέρνηση) ενώ παράλληλα τούς µετράµε και αξιολογούµε το αποτύπωμα τους ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη του οργανισμού

 

Χρονική διάρκεια

Από το 2022 έως το 2030


Περιγραφή

Σε μια περίοδο γεμάτη από αλλεπάλληλες προκλήσεις (κλιματική, πανδηµική, γεωπολιτική, πληθωριστική), η Interamerican συνεχίζει σταθερά την πορεία της με σκοπό να έχει θετική επίδραση στην οικονομία, το περιβάλλον και την κοινωνία.

Το 2022, αναπτύχθηκε η Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainability Strategy) η οποία θέτει σαφείς στόχους για την υλοποίηση της. Στόχους που με διαφάνεια και δέσμευση, θέτουµε, ιεραρχούµε στη βάση των αρχών του ESG (Περιβάλλον- Κοινωνία- Διακυβέρνηση) ενώ παράλληλα τούς µετράµε και αξιολογούµε το αποτύπωμα τους ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Πιο συγκεκριμένα, οι ενέργειες που έχουν δρομολογηθεί εστιάζουν στους 3 πωλώνες της Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης του ομίλου:

Βιώσιμη Επιχειρηματική Λειτουργία
Βιώσιμα Προϊόντα και Υπηρεσίες
Δημιουργία αξίας για τα Ενδιαφερόμενα Μέρη


Το πλάνο δράσεων αφορά σε θέματα μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματός μας από τη λειτουργία μας ως επιχείρηση (π.χ. νέο σύστημα ανακύκλωσης στα κεντικά γραφεία μας, εφαρμογή πρακτικών ορθολογικής κατανάλωσης ενέργειας/νερού κ.λπ.), την εκπαίδευση/ενημέρωση των συναδέλφων για θέματα ισότητας και διαχείρισης περιστατικών διάκρισης στον χώρο εργασίας, τη διακυβέρνηση (π.χ. εισαγωγή πολιτικής για Sustainable Procurement) και τη διαχείριση κινδύνων, τις κανιονιστικές και νομικές απαιτήσεις (SFDR και Taxonomy), την έκδοση νέων, «βιώσιμων» ασφαλιστικών προϊόντων και την περαιτέρω ενσωμάτωση ESG κριτηρίων στις διαδικασίες του Ομίλου.

Το συγκεκριμένο πλάνο έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

Ειναι εναρμονισμένο με τη στρατηγική και τους στόχους της Achmea, το Όραμα και την Αποστολή της Interamerican
Ευθυγραμμίζεται με το επιχειρηματικό πλάνο της εταιρείας για το 2023
Συνδεεται με τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ
Είναι ρεαλιστικά φιλόδοξο, με προπτική εξέλιξης και προόδου λαμβάνοντας υπόψιν τα διαθέσιμα μέσα και πόρους 

Για την υλοποίηση αυτού του σχεδίου εχουν δημιουργηθεί οι εξής δύο «μηχανισμοί» μέσα στην εταιρεία:

Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainability Committee, SC): Αποτελείται από την Εκτελεστική Επιτροπή και την Sustainability & Stakeholders Relations Leader. Ο ρόλος της Επιτροπής είναι να θέτει τις στρατηγικές κατευθύνσεις, να εξασφαλίζει τους πόρους και τα μέσα για την υλοποίηση των έργων, να θέτει στην αντζέντα του Διοικητικού Συμβουλίου  θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης.


Ομάδα Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainability Team, ST): Αποτελείται από στελέχη που εκπροσωπούν όλες τις κρίσιμες περιοχής ευθύνης της εταιρείας και είναι υπεύθυνοι για την υλοποίηση του πλάνου ενεργειών της Στρατηγικής  καθώς και της αναφοράς προόδου σε τακτά χρονικά διαστήματα.

 

Οι μηχανισμοί αυτοί αλλελεπιδρούν και συνεργάζονται με την Sustainability & Stakeholders Relations Leader η οποία αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των δύο. Είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση του  ετήσιου πλάνου ενεργειών, την επιλογή των Δεικτών Μέτρησης Απόδοσης (KPIs), το χρονοδιάγραμμα, την ατζέντα των θεμάτων της Επιτροπής και την ενημέρωση των μελών της  για την πρόοδο που σημειώνει η Ομάδα.

 

Η Βιώσιμη Ανάπτυξη (Sustainability) αναφέρεται στην οικονομική ανάπτυξη που σχεδιάζεται και υλοποιείται λαμβάνοντας υπόψη τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας όπως η κλιματική αλλαγή, η έξαρση του COVID-19, η κοινωνική ανισότητα, η ρύπανση της ατμόσφαιρας και των ωκεανών, η πείνα. Όλα αυτά μπορούν να επιλυθούν μόνο σε οικουμενικό επίπεδο, με τη δέσμευση των κρατών και του ιδιωτικού τομέα για βιώσιμη ανάπτυξη, κοινωνική πρόοδο, προστασία του περιβάλλοντος και υπεύθυνη οικονομική ανάπτυξη. Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις παίζουν κρίσιμο ρόλο στην επίτευξη ενός αειφόρου οικονομικού συστήματος. Μόνο με τη δέσμευση και την ενεργό συμμετοχή της κάθε εταιρείας και των ανθρώπων της πρόκειται να έρθει η επιθυμητή αλλαγή. Στην Interamerican εχουμε ξεκινήσει το ταξίδι αυτό αποκτώντας ήδη ένα σημαντικό προβάδισμα  το οποίο αναγνωρίζεται από τον μέτοχο, τους εργαζόμενους, τους συνεργάτες και τους πελάτες μας.

 

 


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Η Νέα Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης έχει αρχίσει και φέρνει τα πρώτα αποτελέσματα σε δράσεις που άρχισαν από το 2022 όπως το νέο σύστημα ανακύκλωσης που εγκαταστάθηκε στα κεντρικά μας γραφεία, την κατάργηση των πλαστικών μίας χρήσης, την εκπαίδευση εργαζομένων για θέματα κυκλικής οικονομίας και θέματα ισότητας. Επίσης στα Bonus των στελεψών της εταιρείας έχουν προβλεφθεί  και ESG στόχοι που πρέπει να πετύχουν. Το πλάνο ενεργειών έχει ορίζοντα μέχρι το 2030 με φιλόδοξους στόχους για την ανθρακική ουδετεροποίηση της λειτουργίας μας και η Interamerican να είναι η πιο κοινωνικά υπεύθυνη εταιρεία στον ασφαλιστικό κλάδο. Τόπος Δράσης

Ελλάδα


Συνεργασία με φορέα


Συμμετοχή εργαζομένων

Οι επικεφαλείς από όλα τα τμήματα που σχετίζονται με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη είτε με άμεσο έιτε με έμμεσο τρόπο. 


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Τα οφέλη είναι πολλαπλά για τον οργανισμό καθώς με αυτό τον τρόπο δημιουργείται μία νέα βάση λειτουργίας με επίκεντρο τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Εναρμονίζει την λειτουργία των τμημάτων μεταξύ τους και με τη νέα διακυβέρνηση δίνει τη δυνατότητα για την πρακολούθηση των έργων αυτών και την άμεση διευρένιση των εξελίξεων σε κανονιστικό επίπεδο. 
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
Eκστρατεία εθελοντικής κοινωνικής συνεισφοράς «Κατάθεση Αλληλεγγύης, Πράξη Ζωής»

INTERAMERICAN: "Δικαίωμα στην Υγεία" για ευπαθή άτομα

INTERAMERICAN: Ολοκληρωμένο μοντέλο διαχείρισης θεμάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα της

Interamerican’s Mentoring Program for Women in Leadership

MediOn: Πρωτοποριακή ψηφιακή εφαρμογή ελέγχου Υγείας εξ ’αποστάσεως από την Interamerican

Short "Green" Drive το πρώτο «πράσινο» πρόγραμμα ασφάλισης αυτοκινήτου από την Anytime της Interamerican

Yποστήριξη εθελοντισμού στη Δασοπυρόσβεση από την Interamerican

"IMAGINE": Η καινοτομία από την ιδέα στην πράξη

«It’s4U», για την υγεία και ευεξία των εργαζομένων της INTERAMERICAN

«Σχέδιο Πράξεις Ζωής: πράξεις ευθύνης, έργο για την ποιότητα Ζωής»

«Χρηματοδότηση για την εκπόνηση μελέτης για την περιβαλλοντική ανάδειξη του χώρου του Ασκληπιείου της Επιδαύρου με την κίνηση πολιτών ΔΙΑΖΩΜΑ»

Άμεση ανταπόκριση σε έκτακτη ανάγκη: Πυρκαγιές 2021

Απολογισμός Κοινωνικής Υπευθυνότητας

Εκστρατεία εθελοντικής κοινωνικής συνεισφοράς «Κατάθεση Αλληλεγγύης, Πράξη Ζωής: Υποστηρίζουμε το Δικαίωμα στη Ζωή και στην Αξιοπρέπεια»

Εσωτερικό μοντέλο για τη βέλτιστη διαχείριση επιχειρηματικών αποφάσεων και κινδύνων

Η INTERAMERICAN για το Μητροπολιτικό Πάρκο "Αντώνης Τρίτσης"

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα: H INTERAMERICAN συμπλέει με τη «σχεδία»

Νέο πρωτοποριακό σύστημα ασφάλισης υγείας "bewell" από την INTERAMERICAN

Οι «Μοδίστρες Έκτακτης Ανάγκης» ράβουν και η INTERAMERICAN διανέμει τις μάσκες

Ολοκληρωμένο σύστημα για την προστασία πληροφοριών και δεδομένων - Δημιουργία Data Protection Office

Πολιτική Ακεραιότητας και Καταπολέμησης της Απάτης (Integrity and Fraud Policy)

Πρωτοποριακή επικοινωνιακή πρωτοβουλία της INTERAMERICAN για τον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό μαθητών

Συνεργασίες με δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στην αντιμετώπιση της πανδημίας

Σύστημα Διοίκησης και Απόδοσης της INTERAMERICAN

Ψηφιακή αντιμετώπιση της απάτης στην Υγεία

“Εθελοντές Ζωής της INTERAMERICAN”Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation