ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 339 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Αντιμετώπιση της Διαφθοράς

Πρωτοβουλία

Πολιτική Ακεραιότητας και Καταπολέμησης της Απάτης (Integrity and Fraud Policy)

Πολιτική Ακεραιότητας και Καταπολέμησης της Απάτης (Integrity and Fraud Policy)
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

INTERAMERICAN

Η INTERAMERICAN αποτελεί τον πρώτο ασφαλιστικό οργανισμό στην Ελλάδα που ενσωμάτωσε στην επιχειρησιακή στρατηγική της και την καθημερινή λειτουργία της την κοινωνική υπευθυνότητα. Ειδικότερα, η στρατηγική Ε.Κ.Ε. που η Εταιρεία έχει αναπτύξει, βασίζεται τόσο στις κατευθυντήριες οδηγίες του διεθνούς προτύπου για την Ε.Κ.Ε. ISO 26000 όσο και στις οδηγίες του Ο.Α.Σ.Α. για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και οργανισμούς (OECD guidelines for multinational enterprises) είναι εγκεκριμένη από την Επιτροπή Ε.Κ.Ε. και από το Διοικητικό Συμβούλιό της.Η INTERAMERICAN προσβλέπει στην αειφόρο ανάπτυξή της, στη βάση της φερεγγυότητας και αξιοπιστίας, της σύγχρονης λειτουργικής και της συνεχούς δημιουργίας αξίας για τους ασφαλισμένους, τους εργαζομένους, τους μετόχους της, την ευρύτερη κοινωνία και το φυσικό περιβάλλον.

Η INTERAMERICAN έχει αναλάβει δεσμεύσεις και αναπτύσσει τις δράσεις της με βάση στρατηγικό σχέδιο ενεργειών, που στόχο έχουν την επιτυχημένη πορεία της προς την αειφόρο ανάπτυξη.

www.interamerican.gr
 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

:  Η INTERAMERICAN, ως μέλος του Ομίλου ACHMEA,  έχει ως διαρκή στόχο να είναι ο πλέον αξιόπιστος ασφαλιστής στην ελληνική και διεθνή αγορά. Η Πολιτική Ακεραιότητας και Καταπολέμησης της Απάτης συντάχθηκε στην ACHMEA, προκειμένου η μητρική εταιρεία να συμμορφωθεί με τη διεθνή νομοθεσία σχετικά με την επιχειρηματική ακεραιότητα, η οποία έχει αυστηροποιηθεί μετά την  χρηματοπιστωτική κρίση.  Αποτελεί μία συνεκτική προσέγγιση στα σχετικά καθήκοντα της Διαχείρισης Κινδύνων και της Κανονιστικής Συμμόρφωσης .   Το Διοικητικό Συμβούλιο της ACHMEA και ο τομέας Διεθνών Εργασιών (DΙ) έχουν ζητήσει την άμεση εφαρμογή  της  Πολιτικής,  με στόχο την υλοποίηση της φιλοδοξίας να γίνει η ACHMEA ο πιο αξιόπιστος ασφαλιστής, αλλά και ως αποτέλεσμα συζητήσεων με την Ολλανδική Εποπτική Αρχή.

 Η Διοίκηση της  INTERAMERICAN υιοθέτησε πλήρως τις πρωτοβουλίες όσον αφορά στην εφαρμογή της  Πολιτικής. Η εφαρμογή της υποστηρίζει τον στόχο να επιτύχει η INTERAMERICAN βελτίωση επιδόσεων στους σχετικούς δείκτες Εταιρικής  Κοινωνικής  Ευθύνης  και να επιδείξει στιβαρή Εταιρική Διακυβέρνηση  στο πλαίσιο της εφαρμογής της Φερεγγυότητας ΙΙ.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Η πολιτική αφορά και έχει εφαρμογή (άμεση ή έμμεση) σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη του οργανισμού (μέτοχο, πελάτες, εργαζόμενοι, προμηθευτές, συνεργάτες, εποπτική αρχή κ.ά.)

 

Χρονική διάρκεια

Η Διοίκηση της  INTERAMERICAN υιοθέτησε πλήρως τις πρωτοβουλίες όσον αφορά στην εφαρμογή της  Πολιτικής το 2017


Περιγραφή

Η νέα Πολιτική συντάχθηκε στην ACHMEA, προκειμένου η μητρική εταιρεία να συμμορφωθεί με τη διεθνή νομοθεσία σχετικά με την επιχειρηματική ακεραιότητα, η οποία έχει αυστηροποιηθεί μετά την  χρηματοπιστωτική κρίση.  Αποτελεί μία συνεκτική προσέγγιση στα σχετικά καθήκοντα της Διαχείρισης Κινδύνων και της Κανονιστικής Συμμόρφωσης .  
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ACHMEA και ο τομέας Διεθνών Εργασιών (DΙ) έχουν ζητήσει την άμεση εφαρμογή  της  Πολιτικής,  με στόχο την υλοποίηση της φιλοδοξίας να γίνει η ACHMEA ο πιο αξιόπιστος ασφαλιστής, αλλά και ως αποτέλεσμα συζητήσεων με την Ολλανδική Εποπτική Αρχή. Η Διοίκηση της  INTERAMERICAN υιοθέτησε πλήρως τις πρωτοβουλίες όσον αφορά στην εφαρμογή της  Πολιτικής. Η εφαρμογή της υποστηρίζει τον στόχο να επιτύχει η INTERAMERICAN βελτίωση επιδόσεων στους σχετικούς δείκτες Εταιρικής  Κοινωνικής  Ευθύνης  και να επιδείξει στιβαρή Εταιρική Διακυβέρνηση  στο πλαίσιο της εφαρμογής της Φερεγγυότητας ΙΙ.

Οι κατηγορίες κινδύνων που αναγνωρίζονται στην εν λόγω Πολιτική είναι οι ακόλουθες:

 • Ξέπλυμα Χρήματος / Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας
 •  Παραβίαση Κανόνων Επιβολής Διεθνών Κυρώσεων
 • Διαφθορά (Δωροδοκία, Σύγκρουση Συμφερόντων)
 • Απάτη Εσωτερική και Εξωτερική
 •  Φοροδιαφυγή
 •  Χειραγώγηση της Αγοράς
 •  Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων
 •  Παραβίαση Προσωπικών Δεδομένων 
 •  Κοινωνικά μη αποδεκτή συμπεριφορά (Εφαρμογή Κώδικα Δεοντολογίας και Ηθικής) 
 •  Συμβάντα

Η πολιτική εφαρμόστηκε  όπως και κάθε σχετική Πολιτική, σύμφωνα με το σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης της INTERAMERICAN, το οποίο -όπως σε κάθε εταιρεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος- υιοθετεί τις  «τρεις γραμμές άμυνας» (three lines of   defense), όπως ακολούθως εκτίθενται:

 • Διοίκηση-Διαχείριση (Business):  «μετάφραση» της Πολιτικής σε διαδικασίες και πρακτικές.
 • Διαχείριση Κινδύνων και Κανονιστική Συμμόρφωση: υποστήριξη της Διοίκησης να καταρτίσει τις διαδικασίες, εκτέλεση της Ανάλυσης Κινδύνων Ακεραιότητας σε τακτική βάση. Διενέργεια ελέγχων ως προς την εφαρμογή των συμφωνημένων διαδικασιών.
 • Εσωτερικός Έλεγχος:  ανεξάρτητος ρόλος, να παρέχει στη Διοίκηση εξασφάλιση σχετικά με τον ορθό σχεδιασμό και την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών.

Βασικοί άξονες της Πολιτικής είναι:

 • Η Εφαρμογή Πολιτικής Μηδενικής Ανοχής στην απάτη και τη διαφθορά.
 • Η Εκτέλεση Στρατηγικής Ανάλυσης Κινδύνου (SIRA) σε ετήσια βάση.

περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Η INTERAMERICAN έχει αναπτύξει πολιτικές και διαδικασίες προκειμένου να διασφαλίσει την αξιοπιστία και το κύρος της σε κάθε πεδίο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Οργανισμού. Η επιλογή των καταλλήλων αρχών και πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης και, κατά συνέπεια, η προάσπιση των συμφερόντων όλων των συμμετόχων της Εταιρείας αποτελεί δέσμευση της Διοίκησης. 

Η INTERAMERICAN δεν αποδέχεται κανένα είδος διαφθοράς, «πληρωμές διευκόλυνσης», σύγκρουση συμφερόντων ή δωροδοκία (εφεξής: «διαφθορά»). Η αρχή αυτή είναι ουσιώδης προκειμένου να δοθεί νόημα στους  στόχους της INTERAMERICAN να επιτυγχάνει  μία εταιρική κουλτούρα διαφάνειας και ακεραιότητας, καθώς και να θέτει πάντα πρώτο το συμφέρον του πελάτη. Τόπος Δράσης

Στην Ελλάδα 


Συνεργασία με φορέα

Ολλανδική Εποπτική Αρχή, Τράπεζα της Ελλάδας


Συμμετοχή εργαζομένων

Το θέμα της καταπολέμησης της διαφθοράς εξ ορισμού αφορά σε όλους τους εργαζόμενους στην εταιρεία. Οι ενέργειες εφαρμογής της πολιτικής είναι στην ευθύνη των Διευθύνσεων Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων. 

Η εφαρμογή πρακτικών ορθής εταιρικής διακυβέρνησης αποτελεί προϊόν συνεργασίας όλων των Τμημάτων, Διευθύνσεων και Εταιρειών του Οργανισμού. 


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Η εφαρμογή Tτων καταλλήλων αρχών και πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης διασφαλίζει όχι μόνο την αποτελεσματική διοίκηση, αλλά και την επάρκεια των μηχανισμών ελέγχου και διαχείρισης των κινδύνων, καθώς και την εγκυρότητα των παρεχομένων πληροφοριών αναφορικά με τη στρατηγική και τα αποτελέσματα της INTERAMERICAN σε όλους τους άξονες της κοινωνικής υπευθυνότητάς της.

Η παρακάτω δήλωση απηχεί την προσέγγιση της Εταιρείας και τα οφέλη που προσδοκά  από το θέμα της επιχειρηματικής ακεραιότητας:

Η INTERAMERICAN δεν αποδέχεται κανένα είδος διαφθοράς, «πληρωμές διευκόλυνσης», σύγκρουση συμφερόντων ή δωροδοκία (εφεξής: «διαφθορά»). Η αρχή αυτή είναι ουσιώδης προκειμένου να δοθεί νόημα στους  στόχους της INTERAMERICAN να επιτυγχάνει  μία εταιρική κουλτούρα διαφάνειας και ακεραιότητας, καθώς και να θέτει πάντα πρώτο το συμφέρον του πελάτη. 
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
Eκστρατεία εθελοντικής κοινωνικής συνεισφοράς «Κατάθεση Αλληλεγγύης, Πράξη Ζωής»

INTERAMERICAN: "Δικαίωμα στην Υγεία" για ευπαθή άτομα

INTERAMERICAN: Ολοκληρωμένο μοντέλο διαχείρισης θεμάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα της

Interamerican’s Mentoring Program for Women in Leadership

MediOn: Πρωτοποριακή ψηφιακή εφαρμογή ελέγχου Υγείας εξ ’αποστάσεως από την Interamerican

Short "Green" Drive το πρώτο «πράσινο» πρόγραμμα ασφάλισης αυτοκινήτου από την Anytime της Interamerican

Yποστήριξη εθελοντισμού στη Δασοπυρόσβεση από την Interamerican

"IMAGINE": Η καινοτομία από την ιδέα στην πράξη

«It’s4U», για την υγεία και ευεξία των εργαζομένων της INTERAMERICAN

«Σχέδιο Πράξεις Ζωής: πράξεις ευθύνης, έργο για την ποιότητα Ζωής»

«Χρηματοδότηση για την εκπόνηση μελέτης για την περιβαλλοντική ανάδειξη του χώρου του Ασκληπιείου της Επιδαύρου με την κίνηση πολιτών ΔΙΑΖΩΜΑ»

Άμεση ανταπόκριση σε έκτακτη ανάγκη: Πυρκαγιές 2021

Απολογισμός Κοινωνικής Υπευθυνότητας

Εκστρατεία εθελοντικής κοινωνικής συνεισφοράς «Κατάθεση Αλληλεγγύης, Πράξη Ζωής: Υποστηρίζουμε το Δικαίωμα στη Ζωή και στην Αξιοπρέπεια»

Εσωτερικό μοντέλο για τη βέλτιστη διαχείριση επιχειρηματικών αποφάσεων και κινδύνων

Η INTERAMERICAN για το Μητροπολιτικό Πάρκο "Αντώνης Τρίτσης"

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα: H INTERAMERICAN συμπλέει με τη «σχεδία»

Νέα Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης Interamerican

Νέο πρωτοποριακό σύστημα ασφάλισης υγείας "bewell" από την INTERAMERICAN

Οι «Μοδίστρες Έκτακτης Ανάγκης» ράβουν και η INTERAMERICAN διανέμει τις μάσκες

Ολοκληρωμένο σύστημα για την προστασία πληροφοριών και δεδομένων - Δημιουργία Data Protection Office

Πρωτοποριακή επικοινωνιακή πρωτοβουλία της INTERAMERICAN για τον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό μαθητών

Συνεργασίες με δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στην αντιμετώπιση της πανδημίας

Σύστημα Διοίκησης και Απόδοσης της INTERAMERICAN

Ψηφιακή αντιμετώπιση της απάτης στην Υγεία

“Εθελοντές Ζωής της INTERAMERICAN”Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation