ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 333 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Διάλογος με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη

Πρωτοβουλία

Επικύρωση Ουσιωδών Θεμάτων: μια δυναμική διαδικασία αξιολόγησης

Επικύρωση Ουσιωδών Θεμάτων: μια δυναμική διαδικασία αξιολόγησης
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ

Με περισσότερα από 120 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο δομικών υλικών, η Α.Ε. τσιμέντων ΤΙΤΑΝ είναι ένας από τους κορυφαίους παραγωγούς τσιμέντου, ετοίμου σκυροδέματος, αδρανών υλικών και ετοίμων ξηρών κονιαμάτων στην Ελλάδα με 64 εγκαταστάσεις παραγωγής και διανομής. Η Α.Ε. τσιμέντων ΤΙΤΑΝ είναι μέλος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, ο οποίος εξυπηρετεί πελάτες σε 25 χώρες, σε τέσσερις ηπείρους. Σε έναν κόσμο που γίνεται διαρκώς πιο σύνθετος, προσαρμοζόμαστε και εξελισσόμαστε προκειμένου να εξυπηρετούμε τις ανάγκες της κοινωνίας, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη βιώσιμη ανάπτυξη με υπευθυνότητα και ακεραιότητα.

www.titan.gr

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Συμπράττουμε με τους συμ-μετόχους μας σε όλες τις περιοχές δραστηριοποίησής μας για να κατανοούμε καλύτερα τις προσδοκίες και τις ανάγκες τους. Αναγνωρίζοντας και επικυρώνοντας τα πλέον ουσιώδη θέματα τόσο για εκείνους όσο και για την επιχείρηση, μέσα από μια διαδικασία διπλής αξιολόγησης μπορούμε να αναπτύσσουμε βιώσιμες επιχειρηματικές στρατηγικές και να δημιουργούμε αξία που διαρκεί σε βάθος χρόνου.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Όλοι οι συμ-μέτοχοι του ΤΙΤΑΝ Ελλάδας (Πελάτες, Τοπικές Κοινότητες, Εργαζόμενοι, Δημόσιες Αρχές και Φορείς, Συνεργάτες και Προμηθευτές, Εργολάβοι, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις-ΜΚΟ, Σύνδεσμοι και Ενώσεις, Νεολαία, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, καθώς και Πανεπιστήμια και Ερευνητικοί Φορείς)

 

Χρονική διάρκεια


Περιγραφή

Ενσωμάτωση των αρχών της διπλής αξιολόγησης

Η αξιολόγηση ουσιωδών θεμάτων θέτει τα θεμέλια για την εφαρμογή της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης τόσο σε επίπεδο Ομίλου όσο και σε επίπεδο Ελλάδας και βασίζεται στην αρχή της διπλής αξιολόγησης. Πρόκειται για μία ολοκληρωμένη και συνεχή διαδικασία προσδιορισμού και αξιολόγησης των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων μας στην κοινωνία και στο περιβάλλον, καθώς και των οικονομικών επιπτώσεων που συνεπάγονται οι κοινωνικο-περιβαλλοντικοί κίνδυνοι. Αυτό γιατί οι επιπτώσεις ενδέχεται να καταστούν ουσιώδεις όσον αφορά στις χρηματοοικονομικές αναφορές με την πάροδο του χρόνου.

Ένας πλήρης κύκλος αξιολόγησης ουσιωδών θεμάτων διαρκεί πέντε έτη. Η τελευταία αναθεώρηση σε επίπεδο Ομίλου πραγματοποιήθηκε το 2020, ενώ σε επίπεδο Ελλάδας πραγματοποιήθηκε το 2021 αναδεικνύοντας τα παρακάτω δέκα Ουσιώδη Θέματα:

1. Ικανοποίηση πελατών με βιώσιμα, καινοτόμα και ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες

2. Θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία, στην οικονομία και στο περιβάλλον

3. Εργασιακό περιβάλλον που προάγει την υγεία, ασφάλεια και ευεξία για τους εργαζόμενους

4. Επιχειρηματικό μοντέλο που εστιάζει στην ετοιμότητα για το μέλλον, σε έναν κόσμο με ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα

5. Καλή διακυβέρνηση, διαφάνεια και επιχειρηματική ηθική

6. Συμβολή στην κυκλική οικονομία μέσα από την αποδοτική διαχείριση, την ανακύκλωση και την ανάκτηση πόρων

7. Καινοτομία με έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό και το ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα

8. Συνεχής ανάπτυξη των ανθρώπων μας

9. Αξιόπιστη και βιώσιμη εφοδιαστική αλυσίδα

10. Εργασιακό περιβάλλον χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς

 

Επικύρωση των Ουσιωδών Θεμάτων μας

Το 2022 πραγματοποιήσαμε την επικύρωση των Ουσιωδών Θεμάτων από συμ-μετόχους μας σε τοπικό επίπεδο, η οποία θα μας καθοδηγήσει να προετοιμαστούμε επαρκώς για τον επόμενο κύκλο αξιολόγησης. Σε αυτό το πλαίσιο, έχουμε σχεδιάσει μία διαδικασία για την επικύρωση από τους συμ-μετόχους μας των θεμάτων που έχουμε αναγνωρίσει ως καίρια για την εταιρία, μέσω της οποίας κατανοούμε αν είναι αντίστοιχης σημασίας για τους ίδιους.

Στην έρευνα έλαβαν μέρος 30 συμ-μέτοχοι από όλες τις Ομάδες Ενδιαφερόμενων Μερών: Πελάτες, Τοπικές Κοινότητες, Εργαζόμενοι, Δημόσιες Αρχές και Φορείς, Συνεργάτες και Προμηθευτές, Εργολάβοι, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ), Σύνδεσμοι και Ενώσεις, Νεολαία, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, καθώς και Πανεπιστήμια και Ερευνητικοί Φορείς. Η διαδικασία επικύρωσης περιλάμβανε την αποστολή και συμπλήρωση μιας ηλεκτρονικής εξειδικευμένης έρευνας, η οποία συνέδεε τους συμ-μετόχους μας με θέματα ουσιώδη για εμάς.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Aποτελέσματα της έρευνας:

  • Επιβεβαιώθηκαν από τους συμ-μετόχους τα 10 Ουσιώδη Θέματα και η ιεράρχησή τους.
  • Η πλειοψηφία των συμ-μετόχων μας βρήκε επαρκή τα 10 ουσιώδη θέματα, ενώ κάποιοι συμ-μέτοχοι ανέδειξαν επιπλέον ως ουσιώδη την ανταγωνιστική συμπεριφορά, την πρόσβαση και προσιτή τιμή, καθώς επίσης και τις πρακτικές πώλησης και τη σήμανση προϊόντων.
  • Τα σχόλιά τους θα μας βοηθήσουν να προετοιμαστούμε επαρκώς για τον επόμενο κύκλο αξιολόγησης Ουσιωδών Θεμάτων 2026-2030.

Επιπλέον, η έρευνα έδειξε ότι σχεδόν το 90% των ερωτηθέντων είχαν την ευκαιρία να διαβάσουν την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης του Τομέα Ελλάδας 2021, ενώ πάνω από το 80% είναι εξοικειωμένοι με τους στόχους που έχει θέσει ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ για το 2025 και μετά σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης (ESG).Τόπος Δράσης


Συνεργασία με φορέα


Συμμετοχή εργαζομένων


Οφέλη για τον Οργανισμό

Η διαδικασία επικύρωσης Ουσιωδών Θεμάτων παρέχει μετρήσιμα αποτελέσματα, αποτελώντας έτσι έναν άμεσο τρόπο για να κατανοήσουμε την εξοικείωση των συμ-μετόχων με το στρατηγικό όραμα της Εταιρίας σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης (ESG). Μέσα από τον κύκλο αξιολόγησης Ουσιωδών Θεμάτων 2021-2025 επιδιώξαμε να ενισχύσουμε περαιτέρω τις σχέσεις εμπιστοσύνης με τους συμ-μέτοχους και τη μακροχρόνια δημιουργία αξίας για όλους, ενώ τα αποτελέσματα της επικύρωσης θα αποτελέσουν τη βάση για την προετοιμασία μας για τον επόμενο κύκλο 2026-2030.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
H ανταπόκριση μας στην πανδημία του κορωνοϊού

O Όμιλος ΤΙΤΑΝ ανακοινώνει στόχους ESG για το 2025 και μετά, ενισχύοντας περαιτέρω τις προσπάθειές του για βιώσιμη ανάπτυξη.

Together! Ενδυναμώνοντας νέους της Θεσσαλονίκης!

"Nothing to Waste" - Επιχειρηματική Πρωτοβουλία Ανακύκλωσης

Βήμα του Μεταπτυχιακού Φοιτητή

Διαχείριση της βιοποικιλότητας: επικαιροποίηση των μελετών αποκατάστασης λατομείων του ΤΙΤΑΝΑ

Δράσεις CSR σε συνεργασία με ΧΑΝΘ

Εγκατάσταση συστήματος βελτιστοποίησης λειτουργίας του κλιβάνου με τη χρήση Υδρογόνου

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2020 για τις δραστηριότητες στην Ελλάδα

Ενιαίος Ετήσιος Απολογισμός

Εξοικονόμηση μη ανανεώσιμων πρώτων υλών και καυσίμων μέσω της αξιοποίησης εναλλακτικών πρώτων υλών αλλά και δευτερογενών καυσίμων στην παραγωγή κλίνκερ και τσιμέντου.

Εργαζόμενοι ΑΕ Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ: Δότες μυελού των οστών σε συνεργασία με το ΚΕΔΜΟΠ

Ιδρύθηκε ο πρώτος Φαινολογικός Κήπος της Ελλάδας στις εγκαταστάσεις του Εργοστασίου TITAN στην Ευκαρπία σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

Καινοτόμα "πράσινη" συσκευασία τσιμέντου

Μια σημαντική συνεργασία για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία

Νέες πλατφόρμες ενημέρωσης του κοινού σχετικά με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, τις αέριες εκπομπές και τα οφέλη της ανάλωση εναλλακτικών καυσίμων έναντι συμβατικών, των εργοστασίων του ΤΙΤΑΝ στην Ελλάδα.

Παραγωγή νέου τύπου κλίνκερ για τσιμέντο με 30% χαμηλότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα

Παραγωγή νέου τύπου κλίνκερ για τσιμέντο με 30% χαμηλότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα

Πιστοποίηση Zero Waste to Landfill (ZWTL)

Πλαίσιο Δράσεων YOUTH MATTERS

Πρόγραμμα "Επιλέγω" (διατροφή, φυσική κατάσταση, ισορροπία)

Πρόγραμμα «Ασφάλεια στο σπίτι» για την πρόληψη του παιδικού ατυχήματος

Προϊόν έτοιμου σκυροδέματος ENVIRA

Συμβολή της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ στην Κυκλική Οικονομία

Συμμετοχή σε Δράσεις του Let's Do it Greece σε εργοστάσια Πάτρας, Ελευσίνας, Θεσσαλονίκης

Συνεργατική δράση μελέτης για την Κυκλική Οικονομία στην Ελλάδα που εκπονήθηκε από την Ernst&Young κατόπιν ανάθεσης από το Συμβούλιο ΣΕΒ για την Βιώσιμη Ανάπτυξη

Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Νεολαία, Pact 4 Youth

Το πρώτο λατομείο αδρανών που λαμβάνει Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος (EPD) για Αδρανή στην Ελλάδα και την Ευρώπη

Υποστήριξη Ελευσίνας για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης το 2021Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation