ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΟΤΑ: 124 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Προσαρμογή στην Αλλαγή του Κλίματος & Αστική Ανθεκτικότητα

Πρωτοβουλία

Εκπόνηση μελέτης με τίτλο "Ανάπτυξη πρότυπου υδροσυστήματος για τη διαχείριση των όμβριων υδάτων της περιοχής Γεροβουνό Δ.Κ. Καματερού και την παροχέτευσή τους στο Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης "Αντώνης Τρίτσης" στο πλαίσιο υλοπ

Εκπόνηση μελέτης με τίτλο "Ανάπτυξη πρότυπου υδροσυστήματος για τη διαχείριση των όμβριων υδάτων της περιοχής Γεροβουνό Δ.Κ. Καματερού και την παροχέτευσή τους στο Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης "Αντώνης Τρίτσης" στο πλαίσιο υλοπ
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού, σε πλήρη συμφωνία με τις αρχές της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, υλοποιεί πλέγμα δράσεων, έργων και πρωτοβουλιών αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία. Στόχος είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και η επίτευξη συνθηκών περιβαλλοντικής και αστικής αναζωογόνησης.

Περισσότερες πληροφορίες για το Δήμο:

www.agan.gov.gr


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Η προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος και η αστική ανθεκτικότητα.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Κάτοικοι του Δήμου ΑΑΚ και, ειδικότερα, οι κάτοικοι της περιοχής της Δημοτικής Κοινότητας Καματερού.

 

Χρονική διάρκεια

Το έργο εκτείνεται χρονικά στη χρονική περίοδο 2019-2026.


Περιγραφή

Η δράση σκοπό έχει τη συγκέντρωση των όμβριων υδάτων της περιοχής Δυτικού Γεροβουνού, μιας ιδιαίτερα πάσχουσας περιοχής της Δ.Κ. Καματερού, όπως αποδείχθηκε και από τις αυξημένες καταστροφές κατά τις πρόσφατες πλημμύρες (2014 και 2015) και τη διαχείριση, εκμετάλλευση και παροχέτευση τους στο Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης "Α. Τρίτσης".

Ειδικότερα, η Α' Φάση της πιλοτικής δράσης, αφορά την εκπόνηση σύνθετης μελέτης (Υδρολογική και Υδραυλική, Τοπογραφική αποτύπωση, Στατική μελέτη ταμιευτήρα, Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη αντλιοστασίων και συστημάτων πυρόσβεσης, Φυτοτεχνική μελέτη) που θα προσδιορίζει την ποσότητα νερού που καταλήγει στο Πάρκο μέσω του δικτύου ομβρίων της περιοχής Δυτικού Γεροβουνού, με την μέθοδο της διόδευσης της πλημμύρας μέσω ταμιευτήρα.

Η αποθήκευση και τελικά διόδευση της πλημμυρικής παροχής του δικτύου ομβρίων μέσω ταμιευτήρα, θα ρυθμίσει τελικά την παροχέτευση του συνολικού πλημμυρικού υδρογραφήματος, στο Πάρκο “Α.Τρίτσης”, εξυπηρετώντας 2 ταυτόχρονους στόχους. Την ανακούφιση της αστικής περιοχής του Καματερού από πλημμυρικά φαινόμενα και τη δημιουργική χρήση τους για την ισοσκέλισης του αρνητικού υδατικού ισοζυγίου του υδροσυστήματος του Πάρκου.

Η σύνθετη μελέτη (Υδρολογική και Υδραυλική, Τοπογραφική αποτύπωση, Στατική μελέτη ταμιευτήρα, Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη αντλιοστασίων και συστημάτων πυρόσβεσης, Φυτοτεχνική μελέτη) θα προσδιορίζει τη δεξαμενή/ταμιευτήρα που θα αφορά στη διαχείριση των ομβρίων υδάτων όπως αναφέρθηκε πιο πάνω εντός του αύλειου χώρου του Συγκροτήματος Σχολείων, το οποίο γειτνιάζει άμεσα με το Πάρκο “Α.Τρίτσης” και το Ίδρυμα "Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ". Επιπλέον θα προσδιορίζει την κατά το δυνατόν πιο ωφέλιμη διαχείριση των υδάτων της δεξαμενής εντός του αύλειου χώρου του Συγκροτήματος των Σχολείων με τη ταυτόχρονη δυνατότητα παροχέτευσης και στο γειτονικό κοινωφελές ίδρυμα Προστασίας και Αποκατάστασης Παιδιών και Νέων με Νοητική Υστέρηση "Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ", πριν την τελική τους παροχέτευση στο Πάρκο “Α.Τρίτσης”.

Η διαχείριση των υδάτων περιλαμβάνει μία σειρά από δράσεις θα είναι περιβαλλοντικού και επιμορφωτικού ενδιαφέροντος, όπως:

- Δημιουργία χώρων πρασίνου με δενδροφυτεύσεις σε διάφορα σημεία στον αύλειο χώρο του σχολικού συγκροτήματος.

- Δημιουργία χώρου περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης υπό μορφή βοτανικού κήπου.

- Χρήση του αποθηκευμένου νερού για καθαριότητα των εξωτερικών χώρων του σχολείου.

- Πυρόσβεση

Κατά τη Β’ Φάση της Πιλοτικής Δράσης, προβλέπεται η υποβολή προτάσεων για τη διαχείριση των αποχετευόμενων υδάτων στο ρέμα Πύργου Βασιλίσσης που διατρέχει το Πάρκο. Κατά την υφιστάμενη κατάσταση, μετά το πέρας του κεντρικού συλλεκτήρα από το δίκτυο ομβρίων υδάτων της περιοχής Δυτικού Γεροβουνού, τα όμβρια καταλήγουν σε μία αδιαμόρφωτη ελώδη έκταση εντός του Πάρκου “Α.Τρίτσης”. Ένα ποσοστό από αυτά οδεύει προς το σύστημα λιμνοδεξαμενών του Πάρκου ενώ το υπόλοιπο διαχέεται ανεκμετάλλευτο. Εκεί εφαρμόζεται και η καινοτομία, ενισχύοντας την Δημοτική βούληση για αειφορία και δημιουργικές περιβαλλοντικές παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης και την προστασία του φυσικού πλούτου.

Στο πλαίσιο της Β’ Φάσης της Πιλοτικής Δράσης, αρχικά από το Δ.Α.Α.Κ., διαμορφώνεται η πρόταση μελέτης για την μετατροπή, του έλους όπου συγκεντρώνονται τα νερά μετά την έξοδο τους από τον κεντρικό συλλεκτήρα, σε λιμνοδεξαμενή με τα συνοδά έργα της, δηλαδή υπερχειλιστές, εκκενωτές, διώρυγες κ.λπ. Στόχος είναι η συμβολή στη ρύθμιση του υδατικού ισοζυγίου του Πάρκου “Α.Τρίτσης” και η διαφύλαξη της μοναδικότητας της βιοποικιλότητα του μικροκλίματος του Πάρκου, μέσα από την υδάτινη επάρκεια.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο Δήμος ΑΑΚ μέσω της πιλοτικής αυτής δράσης, καταφέρνει να συνδέσει το πρόγραμμα LIFE-IP με τον κατ΄ εξοχήν κυριότερο περιβαλλοντικό παράγοντα, στην Δυτική Αθήνα, το Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης “Αντώνης Τρίτσης”, που αποτελεί ένα πνεύμονα πρασίνου έκτασης 1.000 στρεμμάτων.

Η μελέτη αυτή, ουσιαστικά, αφορά την υδατική διαχείριση των ομβρίων υδάτων της περιοχής Δυτικού Γεροβουνού, δια της δημιουργίας ενός μικρού πλήρους υδροσυστήματος, που θα αποτελέσει πιλοτική δράση, με την δημιουργία προδιαγραφών, καταγραφή και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τόσο για την τοπική κοινωνία με όρους υγιούς διαβίωσης όσο και με περιβαλλοντικούς, ώστε να αποτελέσει οδηγό για την κατασκευή ομοίων έργων εντός των ορίων του Δήμου, αλλά και σε άλλα μέρη.

Η σκοπιμότητα εκπόνησης της μελέτης συνίσταται στο γεγονός ότι η αποθήκευση του νερού είναι σημαντική για την εκπόνηση έργων περιβαλλοντικής σκοπιμότητας, αλλα και πυρόσβεσης, ενώ η γενική διαχείριση και εκμετάλλευση των απορροών των όμβριων υδάτων είναι μεγάλης σημασίας για την εξοικονόμηση υδατικών πόρων, καθ΄ότι οι γενικές προβλέψεις της κλιματικής αλλαγής θέτουν ενδεχόμενα λειψυδρίας.

Η Δημοτική αρχή θέτοντας ως προτεραιότητα την αντιπλημμυρική θωράκιση των περιοχών που παρουσιάζουν αυξημένη 

επικινδυνότητα, επιθυμεί την προτυποποίηση του έργου για την προώθηση παρόμοιων παρεμβάσεων εντός και εκτός των ορίων του Δήμου. Επιπλέον τα ευρήματα που θα αποκομιστούν θα μπορούν να εμπλουτίσουν τη γνωσιακή βάση και να αποτελέσουν έργο πρότυπο για τη διαχείριση των τοπικών συστημάτων και την κατασκευή ανάλογων έργων.

Επιπλέον η ιδέα του συγκεκριμένου εγχειρήματος έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει και ιδιωτικό χαρακτήρα πρωτοβουλίας καθώς θα μπορούσε να επεκταθεί και στην υλοποίηση μικρότερων συστημάτων ανά ιδιοκτησία. Συγκεκριμένα, στις πρασιές των ακινήτων θα μπορούσε να κατασκευαστεί μικρή δεξαμενή για αποθήκευση των ομβρίων των δωμάτων. Εκτός της σημασίας της αποθήκευσης του νερού που θα χανόταν, ταυτόχρονα με αυτή τη διαδικασία υστερεί ένα πιθανό πλημμυρικό φαινόμενο σε μία συχνά πληγείσα περιοχή.

Η αποτελεσματική αντιμετώπιση της απορροής των ομβρίων υδάτων με κατάλληλα αποχετευτικά έργα κυρίως σε έντονες βροχοπτώσεις μέσης ή μεγάλης χρονικής διάρκειας, αποτελεί βασική προτεραιότητα του Δήμου Α.Α.Κ. προκειμένου να προστατεύονται οι υποδομές, δημόσιες ή ιδιωτικές, αλλά και να μην δυσχεραίνονται οι ανθρώπινες δραστηριότητες. 

Για την προστασία του πλανήτη ενόψει της κλιµατικής αλλαγής είναι βέβαιο ότι πρέπει να μεταβληθούν αρκετοί παράγοντες. Πέραν από τη δηµόσια πολιτική και τη συµβολή της τεχνολογίας, είναι βέβαιο ότι το βάρος θα το σηκώσουν οι τοπικές κοινωνίες οι οποίες θα κληθούν να αλλάξουν τη συµπεριφορά τους µε σκοπό τόσο την προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή και την αλλαγή του τρόπου διαβίωσης. 

Η διαµόρφωση της στρατηγικής για την προσαρµογή θα είναι αποτελεσµατική µόνο εάν διενεργείται µε διαδικασίες αμοιβαίας συνεργασίας καθώς και εάν επανεξετάζεται σε περιοδική βάση, ώστε να λαµβάνεται υπόψη ο µεγάλος βαθµός αβεβαιότητας τόσο σχετικά µε τη µελλοντική έκταση των κλιµατικών αλλαγών όσο και ως προς το κατά πόσον η παγκόσµια κοινότητα ακολουθεί µε συνέπεια την απαιτούµενη πορεία για το στόχο αυτό.

Η Δράση παρουσιάζεται στο παρακάτω link:

https://youtu.be/5GGg3SRcLgk


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

- Προστασία δημόσιων και ιδιωτικών υποδομών σε περιπτώσεις έντονης βροχόπτωσης και πλημμυρών το οποίο συνεπάγεται σημαντικά οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη για τους κατοίκους

- Βελτίωση της καθημερινότητας και, γενικά, της ποιότητας ζωής

- Δημιουργία αισθήματος ασφάλειας και προστασίας στους κατοίκους

- Βελτίωση της εικόνας της πόλης

- Συμμετοχή της σχολικής κοινότητας στην ανάπτυξη χώρου περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης υπό μορφή βοτανικού κήπου στους αύλειους χώρους του Σχολικού Συγκροτήματος και του Ιδρύματος "Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ"

- Ευαισθητοποίηση κατοίκων σε θέματα αντιμετώπισης κλιματικής αλλαγήςΤόπος Δράσης

Περιοχή "Γεροβουνό" της Δημοτικής Κοινότητας Καματερού του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού.


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Μαζί με το Δήμο ΑΑΚ, στην υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE IP ADAPTINGR συμμετέχουν συνολικά 19 εταίροι, οι οποίοι είναι οι εξής: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Συντονιστής Έργου), Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πράσινο Ταμείο, Ένωση Περιφερειών Ελλάδος, Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Δήμος Κατερίνης, ΔΕΥΑ Κομοτηνής, Δήμος Λαρισαίων, Δήμος Ρόδου, Ακαδημία Αθηνών, Τράπεζα της Ελλάδος, Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Μαριολοπούλειο-Καναγκίνειο Ίδρυμα Επιστημών Περιβάλλοντος.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Στη δράση συμμετέχει Ομάδα Έργου αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού. 


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

- Η προστασία των δημόσιων και ιδιωτικών υποδομών σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης (πλημμύρες) το οποίο συνεπάγεται σημαντικά οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη για το Δήμο

- Η προτυποποίηση του έργου θα διευκολύνει την προώθηση παρόμοιων παρεμβάσεων εντός και εκτός των ορίων του Δήμου

- Η ιδέα του έργου έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει και ιδιωτικό χαρακτήρα πρωτοβουλίας καθώς θα μπορούσε να επεκταθεί και στην υλοποίηση μικρότερων συστημάτων ανά ιδιοκτησία, πχ στις πρασιές των ακινήτων

- Η σύνδεση του ευρωπαϊκού έργου LIFE IP με το Πάρκο "Α. Τρίτσης", το οποίο αποτελεί τον σπουδαιότερο πνεύμονα πρασίνου στην Αττική

- Η προσαρμογή του Δήμου στο νέο εθνικό και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο το οποίο δίνει προτεραιότητα στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

- Η δημόσια έκφραση και πρόθεση συμμετοχής του Δήμου στην προσπάθεια επίτευξης των ευρωπαϊκών δεσμεύσεων για αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

- Η υιοθέτηση ευρωπαϊκού προφίλ στη δράση του Δήμου

- Η διευκόλυνση πρόσβασης σε εθνικές και ευρωπαϊκές πηγές χρηματοδότησης για την υλοποίηση του έργου

- Η επίτευξη των στρατηγικών στόχων που έχουν τεθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου αναφορικά με την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

- Η επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί στο Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα (ΣΔΑΕΚ) του Δήμου
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
"Συμμαχία Θετικών Αγγελιοφόρων για την καταπολέμηση της διαδικτυακής Ρητορικής του Μίσους"

Αναβάθμιση Οδοφωτισμού με Smart Φωτισμό στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού

Βελτιστοποίηση ενεργειακής αποδοτικότητας δημοτικών κτιρίων με καινοτομία στη χρηματοδότηση

ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Δημιουργία νέας Διαδικτυακής Πύλης Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού

Διαγενεακή Επικοινωνία, Ενεργή Γήρανση και Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης για την Τρίτη Ηλικία

Διαδικτυακό θεατρικό παιχνίδι σε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, μέλη του Β' Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων Αγίων Αναργύρων του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού

Η Συμμετοχικότητα ως βασικός πυλώνας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας

Καινοτομία στη διαχείριση απορριμμάτων

Λειτουργία πλατφόρμας ηλεκτρονικής διαβούλευσηςΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation