ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 297 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Βιώσιμη Γεωργία

Πρωτοβουλία

Πρόγραμμα Certified Sustainable FiberMax® – Παραγωγή βαμβακιού με βιώσιμες πρακτικές - από το σπόρο στο ρούχο.

Πρόγραμμα Certified Sustainable FiberMax® –  Παραγωγή βαμβακιού με βιώσιμες πρακτικές - από το σπόρο στο ρούχο.
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

BASF Ελλάς ΑΒΕΕ

Στη BASF, δημιουργούμε χημεία εδώ και 150 χρόνια. Το εύρος των προϊόντων της εταιρείας εκτείνεται από τα χημικά, πλαστικά, προϊόντα υψηλής απόδοσης έως τα προϊόντα φυτοπροστασίας, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.  

 

Περισσότερες πληροφορίες: www.basf.gr


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Το πρόγραμμα πιστοποίησης παραγωγής βαμβακιού με βιώσιμες γεωργικές πρακτικές, με την ονομασία Certified Sustainable FiberMax® (CSF) της BASF, πιστοποιεί, ελέγχει και αναδεικνύει το βαμβάκι, την ίνα και το νήμα που παράγεται από τις ποικιλίες βαμβακιού FiberMax® με περιβαλλοντικά υπεύθυνο, οικονομικά βιώσιμο και κοινωνικά δίκαιο τρόπο παραγωγής, στηρίζοντας με αυτόν τον τρόπο τον Έλληνα αγρότη και όλη την αλυσίδα αξίας του βαμβακιού.

 

Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία επώνυμου, υψηλής προστιθέμενης αξίας βαμβακιού, ίνας και νήματος, που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις των καταναλωτών για ιχνηλασιμότητα και βιωσιμότητα, συμβάλλοντας εν τέλει στην ποιοτική αναβάθμιση του Ελληνικού βαμβακιού και νήματος προς όφελος όλων.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Το πρόγραμμα πιστοποίησης CSF της BASF απευθύνεται σε όλους τους εμπλεκόμενους στην αλυσίδα αξίας του βαμβακιού, από τον σποροπαραγωγό, τον βαμβακοπαραγωγό, τον εκκοκκιστή, το νηματουργό έως τον κλωστοϋφαντουργό και τη βιομηχανία της ένδυσης.

 

Χρονική διάρκεια

Ξεκίνησε το 2015 και θα συνεχιστεί και στο μέλλον.


Περιγραφή

Το ζητούμενο των Στόχων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του ΟΗΕ είναι να γίνει η γεωργία πιο βιώσιμη έως το 2030. Σε αυτό το πλαίσιο, υπάρχει μια παγκόσμια τάση για ιχνηλασιμότητα και βιωσιμότητα στην αλυσίδα αξίας του βαμβακιού, γεγονός που έχει οδηγήσει τον κλάδο της επώνυμης υφαντουργίας να χρησιμοποιεί βαμβάκι που παράγεται με πιο βιώσιμες διαδικασίες παραγωγής.

 

Παράλληλα, στην εποχή της «Επανάστασης της μόδας (Fashion revolution)», που οι καταναλωτές ζητούν γεωργία φιλική προς το περιβάλλον, το πρόγραμμα CSF ανταποκρίνεται σε αυτές τις ανάγκες των καταναλωτών και συμβάλλει στο να ευαισθητοποιηθούν ακόμα περισσότερο για την αναγκαιότητα καλλιέργειας βαμβακιού με αειφόρες πρακτικές.

 

Στην Ελλάδα, η καλλιέργεια του βαμβακιού έχει μεγάλη σημασία για την Ελληνική οικονομία. Η BASF την προσεγγίζει ολιστικά, δίνοντας λύσεις από την αρχή ως το τέλος της καλλιέργειας. Διαθέτοντας τις κορυφαίες ποικιλίες σπόρων βαμβακιού με την επωνυμία FiberMax®, επενδύοντας στην έρευνα και ανάπτυξη νέου γενετικού υλικού και με μία εξαιρετική ομάδα ανθρώπων, η BASF φιλοδοξεί να δώσει νέα δυναμική στην καλλιέργεια.

 

Παράλληλα, η BASF προσφέρει στον παραγωγό βαμβακιού την υπηρεσία του προγράμματος πιστοποίησης παραγωγής βαμβακιού με βιώσιμες γεωργικές πρακτικές, με την ονομασία Certified Sustainable FiberMax® (CSF). Το πρόγραμμα CSF εφαρμόζεται με μεγάλη επιτυχία από το 2015, με τη συμμετοχή 291 αγροτών και 2.170 εκτάρια βαμβακοκαλλιέργειας CSF. Το 2018, αυτοί οι αριθμοί αυξήθηκαν σε 1.838 αγρότες και 12.610 εκτάρια καλλιεργειών CSF. Επίσης, συμμετέχουν στο πρόγραμμα πέντε Ελληνικές εκκοκκιστικές επιχειρήσεις και, πιλοτικά, δύο νηματουργεία.

 

Με τη συμμετοχή τους στο CSF της BASF, οι βαμβακοπαραγωγοί, τα εκκοκκιστήρια και τα νηματουργεία δεσμεύονται να υιοθετήσουν τις 3 βασικές αρχές της βιωσιμότητας: παραγωγή βαμβακιού με πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον, οικονομικά βιώσιμες και κοινωνικά δίκαιες.

 

Ο βαμβακοπαραγωγός εφαρμόζει το πρωτόκολλο CSF της BASF, το οποίο περιλαμβάνει σημεία ελέγχου και κριτήρια συμμόρφωσης όπως: βελτιστοποίηση της χρήσης του νερού, διατήρηση τοπίου και ενέργειας, διαχείριση της υγείας του εδάφους, βελτιστοποίηση της φυτοπροστασίας και της λίπανσης, ασφαλή χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, ευημερία του προσωπικού και άλλες γεωργικές πρακτικές προκειμένου να εξασφαλίσει τη γονιμότητα του εδάφους και τη διατήρηση των φυσικών πόρων.

 

Τα εκκοκκιστήρια εφαρμόζουν το πρωτόκολλο CSF της BASF, το οποίο περιλαμβάνει σημεία ελέγχου σχετικά με την ιχνηλασιμότητα, τις συνθήκες εργασίας, την περιβαλλοντική διαχείριση, την οργάνωση και θέτει κριτήρια συμμόρφωσης όπως, για παράδειγμα, βελτίωση της ενεργειακής επίδοσης και συμμετοχή σε προγράμματα αξιοποίησης ή ανακύκλωσης αποβλήτων.

 

Η υλοποίηση του έργου γίνεται σε συνεργασία με δύο  φορείς, την Αειφορική Α.Ε. και τη Novacert A.E. και ο έλεγχος από τον ανεξάρτητο ελεγκτικό φορέα QMSCERT.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Υιοθετώντας τις πρακτικές παραγωγής βιώσιμου βαμβακιού CSF στον αγρό, ο αγρότης μειώνει τη χρήση των διαθέσιμων φυσικών πόρων και εισροών, διατηρώντας την παραγωγικότητα της γεωργικής δραστηριότητας σε ένα ανταγωνιστικό και βιώσιμο επίπεδο, παραμένοντας επικερδής και οικονομικά ανταγωνιστικός και λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες εργασίας και διαβίωσης και την αμοιβή των εργατών.

 

Επίσης, ο αγρότης λαμβάνει από το εκκοκκιστήριο ένα 5% επιπλέον premium από την προκαθορισμένη εμπορική τιμή για το παραγόμενο βαμβάκι CSF, ως αντάλλαγμα για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα βιώσιμου βαμβακιού CSF.

 

Το πρόγραμμα CSF πάει ένα βήμα παραπέρα, υιοθετώντας τις αρχές της βιωσιμότητας και στις επόμενες φάσεις της αλυσίδας παραγωγής, δηλαδή στην παραγωγή ίνας και νήματος.

 

Τέλος, το πρόγραμμα CSF ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των καταναλωτών, που ζητούν γεωργία φιλική προς το περιβάλλον καθώς και διαφανείς πρακτικές σε όλη τη διαδικασία παραγωγής.

 

Ενδεικτικά, κάποιοι περιβαλλοντικοί δείκτες για τη συνολική έκταση 12.610 εκταρίων που καλλιεργήθηκαν με το πρόγραμμα CSF το 2018 είναι οι εξής:

Περιοχές Οικολογικής Εστίασης: 15% των βαμβακοπαραγωγών καλλιεργούν μέρος των καλλιεργειών τους ως Περιοχές Οικολογικής Εστίασης

Λίπανση:

42% των βαμβακοπαραγωγών χρησιμοποιούν λιπάσματα βραδείας αποδέσμευσης.

Άρδευση:

51,9% της άρδευσης έγινε με τη μέθοδο της στάγδην άρδευσης, το 35,5% της άρδευσης έγινε με πολυμπέκ και το 12,6% με άλλους τρόπους (όπως καταϊονισμό και πύραυλο).

Ζιζανιοκτονία / Φυτοπροστασία:

1,4 εφαρμογές ζιζανιοκτόνου κατά μέσο όρο ανά αγροτεμάχιο

2,1 εφαρμογές εντομοκτόνου κατά μέσο όρο ανά αγροτεμάχιο

Αμειψισπορά:

70% των βαμβακοπαραγωγών εφαρμόζουν αμειψισπορά

 Τόπος Δράσης

Κύριες βαμβακοκαλλιεργητικές περιοχές της χώρας όπως η Θεσσαλία και η Θράκη.


Συνεργασία με φορέα

1.838 αγρότες

 

5 Ελληνικές εκκοκκιστικές επιχειρήσεις:

·        Θρακικά Εκκοκκιστήρια Α.Ε.

·        ΒΙΟΛΑΡ Α.Ε.

·        Αφοι Καραγιώργου ΑΒΕΕ

·        Κ.Β. Μάρκου ΑΒΕΕ

·        Ε.Α.Σ. Τρικάλων

2 νηματουργεία: Κλωστήρια Θράκης ΑΒΕΕ, Βαρβαρέσσος ΑΒΕΕ

 

2 φορείς υλοποίησης έργου : Αειφορική Α.Ε. και Novacert A.E.

 

1 ελεγκτικός φορέας: QMSCERT ΕΠΕ


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Τμήμα σπόρων - BASF Ελλάς ΑΒΕΕ


Videos

Οφέλη για τον Οργανισμό

Η αειφορία είναι απόλυτα ενσωματωμένη στη στρατηγική και την οργάνωσή της BASF. Θέλουμε να συμβάλλουμε σε έναν κόσμο που εξασφαλίζει ένα βιώσιμο μέλλον, με καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους.

Με το  CSF, εφαρμόζουμε στην πράξη τη στρατηγική της BASF για την αειφορία,  προσφέρουμε μία ολοκληρωμένη πρόταση για τις ανάγκες της αγοράς βάμβακος, συνδυάζοντας ποιότητα, βιωσιμότητα και branding και παράλληλα ενισχύσουμε τη θέση μας στην αγορά.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
H BASF συνεργάζεται με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος Kids’ Lab

Αειφόρο λιοστάσι - Πρότυπος ελαιώνας της BASF

Ανίχνευση υπολειμμάτων δραστικών ουσιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε φρούτα και λαχανικά

Κατασκευαστικά υλικά και λύσεις υψηλής ενεργειακής αποδοτικότητας. Εκστρατεία ενημέρωσης για ενεργειακή αναβάθμιση και μόνωση κτηρίων.

Στηρίζουμε τον πελάτη στην κρίση με ευνοϊκή πιστωτική πολιτική

Υποστηρίζουμε το ποιοτικό ελληνικό προϊόνΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation