ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 283 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Διαχείριση της Αλυσίδας Αξίας

Πρωτοβουλία

Όμιλος Quest: Συμμόρφωση με νόμο περί Εταιρικής Διακυβέρνησης και Πρόγραμμα «Living our Values» για την προώθηση των Αξιών και συναφών Πολιτικών του Ομίλου Quest στους εργαζόμενους του

Όμιλος Quest: Συμμόρφωση με νόμο περί Εταιρικής Διακυβέρνησης και Πρόγραμμα «Living our Values» για την προώθηση των Αξιών και συναφών Πολιτικών του Ομίλου Quest στους εργαζόμενους του
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

Η Quest Συμμετοχών ΑΕ, είναι η μητρική εταιρεία του Ομίλου Quest, ενός από τους μεγαλύτερους Ομίλους εταιρειών στην Ελλάδα, με ισχυρή παρουσία στους τομείς των Ψηφιακών Τεχνολογιών, του Ηλεκτρονικού Εμπορίου, των Ηλεκτρονικών Συναλλαγών, της Πράσινης Ενέργειας, καθώς και των Ταχυμεταφορών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών.

Στην 40ετή του πορεία ο Όμιλος Quest έχει συμβάλλει στην εξέλιξη και πρόοδο, με τις εταιρείες του να συμμετέχουν από ηγετική θέση στην ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό του της χώρας. Θέτοντας πάντα υψηλούς ποιοτικούς στόχος, επιδίωξη αποτελεί η συνεχής δημιουργία αξίας για την κοινωνία και τη χώρα μας, με όραμα έναν προηγμένο κόσμο προόδου και ευημερίας για όλους.

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 

Περισσότερες πληροφορίες: www.quest.gr

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Δημιουργία κοινής κουλτούρας στους εργαζόμενους όλων των εταιρειών του Ομίλου.
Ανάδειξη, με βιωματικό τρόπο, των κοινών αξιών έτσι ώστε, σε ένα ενιαίο πλαίσιο λειτουργίας, να ευθυγραμμίζονται οι σχέσεις και συμπεριφορές που οδηγούν σε κοινές αντιλήψεις και κοινές νοοτροπίες, οι οποίες βοηθούν τη συνεργασία, την εξέλιξη και τα αμοιβαία οφέλη
Ενημέρωση και εκπαίδευση σχετικά με αξίες και αρχές, που συνδέονται με συγκεκριμένες πολιτικές του Ομίλου

Καλλιέργεια του αισθήματος του ανήκειν σε όλους του εργαζόμενους και εμβάθυνση στη συμπερίληψη

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Σε όλους τους εργαζομένους των εταιρειών του Ομίλου Quest

 

Χρονική διάρκεια

2014 - Σήμερα


Περιγραφή

Πρόγραμμα «Living our Values»

Στη διακυβέρνηση του Ομίλου Quest και των θυγατρικών του, ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν οι Ομιλικές Αρχές, Αξίες και Πολιτικές. Αυτές επικοινωνούνται στους περισσότερους από 2.300 εργαζόμενους μέσα από επιλεγμένους μηχανισμούς, πρακτικές και δράσεις, όπως είναι το εσωτερικό δίκτυο κάθε εταιρείας (Intranet), η ομιλική ενημερωτική πλατφόρμα “Kyros” και η web εφαρμογή “HereWeAre”, που εστιάζει στις δράσεις ανάπτυξης του ανθρωπίνου δυναμικού. Επίσης, οι Ομιλικές Αρχές, Αξίες και Πολιτικές γνωστοποιούνται στους νέους εργαζόμενους στη διαδικασία του Induction και υλοποιούνται σε εσωτερικές συναντήσεις και μέσω του θεσμού «Ξεχωρίζω».

Ειδικά για τη βιωματική ανάδειξη και κατανόηση των Αρχών και Αξιών του Ομίλου, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από το Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού το πρόγραμμα “Living our Values”, στο οποίο συμμετείχαν όλοι οι εργαζόμενοι μέχρι το επίπεδο “Director” και υλοποιήθηκε στα εξής στάδια:

Οι CEOs των εταιρειών του Ομίλου ομαδικά συζήτησαν και τοποθετήθηκαν ως προς τις Αξίες και τις Αρχές του Οργανισμού, λαμβάνοντας υπόψη τι χαρακτηρίζει τον οργανισμό σήμερα  και τι είναι κριτικής σημασίας για το μέλλον.
Στη συνέχεια, ενδεικτικό δείγμα εργαζομένων του Ομίλου που ανέρχεται στο 10% του συνολικού πληθυσμού συμμετείχε σε focus groups, στα οποία συζητήθηκαν, εντοπίστηκαν και έγιναν πλήρως κατανοητές οι Αξίες που είναι ευρέως αποδεκτές σε όλες τις εταιρείες του Ομίλου
Με βάση τις παραπάνω διεργασίες, καθορίστηκαν οι έξι σημαντικότερες  για τον Όμιλο Αξίες που είναι οι εξής:

«Ικανοποίηση του Πελάτη» (“As you request it”) : Όλες οι δραστηριότητες του Ομίλου στοχεύουν στην απόλυτη ικανοποίηση και στην παροχή προστιθέμενης αξίας στον πελάτη. Συνεχή επιδίωξη αποτελεί η δημιουργία, η διατήρηση και η ενδυνάμωση των σχέσεων εμπιστοσύνης και καλλιέργειας της πίστης του πελάτη.
«Ήθος και Ακεραιότητα» («Fair QUEST”) : Ήθος είναι το πλέγμα συμπεριφορών με το οποίο ο καθένας μας συνδιαλέγεται στην καθημερινότητά του. Όλες οι ενέργειες στον Όμιλο Quest αποπνέουν σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, διακρίνονται από εντιμότητα, σταθερότητα και υψηλό κώδικα ηθικής δεοντολογίας.
«Ομαδικότητα» (“QUEST it together”) : Η συνέργεια μεταξύ συναδέλφων, ομάδων, τμημάτων και εταιρειών στοχεύει στη διάχυση της γνώσης και της πληροφορίας και της επίτευξης βέλτιστων αποτελεσμάτων παραγωγικότητας και ανάπτυξης προσωπικής και επαγγελματικής.
«Γνώση – Συνεχής Βελτίωση - Καινοτομία» (“QUESTioning the ordinary”) : Η προώθηση νέων ιδεών και η υλοποίηση μεταρρυθμίσεων, καινοτομιών και νεωτερισμών που οδηγούν στη βελτίωση των υπηρεσιών, προϊόντων και της λειτουργίας, με στόχο τη μετρήσιμη αύξηση της παραγωγικότητας. Υποστηρίζεται η διαρκής ανάπτυξη γνώσης που βοηθά στην εξέλιξη, την ανάπτυξη των ικανοτήτων και τη συνεχή βελτίωση.
«Επιχειρηματικότητα» (“ConQUEST of the future”) : Η υποστήριξη και προώθηση της αξίας της επιχειρηματικότητας και του υπεύθυνου επιχειρείν και η σύνδεσή της με την τεχνολογία και την καινοτομία, ενθαρρύνοντας την ανάληψη πρωτοβουλιών
«Τεκμηρίωση και αξιολόγηση» (“QUESTioning and Accountability”) : Η τεκμηρίωση των αποφάσεων με ποσοτικά στοιχεία, η τοποθέτηση μετρήσιμων στόχων και η αξιολόγηση με βάση το αποτέλεσμα.

H λεκτική απόδοσή τους με τη χρήση της λέξης “Quest” συνέδεσε τις αξίες με τον Όμιλο και έκανε ευκολότερη τη διάχυση των αξιών, την εμπέδωση και τη συνειδητή εφαρμογή τους από όλους τους εργαζόμενους
Εθελοντές εργαζόμενοι προθυμοποιήθηκαν να είναι οι φορείς διάχυσης των αξιών (facilitators) σε όλες τις ομάδες εργαζομένων του Ομίλου που δημιουργήθηκαν, με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων των εργαζομένων.  Οι facilitators επικοινώνησαν στις ομάδες τους κάθε αξία, τα χαρακτηριστικά της και τις συμπεριφορές που την εκφράζουν, ενσωματώνοντας στη διαδικασία και στοιχεία παιχνιδιού με κατασκευές και role playing σε θεατρικό παιχνίδι.

Στο πλαίσιο της καλλιέργειας των αξιών, παρουσιάστηκαν επίσης και αναλύθηκαν οι αλλαγές που έχουν επέλθει στο διεθνές περιβάλλον, οι οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους, καθώς και οι επιπτώσεις τους στη χώρα, στις επιχειρήσεις και την ελληνική κοινωνία.  Έμφαση επίσης δόθηκε στις έννοιες της Εταιρικής Υπευθυνότητας, της Κοινωνικής Υπευθυνότητας και της υπευθυνότητας των εργαζομένων.

Το πρόγραμμα “Living our Values” στη διάρκεια των ετών 2014-2018 παρακολούθησαν περισσότεροι από 900 εργαζόμενοι, από όλες τις εταιρείες του Ομίλου. Το πρόγραμμα επανασχεδιάζεται, εμπλουτίζεται και βρίσκεται σε διαδικασία υλοποίησης εκ νέου τη χρονική περίοδο 2020-2022.

Ανάπτυξη και Wellbeing εργαζομένων

Ο Όμιλος Quest, ως αναπόσπαστο μέρος της κοινωνίας, αφουγκράζεται διαρκώς τις τρέχουσες δυναμικές που επικρατούν στο κοινωνικό περιβάλλον και ενσωματώνει δράσεις που προάγουν την ανάπτυξη & ευημερία των εργαζομένων συνεισφέροντας με θετικό αποτύπωμα στο περιβάλλον, κοινωνικό και φυσικό, όπου δραστηριοποιείται.

Σε αυτό το πλαίσιο είμαστε στη διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης ενός προγράμματος που ξαναζούμε όλοι οι εργαζόμενοι τις αξίες μας, μέσα από δράσεις που δίνουν έμφαση στη συμπερίληψη και το σεβασμό. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι πραγματοποιούνται workshops σε όλον τον οργανισμό που ευαισθητοποιούν σε θέματα Βίας και Παρενόχλησης, υπογραμμίζοντας τις κοινωνικές δεξιότητες που απαιτούνται στη διαχείρισή τους, ενώ παράλληλα  σχεδιάζονται προγράμματα επικοινωνιακών δεξιοτήτων & διαχείρισης συγκρούσεων που επιτρέπουν στους εργαζόμενους να οριοθετούνται με σεβασμό  απέναντι σε στρεσογόνες καταστάσεις, ενίσχυσης της συμμετοχής σε συλλογικές δράσεις καθώς και μια σειρά από προγράμματα wellbeing.

Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση για αξίες που συνδέονται με πολιτικές του Ομίλου

Ο Όμιλος Quest συμμορφώνεται πλήρως με το νέο νόμο περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, ενώ το καλώς επιχειρείν βρίσκεται πολύ ψηλά στο αξιακό σύστημα του Ομίλου.

Ο Όμιλος έχει σχεδιάσει και υλοποιεί προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των εργαζομένων πάνω σε θέματα που αφορούν στην ορθή συμπεριφορά τους μέσα στο πλαίσιο του ρόλου τους.

Συγκεκριμένα:

Ο Όμιλος σχεδιάζει και μέσα στο Α εξάμηνο του 2022 προγραμματίζει τη διεξαγωγή καμπάνιας εσωτερικής επικοινωνίας για την ενημέρωση όλων των εργαζομένων για το περιεχόμενο του επικαιροποιημένου Κώδικα Δεοντολογίας και Ηθικής Συμπεριφοράς του Ομίλου Quest. Η καμπάνια περιλαμβάνει e-book και Video Animation για την εύληπτη παρουσίαση των πιο σημαντικών σημείων του Κώδικα.
Ήδη διεξάγεται πρόγραμμα ενημέρωσης και εκπαίδευσης των εργαζομένων του Ομίλου πάνω σε θέματα Βίας και Παρενόχλησης, όπως αυτά ορίζονται από την σχετική πολιτική του Ομίλου. Η εκπαίδευση πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Hellas EAP.

 


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Ανάπτυξη κοινής ομιλικής κουλτούρας και ξεκάθαρο πλαίσιο λειτουργίας που ευνοεί την προσωπική ανάπτυξη.

 

Το πρόγραμμα “Living our Values” στη διάρκεια των ετών 2014-2018 παρακολούθησαν περισσότεροι από 900 εργαζόμενοι, από όλες τις εταιρείες του Ομίλου. Το πρόγραμμα επανασχεδιάζεται, εμπλουτίζεται και βρίσκεται σε διαδικασία υλοποίησης εκ νέου τη χρονική περίοδο 2020-2022.Τόπος Δράσης

Ελλάδα


Συνεργασία με φορέα

Συνεργασία με την Hellas EAP για διεξαγωγή workshops για θέματα Βίας και Παρενόχλησης


Συμμετοχή εργαζομένων

Θετική αποδοχή των προγραμμάτων και ενεργή συμμετοχή σε αυτά από τους εργαζομένους


Οφέλη για τον Οργανισμό

Κοινός προσανατολισμός στην εργασία και έμπρακτη ευκαιρία διαλόγου μεταξύ διοίκησης και εργαζομένων. 

 

Καλλιέργεια αισθήματος συμπερίληψης και τόνωση του engagement των εργαζομένων

 

Συμμόρφωση με τις Πολιτικές του Ομίλου περί Εταιρικής Διακυβέρνησης

 

Αναβάθμιση well being εργαζομένων και επίτευξη ισορροπίας προσωπικής/ επαγγελματικής ζωής, που οδηγεί σε αύξηση παραγωγικότητας και Loyalty των εργαζομένων
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
H IQbility, το εκκολαπτήριο του Ομίλου Quest στηρίζει τη νεοφυή επιχειρηματικότητα

Mind the : Πρόγραμμα υποτροφιών του Ομίλου Quest για εκμάθηση κώδικα προγραμματισμού με δυνατότητα πρόσληψης στον Όμιλο.

Mind the code: Πρόγραμμα υποτροφιών του Ομίλου Quest για εκμάθηση κώδικα προγραμματισμού με δυνατότητα πρόσληψης στον Όμιλο.

Η δέσμευση για βέλτιστη εξυπηρέτηση του πελάτη μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων υπηρεσιών ως απόρροια του Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Ομίλου Quest

Η δέσμευση του Ομίλου Quest για την Προώθηση της Διαφάνειας και την αντιμετώπιση της διαφθοράς

Η δέσμευση του Ομίλου Quest για την Προώθηση της Διαφάνειας, της Λογοδοσίας, της Ανάπτυξης και Διατήρησης του Υγιούς Ανταγωνισμού

Καινοτόμες υπηρεσίες και λύσεις που εκσυγχρονίζουν τις υπηρεσίες ταχυμεταφορών και ταχυδρομικών της ACS, εταιρείας του Ομίλου Quest

Κοινωφελείς συνεργασίες Ομίλου Quest 2017: με ΜΚΟ για την ACS και με εκπαιδευτικούς φορείς για τις εταιρείες Info Quest Technologies, Uni Systems και iSquare

Ο Όμιλος Quest υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο πλάνο με στόχο την Υγεία και Ασφάλεια των Εργαζομένων

Όμιλος Quest – IQbility: 8 χρόνια υποστηρίζει δυναμικά τη νεοφυή επιχειρηματικότητα

Όμιλος Quest – Δράσεις για την ενίσχυση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας στον τομέα της Τεχνολογίας

Όμιλος Quest: H ACS θέτει τις υπηρεσίες της στη διάθεση ΜΚΟ και άλλων φορέων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19

Όμιλος Quest: Κοντά στους συνεργάτες και τους πελάτες κατά την περίοδο της πανδημίας COVID-19

Όμιλος Quest: Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος

Περιβαλλοντικά υπεύθυνη λειτουργία & μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος του Ομίλου Quest

Περιβαλλοντικά υπεύθυνη λειτουργία & μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος του Ομίλου Quest

Περιβαλλοντικά υπεύθυνη λειτουργία & μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος του Ομίλου Quest

Πρόγραμμα «Living our Values» : Προώθηση των Αρχών και των Αξιών του Ομίλου Quest στους εργαζόμενους του

Πρόγραμμα για την υποστήριξη προσφύγων από την ACS, εταιρεία του Ομίλου Quest

Συνεργασία ACS με Μ.Κ.Ο., τους Πολίτες και την Περιφέρεια Αττικής για την Υποστήριξη των Πυρόπληκτων της Ανατολικής Αττικής

Συνεργασία ACS με ΜΚΟ και Δήμους για δωρεάν μεταφορά ειδών πρώτης ανάγκης για την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας σε περιπτώσεις κρίσης

Υποστηρίζοντας την Κοινωνία για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation