ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 344 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Αντιμετώπιση της Διαφθοράς

Πρωτοβουλία

Η δέσμευση του Ομίλου Quest για την Προώθηση της Διαφάνειας, της Λογοδοσίας, της Ανάπτυξης και Διατήρησης του Υγιούς Ανταγωνισμού

Η δέσμευση του Ομίλου Quest για την Προώθηση της Διαφάνειας, της Λογοδοσίας, της Ανάπτυξης και Διατήρησης του Υγιούς Ανταγωνισμού
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΟΜΙΛΟΣ QUEST

Η Quest Συμμετοχών ΑΕ, είναι η μητρική εταιρεία του Ομίλου Quest, ενός από τους μεγαλύτερους Ομίλους εταιρειών στην Ελλάδα, με ισχυρή παρουσία στους τομείς των Ψηφιακών Τεχνολογιών, του Ηλεκτρονικού Εμπορίου, των Ηλεκτρονικών Συναλλαγών, της Πράσινης Ενέργειας, καθώς και των Ταχυμεταφορών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών.

Στην 40ετή του πορεία ο Όμιλος Quest έχει συμβάλλει στην εξέλιξη και πρόοδο, με τις εταιρείες του να συμμετέχουν από ηγετική θέση στην ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό του της χώρας. Θέτοντας πάντα υψηλούς ποιοτικούς στόχος, επιδίωξη αποτελεί η συνεχής δημιουργία αξίας για την κοινωνία και τη χώρα μας, με όραμα έναν προηγμένο κόσμο προόδου και ευημερίας για όλους.

www.quest.gr

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Η διαρκής επιδίωξη και δέσμευση του Ομίλου στο «καλώς επιχειρείν» – Το σύστημα Αρχών και Αξιών του Ομίλου Quest, στο επίκεντρο για την Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Σε όλους τους εργαζομένους των εταιρειών του Ομίλου Quest.

 

Χρονική διάρκεια

2014 έως σήμερα.


Περιγραφή

Η Πολιτική Κώδικα Εταιρικής Δεοντολογίας, η Πολιτική Προστασίας προσωπικών δεδομένων και η  διακήρυξη των Αρχών και Αξιών των εταιρειών του Ομίλου Quest, είναι η βάση επάνω στην οποία ο Όμιλος έχει δεσμευτεί να τηρήσει, σε σχέση με τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης και του καλώς επιχειρείν. Το σύστημα Αρχών και Αξιών, βάσει του οποίου λειτουργούν οι εταιρείες, αποτελεί το επίκεντρο καλλιέργειας, εκτός των άλλων, της ανάπτυξης και εκπαίδευσης των εργαζομένων.

Ο Όμιλος δίνοντας μεγάλη βαρύτητα στην εκπαίδευση έχει δημιουργήσει Ειδικό Τμήμα Ανάπτυξης  Ανθρώπινου Δυναμικού, το οποίο λειτουργεί κεντρικά στον Όμιλο με σκοπό τη  εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Επιμόρφωσης μέσω των Κέντρων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού που λειτουργούν σε κάθε εταιρεία. Με γνώμονα ότι οι κοινές αξίες των εργαζομένων ορίζουν το πλαίσιο λειτουργίας, καθώς και τις σχέσεις και συμπεριφορές, που οδηγούν σε κοινές αντιλήψεις, κοινές νοοτροπίες οι οποίες βοηθούν τη συνεργασία, την εξέλιξη και τα αμοιβαία οφέλη για τις εταιρείες του Ομίλου, υλοποιήθηκε το πρόγραμμα «Living our Values» για τη διάδοση και καλλιέργεια των Αρχών και των Αξιών στους εργαζόμενους. To πρόγραμμα αυτό αποτελεί τον κύριο κορμό των επί μέρους αλυσιδωτών εκπαιδευτικών/ επιμορφωτικών προγραμμάτων που εφαρμόζονται στις εταιρείες.

Πρόγραμμα Aνάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού «Living our Values»
Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στα εξής στάδια και απευθυνόταν σε όλο το προσωπικό μέχρι τους Directors:

 • Υλοποιήθηκε ένα focus group με τους CEO του Ομίλου, οι οποίοι συζήτησαν και τοποθετήθηκαν ως προς τις Αξίες και τις Αρχές του Οργανισμού, λαμβάνοντας υπόψη τι χαρακτηρίζει τον οργανισμό σήμερα  και τι είναι κριτικής σημασίας για το μέλλον.
 • Στη συνέχεια, ενδεικτικό δείγμα εργαζομένων του Ομίλου που ανέρχεται στο 10% του συνολικού πληθυσμού συμμετείχε σε focus groups, στα οποία συζητήθηκαν, εντοπίστηκαν και έγιναν πλήρως κατανοητές οι Αξίες που είναι ευρέως αποδεκτές σε όλες τις εταιρείες του Ομίλου.
 • Με βάση τις παραπάνω διεργασίες, καθορίστηκαν οι έξι σημαντικότερες  για τον Όμιλο Αξίες που είναι οι εξής: «Ικανοποίηση του Πελάτη», «Ήθος και Ακεραιότητα», «Ομαδικότητα», «Καινοτομία», «Επιχειρηματικότητα» και «Θεμελίωση της Απόδοσης».
 • Για να είναι εφικτή η ευκολότερη διάχυση των αξιών σε όλους τους εργαζόμενους, η εμπέδωση αλλά και η συνειδητή εφαρμογή τους, επιλέχθηκε μέσω workshops που οργανώθηκαν, μια λεκτική απόδοσή τους,  απόλυτα σχετική με τον Όμιλο – με τη χρήση της λέξης «Quest», η οποία και τις πλαισίωσε  σε κάθε περιγραφή.
 • Εθελοντές εργαζόμενοι προθυμοποιήθηκαν να είναι οι φορείς διάχυσης των αξιών (facilitators) σε όλες τις ομάδες εργαζομένων του Ομίλου που δημιουργήθηκαν, με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων των εργαζομένων. Oι facilitators επικοινώνησαν στις ομάδες τους κάθε αξία, τα χαρακτηριστικά της και τις συμπεριφορές που την εκφράζουν, ενσωματώνοντας στη διαδικασία και στοιχεία παιχνιδιού.

Στο πλαίσιο της καλλιέργειας των αξιών, παρουσιάστηκαν επίσης και αναλύθηκαν οι αλλαγές που έχουν επέλθει στο διεθνές περιβάλλον, οι οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις τους, καθώς και οι επιπτώσεις τους στη χώρα, στις επιχειρήσεις και την ελληνική κοινωνία. Έμφαση επίσης δόθηκε στις έννοιες της Εταιρικής Υπευθυνότητας, της Κοινωνικής Υπευθυνότητας και της υπευθυνότητας των εργαζομένων.

Το πρόγραμμα “Living Our Values” που άρχισε να υλοποιείται το 2014  θα επαναλαμβάνεται τακτικά τα επόμενα χρόνια μετά την ολοκλήρωσή του. Ανά εταιρεία μέχρι σήμερα συμμετείχαν 6 άτομα από την Quest Συμμετοχών, 157 από την Info Quest Technologies, 350 από τη Uni Systems, 19 από την iSquare, 25 από την iStorm, 10 από την Quest Online, 3 από την Quest Ενεργειακή και 292 από την ACS, συνολικά 862 άτομα ενώ υπολείπεται ακόμα το προσωπικό της Θεσσαλονίκης. 

“Leadership Excellence” - Παράλληλο πρόγραμμα για την Ηγεσία
Το πρόγραμμα στοχεύει στην προβολή των αξιών, των αρχών και των συμπεριφορών που διέπουν τη λειτουργία του Ομίλου, καθώς και για στην ενίσχυση της ηγεσίας και της ανάπτυξης ανθρώπων  και απευθύνεται στους Supervisors, Managers και Directors των εταιρειών του Ομίλου. Πρόκειται για μια βιωματική προσέγγιση των αξιών με βάση το θεατρικό παιχνίδι για ενήλικες και ενεργά role playing στοιχεία, τα οποία βοηθούν την καλύτερη επικοινωνία εντός των ομάδων και επιταχύνουν τη λήψη αποφάσεων.  Στο πρόγραμμα συμμετείχαν στο σύνολο 182 άτομα, 74 Supervisors, 83 Managers, 25 Directors. 

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η επικοινωνία των Αξιών και των Αρχών του Ομίλου γίνεται σταθερά - με focus σε διαφορετική αξία κάθε φορά - μέσα από το Ομιλικό Portal για το Ανθρώπινο Δυναμικό “HereWeAre”, καθώς και από καλαίσθητα posters που βρίσκονται αναρτημένα σε κεντρικά σημεία των εταιρειών.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

 • Διαμόρφωση κοινής αντίληψης για τον τρόπο λειτουργίας των εταιρειών και καλλιέργεια κοινής νοοτροπίας και συμπεριφοράς για τους εργαζομένους. 
 • Ανάπτυξη και καλλιέργεια προσωπικών ικανοτήτων.  
 • Ανάπτυξη κοινής Ομιλικής κουλτούρας. 


Τόπος Δράσης

Κτήρια εταιρειών Ομίλου Quest σε Καλλιθέα, ΑΓ. Ι. Ρέντη, Μενίδι, Ταύρο, Κρυονέρι, και Θεσσαλονίκη.


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Για το προσωπικό της ACS στο “Living our Values” εισηγητής και facilitator ήταν ο κ. Μανώλης Καλογεράκης.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Θετική αποδοχή των προγραμμάτων από όλους τους εργαζομένους με συμμετοχή και ενδιαφέρον. 


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

 • Ανάπτυξη διαλόγου μεταξύ διοίκησης και εργαζομένων.  
 • Ικανοποίηση των εργαζομένων ως προς τα οφέλη της εμπειρίας και της γνώσης από το πρόγραμμα. 
 • Ανάπτυξη ηγεσίας σε ευθυγράμμιση με το μοντέλο της Quest. Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΔεν υπάρχει Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους

Περισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
ACS-GIVMED: Συνεργασία για τη δωρεά φαρμάκων σε ευπαθείς ομάδες

H IQbility, το εκκολαπτήριο του Ομίλου Quest στηρίζει τη νεοφυή επιχειρηματικότητα

Mind the code: Πρόγραμμα υποτροφιών του Ομίλου Quest για εκμάθηση κώδικα προγραμματισμού με δυνατότητα πρόσληψης στον Όμιλο.

Η δέσμευση για βέλτιστη εξυπηρέτηση του πελάτη μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων υπηρεσιών ως απόρροια του Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Ομίλου Quest

Η δέσμευση του Ομίλου Quest για την Προώθηση της Διαφάνειας και την αντιμετώπιση της διαφθοράς

Καινοτόμες υπηρεσίες και λύσεις που εκσυγχρονίζουν τις υπηρεσίες ταχυμεταφορών και ταχυδρομικών της ACS, εταιρείας του Ομίλου Quest

Κοινωφελείς συνεργασίες Ομίλου Quest 2017: με ΜΚΟ για την ACS και με εκπαιδευτικούς φορείς για τις εταιρείες Info Quest Technologies, Uni Systems και iSquare

Ο Όμιλος Quest δεσμεύεται στη Βιώσιμη Ανάπτυξη - ESG Στρατηγική και Στόχοι για το Περιβάλλον με ορίζοντα υλοποίησης έως το 2030

Ο Όμιλος Quest υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο πλάνο με στόχο την Υγεία και Ασφάλεια των Εργαζομένων

Ο Όμιλος Quest υποστηρίζει με έκτακτο επίδομα 2,7 εκατ. ευρώ τους χαμηλόμισθους εργαζόμενους του

Όμιλος Quest – IQbility: 8 χρόνια υποστηρίζει δυναμικά τη νεοφυή επιχειρηματικότητα

Όμιλος Quest – Δράσεις για την ενίσχυση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας στον τομέα της Τεχνολογίας και της Ψηφιακής Καινοτομίας

Όμιλος Quest: H ACS θέτει τις υπηρεσίες της στη διάθεση ΜΚΟ και άλλων φορέων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19

Όμιλος Quest: Κοντά στους συνεργάτες και τους πελάτες κατά την περίοδο της πανδημίας COVID-19

Όμιλος Quest: Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος

Όμιλος Quest: Συμμόρφωση με νόμο περί Εταιρικής Διακυβέρνησης και προώθηση συναφών Πολιτικών του Ομίλου Quest στους εργαζόμενους του, με στόχο την προώθηση των Αρχών και των Αξιών του Ομίλου και τη δημιουργία κοινής κουλτούρας

Περιβαλλοντικά υπεύθυνη λειτουργία & μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος του Ομίλου Quest

Περιβαλλοντικά υπεύθυνη λειτουργία & μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος του Ομίλου Quest

Περιβαλλοντικά υπεύθυνη λειτουργία & μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος του Ομίλου Quest

Πρόγραμμα «Living our Values» : Προώθηση των Αρχών και των Αξιών του Ομίλου Quest στους εργαζόμενους του

Πρόγραμμα για την υποστήριξη προσφύγων από την ACS, εταιρεία του Ομίλου Quest

Συνεργασία ACS με Μ.Κ.Ο., τους Πολίτες και την Περιφέρεια Αττικής για την Υποστήριξη των Πυρόπληκτων της Ανατολικής Αττικής

Υποστηρίζοντας την Κοινωνία για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation