ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 295 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής - Εκπομπές Αερίων Ρύπων

Πρωτοβουλία

Ο Όμιλος Quest δεσμεύεται στη Βιώσιμη Ανάπτυξη - ESG Στρατηγική και Στόχοι για το Περιβάλλον με ορίζοντα υλοποίησης έως το 2030

Ο Όμιλος Quest δεσμεύεται στη Βιώσιμη Ανάπτυξη - ESG Στρατηγική και Στόχοι για το Περιβάλλον με ορίζοντα υλοποίησης έως το 2030
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΟΜΙΛΟΣ QUEST

Η Quest Συμμετοχών ΑΕ, είναι η μητρική εταιρεία του Ομίλου Quest, ενός από τους μεγαλύτερους Ομίλους εταιρειών στην Ελλάδα, με ισχυρή παρουσία στους τομείς των Ψηφιακών Τεχνολογιών, του Ηλεκτρονικού Εμπορίου, των Ηλεκτρονικών Συναλλαγών, της Πράσινης Ενέργειας, καθώς και των Ταχυμεταφορών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών.

Στην 40ετή του πορεία ο Όμιλος Quest έχει συμβάλλει στην εξέλιξη και πρόοδο, με τις εταιρείες του να συμμετέχουν από ηγετική θέση στην ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό του της χώρας. Θέτοντας πάντα υψηλούς ποιοτικούς στόχος, επιδίωξη αποτελεί η συνεχής δημιουργία αξίας για την κοινωνία και τη χώρα μας, με όραμα έναν προηγμένο κόσμο προόδου και ευημερίας για όλους.

www.quest.gr

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

O Όμιλος έχει δεσμευτεί να μειώσει το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα, θεσπίζοντας στόχους και δράσεις στους τομείς της μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHGs), της διαχείρισης ενέργειας και της προώθησης της κυκλικής οικονομίας, συμβάλλοντας έτσι στην προσπάθεια για την απανθρακοποίηση των δραστηριοτήτων του και την επίτευξη των Εθνικών και Ευρωπαϊκών Στόχων για την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής. Για το 2022, είχαμε μηδενικά επιβεβαιωμένα περιστατικά μη συμμόρφωσης με τους περιβαλλοντικούς νόμους και κανονισμούς.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Όμιλος Quest έχει θέσει ως βασικό πυλώνα της ESG στρατηγικής του το Περιβάλλον κι έχει θέσει συγκεκριμένους, μακροπρόθεσμους στόχους με ορίζοντα υλοποίησης έως το 2030, με απώτερο σκοπό την κλιματική ουδετερότητα το 2050:

Μείωση των απόλυτων εκπομπών Scope 1, 2 κατά 40% έως το 2030 και κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2050
2. Προώθηση της κυκλικής οικονομίας και εξάλειψη των αποβλήτων που μπορούν να αποφευχθούν μέχρι το 2025.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

 

Χρονική διάρκεια


Περιγραφή

Η δέσμευσή μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του στρατηγικού μας πλαισίου, το οποίο καθοδηγεί την ανάπτυξη και την κατεύθυνση του Ομίλου μας. Μέσω της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης, με ορίζοντα υλοποίησης μετά το έτος 2025 ενσωματώσαμε μέσω της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης, με ορίζοντα υλοποίησης μετά το έτος 2025 ενσωματώσαμε ESG στόχους και δράσεις στις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες, με βάση τους τέσσερις στρατηγικούς πυλώνες, “Περιβάλλον”, “Οι άνθρωποί μας”, “Υπεύθυνη επιχείρηση” και “Βιώσιμα προϊόντα”. Η στρατηγική είναι ευθυγραμμισμένη με τους βιώσιμους στόχους ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ).

Για τη ανάπτυξη των ESG στρατηγικών στόχων πραγματοποιήσαμε μία εκτενή ανάλυση του ESG οικοσυστήματος και των σχετικών κανονισμών και απαιτήσεων σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιπλέον, πραγματοποιήσαμε μία συγκριτική αξιολόγηση σε ανταγωνιστές αλλά και μεγάλες εταιρείες σε εθνικό επίπεδο ως προς τις δράσεις τους αλλά και τις δεσμεύσεις τους σε ESG θέματα. Τέλος, συμβουλευτήκαμε τα εσωτερικά και τα εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη μέσω της έρευνας ενδιαφερόμενων μερών ως προς τις προσδοκίες τους για τα θέματα τα οποία πρέπει να εστιάσει ο Όμιλος Quest. Τα αποτελέσματα της παραπάνω ανάλυσης ανέδειξαν τα θέματα στα οποία ο Όμιλος έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο μέσω των δραστηριοτήτων του και στα οποία θα πρέπει να θέσει στρατηγικούς στόχους ώστε να βελτιώσει το αποτύπωμα του. Έχοντας ως βάση την εκπλήρωση των προτεραιοτήτων των ενδιαφερόμενων μερών και τη βελτίωση των επιπτώσεων του, ο Όμιλος παρακολουθεί συστηματικά ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες και παρουσιάζει με διαφάνεια την πρόοδό του. Παρακάτω, αποτυπώνονται οι βραχυπρόθεσμοι στόχοι που τέθηκαν το 2022, η πρόοδος του Ομίλου ως προς την επίτευξή τους, αλλά και οι στόχοι που έχουν τεθεί για το 2023. Οι στόχοι έχουν τεθεί ως ορόσημα των μακροπρόθεσμων στόχων (με έτη υλοποίησης 2025, 2030 και 2050) της ESG στρατηγικής.

Μέσα στο 2022 ο Όμιλος παρουσίασε σημαντική πρόοδο σε σχέση με την ESG στοχοθεσία του και ολοκλήρωσε όλους τους ετήσιους στόχους που είχε θέσει, και σε κάποιους τους ξεπέρασε, συμβάλλοντάς έτσι στην προσπάθεια του για τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας στην κοινωνία και το περιβάλλον αλλά και σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη του Ομίλου. Όλες οι μεγάλες εταιρείες του Ομίλου έχουν δεσμευτεί στη δικιά τους στοχοθεσία γύρω από τα θέματα που επηρεάζουν περισσότερο και υποστηρίζουν την επιτυχημένη υλοποίηση της ESG Στρατηγικής του Ομίλου. Στις ετήσιες εκθέσεις των εταιρειών Info Quest Technologies, Uni Systems, iSquare και ACS υπάρχουν περισσότερες λεπτομερείς.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Κατά το 2022, ο Όμιλος Quest επίτευξε ή και ξεπέρασε του στόχους που είχε θέσει για το Περιβάλλον.

Συγκεκριμένα:

- Μετέφερε το 35% του στόλου αυτοκίνητων του σε υβριδικά/ηλεκτρικά μοντέλα
- Μείωσε τις έμμεσες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (Scope 2) κατά 9%
- Το 15% της προμήθειας ενέργειας του Ομίλου είναι «πράσινης» προσέλευσης (certified guarantees of green origin)
- Προχώρησε σε μέτρησή του ανθρακικού αποτυπώματος για το 2022 με εξωτερικό συνεργάτη
- Δημιούργησε κατάλογο ηλεκτρονικών αποβλήτων
- Η πολιτική Paperless Office εντάχτηκε στην Περιβαλλοντική Πολιτική

Αντίστοιχα, οι στόχοι για το 2023 περιλαμβάνουν:

- Αύξηση του ποσοστού των hybrid/ηλεκτρικών αυτοκινήτων >35%³ (ο στόχος του 2023 έχει επιτευχθεί νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα).
- Αύξηση του ποσοστού προμήθειας «πράσινης» ενέργειας >15%³ (ο στόχος του 2023 έχει επιτευχθεί νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα).
- Πιστοποιημένες δράσεις ανακύκλωσης & ανάκτησης ηλεκτρονικών αποβλήτων.
- Μείωση πλαστικών μιας χρήσης, όπου είναι εφικτό.Τόπος Δράσης


Συνεργασία με φορέα


Συμμετοχή εργαζομένων


Οφέλη για τον Οργανισμό
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
ACS-GIVMED: Συνεργασία για τη δωρεά φαρμάκων σε ευπαθείς ομάδες

H IQbility, το εκκολαπτήριο του Ομίλου Quest στηρίζει τη νεοφυή επιχειρηματικότητα

Mind the code: Πρόγραμμα υποτροφιών του Ομίλου Quest για εκμάθηση κώδικα προγραμματισμού με δυνατότητα πρόσληψης στον Όμιλο.

Η δέσμευση για βέλτιστη εξυπηρέτηση του πελάτη μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων υπηρεσιών ως απόρροια του Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Ομίλου Quest

Η δέσμευση του Ομίλου Quest για την Προώθηση της Διαφάνειας και την αντιμετώπιση της διαφθοράς

Η δέσμευση του Ομίλου Quest για την Προώθηση της Διαφάνειας, της Λογοδοσίας, της Ανάπτυξης και Διατήρησης του Υγιούς Ανταγωνισμού

Καινοτόμες υπηρεσίες και λύσεις που εκσυγχρονίζουν τις υπηρεσίες ταχυμεταφορών και ταχυδρομικών της ACS, εταιρείας του Ομίλου Quest

Κοινωφελείς συνεργασίες Ομίλου Quest 2017: με ΜΚΟ για την ACS και με εκπαιδευτικούς φορείς για τις εταιρείες Info Quest Technologies, Uni Systems και iSquare

Ο Όμιλος Quest υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο πλάνο με στόχο την Υγεία και Ασφάλεια των Εργαζομένων

Ο Όμιλος Quest υποστηρίζει με έκτακτο επίδομα 2,7 εκατ. ευρώ τους χαμηλόμισθους εργαζόμενους του

Όμιλος Quest – IQbility: 8 χρόνια υποστηρίζει δυναμικά τη νεοφυή επιχειρηματικότητα

Όμιλος Quest – Δράσεις για την ενίσχυση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας στον τομέα της Τεχνολογίας και της Ψηφιακής Καινοτομίας

Όμιλος Quest: H ACS θέτει τις υπηρεσίες της στη διάθεση ΜΚΟ και άλλων φορέων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19

Όμιλος Quest: Κοντά στους συνεργάτες και τους πελάτες κατά την περίοδο της πανδημίας COVID-19

Όμιλος Quest: Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος

Όμιλος Quest: Συμμόρφωση με νόμο περί Εταιρικής Διακυβέρνησης και προώθηση συναφών Πολιτικών του Ομίλου Quest στους εργαζόμενους του, με στόχο την προώθηση των Αρχών και των Αξιών του Ομίλου και τη δημιουργία κοινής κουλτούρας

Περιβαλλοντικά υπεύθυνη λειτουργία & μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος του Ομίλου Quest

Περιβαλλοντικά υπεύθυνη λειτουργία & μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος του Ομίλου Quest

Περιβαλλοντικά υπεύθυνη λειτουργία & μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος του Ομίλου Quest

Πρόγραμμα «Living our Values» : Προώθηση των Αρχών και των Αξιών του Ομίλου Quest στους εργαζόμενους του

Πρόγραμμα για την υποστήριξη προσφύγων από την ACS, εταιρεία του Ομίλου Quest

Συνεργασία ACS με Μ.Κ.Ο., τους Πολίτες και την Περιφέρεια Αττικής για την Υποστήριξη των Πυρόπληκτων της Ανατολικής Αττικής

Υποστηρίζοντας την Κοινωνία για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation