ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΤΑ: 75 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Έξυπνες Πόλεις

Πρωτοβουλία

Σχέδιο δράσης για την προώθηση των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ)

Σχέδιο δράσης για την προώθηση των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ)
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας είναι η μεγαλύτερη σε έκταση και η δεύτερη μεγαλύτερη σε πληθυσμό και οικονομική δραστηριότητα περιφέρεια της Ελλάδας. Αποτελείται από επτά (7) περιφερειακές ενότητες και τριάντα οκτώ (38) δήμους.

 

Περισσότερες πληροφορίες:

www.pkm.gov.gr Στόχος δράσης

Η δημιουργία ενός καινοτόμου μηχανισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ο οποίος θα υποστηρίζει και θα ενισχύει το συντονισμό των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) που αναπτύσσουν οι Δήμοι την τρέχουσα χρονική περίοδο, με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητάς τους σε μητροπολιτικό και περιφερειακό επίπεδο.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Το κοινό, το οποίο απευθύνεται το σχέδιο δράσης είναι:

 • οι εκπρόσωποι της διοίκησης και τα αρμόδια στελέχη των 38 Δήμων και της ΠΚΜ,
 • οι φορείς χάραξης πολιτικής Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας &
 • οι ερευνητικοί φορείς.
 

Χρονική διάρκεια

Α΄ φάση - Εκπαίδευση, Ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας & σύνταξη του Σχεδίου Δράσης : Ιανουάριος 2017 – Δεκέμβριος 2018

Έγκριση: Δεκέμβριος 2018

Β΄ φάση - Εφαρμογή: Ιανουάριος 2019 – Δεκέμβριος 2020


Περιγραφή

Το Σχέδιο Δράσης για την προώθηση των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) συντάχθηκε και υλοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου REFORM (Integrated REgional Action Plan For Innovative, Sustainable and LOw CaRbon Mobility), το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG Europe. Το έργο REFORM στοχεύει να αυξήσει τον αριθμό των πόλεων που θα υλοποιήσουν ΣΒΑΚ σε τέσσερις ευρωπαϊκές περιφέρειες: της Κεντρικής Μακεδονίας (Ελλάδα), της Emilia-Romagna (Ιταλία), του Greater Manchester (Μεγάλη Βρετανία) και του Parkstad Limburg (Ολλανδία), μέσω της ενδυνάμωσης του κεντρικού ρόλου που αποδίδεται στις Περιφέρειες ως υποστηρικτές όχι μόνο των μεγάλων, αλλά και των μικρών – μεσαίων σε μέγεθος Δήμων για τη σύνταξη και την υλοποίηση των ΣΒΑΚ.

Για τη διαμόρφωση του Σχεδίου Δράσης η ΠΚΜ ακολούθησε τα εξής βήματα: 1.Ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης, 2. Συναντήσεις ανταλλαγής τεχνογνωσίας, 3.Αξιολόγηση καλών πρακτικών και 4. Δράσεις διαβούλευσης. Tο Σχέδιο Δράσης της ΠΚΜ που τελικά διαμορφώθηκε για την προώθηση των ΣΒΑΚ προτείνει:

 • Σε περιφερειακό επίπεδο τη δημιουργία ενός «Κέντρου ικανοτήτων» (Competence Centre) το οποίο θα παρέχει τεχνική υποστήριξη προς τους Δήμους της ΠΚΜ για την ανάπτυξη ΣΒΑΚ και παράλληλα θα λειτουργεί ως δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων για την ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών.
 • Σε μητροπολιτικό επίπεδο τη δημιουργία ενός «Παρατηρητηρίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης» το οποίο που θα συγκεντρώνει, αναλύει και οργανώνει στοιχεία από τα τοπικά ΣΒΑΚ των Δήμων για τη δημιουργία προσβάσιμων και ενημερωμένων βάσεων δεδομένων ώστε να υποστηριχθεί ο ενιαίος σχεδιασμός για τα έργα κινητικότητας σε μητροπολιτικό επίπεδο.

περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Το Σχέδιο Δράσης έτυχε θερμής και ευρείας αποδοχής από τους ενδιαφερόμενους φορείς.

Σε εξιδεικευμένα σεμινάρια εκπαιδευτήκαν 12 υπάλληλοι και στελέχη της ΠΚΜ για στην ανάπτυξη και την υλοποίηση ενός ΣΒΑΚ σύμφωνα με τις οδηγίες του ELTIS (The Urban Mobility Observatory) και πιστοποιήθηκαν ως εκπαιδευτές. Ακολούθησε από τους νέους εκπαιδευτές, η εκπαίδευση υπαλλήλων και στελεχών των δήμων της ΠΚΜ έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένας δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων μέσω του σημαντικού στελεχιακού προσωπικού που εκπαιδεύτηκε για την ανάπτυξη και την υλοποίηση ενός ΣΒΑΚ σύμφωνα με τις οδηγίες του ELTIS σε όλη την επικράτεια της ΠΚΜ.

Σε ειδική εκδήλωση υπογράφηκε μεταξύ της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της ΠΚΜ και των οκτώ Δήμων της Μητροπολιτικής περιοχής Θεσσαλονίκης Δήλωση Πρόθεσης Συνεργασίας στο πλαίσιο του Παρατηρητήριου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Αστικής περιοχής της Θεσσαλονίκης. Μέσω της συνεργασίας αυτής, προωθείται η δημιουργία ενός διαύλου επικοινωνίας και συνεργασίας, για τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) με στόχο την προώθηση ενιαίου σχεδιασμού για τα έργα κινητικότητας σε μητροπολιτικό επίπεδο και την περαιτέρω αξιοποίηση των δεδομένων που συλλέγονται από τους εμπλεκόμενους φορείς.Τόπος Δράσης

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας


Συνεργασία με φορέα

Για το Σχέδιο Δράσης αυτό, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συνεργάστηκε και θα συνεχίζει σε όλη τη διάρκεια του σχεδίου να συνεργάζεται με:

α. το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, το οποίο ιδρύθηκε το 1997, σύμφωνα με το Ν.2218/94, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2307/95 άρθρο 12 παρ.10 και με το Ν.2503/97 άρθρο 4 παρ.3., και εποπτεύεται από το Υπουργείο Εσωτερικών. Είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Πρόεδρο.

και

β. το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.) ανήκει στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) που είναι Νομικό Πρόσωπο, Ιδιωτικού Δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

 1. Τα στελέχη του τμήματος των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Συνεργασιών Αυτοτελής, της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
 2. Τα στελέχη του τμήματος της Επιστημονικοτεχνικής Υποστήριξης και Υλοποίησης Προγραμμάτων του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας
 3. Τα στελέχη του εργαστηρίου Β1: Διαχείριση κινητικότητας και «ζήτησης» - ανάπτυξη συστημάτων κινητικότητας, του τομέα Β: Υποδομές και Δίκτυα, Βιώσιμη Κινητικότητα και Εμπορευματικές Μεταφορές, του Ινστιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.) του Εθνικού Κέντρου  Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)

Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Το Σχέδιο Δράσης για την προώθηση των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ):

Παρουσιάστηκε ως καλή πρακτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο στις Βρυξέλλες (10/4/2019), στην εκδήλωση “Europe Let’s Cooperate”, με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας που υλοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg Europe, προσφέροντας τη δυνατότητα σε πάνω από 500 συμμετέχοντες:

 • Να ενημερωθούν για τις εξελίξεις των τρεχόντων έργων
 • Να ανταλλάξουν τεχνογνωσία με εμπειρογνώμονες από όλη την Ευρώπη
 • Να ανταλλάξουν συμβουλές για την επιτυχή υλοποίηση των έργων Interreg, ειδικότερα όσον αφορά τα Σχέδια Δράσης που εκπονούνται στα πλαίσια αυτών.

Πληροφορίες για την εκδήλωση μπορείτε να βγείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος Interreg Europe:

https://www.interregeurope.eu/europecooperates2019/exhibition/?fbclid=IwAR1xBT1Qd9SUu96jA-8cIV69ELoSD1ZP9CQ0lGKTE8O4-XuGTNPTxlyVu2s 

Συμπεριλήφθηκε στον νέο οδηγό του ELTIS ως μοντέλο μητροπολιτικής διοίκησης για τα ΣΒΑΚ της νέα περιόδου, οι δράσεις της ΠΚΜ το κέντρο ικανοτήτων (competence center) για τους 38 Δήμους και το παρατηρητήριο αστικής για τους 8 Δήμους της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης

https://www.eltis.org/sites/default/files/2019_sump_metropolitan_region_guide_v2.pdf
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
«Καθαρές Ακτές, Καθαρός Θερμαϊκός»

Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρατηρητηρίου για την Πρόληψη και Διαχείριση του Κινδύνου της Διάβρωσης των Ακτών, υπό την Επίδραση της Κλιματικής Αλλαγής, μέσω της Αξιοποίησης Δεδομένων Παρατήρησης Γης

Στρατηγική Ολοκληρωμένης Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης ΘεσσαλονίκηςΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation