ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΟΤΑ: 124 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Προσαρμογή στην Αλλαγή του Κλίματος & Αστική Ανθεκτικότητα

Πρωτοβουλία

Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρατηρητηρίου για την Πρόληψη και Διαχείριση του Κινδύνου της Διάβρωσης των Ακτών, υπό την Επίδραση της Κλιματικής Αλλαγής, μέσω της Αξιοποίησης Δεδομένων Παρατήρησης Γης

Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρατηρητηρίου για την Πρόληψη και Διαχείριση του Κινδύνου της Διάβρωσης των Ακτών, υπό την Επίδραση της Κλιματικής Αλλαγής, μέσω της Αξιοποίησης Δεδομένων Παρατήρησης Γης
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας είναι η μεγαλύτερη σε έκταση και η δεύτερη μεγαλύτερη σε πληθυσμό και οικονομική δραστηριότητα περιφέρεια της Ελλάδας. Αποτελείται από επτά (7) περιφερειακές ενότητες και τριάντα οκτώ (38) δήμους.

 

Περισσότερες πληροφορίες:

www.pkm.gov.gr Στόχος δράσης

Η ανάπτυξη ενός πρότυπου Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΓΣΠ), γνωστό ευρέως και ως GIS, για τη διαχείριση δορυφορικών και επίγειων δεδομένων Παρατήρησης Γης και των συσχετισμένων ιδιοτήτων τους, με σκοπό την παρακολούθηση της παράκτιας ζώνης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ΠΚΜ και τα φαινόμενα παράκτιας διάβρωσης σε αυτή

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΠΟΛΙΤΕΣ

 

Χρονική διάρκεια

18 μήνες


Περιγραφή

Σκοπός του έργου, είναι η υποστήριξη ενός ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης των παράκτιων ζωνών της ΠΚΜ, μέσω της παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών. Επιμέρους άξονες του σχεδίου αυτού είναι:

- Η δημιουργία ενός Παρατηρητηρίου Ωκεανογραφικών Παραμέτρων Διάβρωσης, που θα λειτουργεί ως κόμβος συλλογής και διάχυσης εξειδικευμένων δεδομένων - προϊόντων παρατήρησης γης, στην παράκτια ζώνη της ΠΚΜ

-Η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης μεθοδολογίας και των ειδικών εργαλείων που απαιτούνται για τον εντοπισμό των ζωνών υψηλού κινδύνου παράκτιας διάβρωσης και την προσομοίωση του κινδύνου της διάβρωσης υπό την επίδραση της Κλιματικής Αλλαγής

-Η αξιολόγηση των εναλλακτικών στρατηγικών ανάπτυξης της παράκτιας ζώνης, απόλυτα συμβατών με την αρχή της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Παράκτιων Ζωνών (ICZM)


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

-Η συλλογή Δορυφορικών Δεδομένων Παρατήρησης Γης, μέσης, υψηλής, και πολύ υψηλής χωρικής διακριτικής ικανότητας και συγχώνευσης εικόνων από διαφορετικές πηγές, για την εκμετάλλευση όλων των πλεονεκτημάτων που αυτά προσφέρουν, την αναβάθμιση της χωρικής τους κλίμακας, και τη φυσική ερμηνεία των δεδομένων παρατήρησης γης

-Η διαχρονική παρακολούθηση του φαινομένου της παράκτιας διάβρωσης υπό το πρίσμα της Κλιματικής Μεταβλητότητας και της Κλιματικής Αλλαγής, μέσω της δημιουργίας και χρήσης χρονοσειρών δορυφορικών εικόνων

-Η εκτίμηση της παράκτιας τρωτότητας σε διάβρωση και ο εντοπισμός των ζωνών υψηλού κινδύνου στα χωρικά όρια της ΠΚΜΤόπος Δράσης

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας


Συνεργασία με φορέα


Συμμετοχή εργαζομένων

Συμμετοχή υπαλλήλων της ΠΚΜ


Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

-Η συλλογή Δορυφορικών Δεδομένων Παρατήρησης Γης, μέσης, υψηλής, και πολύ υψηλής χωρικής διακριτικής ικανότητας και συγχώνευσης εικόνων από διαφορετικές πηγές, για την εκμετάλλευση όλων των πλεονεκτημάτων που αυτά προσφέρουν, την αναβάθμιση της χωρικής τους κλίμακας, και τη φυσική ερμηνεία των δεδομένων παρατήρησης γης

-Η διαχρονική παρακολούθηση του φαινομένου της παράκτιας διάβρωσης υπό το πρίσμα τησ Κλιματικής Μεταβλητότητας και της Κλιματικής Αλλαγής, μέσω της δημιουργίας και χρήσης χρονοσειρών δορυφορικών εικόνων

-Η ανάπτυξη πρωτοκόλλου διαλογής και λήψης Δορυφορικών Δεδομένων Παρατήρησης Γης, που δημιουργήθηκε ειδικά για το Παρατηρητήριο

-Η ανάπτυξη αλγορίθμων διόρθωσης και επεξεργασίας Δορυφορικών Δεδομένων Παρατήρησης Γης με τη χρήση ελεύθερου λογισμικού ανοιχτού κώδικα

-Η συλλογή και επεξεργασία αξιόπιστων επιτόπιων (in-situ) δεδομένων παρατήρησης γης ως ο συνδετικός κρίκος μεταξύ των Δορυφορικών Δεδομένων Παρατήρησης Γης και των παραμέτρων που χαρτογραφούνται/προσομοιώνονται κατά την υλοποίηση του έργου

-Η ανάπτυξη καινοτόμων τεχνικών αυτοματοποίησης των ροών και των αλγορίθμων για την επεξεργασία των Δεδομένων Παρατήρησης Γης και την παραγωγή ψηφιακών χαρτογραφικών προϊόντων

-Η συνεκτίμηση της επίδρασης της κλιματικής αλλαγής στα κυματικά δεδομένα κατά τον υπολογισμό της παράκτιας τρωτότητας

-Η εκτίμηση της παράκτιας τρωτότητας σε διάβρωση και ο εντοπισμός των ζωνών υψηλού κινδύνου στα χωρικά όρια της ΠΚΜ

-Η προσομοίωση και ο υπολογισμός της διάβρωσης στις πιλοτικές περιοχές μελέτης με τη χρήση εξελιγμένων αριθμητικών μοντέλων

-Η χρήση των μοντέλων διάβρωσης για την επανεκτίμηση της διάβρωσης στις πιλοτικές περιοχές, υπό την περίπτωση διαφορετικών τεχνικών λύσεων ως τον πλέον τεκμηριωμένο τρόπο αξιολόγησης των προτεινόμενων μέτρων και στρατηγικών
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον ΟργανισμόΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation