ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 295 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής - Εκπομπές Αερίων Ρύπων

Πρωτοβουλία

Science Based Targets initiative (SBTi)

Science Based Targets initiative (SBTi)
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΔΕΗ

Δέσμευση απέναντι στα διεθνή ESG κριτήρια.

Στρατηγική μας φιλοσοφία είναι το «Creating Shared Value», δηλαδή η δημιουργία και μέτρηση της διαμοιραζόμενης ωφέλειας μεταξύ επιχείρησης, κοινωνίας και περιβάλλοντος.

Με αυτό το σκεπτικό προσεγγίζουμε τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, σε απόλυτη συνάρτηση με το επιχειρηματικό μας μοντέλο και τις ανάγκες μετασχηματισμού του, επενδύοντας σε ολοκληρωμένες, καινοτόμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και προϊόντα.

Στόχος μας η διαμόρφωση ενός καλύτερου εργασιακού περιβάλλοντος και οι σχέσεις αμοιβαίου οφέλους, με άξονες την οικονομική ανάπτυξη, την περιβαλλοντική μέριμνα και την κοινωνική ευημερία.

www.dei.gr Στόχος δράσης

Σκοπός της συγκεκριμένης δέσμευσης είναι η ΔΕΗ:

  • να ευθυγραμμιστεί με τους στόχους για περιορισμό της αύξησης θερμοκρασίας μέχρι 1,5°C βαθμούς σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα. Αυτό θα πραγματοποιηθεί μέσω της εκστρατείας Business Ambition for 1,5°C - της μεγαλύτερης και ταχύτερα αναπτυσσόμενης ομάδας εταιρειών στον κόσμο, που ευθυγραμμίζονται με αυτό τον στόχο συμβάλλοντας στην μείωση των εκπομπών σε παγκόσμιο επίπεδο κατά το ήμισυ για το 2030 σε σχέση με το 2020,
  • να θέσει βραχυπρόθεσμους στόχους (5-10 έτη) και στόχο για καθαρές μηδενικές εκπομπές μέχρι το 2040.
 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

 

Χρονική διάρκεια


Περιγραφή

Τον Μάιο του 2022 στο πλαίσιο της ανάπτυξης της ευρύτερης στρατηγικής για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την υποστήριξη της εθνικής προσπάθειας μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών ρύπων, ο Όμιλος της ΔΕΗ εντάχθηκε στη διεθνή πρωτοβουλία Science Based Targets initiative (SBTi) προκειμένου να επικυρώσει -σε επιστημονική βάση- τους κλιματικούς του στόχους και να σχεδιάσει έναν αξιόπιστο οδικό χάρτη μείωσης των εκπομπών του. Με βάση τα ανωτέρω και σύμφωνα με την δέσμευση που έχει αναλάβει ο Όμιλος, θα πρέπει εντός χρονικού διαστήματος δύο ετών να αναπτυχθούν βραχυπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι στόχοι μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG) και να υποβληθούν προς αξιολόγηση στον διεθνή οργανισμό SBTi προκειμένου να εξεταστούν βάσει των επιστημονικών κριτηρίων του προτύπου “Net-Zero”. Εφόσον οι στόχοι αυτοί εγκριθούν από τον SBTi θα υιοθετηθούν από τον Όμιλο και θα επαναξιολογούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Σκοπός της συγκεκριμένης δέσμευσης είναι η ΔΕΗ:

  • να ευθυγραμμιστεί με τους στόχους για περιορισμό της αύξησης θερμοκρασίας μέχρι 1,5°C βαθμούς σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα. Αυτό θα πραγματοποιηθεί μέσω της εκστρατείας Business Ambition for 1,5°C - της μεγαλύτερης και ταχύτερα αναπτυσσόμενης ομάδας εταιρειών στον κόσμο, που ευθυγραμμίζονται με αυτό τον στόχο συμβάλλοντας στην μείωση των εκπομπών σε παγκόσμιο επίπεδο κατά το ήμισυ για το 2030 σε σχέση με το 2020,
  • να θέσει βραχυπρόθεσμους στόχους (5-10 έτη) και στόχο για καθαρές μηδενικές εκπομπές μέχρι το 2040.

Ένας από τους βασικούς πυλώνες του Στρατηγικού Σχεδίου της ΔΕΗ είναι η εφαρμογή του “Green Deal” στο χαρτοφυλάκιο των μονάδων παραγωγής της Επιχείρησης, το οποίο συνίσταται στη σταδιακή κατάργηση των λιγνιτικών μονάδων με παράλληλη ταχεία ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθιστώντας τις τελευταίες ως την κυρίαρχη τεχνολογία παραγωγής ηλεκτρισμού.

Θέτοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη στον πυρήνα του μοντέλου μετάβασής της, η ΔΕΗ εξέδωσε το 2021 το πρώτο Ομόλογο Υψηλής Απόδοσης  στην ευρωπαϊκή αγορά, το οποίο συμπεριλαμβάνει δείκτη βιωσιμότητας (sustainability KPI).

Η ΔΕΗ έχει ήδη μειώσει τις εκπομπές CO2 κατά 32% (Scope 1) το 2021, σε σχέση με το 2019. Επιπλέον, υλοποιεί ένα επενδυτικό σχέδιο που θα αυξήσει την ισχύ της παραγωγής της από ΑΠΕ σε 9,5 GW το 2026, από 3,4 GW που είναι σήμερα (συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων Υδροηλεκτρικών Σταθμών).


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Η ΔΕΗ έχει ήδη μειώσει τις εκπομπές CO2 κατά 32% (Scope 1) το 2021, σε σχέση με το 2019. Επιπλέον, υλοποιεί ένα επενδυτικό σχέδιο που θα αυξήσει την ισχύ της παραγωγής της από ΑΠΕ σε 9,5 GW το 2026, από 3,4 GW που είναι σήμερα (συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων Υδροηλεκτρικών Σταθμών).Τόπος Δράσης


Συνεργασία με φορέα


Συμμετοχή εργαζομένων


Οφέλη για τον Οργανισμό

Η συμμετοχή της ΔΕΗ στο SBTi διασφαλίζει την αποτελεσματικότητα των στόχων μείωσης των εκπομπών της εταιρείας που είναι προτεραιότητα για τις εταιρείες παραγωγής ενέργειας όπως και για το σύνολο της βιομηχανίας. Η επίτευξή τους συνδέεται τόσο με  τη βιωσιμότητά τους και την αξία τους όσο και με την ελκυστικότητα της μετοχής τους.

Κι αυτό γιατί η υιοθέτηση επιστημονικά τεκμηριωμένων στόχων βοηθά στο να μειώνονται οι εκπομπές με το ρυθμό εκείνο που θα διασφαλίζεται η επίτευξη των στόχων για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Οι επιστημονικοί στόχοι με βάση το SBTi, επαναξιολογούνται ανά πενταετία με βάση τα κλιματικά δεδομένα που προκύπτουν αλλά και την πορεία της επιχείρησης προς την επίτευξή τους, και αποτελούν εχέγγυο αλλά και οδηγό για την ενεργειακή μετάβαση που είναι σε εξέλιξη στον οργανισμό μας.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
Carbon Farming Schools

Green City

Microsoft customer story

Project Poseidon

Service for all

Αναδάσωση Εύβοιας και Ελαιώνες Αρχαίας Ολυμπίας

ΔΕΗ myEnergy Coach

ΔΕΗ και Αθλητισμός

ΔΕΗ και Εκπαίδευση

ΔΕΗ και Πολιτισμός

Εξοικονομούλης - «Μαθαίνω πώς να εξοικονομώ Ενέργεια»

Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών

Παγκόσμια μέρα της Γης

Περιβαλλοντικές Δράσεις και εκπαιδεύσεις

“Green City” – Το πρωτοποριακό πρόγραμμα ανακύκλωσης!Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation