ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΤΑ: 75 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Υποστήριξη Τοπικών Αγορών / Επιχειρήσεων

Πρωτοβουλία

Τhe Rhodes Co-Lab Sustainable Destination

Τhe Rhodes Co-Lab Sustainable Destination
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είναι μία από τις δεκατρείς διοικητικές  περιφέρειες της Ελλάδας. Διοικητικά περιλαμβάνει τα νησιωτικά συμπλέγματα των Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου, βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με έδρα την Ερμούπολη της νήσου Σύρου. 

Περισσότερες πληροφορίες: 

www.pnai.gov.gr

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

H Ρόδος μετασχηματίζεται σε Πρότυπο Παγκόσμιο Τουριστικό Προορισμό και καθιερώνεται ως Διεθνές Κέντρο ενός ολιστικού μοντέλου Βιώσιμης Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας για τουριστικούς προορισμούς σε όλον τον κόσμο

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Απευθύνεται στο σύνολο της τουριστικής αλυσίδας αξίας της Ρόδου, της επιχειρηματικότητας και όλης της τοπικής κοινωνίας,  για τον ολιστικό μετασχηματισμό των  υποδομών, υπηρεσιών και επιχειρηματικότητας, στους τομείς:

 • μεταφορές
 • διαμονή
 • δραστηριότητες και εκδρομές
 • τρόφιμα και ποτά
 • τουριστικά περιουσιακά στοιχεία
 • υπηρεσίες γενικής υποστήριξης.
 

Χρονική διάρκεια

Το Co-Lab Rhodes θα έχει συνολική διάρκεια 5 ετών, από την επίσημη έναρξή του τον Ιανουάριο του 2022.

Το πρώτο εξάμηνο του 2023 θα ιδρυθεί το Διεθνές Κέντρο Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης, που θα παραμείνει σε μόνιμη λειτουργία επ’ αόριστον.  


Περιγραφή

Το Co-Lab αποτελεί μία δημιουργική και καινοτόμο συνεργασία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Ομίλου TUI, που με τη στήριξη του Δήμου Ρόδου και τη συμμετοχή των stakeholders του προορισμού, θα συν-διαμορφώσει ένα Ολιστικό Μοντέλο μετασχηματισμού ενός ώριμου τουριστικού προορισμού σε πρότυπο βιώσιμο τουριστικό προορισμό.

Ο στρατηγικός σχεδιασμός και η υλοποίηση των δράσεων του Co-Lab, βασίζεται στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ και στην Ευρωπαϊκή  Πράσινη Συμφωνία της ΕΕ, και αφορά στους εξής  4 άξονες:

 • Δημιουργία Πράσινης Οικονομικής Ανάπτυξης
 • Πράσινος Μετασχηματισμός & Κυκλική Οικονομία
 • Ενίσχυση του θετικού κοινωνικού και οικονομικού αποτυπώματος του  τουρισμού
 • Αποκατάσταση βιοποικιλότητας & προστασία φυσικού περιβάλλοντος.

Στον άξονα της πράσινης οικονομικής ανάπτυξης στόχος είναι:

 • η δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης και επιχειρηματικότητας
 • η ενίσχυση της τοπικής προστιθέμενης αξίας μέσω καινοτόμων εμπειριών,
 • η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των τοπικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του τουριστικού τομέα.

Στον άξονα του πράσινου μετασχηματισμού και της κυκλικής οικονομίας, προτεραιότητες είναι:

 • η διαχείριση ενέργειας, νερού και αποβλήτων,
 • η ενίσχυση των τοπικών πόρων και της τοπικής παραγωγής/τοπικών προϊόντων
 • η βιώσιμη κινητικότητα και ο μετασχηματισμός των καυσίμων.

Στον άξονα της ενίσχυσης του θετικού κοινωνικού και οικονομικού αποτυπώματος του τουρισμού θα επιδιωχθούν:

 • οι καλύτερες προοπτικές καριέρας μέσα από την εκπαίδευση και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρωπίνου δυναμικού
 • η ενδυνάμωση των νέων και των παιδιών μέσω της εκπαίδευσης
 • η προστασία και προώθηση του τοπικού πολιτισμού και της τοπικής κληρονομιάς.

Στον άξονα της αποκατάστασης της βιοποικιλότητας και της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, οι δράσεις θα αφορούν μεταξύ άλλων:

 • στην αναδάσωση και αναγέννηση της γης
 • στη διαφύλαξη της πολυμορφίας της φύσης
 • στην προστασία του παράκτιου και θαλάσσιου πλούτου.

Το πρότζεκτ Co-Lab Rhodes θα διέπεται από business plan/master plan, το οποίο είναι σε φάση κατάρτισης και θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2022.

Συμπληρωματικά, το Co-Lab καινοτομεί με την ίδρυση στη Ρόδο, το πρώτο εξάμηνο του 2023, του Διεθνούς Κέντρου Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης, το οποίο:

 • θα λειτουργεί ως Παρατηρητήριο για την παρακολούθηση,  συγκέντρωση και αξιολόγηση των δεδομένων που αφορούν  όλους τους τομείς δράσεων
 • θα παρακολουθεί και θα υποστηρίζει την υλοποίηση των δράσεων
 • θα παρέχει εκπαιδευτικά προγράμματα  για την υποστήριξη της τουριστικής επιχειρηματικότητας και τη διασύνδεση των νέων με τις ευκαιρίες απασχόλησης
 • θα εφαρμόσει προγράμματα ενημέρωσης και εκπαίδευσης της τοπικής κοινωνίας και της τοπικής επιχειρηματικότητας στη βιώσιμη ανάπτυξη
 • θα αναπτύξει βέλτιστες πρακτικές και πολιτικές  για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, που θα μπορούν να υιοθετηθούν και να ωφελήσουν και άλλους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.
 • θα ενισχύσει την ακαδημαϊκή δικτύωση σε συνεργασία με μεγάλα πανεπιστήμια, ακαδημαϊκά και ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού.

περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

To υπό κατάρτιση business plan θέτει συγκεκριμένους στόχους για το περιβάλλον, την οικονομία και την κοινωνία. Στον τομέα του περιβάλλοντος, κεντρική επιδίωξη είναι η  Ρόδος να καταστεί κλιματικά ουδέτερος προορισμός έως το 2040, σύμφωνα με μετρήσιμους στόχους και αποτελέσματα που θα ορίζονται από συγκεκριμένους βασικούς δείκτες επίδοσης (ΚPIs) και θα αφορούν μεταξύ άλλων στη  μείωση των εκπομπών ρύπων από τις θαλάσσιες μεταφορές, την  ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων, την ευρεία χρήση των ηλεκτρικών οχημάτων στις οδικές μεταφορές, την προστασία της βιοποικιλότητας κ.α.

Αντίστοιχα, ορίζονται βασικοί δείκτες επίδοσης στην επίτευξη των στόχων για την κοινωνία και συγκεκριμένα για την κοινωνική συνοχή, την προσβασιμότητα και την κινητικότητα, όπως επίσης και στον τομέα της οικονομίας, με στόχο τη βιώσιμη γαλάζια οικονομία και την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών κυκλικής οικονομίας.   Τόπος Δράσης

Νησί της Ρόδου -  Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Ελλάδα 


Συνεργασία με φορέα

Το Co-Lab Rhodes Sustainable Destination που δημιουργήθηκε από κοινού από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, τον Όμιλο TUI και το  TUI Care Foundation, με τη στήριξη του Δήμου Ρόδου, περιλαμβάνει συνεργασίες με τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς και διεθνείς  φορείς με στόχο την επιτυχή εφαρμογή του ολιστικού μοντέλου.

Το Co-Lab και η υλοποίησή του  τελεί υπό την ομπρέλα του πρωθυπουργού και περιλαμβάνει συνεργασία με την κυβέρνηση, σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, με τις διοικητικές αρχές και τις δημόσιες υπηρεσίες, με εταιρείες δημοσίων υποδομών (ιδιαίτερα στους τομείς της διαχείρισης αποβλήτων, της ενέργειας, της διαχείρισης νερού κ.α.).

Συγκεκριμένα, στην Ελλάδα συνεργασίες θα αναπτυχθούν με  σύνολο των τοπικών stakeholders, καθώς και των επιστημονικών και αναπτυξιακών φορέων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο,  των φορέων επιχειρηματικότητας και μη κερδοσκοπικών οργανισμών. Ενδεικτικά, συνεργαζόμενες θα είναι οι επιχειρήσεις στους τομείς της διαμονής, των εκδρομών και δραστηριοτήτων, της εστίασης, οι προμηθευτές στους κλάδους του τουρισμού και των τροφίμων-ποτών, τα αεροδρόμια και οι αεροπορικές εταιρείες, οι tour operators, τα λιμάνια και οι εταιρείες κρουαζιέρας, οι σύνδεσμοι και φορείς επιχειρηματικότητας, οι τοπικοί παραγωγοί και αγρότες κ.α.

 Θα συνεργαστεί με πανεπιστήμια και άλλα ακαδημαϊκά και εκπαιδευτικά  ιδρύματα  στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με δημόσια και ιδιωτικά σχολεία και οργανισμούς, καθώς και  φορείς της νεολαίας.

Επίσης θα συνεργαστεί  με  διεθνείς και ευρωπαϊκούς φορείς του τουρισμού και της βιωσιμότητας, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών UNWTO, το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ταξιδίων και Τουρισμού WTTC, το Παγκόσμιο Συμβούλιο Αειφόρου Τουρισμού GSTC κ.α. 


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, το καλοκαίρι του 2022 ξεκινά ειδική καμπάνια (engagement campaign)  για τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, της τοπικής επιχειρηματικότητας, των εργαζομένων  και των τουριστών. Ανάλογα με τα επιμέρους πρότζεκτ που θα επιλεγούν για κάθε έτος, θα προσδιοριστούν και οι ανάγκες σε εθελοντές. 


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου θα αποφέρει μετρήσιμα αποτελέσματα στο πλαίσιο εφαρμογής του σχεδίου δράσης για τη Ρόδο, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει

 • Στην πράσινη οικονομική ανάπτυξη: τη μετάβαση στην πράσινη ενέργεια/ΑΠΕ, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και μετασχηματισμό των καυσίμων, τη διατήρηση των υδάτινων πόρων, τη διαχείριση των αποβλήτων κ.α.
 • Στον πράσινο μετασχηματισμό και κυκλική οικονομία: τη μείωση αποβλήτων/απορριμμάτων τροφών, τη βιώσιμη διαχείριση τοπικών πόρων και ενίσχυση της τοπικής παραγωγής, την υιοθέτηση μοντέλων και προτύπων κυκλικής οικονομίας, κ.α.  
 • Στην ενδυνάμωση του θετικού οικονομικού και κοινωνικού αποτυπώματος στον τουρισμό: την επιτυχή εφαρμογή του μοντέλου προορισμού  365 ημερών, τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κλάδου, τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, τη βελτίωση των υποδομών κ.α.
 • Στην αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος: την αναδάσωση και  αναγέννηση γης, την προστασία του θαλάσσιου και παράκτιου περιβάλλοντος, την αναβάθμιση των  θαλασσίων υποδομών, τη διαφύλαξη της βιοποικιλότητας της Ρόδου στη στεριά, στον αέρα και στο νερό,  κ.α.Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον ΟργανισμόΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation