ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 343 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Αντιμετώπιση της Διαφθοράς

Πρωτοβουλία

Πολιτική για την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας της εταιρείας VEN Engineering του Ομίλου V Group κατά ISO 37001:2017

Πολιτική για την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας της εταιρείας VEN Engineering του Ομίλου V Group κατά ISO 37001:2017
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

V GROUP

Ο Όμιλος εταιρειών V Group, αποτελεί έναν δυναμικό και διαρκώς αναπτυσσόμενο Όμιλο εταιρειών στους τομείς της Διαχείρισης Αποβλήτων και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Με ιδρυτή τον Βύρωνα Βασιλειάδη, ο Όμιλος V Group παρέχει εξαιρετικά καινοτόμες, αξιόπιστες και αποτελεσματικές υπηρεσίες, ενώ παραμένει προσηλωμένος στα υψηλότερα πρότυπα ηθικής, υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και βιώσιμης ανάπτυξης.

Με πρωτοβουλία και δέσμευση του Ιδρυτή του Ομίλου, έχει συσταθεί το Ίδρυμα Ντέπυ Βασιλειάδη, το οποίο παρέχει σημαντική υποστήριξη στις τοπικές κοινωνίες και υλοποιεί δράσεις για την εκπαίδευση των παιδιών, την ευημερία των ζώων και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Με όραμα τη βιώσιμη ανάπτυξη και την αειφορία, οι εταιρείες του Ομίλου V Group, μέλος του CSR Hellas – με κορυφαίες τις Antipollution, VEN Engineering, Green και VEN Energy - επενδύουν στην πράσινη ενέργεια, στην ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων, στην εναλλακτική διαχείριση και ενεργειακή αξιοποίηση των αποβλήτων και κατέχουν σήμερα ένα σημαντικό μερίδιο της αγοράς σε ένα άκρως ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον.

Διαθέτοντας σημαντική εμπειρία στην υπεύθυνη περιβαλλοντική διαχείριση, ο Όμιλος αναπτύσσεται με προσήλωση στην καινοτομία και στη διαρκή βελτίωση, στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, στην μέριμνα για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και συνεργατών, καθώς και στην υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών δίπλα στις οποίες δραστηριοποιείται.

 

Περισσότερες πληροφορίες: https://vgroup.com.gr/

Επικοινωνία: [email protected]Στόχος δράσης

Είναι πολύ σημαντικό για εμάς να διασφαλίζεται η διαχείριση των έργων να είναι αποτελεσματική, χρηστή και διαφανής, να προστατεύετε η φήμη μας, να ενεργούμε σύμφωνα με τις αξίες και την κουλτούρα μας και να συμμορφωνόμαστε με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας. 

Αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα της Καταπολέμησης της Δωροδοκίας και έχοντας υπόψη τις νομικές της υποχρεώσεις, εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Καταπολέμησης της Δωροδοκίας (ΣΚΔ) σύμφωνα με το πρότυπο ISO 37001: 2016 κατά τις εργασίες:

  • Συλλογή και μεταφορά επικινδύνων και μη επικινδύνων αποβλήτων
  • Αποθήκευση, Διαχείριση και Επεξεργασία επικινδύνων και μη επικινδύνων αποβλήτων
  • Παραγωγή Απορριμματογενούς καυσίμου και Α΄ Υλών.

Η παρούσα Πολιτική στοχεύει επίσης στην προστασία της φήμης της εταιρείας και στην αποφυγή πιθανών δυσμενών αστικών και ποινικών συνεπειών.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

 

Χρονική διάρκεια


Περιγραφή

Η Εταιρεία δεσμεύεται και φροντίζει για την:

απαγόρευση και εξάλειψη της δωροδοκίας
πλήρη συμμόρφωση με την νομοθεσία κατά της δωροδοκίας που έχει εφαρμογή στη λειτουργία της
καθιέρωση στόχων καταπολέμησης της Δωροδοκίας τους οποίους παρακολουθεί και ανασκοπεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα
ικανοποίηση των απαιτήσεων του Συστήματος αντιμετώπισης της Δωροδοκίας (ΣΚΔ)
ενθάρρυνση και την παροχή της δυνατότητας στο προσωπικό και τα ενδιαφερόμενα μέρη να προβάλουν προβληματισμούς και να αναφέρουν σχετικά με ενδεχόμενη δωροδοκία καλόπιστα ή σε λογική βάση, με εμπιστευτικότητα και χωρίς το φόβο αντιποίνων ή συνεπειών
παροχή των πόρων για την εφαρμογή και τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Καταπολέμησης της Δωροδοκίας (ΣΚΔ)
κατανόηση από το προσωπικό της αναγκαιότητας συμμόρφωσης με της απαιτήσεις καταπολέμησης της δωροδοκίας και της σοβαρότητας των συνεπειών της μη συμμόρφωσης

Η Διοίκηση της εταιρείας ορίζει Υπεύθυνο Συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της καταπολέμησης της Δωροδοκίας ο οποίος

επιβλέπει το σχεδιασμό και την εφαρμογή του Συστήματος Καταπολέμησης της Δωροδοκίας (ΣΚΔ)
παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση στο προσωπικό σχετικά με το ΣΚΔ
επικοινωνεί άμεσα στην Ανώτατη Διοίκηση σχετικά με την επίδοση του ΣΚΔ


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Ο Όμιλος V Group επιδιώκει την προσφορά και την αλληλεπίδραση με το κοινωνικό σύνολο, στο πλαίσιο της εξωστρέφειας που αναπτύσσει για να επικοινωνεί το όραμα και τις αξίες του και να αναζητά συνοδοιπόρους στο επίπονο ταξίδι της προστασίας του περιβάλλοντος από τις σύγχρονες απειλές. Ως εκ τούτου, δεσμευόμαστε να διεξάγουμετις δραστηριότητές του σύμφωνα με τα υψηλότερα δεοντολογικά πρότυπα και να επιδεικνύει μηδενική ανοχή σε κάθε μορφή δωροδοκίας και διαφθοράς.  Τόπος Δράσης

Στον τόπο δραστηριοτήτων μας 


Συνεργασία με φορέα

Η πιστοποίηση κατά ISO 37001:2017 (Συστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας) έχει γίνει από τον φορέα EQA Hellas SA 


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Η συμμετοχή των εργαζομένων των τμημάτων που είναι απαραίτητα για την κατάρτιση της Πολιτικής. Κάθε εργαζόμενος , μπορεί να αναφέρει οτιδήποτε σχετικό με περίπτωση δωροδοκίας στα μέλη της επιτροπής Συμμόρφωσης με τις Απαιτήσεις Καταπολέμησης της Δωροδοκίας (ΥΣΑΚΔ) ανώνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].


Συνέχεια…
Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation