ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 295 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Προστασία των Oικοσυστημάτων & της Bιοποικιλότητας

Πρωτοβουλία

Σχέδιο Προστασίας Δασών – Antinero

Σχέδιο Προστασίας Δασών – Antinero
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) ιδρύθηκε το 2011 με τον ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α’/01.07.2011) με αρχικό σκοπό την ανάπτυξη και αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και περιουσιακών στοιχείων Ν.Π.Δ.Δ. ή των δημοσίων επιχειρήσεων των οποίων το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ., τα οποία μεταβιβάζονται για τον σκοπό αυτό στο ΤΑΙΠΕΔ.

Το ΤΑΙΠΕΔ λειτουργεί για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας. Η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας γίνεται σύμφωνα με τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς και με εγγυήσεις πλήρους διαφάνειας. Το Ταμείο υλοποιεί το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ – Asset Development Plan), το οποίο αναθεωρείται κάθε εξάμηνο και εγκρίνεται από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ).

Στο επίκεντρο της φιλοσοφίας του ΤΑΙΠΕΔ είναι να λειτουργούμε ως στρατηγικής σημασίας εταίρος της Πολιτείας για την προώθηση και την ενίσχυση της αναπτυξιακής δυναμικής της ελληνικής οικονομίας, την προσέλκυση επενδύσεων και την παραγωγή εθνικού πλούτου. Ένας μοχλός ανάπτυξης, με πολλαπλασιαστική ισχύ, που μέσα από την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, δημιουργεί προστιθέμενη αξία για όλους, την εθνική οικονομία, τους πολίτες, τις επενδύσεις, τις τοπικές κοινωνίες, την αγορά εργασίας, το περιβάλλον.Στόχος δράσης

Υλοποίηση δράσεων αντιπυρικής προστασίας μέσω συνεργασίας του ΥΠΕΝ με το ΤΑΙΠΕΔ σε άμεσα προτεραιοποιημένες περιοχές, όπως αυτές υποδείχθηκαν από το πρώτο, με στόχο τη θωράκιση ευαίσθητων δασικών οικοσυστημάτων της χώρας από πυρκαγιές. Στο πλαίσιο του έργου περιλαμβάνονται εργασίες καθαρισμού δασών και δασικών εκτάσεων (απομάκρυνση του υπορόφου, των νεκρών ξηρών υπολειμμάτων, αποκλάδωση-αραίωση ανωρόφου, αραίωση της θαμνώδους βλάστησης και των φρυγάνων), συντήρηση δασικού οδικού δικτύου και αντιπυρικών ζωνών, καθώς και εκπόνηση σχετικών μελετών.  

Το πρόγραμμα προστασίας δασών (Antinero I) υλοποιήθηκε για πρώτη φορά την άνοιξη του 2022. Το καλοκαίρι του 2022 το ως άνω πρόγραμμα επεκτάθηκε με προσθήκη επιπλέον δασοτεχνικών εργασιών σε περιοχές που αφορούσαν μεταξύ άλλων εκτάσεις πέριξ αρχαιολογικών χώρων και περιαστικών δασών.  

Σε συνέχεια της επιτυχούς ολοκλήρωσης του πρώτου προγράμματος Antinero I, επεκτάθηκε η συνεργασία του ΥΠΕΝ με το ΤΑΙΠΕΔ και ανατέθηκε στο τελευταίο η υλοποίηση ενός επιπλέον προγράμματος δασοτεχνικών εργασιών, του Antinero II, για τη θωράκιση ευαίσθητων δασικών οικοσυστημάτων της χώρας από πυρκαγιές κατά το έτος 2023. 

Η εν λόγω δράση ενισχύει τους στόχους που έχει θέσει η χώρα μας στην Εθνική Στρατηγική για τα Δάση (ΕΣΔ) και το όραμα που αποτυπώνεται σε αυτή και αφορά στην εξασφάλιση της αειφορίας και αύξηση της συνεισφοράς των δασικών οικοσυστημάτων στην οικονομία της χώρας μέσω της πολυλειτουργικότητας, της προσαρμοστικότητας και της ενίσχυσης του κοινωνικοοικονομικού τους ρόλου, υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d0HlAbSRVNU 

https://www.youtube.com/watch?v=WnFKs8od6nw 

https://www.linkedin.com/posts/hradf_ppf-ascasjasrasyasnasm-ascasjasrasyasnasm-activity-7095686148324306945-tTD-?utm_source=share&utm_medium=member_ios 

https://www.linkedin.com/posts/hradf_ascasjasrasyasnasm-ascasjasrasyasnasm-ascasjasrasyasnasm-activity-7085226166994841600-5FdS?utm_source=share&utm_medium=member_ios 

 

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Η εν λόγω πρωτοβουλία έχει επίδραση σε πολύ μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας, μιας και οι δασοτεχνικές εργασίες υλοποιήθηκαν και υλοποιούνται σε 90 διαφορετικούς Δήμους σε δώδεκα (12) Περιφέρειες της χώρας, θωρακίζοντας τα δασικά οικοσυστήματα και τις υπηρεσίες που προσφέρουν από τον κίνδυνο των δασικών πυρκαγιών και προστατεύοντας τον φυσικό πλούτο και τις ανθρώπινες ζωές. Ο ωφελούμενος πληθυσμός εκτιμήθηκε, βάσει δημογραφικών στοιχείων, σε 2.196.198 κατοίκους, δηλαδή στα 813.407 νοικοκυριά (μέση τιμή τα 2,7 άτομα ανά νοικοκυριό) για το έτος 2022 (Antinero I) και σε 2.603.058 κατοίκους, δηλαδή στα 964.096 νοικοκυριά για το έτος 2023 (Antinero II). 

 

Χρονική διάρκεια

Στις 07.02.2022 υπεγράφη η αρχική σύμβαση ΥΠΕΝ – ΤΑΙΠΕΔ για την εξειδίκευση και τον καθορισμό των λεπτομερειών για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Ταμείου, σε σχέση με το έργο, σύμφωνα με το άρθρο 5Β του ν.3986/2011. Μέσα σε χρόνο ρεκόρ και συγκεκριμένα έως τον Ιούνιο του 2022 διενεργήθηκαν και ολοκληρώθηκαν όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες ανάθεσης από το ΤΑΙΠΕΔ για τα δασοτεχνικά έργα του Antinero I. Ακολούθησε η επέκταση του Antinero I όπου οι συμβασιοποίησεις ολοκληρώθηκαν τον Νοέμβριο του 2022.  

Στις 24.03.2023 υπεγράφη νέα σύμβαση μεταξύ ΥΠΕΝ – ΤΑΙΠΕΔ για το Antinero II. Σε διάστημα μόλις τριών μηνών ολοκληρώθηκαν όλες οι συμβασιοποιήσεις με τους Αναδόχους.  


Περιγραφή

Είναι διαπιστωμένο ότι η κλιματική αλλαγή θα έχει μεγάλο αντίκτυπο στις συνθήκες ανάπτυξης και εξέλιξης των δασών της Ευρώπης. Η κλιματική αλλαγή είναι πολύ πιθανό να αυξήσει τη διάρκεια της περιόδου των δασικών πυρκαγιών με τις παρατεταμένες περιόδους ξηρασίας και την αύξηση της θερμοκρασίας καθώς και να διευρύνει τις επικίνδυνες προς ανάφλεξη εκτάσεις. Οι ακραίες συνθήκες έχουν αυξηθεί σε πολλές περιοχές και συνεπώς η πιθανότητα για μεγάλες πυρκαγιές είναι πολύ ισχυρή.  Η αντιμετώπιση πλέον των δασικών πυρκαγιών κάτω από αυτές τις συνθήκες καθίσταται πολύ δύσκολη και για αυτό κρίνεται σκόπιμο να επενδύσουμε  περισσότερο στην πρόληψη παρά στην καταστολή, για καλύτερα αποτελέσματα με ελάχιστο συγκριτικά κόστος. 

Επιπλέον, η αναγκαιότητα της υλοποίησης του έργου έγκειται στο ότι, τα δάση προσφέρουν μια σειρά από προστατευτικές και κοινωφελείς λειτουργίες, μεταξύ των οποίων η διασφάλιση της ποιότητας του νερού, η πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους, η αποτροπή πλημμυρών, η διατήρηση της βιοποικιλότητας κ.α. Το ιδιαίτερο ανάγλυφο της χώρας και η εντεινόμενη κλιματική κρίση καθιστούν τα δάση με τις οικοσυστημικές υπηρεσίες που αυτά προσφέρουν, «ασπίδα» προστασίας για το κοινωνικό σύνολο και η προστασία τους είναι αναγκαία για την ευημερία των σημερινών αλλά και των μελλοντικών γενεών, με τη προώθηση της απασχόλησης σε μειονεκτικές περιοχές. Συνεπώς, η αποτροπή των δασικών πυρκαγιών και η μείωση των επιπτώσεων τους εξασφαλίζει τη διαρκή, σταθερή και σύμμετρη παραγωγή αγαθών, υπηρεσιών και ωφέλιμων επιδράσεων των δασικών οικοσυστημάτων προς το κοινωνικό σύνολο και ενισχύει την ικανότητά τους να παράσχουν οφέλη απαραίτητα για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την Εθνική οικονομία.  

Στο πλαίσιο αυτό και για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας, πραγματοποιήθηκαν συντονισμένα εκτενείς προληπτικοί καθαρισμοί και απομακρύνθηκε η επί δεκαετίες συσσωρευμένη καύσιμη βιομάζα από κρίσιμα δασικά οικοσυστήματα που κινδύνευαν. Τα Έργα με τις ονομασίες «Antinero I» και «Antinero II» χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση - NextGenerationEu (Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας) με κωδικό Δράσης 16849, που περιλαμβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» στον Πυλώνα Ανάκαμψης: «1 – ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ», του Άξονα: «1.4 – Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας», με χρηματοδότηση ύψους 50 εκ. € και 87 περίπου εκ. € αντίστοιχα συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η επέκταση του Antinero I υλοποιήθηκε με χρηματοδότηση ύψους 22 εκ. € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ από τον Τακτικό Προϋπολογισμό. 

Δυνάμει της υπ' αριθμ. πρωτ. 2679/27.12.2021 απόφασης της Κυβερνητικής Επιτροπής Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (πρακτικό της από 08.11.2021 συνεδρίασης) ανατέθηκαν στο ΤΑΙΠΕΔ οι αρμοδιότητες της ωρίμανσης, της διενέργειας διαγωνιστικών διαδικασιών και της παρακολούθησης της εκτέλεσης των συμβάσεων για την υλοποίηση του Antinero I με Δικαιούχο το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενώ δυνάμει της υπ' αριθμ. πρωτ. 359/22.02.2023 απόφασης της Κυβερνητικής Επιτροπής Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας ανατέθηκαν ομοίως στο ΤΑΙΠΕΔ οι αρμοδιότητες για την υλοποίηση του Antinero IΙ με Δικαιούχο το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

Το ΤΑΙΠΕΔ εφάρμοζε καθόλη τη διάρκεια του έργου τις διαδικασίες που προβλέπονται βάσει του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ώστε να εξασφαλίζεται η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, επαρκής διαδρομή ελέγχου, αποτελεσματική εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και να υπάρχει προβλεψιμότητα και κοινή κατανόηση για τις ακολουθούμενες μεθόδους. Οι δασοτεχνικές εργασίες επιβλέπονταν από τις κατά τόπους αρμόδιες δασικές υπηρεσίες. 

Αναφορικά με τον σχεδιασμό του Antinero I, έγινε μία επιστημονικά τεκμηριωμένη ομαδοποίηση των προς καθαρισμό δασικών περιοχών βάσει κλιματολογικών και άλλων συνθηκών και ανατέθηκαν τα έργα μέσω δημοσίευσης 13 συνολικά προσκλήσεων που οδήγησαν σε 31 συμβασιοποίησεις μεταξύ ΥΠΕΝ και αναδόχων.  

Αναφορικά με τον σχεδιασμό του Antinero II, στο οποίο ακολουθήθηκε αντίστοιχη μεθοδολογία ομαδοποίησης, ανατέθηκαν τα έργα μέσω δημοσίευσης 17 συνολικά προσκλήσεων που οδήγησαν σε 47 συμβασιοποίησεις μεταξύ ΥΠΕΝ και αναδόχων.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο Τεχνικό Δελτίο των ως άνω δύο έργων που υπεβλήθησαν στην ΕΥΣΤΑ συμπεριλαμβανόταν πρόβλεψη για την προώθηση της συλλογής και αξιοποίησης της βιομάζας (δασικών υπολειμμάτων) με περιβαλλοντικά και κοινωνικά αειφόρο τρόπο. Αυτό πραγματοποιήθηκε με συντονισμό όλων των εμπλεκομένων και επετεύχθη η δωρεάν διάθεση της βιομάζας στους κατοίκους των γύρω περιοχών των δασοτεχνικών έργων. 

Τέλος, με πρωτοβουλία του ΤΑΙΠΕΔ, ανατέθηκε σε εξειδικευμένο σύμβουλο και εκπονήθηκε αποτίμηση των κοινωνικών-οικονομικών όρων του περιβαλλοντικού οφέλους που προκύπτει από τα δασοτεχνικά έργα για την χώρα, το κοινωνικό όφελος που προκύπτει από την αξιοποίηση βιομάζας και του κόστους και οφέλους που θα προκύψει από την ορθολογικότερη διαχείριση της παραγόμενης βιομάζας. Η έρευνα επικεντρώνεται στην αξία του δάσους ως αγαθού, ένα θέμα που δεν έχει διερευνηθεί αρκετά στο παρελθόν στην Ελλάδα και κατά συνέπεια έχει σημαντικά στοιχεία πρωτοτυπίας. 


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Στο πλαίσιο του Antinero I πραγματοποιήθηκαν δασοτεχνικές εργασίες σε 78 Δήμους σε όλη τη χώρα και συγκεκριμένα: 

– Καθαρισμός 31.500 στρεμμάτων δασικών εκτάσεων. 

– Συντήρηση και διάνοιξη 13.300 χιλιομέτρων δασικών δρόμων. 

– Συντήρηση και διάνοιξη 960 χιλιομέτρων αντιπυρικών ζωνών. 

Από τις ανωτέρω δασοτεχνικές εργασίες καθαρισμού προέκυψαν συνολικά 1.175 τόνοι βιομάζας. Από αυτές τις ποσότητες, δεν αξιοποιήθηκε η θρυμματισμένη βιομάζα και έτσι, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρασχέθηκαν από τα δασαρχεία που επέβλεπαν τα δασοτεχνικά έργα, διατέθηκαν δωρεάν στις τοπικές κοινωνίες 25011,45 χ.κ.μ. ξυλώδους βιομάζας. Στα δασοτεχνικά έργα εργάστηκαν, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσαν οι ανάδοχοι, 4059 εργαζόμενοι. 

Στο πλαίσιο της επέκτασης του Antinero I πραγματοποιήθηκαν περαιτέρω δασοτεχνικές εργασίες σε όλη τη χώρα και συγκεκριμένα: 

– Καθαρισμός 13.000 στρεμμάτων δασικών εκτάσεων. 

– Συντήρηση και διάνοιξη 1.900 χιλιομέτρων δασικών δρόμων. 

– Συντήρηση και διάνοιξη 240 χιλιομέτρων αντιπυρικών ζωνών. 

Στο πλαίσιο του Antinero IΙ πραγματοποιούνται δασοτεχνικές εργασίες σε 90 Δήμους σε όλη τη χώρα και συγκεκριμένα: 

– Καθαρισμός 65.000 στρεμμάτων δασικών εκτάσεων. 

– Συντήρηση και διάνοιξη 20.000 χιλιομέτρων δασικών δρόμων. 

– Συντήρηση και διάνοιξη 800 χιλιομέτρων αντιπυρικών ζωνών. 

Τέλος, από την μελέτη αποτίμησης του περιβαλλοντικού και κοινωνικού οφέλους των δασοτεχνικών εργασιών, προέκυψε ότι συνολικά, για τα επόμενα 10 έτη, η Ολική Αξία του δασικού αγαθού είναι 300–500 Μ€, με περισσότερο ρεαλιστική την προσέγγιση της απευθείας εκτίμησης της Ολικής Αξίας στα 303 Μ€. Είναι αξιοσημείωτο, ότι το πιο σημαντικό τμήμα της συνολικής αξίας του δασικού αγαθού φαίνεται ότι το καταλαμβάνουν η αξία του τοπίου και η αξία της βιοποικιλότητας και της άγριας ζωής, οι οποίες αθροιστικά δύνανται να υπερβαίνουν το 50% της Ολικής Αξίας. Τόπος Δράσης

Υλοποιήθηκαν δασοτεχνικές εργασίες σε ενενήντα (90) Δήμους σε δώδεκα (12) Περιφέρειες της χώρας (Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας Αν. Μακεδονίας και Θράκης, Θεσσαλίας, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Κρήτης). 

 


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας που ήταν ο Δικαιούχος του έργου, τη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ που ήταν η Προϊστάμενη Αρχή και την εταιρεία Green2Sustain για την αποτίμηση του περιβαλλοντικού και κοινωνικού οφέλους των δασοτεχνικών εργασιών. 


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Για την υλοποίηση του έργου συνεργάστηκε στενά και συντονισμένα σε εντατικούς ρυθμούς ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων από διαφορετικούς φορείς: ομάδα έργου του ΤΑΙΠΕΔ, συνεργάτες Υπουργών κ. Σκρέκα και κ. Σκυλακάκη, Υφυπουργού ΠΕΝ κ. Αμυρά,  Γεν. Γραμματέα Δασών κ. Αραβώση και κ. Σταθόπουλο, Γεν. Διευθυντή Δασών κ. Γκουντούφα, στελέχη των αρμόδιων Υπουργείων που χειρίζονται το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης (ΕΥΣΤΑ), στελέχη τουλάχιστον 69 αρμόδιων δασικών υπηρεσιών, μεγάλος αριθμός εργολάβων και οι συνεργάτες τους, εξωτερικοί σύμβουλοι του ΤΑΙΠΕΔ, τα μέλη του ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ για την έγκριση των αποτελεσμάτων των διαγωνιστικών διαδικασιών, Δημοτικές Αρχές για ενημέρωση και συντονισμό ενεργειών διάθεσης της βιομάζας σε κατοίκους των οικείων Δήμων. Τέλος, προβλέφθηκε ρητά στο Τεχνικό Δελτίο του έργου η ενθάρρυνση της συμμετοχής των Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας (ΔΑΣΕ) στις δασοτεχνικές εργασίες και δινόταν η δυνατότητα τέτοιας συνεργασίας στους αναδόχους των έργων. 


Συνέχεια…
Φωτογραφίες Videos

Οφέλη για τον Οργανισμό

Το ΤΑΙΠΕΔ, αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα ανάληψης δράσεων για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, έχει ενσωματώσει την αειφορία στο DNA του, καθώς η στόχευση για ενίσχυση των προσπαθειών επίτευξης της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας αλλά και των 17 Παγκόσμιων Στόχων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (SDGs) αποτυπώνεται καθαρά στον αναθεωρημένο ιδρυτικό του νόμο, ενώ η οριζόντια εφαρμογή των αρχών της σε όλους τους τομείς που δραστηριοποιείται το Ταμείο εξασφαλίζεται μέσα από τον καθορισμό συγκεκριμένων στρατηγικών κατευθύνσεων που διέπουν όλες του τις λειτουργίες και αποτυπώνονται στο Επιχειρησιακό του Πρόγραμμα, το οποίο εγκρίνεται από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. 

Επιπλέον, μέσω της διεύρυνσης του σκοπού του ΤΑΙΠΕΔ με την προσθήκη της Μονάδας Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (PPF), το Ταμείο αναλαμβάνει την ωρίμανση έργων Στρατηγικής Σημασίας, όπως τα Antinero I & ΙΙ που περιγράψαμε παραπάνω, συμβάλλοντας μεταξύ άλλων στην ταχύτερη απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και μετατρέποντας το ΤΑΙΠΕΔ σε ένα μοχλό βιώσιμης και δίκαιης ανάπτυξης για τη χώρα. 

Ωστόσο, τα οφέλη του εν λόγω έργου ξεπερνούν κατά πολύ το πλαίσιο του ΤΑΙΠΕΔ και έχουν, όπως παρουσιάστηκε αναλυτικά παραπάνω, πολύ μεγάλη επίδραση σε εθνικό επίπεδο λαμβάνοντας υπόψιν ότι η χώρα μας στο σύνολό της καλύπτεται από δασικές εκτάσεις με ποικιλία ευαίσθητων οικοσυστημάτων, που σε συνδυασμό με τις κλιματολογικές συνθήκες (υψηλές θερμοκρασίες, ισχυροί άνεμοι) που επικρατούν τους θερινούς μήνες, έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός πυριγενούς περιβάλλοντος. 
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
Ανάπτυξη ψηφιακού εργαλείου αξιολόγησης της επίδοσης του χαρτοφυλακίου του ΤΑΙΠΕΔ σε κριτήρια ESG (HRADF ESG RATING TOOL)

Διαμόρφωση Στρατηγικής και Πολιτικής Βιώσιμης Ανάπτυξης και κριτηρίων ESG του ΤΑΙΠΕΔ

Επιταχυντής νεοφυών επιχειρήσεων «ΜΕΝΑ MARITIME ACCELERATOR»

Η μακροοικονομική και κοινωνικοοικονομική επίδραση του προγράμματος αξιοποίησης της περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου

Μετασχηματίζοντας τον λιμένα Λαυρίου σε ένα πρότυπο βιώσιμο λιμάνιΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation