ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 478 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Πολυσυμμετοχικές Συμπράξεις

Πρωτοβουλία

Επιταχυντής νεοφυών επιχειρήσεων «ΜΕΝΑ MARITIME ACCELERATOR»

Επιταχυντής νεοφυών επιχειρήσεων «ΜΕΝΑ MARITIME ACCELERATOR»
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) ιδρύθηκε το 2011 με τον ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α’/01.07.2011) με αρχικό σκοπό την ανάπτυξη και αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και περιουσιακών στοιχείων Ν.Π.Δ.Δ. ή των δημοσίων επιχειρήσεων των οποίων το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ., τα οποία μεταβιβάζονται για τον σκοπό αυτό στο ΤΑΙΠΕΔ.

Το ΤΑΙΠΕΔ λειτουργεί για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας. Η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας γίνεται σύμφωνα με τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς και με εγγυήσεις πλήρους διαφάνειας. Το Ταμείο υλοποιεί το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ – Asset Development Plan), το οποίο αναθεωρείται κάθε εξάμηνο και εγκρίνεται από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ).

Στο επίκεντρο της φιλοσοφίας του ΤΑΙΠΕΔ είναι να λειτουργούμε ως στρατηγικής σημασίας εταίρος της Πολιτείας για την προώθηση και την ενίσχυση της αναπτυξιακής δυναμικής της ελληνικής οικονομίας, την προσέλκυση επενδύσεων και την παραγωγή εθνικού πλούτου. Ένας μοχλός ανάπτυξης, με πολλαπλασιαστική ισχύ, που μέσα από την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, δημιουργεί προστιθέμενη αξία για όλους, την εθνική οικονομία, τους πολίτες, τις επενδύσεις, τις τοπικές κοινωνίες, την αγορά εργασίας, το περιβάλλον.Στόχος δράσης

Στόχος του προγράμματος είναι η επιτάχυνση του πράσινου μετασχηματισμού της ναυτιλιακής και λιμενικής βιομηχανίας, το οποίο θα επιτευχθεί α) μέσα από την υποστήριξη και ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων που θα παρέχουν καινοτόμες και βιώσιμες εμπορικές λύσεις, υποστηρίζοντας τη μετάβασή της στην Κλιματική Ουδετερότητα και Ανθεκτικότητα και β) μέσα από τη διασύνδεση λιμένων και μαρίνων με τις επιλεχθείσες start-ups με στόχο την προώθηση καινοτόμων πιλοτικών εφαρμογών. 

http://maritime-accelerator.org/what-we-do/ 

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Η εν λόγω πρωτοβουλία απευθύνεται σε ένα ιδιαίτερο ευρύ κοινό που περιλαμβάνει διαφορετικές ομάδες, όπως: 

 • Νεοφυείς επιχειρήσεις 

Η εν λόγω πρωτοβουλία απευθυνόταν σε νεοφυείς επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο που δραστηριοποιούνται στον τομέα της λιμενικής και ναυτιλιακής βιομηχανίας, μιας και η σχετική πρόσκληση που δημοσιεύθηκε στις αρχές του 2023 δεν είχε κανέναν χωρικό περιορισμό. Εκ του αποτελέσματος, η πρόσκληση του επιταχυντή έκλεισε επιτυχώς, μιας και υπέβαλαν προτάσεις νεοφυείς επιχειρήσεις από 2 διαφορετικές Ηπείρους (Ευρώπη και Ασία) και συγκεκριμένα από διαφορετικές χώρες. 

 • Επιχειρήσεις της ναυτιλιακής/λιμενικής βιομηχανίας που αναζητούν λύσεις 

Η πρωτοβουλία αφορά σε όλες τις επιχειρήσεις του ανωτέρω κλάδου που αναζητούν λύσεις στις προκλήσεις που σχετίζονται με την ενεργειακή μετάβαση και την προσαρμογή και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Στον εν λόγω επιταχυντή συμμετέχει πλήθος λιμένων και μαρινών του χαρτοφυλακίου του ΤΑΙΠΕΔ, μιας και το Ταμείο αποσκοπεί στην ενίσχυση της συνδεσιμότητας των λιμενικών του υποδομών με τον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης και στην προώθηση και εφαρμογή καινοτόμων πιλοτικών εφαρμογών. 

 • Επενδυτική κοινότητα 

Η πρωτοβουλία αφορά σε εγχώριους και ξένους επενδυτές του κλάδου της πράσινης τεχνολογίας και καινοτομίας. 

 

Χρονική διάρκεια

Οι δράσεις του “MENA MARITIME ACCELERATOR” για τη φετινή χρονιά ξεκίνησαν τον Ιανουάριο του 2023 και αναμένεται να ολοκληρωθούν τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους, όταν θα πραγματοποιηθεί η μέρα επίδειξης “demo day” και οι νεοφυείς επιχειρήσεις θα είναι έτοιμες πλέον να κάνουν την τελική παρουσίαση των ιδεών τους προς τους ενδιαφερόμενους επενδυτές. 


Περιγραφή

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η παγκόσμια ναυτιλιακή και λιμενική βιομηχανία αναφορικά με την ενεργειακή της μετάβαση και τη συνεισφορά στους παγκόσμιους στόχους για κλιματική ουδετερότητα είναι τεράστιες. Η έρευνα, η τεχνολογική ανάπτυξη και η καινοτομία θα διαδραματίσουν καταλυτικό ρόλο για την αντιμετώπισή τους αλλά και τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας όσων εμπλέκονται σε αυτή τη μετάβαση. 

Ωστόσο, εντοπίζεται παγκοσμίως μία αδυναμία των επιχειρήσεων του κλάδου σε ευχερή σύνδεση με το οικοσύστημα της καινοτομίας αλλά και έλλειμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε θέματα που σχετίζονται με την βιώσιμη ανάπτυξη και την κλιματική αλλαγή. Επίσης, οι εξελίξεις στο σχετικό κανονιστικό πλαίσιο είναι τόσο ραγδαίες που δεν μπορούν από μόνες τους οι επιχειρήσεις να ακολουθήσουν αυτόν τον ρυθμό. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο επιταχυντής «ΜΕΝΑ MARITIME ACCELERATOR» προσφέρει στις επιλεχθείσες νεοφυείς επιχειρήσεις εκπαίδευση μέσω μίας σειράς στοχευμένων σεμιναρίων, καθοδήγηση με έμπειρους μέντορες, αξιολόγηση του επιπέδου τεχνολογίας της λύσης τους (TRL), υποστήριξη μέσω χρηματοδότησης και δικτύωση με τον κλάδο. Στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις του κλάδου προσφέρει επενδυτικές ευκαιρίες, τεχνολογικές λύσεις και αυξημένη συνδεσιμότητα με τον τομέα έρευνας και ανάπτυξης. Τέλος, το ΤΑΙΠΕΔ σε συνεργασία με το ΕΚ ΑΘΗΝΑ και το δίκτυο του MENA Maritime Accelerator, έχουν σχεδιάσει και υλοποιούν μία σειρά σεμιναρίων, προσαρμοσμένων και στοχευμένων στις ανάγκες λιμενικών υποδομών, που απευθύνονται στο διοικητικό και επιχειρησιακό τους προσωπικό και αφορούν σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης. Αξίζει να σημειωθεί ότι η θεματολογία των σεμιναρίων προτεραιοποιήθηκε από τους ίδιους τους συμμετέχοντες φορείς στο εισαγωγικό εργαστήριο του «ΜΕΝΑ MARITIME ACCELERATOR». 


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Στο call που δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο του 2023, υπέβαλαν προτάσεις συνολικά 18  start-ups από 6 διαφορετικές χώρες. Τελικά επελέγησαν 13 start-ups από 6 διαφορετικές χώρες και συγκεκριμένα από Ελλάδα, Κύπρο, Γερμανία, Βουλγαρία, Μάλτα και Ταιβάν, με καινοτόμες λύσεις σε τομείς όπως η απανθρακοποίηση, η ανίχνευση ρύπανσης του νερού και του αέρα, η ανίχνευση αποβλήτων καυσίμων σε λιμάνια και παράκτιες περιοχές, η φηφιοποίηση, η πρόγνωση του καιρού μέσω μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης και η χρήση καθαρής ενέργειας. Η αξιολόγηση των προτάσεων έγινε από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Cleantech Bulgaria και το ΕΚ ΑΘΗΝΑ με κριτήριο μεταξύ άλλων τις δηλωθείσες ανάγκες και προτιμήσεις των λιμενικών υποδομών που συμμετέχουν στον επιταχυντή. 

Για περισσότερες πληροφορίες για τις επιλεχθείσες start-ups δείτε στα ακόλουθα links: 

https://ae4ria.org/mena-maritime-accelerator/

https://ae4ria.org/wp-content/uploads/2023/05/MENA-Brochure_V2-.pdf 

Το πρώτο εισαγωγικό εργαστήριο του επιταχυντή πραγματοποιήθηκε στις 7 Απριλίου 2023 στις εγκαταστάσεις του ΕΚ ΑΘΗΝΑ είχε ως στόχο την παρουσίαση του MENA Maritime Accelerator, να εισάγει τους εκπροσώπους των Οργανισμών λιμένων και Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων, αλλά και των διαχειριστών μαρίνων στην Ελλάδα στις Χρηματο-οικονονομικές, Κοινωνικές και Περιβαλλοντικές πτυχές της Αειφορία, στον εντοπισμό των καλών πρακτικών και κοινών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα λιμάνια και οι μαρίνες σήμερα και στο συνσχεδιασμό των θεματικών ενοτήτων των επόμενων εργαστηρίων.  

https://www.athenarc.gr/el/events/mena-maritime-accelerator

Στις 19 και 20 Ιουνίου 2023, πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση διασύνδεσης (Matchmaking Event) μεταξύ Οργανισμών Λιμένων, δημοτικών λιμενικών ταμείων, διαχειριστών μαρίνων και ναυτιλιακών εταιρειών από Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και Ισπανία με τις τελικά επιλεχθείσες νεοφυείς επιχειρήσεις του MENA Maritime Accelerator.  

https://www.newmoney.gr/roh/palmos-oikonomias/nautilia/pragmatopiithike-i-ekdilosi-diasindesis-organismon-limenon-marinon-ke-limenikon-tamion-me-neofiis-epichirisis/

Ακολούθως, παρουσιάζεται το πρόγραμμα υλοποίησης των εκπαιδευτικών εργαστηρίων και σεμιναρίων του επιταχυντή (τόσο αυτών που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί όσο και των επικείμενων) που απευθύνονται στις νεοφυείς επιχειρήσεις.  

Πλάνο εκπαιδευτικών εργαστηρίων και σεμιναρίων του MENA Maritime Accelerator για τις start-ups: 

 1. Matchmaking Event: Εκπαίδευση start-ups στην Αθήνα &  matchmaking με τους εκπροσώπους των λιμένων
  19 – 20 Ιουνίου 2023 (Τοποθεσία: ΟΛΠ) 
 2.  Εκπαιδευτικό εργαστήριο με θέμα: «Προφίλ πελάτη και Διαδικασία λήψης αποφάσεων»
  7 Σεπτεμβρίου 2023 (2-5 μμ), Διαδικτυακά
 3. Σεμινάριο με θέμα: «Δημιουργώντας συνεργασίες με το Ναυτικό και Ναυτιλιακό Κέντρο Αριστείας Κύπρου»
  21 Σεπτεμβρίου 2023 (4-5 μμ), Διαδικτυακά
 4. Εκπαιδευτικό εργαστήριο με θέμα: «Startup Financials», 5 Οκτωβρίου 2023 (2-5 μμ), Διαδικτυακά
 5. Σεμινάριο με θέμα: «Επέκταση στην αγορά των ΗΠΑ», 19 Οκτωβρίου 2023 (4-5 μμ), Διαδικτυακά
 6. Εκπαιδευτικό εργαστήριο με θέμα: «Πώς να παρουσιάσετε το προϊόν και την υπηρεσία σας ενώπιον επενδυτών και πελατών», 9 Νοεμβρίου 2023 (2-5 μμ), Διαδικτυακά
 7. Σεμινάριο με θέμα: «Pitching your idea», 23 Νοεμβρίου 2023 (4-5 μμ), Διαδικτυακά
 8. Εκπαιδευτικό εργαστήριο με θέμα: «Περιβαλλοντικό Ρυθμιστικό Πλαίσιο», 7 Δεκεμβρίου 2023 (2-5 μμ), Διαδικτυακά
 9. Σεμινάριο με θέμα: «Ποσοτικοποίηση και επιτάχυνση των ESG και SDG», 21 Δεκεμβρίου 2023 (4-5 μμ), Διαδικτυακά
 10. Demo Day, όπου οι start-ups θα παρουσιάσουν τη δουλειά τους, Νοέμβριος/ Δεκέμβριος 2023, Τοποθεσία: TBC 

Όσον αφορά στα σεμινάρια και εργαστήρια για θέματα βιώσιμης ανάπτυξης/ESG που απευθύνονται στο διοικητικό και επιχειρησιακό προσωπικό λιμένων και μαρινών της χώρας, οι θεματικές τους ενότητες προτεραιοποιήθηκαν από τους ίδιους τους συμμετέχοντες μέσα από ειδικά σχεδιασμένη διαδικτυακή έρευνα, τα αποτελέσματα της οποίας επικυρώθηκαν κατά τη διάρκεια του εισαγωγικού εργαστηρίου του MENA Maritime Accelerator. Παρακάτω, παρουσιάζεται το πλάνο των σεμιναρίων και εργαστηρίων του επιταχυντή (τόσο αυτών που έχουν ήδη υλοποιηθεί όσο και των επικείμενων): 

 1. Εισαγωγικό εργαστήριο με στόχο την εισαγωγή στην Αειφορία – Χρηματο-οικονονομικές, Κοινωνικές και Περιβαλλοντικές πτυχές,
  Παρασκευή 7 Απριλίου 2023, (14:00 - 17:00), Τοποθεσία: ΕΚ ΑΘΗΝΑ
 2. 1ο Σεμινάριο με θέμα: Γαλάζια Ανάπτυξη, Αειφόρος Ναυτιλία & Λιμάνια, Παρασκευή 26 Μαΐου 2023 (13:00 – 15:00),Τοποθεσία: online
 3. Matchmaking Event: Εκπαίδευση start-ups στην Αθήνα & matchmaking με τους εκπροσώπους των λιμένων, 19–20  Ιουνίου 2023, 
  Τοποθεσία: ΟΛΠ
 4. 2ο Σεμινάριο με θέμα: Πράσινη Ενέργεια, Ενεργειακή εξοικονόμηση, Ενεργειακές Κοινότητες, Πέμπτη 29 Ιουνίου 2023, (12:00 - 14:00), Τοποθεσία: online
 5. 3ο Σεμινάριο με θέμα: Το θεσμικό πλαίσιο αειφορίας και κυκλικής οικονομίας στους εμπορικούς και τουριστικούς λιμένες, Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023, (10:00 - 12:00),Τοποθεσία: online
 6. 4ο Σεμινάριο με θέμα: Ψηφιακή μετάβαση, Εταιρικά κριτήρια βιωσιμότητας και Βιώσιμοι μετασχηματισμοί, Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2023 (10:00 - 12:00), Τοποθεσία: online
 7. Εργαστήριο με στόχο την ανάπτυξη μονοπατιών (pathways) γεφύρωσης της καινοτομίας με τις προκλήσεις των λιμένων, Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2023, (12:00 - 14:00), Τοποθεσία: ΕΚ ΑΘΗΝΑ 

 Τόπος Δράσης

Τα εργαστήρια και σεμινάρια του MENA MARITIME ACCELERATOR πραγματοποιούνται τόσο δια ζώσης όσο και διαδικτυακά. Η εφαρμογή των λύσεων μπορεί να γίνει σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, ανάλογα με το πού θα υπάρξει ενδιαφέρον για συνεργασία. 


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Ο επιταχυντής «ΜΕΝΑ MARITIME ACCELERATOR» αποτελεί μία πολυσυμμετοχική σύμπραξη, στην οποία συμμετέχουν φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ιδιωτικοί οργανισμοί, μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί και ακαδημαϊκά ιδρύματα. Ιδρυτικά μέλη του προγράμματος είναι το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (https://www.athenarc.gr/en) και οι φορείς Chrysalis LEAP (www.chrysalisleap.com), The Cyprus Energy Agency (www.cea.org.cy), το Εργαστήριο Αειφόρου Ενέργειας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (www.climatehub.org.cy) και Cleantech Bulgaria (www.cleantech.bg). Το πρόγραμμα έχει μεγάλο αριθμό συνεργατών και υποστηρικτών, μεταξύ των οποίων και το ΤΑΙΠΕΔ (μαζί με τους Οργανισμούς Λιμένων του χαρτοφυλακίου του). Αναλυτικές πληροφορίες για τους συνεργαζόμενους φορείς υπάρχουν στην επίσημη σελίδα του επιταχυντή: 

http://maritime-accelerator.org/who-we-are-3/ 

 


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Για την υλοποίηση του έργου συνεργάστηκε και συνεργάζονται στενά και συντονισμένα ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων από όλους τους εμπλεκόμενους οργανισμούς που συμμετέχουν στον επιταχυντή. Επίσης έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια να επικοινωνηθούν σε όσο το δυνατόν ευρύτερο κοινό οι εκπαιδευτικές δράσεις του επιταχυντή με σκοπό τη συμπερίληψη και συμμετοχή σε αυτές ανθρώπων που ενδιαφέρονται για τα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης στον σχετικό τομέα, τόσο μέσα από δελτία τύπου όσο και με τη βοήθεια της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος (ΕΛΙΜΕ) όσο και της Ένωσης Μαρινών Ελλάδος. Αξίζει να αναφερθεί ότι στο εισαγωγικό εργαστήριο του επιταχυντή είχε σταλεί ανοιχτή πρόσκληση σε όλους τους Οργανισμούς Λιμένων, τα Δημοτικά λιμενικά ταμεία και τους διαχειριστές μαρινών της χώρας και η ανταπόκριση ήταν θερμή με τη συμμετοχή (διαδικτυακά είτε με φυσική παρουσία), εκπρόσωπων από 12 Οργανισμούς Λιμένων (Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Πατρών, Λαυρίου, Καβάλας, Ελευσίνας, Ραφήνας, Βόλου, Ηγουμενίτσας, Ηρακλείου, Αλεξανδρούπολης και Κέρκυρας), 4 Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία (Μυκόνου, Ίου, Κω και Χερσονήσου), την Ένωση Λιμένων Ελλάδας (ΕΛΙΜΕ) και 2 Μαρίνες (Φλοίσβου και Πλους Οδυσσέας). Τα εν λόγω σεμινάρια έχουν επίσης παρακολουθήσει σπουδαστές και απόφοιτοι σχολών με σχετικό αντικείμενο, στελέχη και εξωτερικοί συνεργάτες του ΤΑΙΠΕΔ που υποστηρίζουν το Ταμείο στην ωρίμανση των περιβαλλοντικών μελετών και των Master Plans των λιμένων, στελέχη του Υπερταμείου κλπ. Δείτε περισσότερες πληροφορίες στα ακόλουθα links: 

https://www.athenarc.gr/el/events/mena-maritime-accelerator 

https://hradf.com/wp-content/uploads/2023/02/22.02.2023_%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%AE-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CE%B1%CF%87%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%AE-%CE%BD%CE%B5%CE%BF%CF%86%CF%85%CF%8E%CE%BD-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-MENA-Maritime-Accelerator-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CF%83%CF%87%CF%85%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B2%CE%B9%CF%8E%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B7%CF%82-%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CE%B6%CE%B9%CE%B1%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7%CF%82-.pdf

 


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Μέσα από την εν λόγω πρωτοβουλία προκύπτουν πολλαπλά οφέλη για όλους τους συμμετέχοντες φορείς. Η ναυτιλιακή βιομηχανία, οι λιμένες και οι μαρίνες (Challenge Owners) αναγνωρίζουν και προσδιορίζουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τις περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν καθώς και τις υπάρχουσες λύσεις, που προέρχονται από τις start-ups, μετριάζοντας έτσι τον κίνδυνο. Ακόμα, η εμπλοκή στον επιταχυντή δίνει την ευκαιρία στους Challenge Owners να εντοπίσουν επενδυτικές ευκαιρίες και τεχνολογικές λύσεις, αυξάνοντας έτσι την συνδεσιμότητα τους με τον τομέα έρευνας και ανάπτυξης. Από την άλλη πλευρά, οι νεοφυείς επιχειρήσεις (start-ups) που επιλέγονται να συμμετάσχουν στον πρόγραμμα λαμβάνουν καθοδήγηση, πρόσβαση σε ένα εκτενές Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα καθώς και σύνδεση με τον κλάδο και τους επενδυτές.  
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
Ανάπτυξη ψηφιακού εργαλείου αξιολόγησης της επίδοσης του χαρτοφυλακίου του ΤΑΙΠΕΔ σε κριτήρια ESG (HRADF ESG RATING TOOL)

Διαμόρφωση Στρατηγικής και Πολιτικής Βιώσιμης Ανάπτυξης και κριτηρίων ESG του ΤΑΙΠΕΔ

Η μακροοικονομική και κοινωνικοοικονομική επίδραση του προγράμματος αξιοποίησης της περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου

Μετασχηματίζοντας τον λιμένα Λαυρίου σε ένα πρότυπο βιώσιμο λιμάνι

Σχέδιο Προστασίας Δασών – AntineroΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation