ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 339 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης

Πρωτοβουλία

Στρατηγική Υπεύθυνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης

Στρατηγική Υπεύθυνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ATTICA GROUP

ΕΝΑΣ ΟΜΙΛΟΣ, 4 ΧΩΡΕΣ, 60 ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ

Attica Group, ένας Ελληνικός Ναυτιλιακός Όμιλος, με στόλο 35 σύγχρονων πλοίων και διεθνή παρουσία, που προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες θαλάσσιας μεταφοράς επιβατών, οχημάτων και φορτηγών. Ένας πρωτοπόρος στην επιβατηγό ναυτιλία, με δραστηριότητες που λειτουργούν προς όφελος των συνεργατών και των τοπικών κοινωνιών, περιορίζουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και δημιουργούν προστιθέμενη αξία για τους μετόχους και τους τους εργαζόμενους.

Ο Όμιλος Attica, ο μεγαλύτερος Όμιλος στον κλάδο του στην Ελλάδα, ο τρίτος μεγαλύτερος στη Μεσόγειο και ανάμεσα στους δέκα μεγαλύτερους στην Ευρώπη, επενδύει συνεχώς στο μέλλον.

Γιατί η πρωτοπορία, είναι μια πορεία που δεν τελειώνει ποτέ.

https://attica-group.com/el/

 

Εταιρικό videoΣτόχος δράσης

Για πρώτη φορά το 2017, η Attica ΑΕ Συμμετοχών ανάπτυξε τη Στρατηγική Υπεύθυνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης για την τριετία 2018-2020, προκειμένου να βελτιώσει την επίδοσή της σε θέματα βιωσιμότητας με τρόπο συστηματικό και μετρήσιμο.

 • Αρχικά, αξιολογήσαμε ποσοτικά το επίπεδο Υπεύθυνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου, μέσω διαδικτυακού εργαλείου με πάνω από 1.000 ερωτήσεις οι οποίες στηρίζονταν σε κριτήρια διεθνών συστημάτων, προτύπων και οδηγιών (όπως GRI, AA1000, ISO26000, EFQM), αλλά και σε καλές πρακτικές από κορυφαίους οργανισμούς παγκοσμίως.
 • Καθορίσαμε το επιδιωκόμενο επίπεδο Υπεύθυνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης διαμορφώσαμε συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους σε 7 Περιοχές υπεύθυνης λειτουργίας και αναγνωρίσαμε τις Περιοχές, υπο-Περιοχές και Διαστάσεις όπου πρέπει να εστιάσουμε, προκειμένου να πετύχουμε τη Στρατηγική Υπεύθυνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης.
 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

 

Χρονική διάρκεια


Περιγραφή

Για πρώτη φορά το 2017, η Attica ΑΕ Συμμετοχών ανάπτυξε τη Στρατηγική Υπεύθυνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης για την τριετία 2018-2020, προκειμένου να βελτιώσει την επίδοσή της σε θέματα βιωσιμότητας με τρόπο συστηματικό και μετρήσιμο.

 • Αρχικά, αξιολογήσαμε ποσοτικά το επίπεδο Υπεύθυνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου, μέσω διαδικτυακού εργαλείου με πάνω από 1.000 ερωτήσεις οι οποίες στηρίζονταν σε κριτήρια διεθνών συστημάτων, προτύπων και οδηγιών (όπως GRI, AA1000, ISO26000, EFQM), αλλά και σε καλές πρακτικές από κορυφαίους οργανισμούς παγκοσμίως.
 • Καθορίσαμε το επιδιωκόμενο επίπεδο Υπεύθυνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης διαμορφώσαμε συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους σε 7 Περιοχές υπεύθυνης λειτουργίας και αναγνωρίσαμε τις Περιοχές, υπο-Περιοχές και Διαστάσεις όπου πρέπει να εστιάσουμε, προκειμένου να πετύχουμε τη Στρατηγική Υπεύθυνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Με βάση τα αποτελέσματα της Στρατηγικής Υπεύθυνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018-2020, βελτιώσαμε τη σχετική επίδοσή μας κατά 28%, σε σχέση με το 2017, υπερκαλύπτοντας τον αρχικό στόχο βελτίωσης κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες.

Ήδη από το 2020, ξεκινήσαμε την ανάπτυξη της Στρατηγικής Υπεύθυνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης για την επόμενη τριετία 2021-2023, με παρόμοια μεθοδολογία, ενώ επιπλέον έχουμε καθορίσει στο συνολικό πρόγραμμα Υπευθυνότητας του Ομίλου «ΠΛΕΟΥΜΕ ΜΑΖΙ» ένα κύριο πρόγραμμα (flagship) σε κάθε μία από τις 7 Περιοχές υπεύθυνης λειτουργίας για την περαιτέρω δημιουργία αξίας προς τους Κοινωνικούς Εταίρους μας.

Τα αποτελέσματα της ποσοτικής αξιολόγησης του 2020 παρουσιάστηκαν από την Ομάδα Εταιρικής Υπευθυνότητας στην Διοικητική Ομάδα του Ομίλου (Πρόεδρος Δ.Σ., Διευθύνων Σύμβουλος, Επιτελικοί Διευθυντές). Μέσα από αυτή τη διαδικασία καθορίστηκε ο νέος στόχος βελτίωσης της συνολικής μας επίδοσης σε θέματα Υπεύθυνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης τουλάχιστον κατά 13 ποσοστιαίες μονάδες για την επόμενη τριετία.

Η διαμόρφωση της στρατηγικής 2021-2023 περιλάμβανε 9 συναντήσεις σε 6 θεματικές ενότητες (Μέτοχοι, Εργαζόμενοι, Προμηθευτές, Πελάτες, Κοινωνία και Περιβάλλον), κατά τη διάρκεια των οποίων Ανώτατα, Ανώτερα και Μεσαία Διοικητικά Στελέχη από όλες τις Διευθύνσεις καθόρισαν συγκεκριμένες Ενέργειες και τους υπεύθυνους για κάθε μία στις 7 Περιοχές που αποτελούν το Πλάνο Υπεύθυνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021-2023.

Σε επίπεδο Δ.Σ., ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι υπεύθυνος για θέματα Υπεύθυνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων των Αρχών, των Πολιτικών, των συνολικών ποσοτικών Στόχων Υπεύθυνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Κατά τη διάρκεια του 2021, πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση σε θέματα Υπεύθυνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης διάρκειας 2 ωρών στα μέλη Δ.Σ., η οποία θα επαναλαμβάνεται κάθε 6 μήνες, με κύρια θέματα τα οφέλη και τις υποχρεώσεις στα πλαίσια αναφοράς ESG, διεθνείς τάσεις απαιτήσεις πλαισίων αναφοράς, πρακτικές επενδύσεων, ανασκόπηση Απολογισμού.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ & ο Διευθύνων Σύμβουλος μεταφέρουν θέματα Υπεύθυνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης (π.χ. 3ετής Στρατηγική, Ανάλυση Κινδύνων, Δέουσα Επιμέλεια) στο Δ.Σ.

Η 3ετής Στρατηγική Υπεύθυνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης (συμπεριλαμβανομένου του Πλάνου Υπεύθυνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης και των σχετικών στόχων), εγκρίνεται από 6μελή Επιτροπή που περιλαμβάνει τον Πρόεδρο του Δ.Σ, το Διευθύνοντα Σύμβουλο, και τους 4 Επιτελικούς Διευθυντές.

Σε επίπεδο Ανώτερης Διοίκησης, υπεύθυνος είναι ο Επιτελικός Διευθυντής Διοίκησης & Μετασχηματισμού, ο οποίος κατευθύνει την Ομάδα Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης, ελέγχει και εγκρίνει τον ετήσιο Απολογισμό Υπεύθυνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης όπως έχει ανατεθεί από το Δ.Σ. και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και περιγράφεται στην Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου.

Σε επίπεδο συντονισμού, υπεύθυνη είναι η εξαμελής Ομάδα Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης, που αποτελείται από εκπροσώπους όλων των Επιτελικών Διευθύνσεων, συντονίζει την εφαρμογή της Στρατηγικής Υπεύθυνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης και συνεργάζεται με τις υπόλοιπες διευθύνσεις για την εφαρμογή του 3ετούς Πλάνου Υπεύθυνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης. Έχουμε καθορίσει τις συνολικές αρμοδιότητες της Ομάδας Εταιρικής Υπευθυνότητας στον Κανονισμό Λειτουργίας, καθώς και τις επιμέρους αρμοδιότητες των μελών της, στις επίσημες περιγραφές θέσεων εργασίας τους, ενώ 5 από τα 6 μέλη της Ομάδας έχουν ποσοτικούς στόχους υπευθυνότητας στην επίσημη αξιολόγησή τους.

Έχουμε ενσωματώσει τις Ενέργειες Υπευθυνότητας στην επιχειρηματική στρατηγική και στα επιχειρησιακά σχέδια, σε πολιτικές και διαδικασίες (π.χ. διαχείρισης κινδύνων, κανονισμούς υπεύθυνης επιχειρηματικής συμπεριφοράς) καθώς και στους στόχους του Ομίλου, ενώ παράλληλα καταγράφεται μηνιαίως η πρόοδος τους και ενημερώνονται οι υπεύθυνοι των ενεργειών και η Διοίκηση για την πρόοδο. Κατανοούμε και έχουμε περιγράψει την σημαντικότητα της Υπευθυνότητας και της Βιώσιμης ανάπτυξης στο πλαίσιο της επίτευξης της εταιρικής μας στρατηγικής και των στόχων.

 


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Κατά τη διάρκεια των ετήσιων συναντήσεων Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης , αξιολογούμε την επίδοσή μας και την πρόοδο επίτευξης των σχεδιασμένων Ενεργειών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι:

 • Έχουμε συμπεριλάβει τον ποσοτικό στόχο για το συνολικό επίπεδο Υπεύθυνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2023 ως στόχο στην επίσημη Αξιολόγηση Απόδοσης του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ομίλου (με βαρύτητα 7,5% στις συνολικές μεταβλητές αμοιβές) και των Ανώτατων Διοικητικών Στελεχών.
 • Η ανάπτυξη Στρατηγικής και Πλάνου Υπεύθυνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018-2020 είχε παρουσιαστεί το 2019 σε 2 εκπαιδευτικά σεμινάρια του European Foundation for Quality Management (EFQM), όπου περισσότεροι από 200 συμμετέχοντες ενημερώθηκαν σχετικά με τη μεθοδολογία μας.

Η Attica Group έχει υιοθετήσει τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.

 • Το Δ.Σ. αποτελείται από 2 εκτελεστικά, 2 μη εκτελεστικά και 3 ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη , και είναι συνολικά υπεύθυνο για τη διαχείριση των σχέσεων με τους Κοινωνικούς Εταίρους του Ομίλου, οι οποίες εξετάζονται και λαμβάνονται υπόψη κατά τη λήψη αποφάσεων. Το Δ.Σ. πλαισιώνεται και υποστηρίζεται στη λειτουργία του από την Επιτροπή Ελέγχου, την Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και την Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων.

Έχουμε αναπτύξει Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που περιγράφει αρχές και κριτήρια επιλογής, αντικατάστασης και ανανέωσης της θητείας των μελών του Δ.Σ. Η καταλληλότητα εξετάζεται διαρκώς και επαναξιολογείται όποτε κρίνεται απαραίτητο, σύμφωνα με κριτήρια ατομικής καταλληλότητας και συλλογικής καταλληλότητας.
Θεσμοθετήθηκε το 2021 η συλλογική αξιολόγηση του Δ.Σ. που θα επαναλαμβάνεται ετησίως και θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, θέματα που αφορούν την Υπεύθυνη και Βιώσιμη Ανάπτυξη (με τον πρώτο κύκλο να πραγματοποιείται το 2022).

Τηρούμε πρακτικές υπεύθυνης εσωτερικής λειτουργίας αναφορικά με τις συγκρούσεις ιδίων συμφερόντων και για το λόγο αυτό:

 • Έχουμε ορίσει μη εκτελεστικό Αντιπρόεδρο Δ.Σ., καθώς και Επιτροπές Δ.Σ. που πλειοψηφούν ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη και μη εκτελεστικά μέλη.
 • Έχουμε καθορίσει Πλαίσιο Διαχείρισης Σύγκρουσης Συμφερόντων με πολιτική, διαδικασίες και μηχανισμούς ελέγχου για την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη διαχείριση υφιστάμενων και δυνητικών συγκρούσεων συμφερόντων μεταξύ των μελών Δ.Σ. και των εταιρικών συμφερόντων.

Προκειμένου να διασφαλίσουμε την επιχειρησιακή συνέχεια και την αδιάλειπτη λειτουργία των υποδομών και των συστημάτων πληροφορικής που χρησιμοποιούμε:

 • Έχουμε αναπτύξει και επαναξιολογούμε ετησίως ολοκληρωμένο Σχέδιο Επιχειρησιακής Συνέχειας για την απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας μας.
 • Διαθέτουμε Εναλλακτικό Κέντρο Πληροφορικών Συστημάτων και Τηλεπικοινωνιών.
 • Εφαρμόζουμε πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας Πληροφοριών στο Κέντρο Δεδομένων μας, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 27001:2013, Επιπλέον, μέσα στο 2021 υλοποιήσαμε δοκιμαστικό σενάριο απρόσκοπτης λειτουργίας των συστημάτων του Ομίλου μέσα από το Εναλλακτικό Κέντρο Δεδομένων μας, το οποίο θα επαναλαμβάνεται ετησίως.
 • Πιστοποιηθήκαμε για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά κατά το διεθνές πρότυπο PCI DSS,

Έχουμε συντάξει

 • Κανονισμό Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς &
 • Κανονισμό Αντιμετώπισης της Διαφθοράς,

οι οποίοι είναι διαθέσιμοι στην εταιρική ιστοσελίδα και στη διαδικτυακή πύλη (portal) του Ομίλου και είναι υποχρεωτικοί για όλους τους εργαζομένους. Συμπεριλαμβάνονται στο πακέτο γνωριμίας που δίνουμε σε όλους τους νέο-προσληφθέντες εργαζομένους, ενώ όλοι οι εργαζόμενοι στα γραφεία έχουν υπογράψει για την αναγνώριση και αποδοχή τους.

Επιπρόσθετα, μέσα στο 2021, ενημερώσαμε τους εργαζομένους μας για τις αναθεωρήσεις του Κανονισμού και του Εγχειριδίου.

Οι Κανονισμοί είναι δεσμευτικοί για όλους τους εργαζομένους, τόσο με συμβάσεις αορίστου χρόνου, όσο και ορισμένου χρόνου. Θεωρούμε τη μη τήρησή τους ως εργασιακό παράπτωμα και μπορεί να οδηγήσει σε διακοπή της σχέσης εργασίας ή ακόμα και σε ποινικές κυρώσεις.

Οι Κανονισμοί επικοινωνούν τη μηδενική ανοχή μας σε κρούσματα διαφθοράς και αφορούν οποιοδήποτε πρόσωπο που αντιπροσωπεύει άμεσα ή έμμεσα έναν πελάτη, έναν πράκτορα, έναν προμηθευτή ή οποιοδήποτε άλλο Κοινωνικό Εταίρο, για τη λήψη ή προσπάθεια λήψης προσωπικού οφέλους ή επιχειρηματικού πλεονεκτήματος, μέσω δωροδοκίας, εκβιασμού ή παράνομων προμηθειών.

Πέραν των πιθανών ποινικών ευθυνών, διακόπτουμε άμεσα τη σχέση εργασίας με οποιονδήποτε εργαζόμενο αποδειχθεί ότι εμπλέκεται σε οποιαδήποτε δραστηριότητα διαφθοράς.

Παράλληλα, όλοι οι εργαζόμενοι ή λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να αναφέρουν πραγματικά ή πιθανά περιστατικά διαφθοράς, ανώνυμα ή επώνυμα, μέσω ταχυδρομείου ή συγκεκριμένης διεύθυνσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) ή μέσω ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής αναφορών (τα οποία βρίσκονται διαθέσιμα και στην εταιρική ιστοσελίδα ) στην Επιτροπή Διαφάνειας του Ομίλου, η οποία αποτελείται από:

 • Τον/την Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου του Δ.Σ.
 • Τον/την Διευθυντή/ντρια Εσωτερικού Ελέγχου.
 • Τον/την Διευθυντή/ντρια Νομικών, Ασφαλιστικών & Εταιρικών Υποθέσεων.

Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή Διαφάνειας προστατεύει τους εργαζομένους που υποβάλλουν σχετικές αναφορές από οποιαδήποτε εις βάρους τους ενέργεια, καθώς κάθε μορφή αντιποίνων συνιστά παράβαση του Κανονισμού Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς. Όλες οι καταγγελίες λαμβάνονται και διαχειρίζονται αποκλειστικά από την Επιτροπή Διαφάνειας, με πλήρη εμπιστευτικότητα και απόλυτη εχεμύθεια αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, ενώ η Επιτροπή ενημερώνει κατά ελάχιστο σε ετήσια βάση το Διοικητικό Συμβούλιο αναφορικά με τον αριθμό, τη φύση και τη διαχείριση των καταγγελιών που έλαβε.

Η λειτουργία της Επιτροπής Διαφάνειας, διέπετέ από την Διαδικασία Υποβολής και Διερεύνησης Καταγγελιών.

Το 2020-2021, υλοποιήσαμε διαδραστικό εκπαιδευτικό e-learning μάθημα του Κανονισμού Αντιμετώπισης της Διαφθοράς, εκπαιδεύοντας συνολικά το 91,6% των εργαζομένων γραφείων, με το 67,4% των εργαζομένων γραφείων να παίρνει βαθμό πάνω από 70%.

Επιπλέον, οι εργαζόμενοι των πλοίων μπορούν να αναφέρουν παραβάσεις του Εγχειριδίου Προσωπικού μέσω της καθορισμένης από τη Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας (MLC) διαδικασίας παραπόνων ή απευθείας στις αρμόδιες αρχές, ενώ παράλληλα μπορούν να υποβάλλουν ανώνυμα παράπονα μέσω των προσωπικών συνεντεύξεων που διενεργούνται κατά τη διάρκεια των εξωτερικών επιθεωρήσεων της MLC.

Παράλληλα, έχουμε επικοινωνήσει το ενημερωτικό εγχειρίδιο «Βελτιώνοντας το καλύτερο» σε όλους τους εργαζομένους στα πλοία), το οποίο περιέχει πληροφορίες για τα καθήκοντα του πληρώματος, τους σχετικούς κανονισμούς, οδηγό καλής εμφάνισης, καθώς και γενικές πληροφορίες για τον Όμιλο και τα πλοία.

Αξιολογούμε τις δραστηριότητές μας για κινδύνους σχετικά με τη διαφθορά, έχοντας αξιολογήσει συνολικά 16 τμήματα του Ομίλου (48% των συνολικών τμημάτων) μέσα στο 2021.

Εκπαιδεύουμε τους εργαζομένους στις πολιτικές και διαδικασίες μας για την αντιμετώπιση της διαφθοράς, έχοντας πραγματοποιήσει σχετικές εκπαιδεύσεις σε 37 εργαζομένους στα γραφεία το 2021.

Έχουμε αποδεχτεί και συνυπογράψει την πρωτοβουλία ‘Call for Action’ του Οικουμενικού Συμφώνου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, για την εφαρμογή πολιτικών και πρακτικών ουσιαστικής αντιμετώπισης της διαφθοράς.

Βασική μας δέσμευση είναι να λειτουργούμε υπεύθυνα σε όλο το εύρος της επιχειρηματικής μας λειτουργίας και να συνεργαζόμαστε αρμονικά με τους Κοινωνικούς Εταίρους μας για τη δημιουργία αμοιβαίας μακροπρόθεσμης αξίας. Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε:

 • Αναπτύξει Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης που περιγράφει τις αρχές μας αναφορικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη και τις πρακτικές μας για τη διαχείριση κοινωνικών και περιβαλλοντικών θεμάτων και θεμάτων διακυβέρνησης (ESG) σε 3 κύριες Διαστάσεις (Διακυβέρνησης, Κοινωνική, Περιβαλλοντική) και 5 Ενότητες (Διοίκηση, Κοινωνία, Εργαζόμενοι, Πελάτες, Περιβάλλον),
 • Συμπεριλάβει την αποδοχή των 10 Αρχών του Οικουμενικού Συμφώνου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στον Κανονισμό Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς.
 • Αναπτύξει Κώδικα Δεοντολογίας Επενδύσεων με τις σχετικές δεσμεύσεις μας.
 • Καταγράψει το ποσοστό των κοινωνικά υπεύθυνων επενδυτικών κεφαλαίων (Socially Responsible Investment Funds – SRI) στον Όμιλο.
 • Δημοσιοποιήσει βασικούς Κανονισμούς και Πολιτικές αναφορικά με την υπεύθυνη λειτουργία μας, στην ιστοσελίδα www.attica-group.com, διαθέσιμοι στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

Αξιολογήσαμε τις πραγματικές ή δυνητικές επιπτώσεις που μπορεί να έχουμε στην οικονομία, στο περιβάλλον και στην κοινωνία (συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων) από τις δραστηριότητές μας, σύμφωνα με την πιθανότητα εμφάνισης και τη σοβαρότητα των επιπτώσεών τους στους Κοινωνικούς Εταίρους μας. Στη συνέχεια, ιεραρχήσαμε τη σημαντικότητα των επιπτώσεων που έχουν ή θα μπορούσαν να έχουν στις δραστηριότητές μας.

Ο τρόπος που λειτουργούμε και οι αποφάσεις μας επηρεάζουν ένα ευρύ φάσμα ατόμων, ομάδων και οργανισμών, οι οποίοι αποτελούν τους Κοινωνικούς μας Εταίρους. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζουμε συνοπτικά τις κατηγορίες των Κοινωνικών Εταίρων που επηρεάζουμε ή που επηρεάζονται από τη λειτουργία μας, με τους οποίους έχουμε συνεχή επαφή και επικοινωνία προκειμένου να διασφαλίσουμε τη δημιουργία αξίας προς αυτούς

O Ετήσιος Απολογισμός ακολουθεί:

 • Για τη δομή και το περιεχόμενο, τις οδηγίες ‘Sustainability Reporting Standards’ (έκδοση 2021) του Global Reporting Initiative (GRΙ), τις Οδηγίες ESG NASDAQ & Χρηματιστηρίου Αθηνών και τις Συστάσεις της Ομάδας Εργασίας σχετικά με τη Δημοσιοποίηση Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών που Σχετίζονται με το Κλίμα (TCFD).
 • Για τις αρχές, το Global Compact των Ηνωμένων Εθνών.
 • Για την παρουσίαση ποσοτικών στοιχείων, το RADAR Card του ΕFQM.

Ο αριθμός των ποσοτικών δεικτών του Απολογισμού 2021 ήταν 270, αυξανόμενοι κατά 6% σε σχέση με τον αντίστοιχο Απολογισμό του 2020, Αντίστοιχα του 2020 ήταν αυξημένος κατά 8.5% με τον αντίστοιχο 2019.

Το Δ.Σ. λαμβάνει την Ανεξάρτητη Έκθεση Διασφάλισης του εξωτερικού ελεγκτή μαζί με τον ετήσιο Απολογισμό Υπεύθυνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης, ενώ ο Επιτελικός Διευθυντής Διοίκησης & Μετασχηματισμού είναι υπεύθυνος για την επιλογή και την ανάθεση της ελεγκτικής εργασίας σε ανεξάρτητο ελεγκτή.Τόπος Δράσης


Συνεργασία με φορέα


Συμμετοχή εργαζομένων


Οφέλη για τον Οργανισμό
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον ΟργανισμόΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation