ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 254 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής - Εκπομπές Αερίων Ρύπων

Πρωτοβουλία

Περιορισμός Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος ΟΠΑΠ

Περιορισμός Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος ΟΠΑΠ
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΟΠΑΠ Α.Ε.

Ο ΟΠΑΠ συστάθηκε το 1958 και αποτελεί την κορυφαία εταιρεία στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα. Αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της χώρας, επιδεικνύοντας συνεχή και συνεπή συμβολή στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Ελλάδας. 

 

Περισσότερες πληροφορίες: www.opap.gr & www.somethingbetter.gr

 

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Ο ΟΠΑΠ δεσμεύεται να λειτουργεί με έναν περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο, αναγνωρίζοντας ότι η προστασία του Περιβάλλοντος, η εξοικονόμηση Ενέργειας και φυσικών πόρων και η ενεργός συνεισφορά στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της υπεύθυνης και βιώσιμης επιχειρηματικής ανάπτυξης. 

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Τα ενδιαφερόμενα μέρη στα οποία απευθύνεται η πρωτοβουλία αλλά και οι επιμέρους δράσεις αυτής  είναι η Διοίκηση Οργανισμού, τα Ανώτερα Στελέχη, οι εργαζόμενοι, καθώς και το ευρύτερο κοινό.

 

Χρονική διάρκεια

Οι πρωτοβουλίες εφαρμόζονται από το έτος 2017, και θα συνεχίζονται με πρόσθετες επιμέρους δράσεις.


Περιγραφή

Ο ΟΠΑΠ δεσμεύεται να λειτουργεί με έναν περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο, αναγνωρίζοντας ότι η προστασία του Περιβάλλοντος, η εξοικονόμηση Ενέργειας και φυσικών πόρων και η ενεργός συνεισφορά στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της υπεύθυνης και βιώσιμης επιχειρηματικής ανάπτυξης. Η δέσμευση αυτή τηρείται μέσω της εφαρμογής ενός Συστήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Ενεργειακής Διαχείρισης πιστοποιημένου κατά ISO14001 και ISO50001 αντίστοιχα, μέσω του οποίου η εταιρεία:

 • αξιολογεί και παρακολουθεί συστηματικά τον Περιβαλλοντικό και Ενεργειακό αντίκτυπο της λειτουργίας της,
 •  παρακολουθεί και συμμορφώνεται με τη σχετική Εθνική και Ευρωπαϊκή Περιβαλλοντική και Ενεργειακή νομοθεσία και κανονισμούς, καθώς και τις απαιτήσεις άλλων ενδιαφερομένων μερών τις οποίες έχει αποδεχθεί,
 • εφαρμόζει κατάλληλες πολιτικές και προγράμματα για τη συνεχή βελτίωση της Περιβαλλοντικής και Ενεργειακής της επίδοσης, μειώνοντας όπου είναι εφικτό τις αρνητικές της Περιβαλλοντικές επιπτώσεις και Ενεργειακές καταναλώσεις,
 • προλαμβάνει την όποια μόλυνση του περιβάλλοντος και προωθεί την αποδοτική χρήση Ενέργειας, εφαρμόζοντας κατάλληλες πρακτικές στη λειτουργία της, αλλά και στη λειτουργία των κύριων προμηθευτών της.

Κατανάλωση Ενέργειας

Αναγνωρίζοντας τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή, επιδιώκουμε να μειώσουμε την κατανάλωση ενέργειας και να βελτιώσουμε τη συνολική ενεργειακή αποδοτικότητά μας. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, εφαρμόζουμε στοχευμένες δράσεις για τη μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος, ενώ συστηματικά καταγράφουμε τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που προκύπτουν από τις δραστηριότητές μας (κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στα κτίριά μας, κατανάλωση καυσίμων, κατανάλωση καυσίμων κίνησης).

Εκπομπές Αερίων Ρύπων

Έχουμε αναγνωρίσει και παρακολουθούμε συστηματικά όλες τις εκπομπές αέριων ρύπων (καυστήρες, κλιματισμός, κάρτες ελέγχου καυσαερίων οχημάτων) και τηρούμε απαρέγκλιτα τα όρια της κείμενης Περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Υπολογίζουμε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (GHG), χρησιμοποιώντας τους συντελεστές εκπομπών του Greenhouse Gas Protocol για τον υπολογισμό των εκπομπών που προέρχονται από την κατανάλωση καυσίμων κίνησης και καυσίμων θέρμανσης. Οι εκπομπές από την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας υπολογίζονται με βάση τα στοιχεία της Eurostat για την εθνική ακαθάριστη ηλεκτρική ενέργεια παραγωγή και τα δεδομένα από τις εθνικές εκθέσεις που υποβλήθηκαν στη UNFCCC. Οι συντελεστές μετατροπής για τις εκπομπές CH4 και N2O βασίζονται στις τιμές-δείκτες θέρμανσης του πλανήτη για τα επόμενα 100 έτη, όπως περιγράφεται από την UNFCCC.

Κατανάλωση Χαρτιού

Στις προσπάθειές μας να μειώσουμε την ποσότητα χαρτιού που χρησιμοποιούμε, παρακολουθούμε και καταγράφουμε την κατανάλωση με βάση τα αρχεία των αγορών μας. Το 2020, μειώσαμε την κατανάλωσή μας κατά 20%.

Διαχείριση Κύκλου Ζωής Επικίνδυνων Υλικών

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της προστασίας του Περιβάλλοντος γίνονται προσπάθειες μείωσης των αποβλήτων μέσω

 • Μείωσης της χρήσης των υλικών
 • Επαναχρησιμοποίησης υλικών
 • Διαχωρισμού ανακυκλώσιμων και αστικών αποβλήτων στην πηγή
 • Ανακύκλωσης μέσω αδειοδοτημένων υπεργολάβων
 • Ορθής διάθεσης επικίνδυνων υλικών

περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Τα αποτελέσματα της πρωτοβουλίας ανά θεματική έχουν ως εξής:

Κατανάλωση Ενέργειας

 • Προμηθευτήκαμε  67 οχήματα Euro 6.2 cars καλύπτοντας το 100% του  συνολικού μας στόλου (μισθωμένα και ιδιόκτητα οχήματα) 
 • Εκπαίδευση νέων υπαλλήλων σε θέματα περιβάλλοντος και επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας .
 • Διεξαγωγή e-μαθημάτων σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία και τα περιβαλλοντικά ζητήματα
 • Εφαρμογή ολοκληρωμένου λογισμικού διαχείρισης ενέργειας, καθώς και εγκατάσταση μετρητών για τη βελτίωση της παρακολούθησης των μεγαλύτερων καταναλώσεων  ενέργειας.
 • Εγκατάσταση ανιχνευτών κίνησης σε κουζίνες και αίθουσες συσκέψεων για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, και την ελαχιστοποίηση των εξόδων συντήρησης.
 • Εγκατάσταση μονάδων φωτισμού LED στα κλιμακοστάσια και σε χώρους συνεχούς λειτουργίας φωτισμού, για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και την ελαχιστοποίηση των εξόδων συντήρησης.
 • Εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών για την παραγωγή ζεστού νερού για την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Εκπομπές Αερίων Ρύπων

 • έτος 2017: 3,961 tnCO2 eq
 • έτος 2018: 3,691 tnCO2 eq
 • έτος 2019: 5,574 tnCO2 eq

Ανακύκλωση Υλικών

Χαρτί  (kg)

 • έτος 2017: 24,840
 • έτος 2018: 144,862
 • έτος 2019: 1,760
 • έτος 2020: 8,960

Χαρτί εκτύπωσης (kg)

 • έτος 2017: 10,241
 • έτος 2018: 10,525
 • έτος 2019: 10,920
 • έτος 2020: 5,609

Μελάνια (τεμάχια)

 • έτος 2017: 341
 • έτος 2018: 434
 • έτος 2019: 243
 • έτος 2020: 216

Λαμπτήρες (τεμάχια)

 • έτος 2017: 440
 • έτος 2018: 1039
 • έτος 2019: 697
 • έτος 2020: 405

IT hardware (υπολογιστές, εκτυπωτές κλπ) (τεμάχια)

 • έτος 2017: 1.573
 • έτος 2018: 26.175
 • έτος 2019: 2.054
 • έτος 2020: 68

Έπιπλα (τεμάχια)

 • έτος 2017: 14
 • έτος 2018: 52
 • έτος 2019: 15
 • έτος 2020: 54

Οικιακές μπαταρίες (kg)

 • έτος 2017: 90
 • έτος 2018: 127
 • έτος 2019: 112 
 • έτος 2020: 76

Πλαστικό (kg)

 • έτος 2017: 40
 • έτος 2018: 177 
 • έτος 2019: 83
 • έτος 2020: 30

Αλουμίνιο (kg)

 • έτος 2017: 15
 • έτος 2018: 76 
 • έτος 2019: 70
 • έτος 2020: 25

 Τόπος Δράσης

Εγκαταστάσεις ΟΠΑΠ σε Αθήνα (Λεωφ. Αθηνών 108 και 112) και Θεσσαλονίκη.


Συνεργασία με φορέα

Η μείωση του Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος του ΟΠΑΠ είναι αποτέλεσμα ιδίας πρωτοβουλίας του Οργανισμού. Οι επιθεωρήσεις και πιστοποιήσεις ISO14001 και ISO50001 διεξάγονται από την Bureau Veritas.

Υπάρχουν συνεργασίες με ιδιωτικούς φορείς για τη συλλογή των επικίνδυνων και των ανακυκλώσιμων αποβλήτων.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν ενεργά οι εργαζόμενοι του Οργανισμού.


Οφέλη για τον Οργανισμό

Είμαστε υπερήφανοι καθώς μέσα στο 2020, ο ΟΠΑΠ:

 • Δεν αντιμετώπισε κανένα περιβαλλοντικό περισταστικό.
 • Δεν σημειώθηκε κανένα παράπονο ή καταγγελία για παραβίαση περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
 • Δεν υπήρξε καμία γραπτή ή νομική ενέργεια από τις αρμόδιες αρχές αναφορικά με περιβαλλοντικά θέματα
 • Δεν υπήρξε κανένα πρόστιμο ή κύρωση κατά την διάρκεια των προγραμματισμών και μη-προγραμματισμένων ελέγχων από τις αμρόδιες αρχές.Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον ΟργανισμόΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation