ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 339 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Αντιμετώπιση της Διαφθοράς

Πρωτοβουλία

Εταιρική Διακυβέρνηση & Διαφάνεια των Μετόχων

Εταιρική Διακυβέρνηση & Διαφάνεια των Μετόχων
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΟΠΑΠ Α.Ε.

Ο ΟΠΑΠ συστάθηκε το 1958 και αποτελεί την κορυφαία εταιρεία στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα. Αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της χώρας, επιδεικνύοντας συνεχή και συνεπή συμβολή στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Ελλάδας. 

Περισσότερες πληροφορίες: www.opap.gr & www.somethingbetter.gr

 

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Στον ΟΠΑΠ, αναγνωρίζουμε ότι η επιχειρηματική µας ανάπτυξη είναι απαραίτητο να συμβαδίζει µε την προστασία της κοινωνίας, καθώς µέσα από την υπεύθυνη προσέγγιση διασφαλίζουμε τη διαρκή δημιουργία αξίας για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς κοινωνικούς µας εταίρους. Συνεπώς, είναι ζωτικής σημασίας για εμάς να ενισχύουµε την εταιρική µας φήμη, να θεμελιώνουμε σχέσεις εμπιστοσύνης µε τους κοινωνικούς µας εταίρους και, ταυτόχρονα, να επηρεάζουμε θετικά τις κοινωνίες όπου δραστηριοποιούμαστε.

Στόχος µας είναι να λειτουργούμε µε υπεύθυνο τρόπο, ενσωματώνοντας την υπευθυνότητα στη λειτουργία µας και, παράλληλα, να βελτιώνουμε την ανταγωνιστικότητά µας και να δηµιουργούµε αξία για όλους τους κοινωνικούς εταίρους. Στο πλαίσιο αυτό βρισκόμαστε σε συνεχή επιδίωξη ανάπτυξης των πρακτικών μας και του πλαισίου διακυβέρνησης, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι η διαφάνεια και η χρηστή διακυβέρνηση αποτελούν τους πυλώνες του Ομίλου σε όλα τα επίπεδα.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Απευθύνεται και αφορά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και όλους τους εργαζομένους του Ομίλου ΟΠΑΠ.

 

Χρονική διάρκεια

Η εφαρμογή της στρατηγικής του Ομίλου ΟΠΑΠ για την εταιρική διακυβέρνηση και συμμόρφωση είναι διαρκής.


Περιγραφή

Περιγράφουµε την Εταιρική ∆ιακυβέρνηση ως τον τρόπο µε τον οποίο ο ΟΠΑΠ διοικείται και ελέγχεται, βάσει του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, όπως δηµοσιεύτηκε από το Ελληνικό Συµβούλιο Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης (ΕΣΕ∆) τον Οκτώβριο του 2013 και υιοθετήθηκε από την εταιρεία το 2014.

Η Εταιρική ∆ιακυβέρνηση:

  • Αποτελεί τη δοµή µέσω της οποίας ρυθµίζουµε και διαχειριζόµαστε τους στόχους µας, ορίζουµε τις µεθόδους για την επίτευξή τους και παρακολουθούµε την επίδοση της ∆ιοίκησης, µέσω της εφαρµογής των παραπάνω στοιχείων. ‰
  • Θεσπίζει πρότυπα διακυβέρνησης και βέλτιστων πρακτικών, καθώς επίσης προωθεί διευρυμένη διαφάνεια σε όλες τις δραστηριότητές µας. ‰
  • Αντικατοπτρίζει τις πολιτικές και τις διαδικασίες που έχουµε εφαρμόσει για την επίτευξη πρακτικών καλής διακυβέρνησης.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιό µας λειτουργεί βάσει των αρχών του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης. Συγκεκριμένα, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆.Σ.), που αποτελεί το ανώτατο διοικητικό σώµα της εταιρείας, το οποίο κατά κύριο λόγο διαµορφώνει τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξης της εταιρείας, επιθεωρεί και ελέγχει τη διοίκηση και τη διαχείριση εταιρικών υποθέσεων και εκπληρώνει τον εταιρικό σκοπό.

Σύµφωνα µε επίσηµη εταιρική διαδικασία και την ισχύουσα νοµοθεσία, καθώς και τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας, όλα τα Μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου και συγκεκριµένα διοικητικά στελέχη οφείλουν να ενηµερώνουν επίσηµα, δύο φορές το χρόνο, το ∆ιοικητικό Συμβούλιο του ΟΠΑΠ σχετικά µε τη συµµετοχή τους σε άλλες εταιρείες ως µέτοχοι µε ποσοστό άνω του 10% (άµεσα ή έµµεσα), καθώς και για άλλες επιχειρηµατικές και επαγγελµατικές δραστηριότητες που ενδέχεται να δηµιουργούν σύγκρουση συµφερόντων µε την ΟΠΑΠ Α.Ε. και τις θυγατρικές της.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Η εφαρμογή και η τήρηση υψηλών προτύπων διακυβέρνησης στηρίζουν τους επιχειρηματικούς στόχους μας και την προσπάθειά μας για δημιουργία και μεγιστοποίηση της αξίας των μετόχων. Παράλληλα, η αποτελεσματική διαχείριση της επιχείρησης, με υπευθυνότητα και ακεραιότητα, θα βοηθήσει ώστε να επιδειχθεί ευθύνη και να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη όλων των ενδιαφερομένων μερών. Τόπος Δράσης

Όμιλος ΟΠΑΠ.


Συνεργασία με φορέα

Μη εφαρμόσιμο πεδίο.


Συμμετοχή εργαζομένων

Απευθύνεται και αφορά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα ανώτατα στελέχη.


Οφέλη για τον Οργανισμό

Μέσα από την εφαρμογή της Ειδικής ∆ήλωσης, το Διοικητικό Συμβούλιο και τα ανώτατα στελέχη του Ομίλου επιβεβαιώνουν τη συμμόρφωση με τις κατευθύνσεις των ρυθμιστικών και διοικητικών οργάνων για τις βέλτιστες πρακτικές, ενώ παράλληλα διασφαλίζει ότι τα υψηλά ηθικά πρότυπα απεικονίζονται στην επιχειρηματική συμπεριφορά και νοοτροπία, σε όλα τα επίπεδα δραστηριότητας του Ομίλου.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον ΟργανισμόΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation