ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 297 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 10. Environmental Footprint / 10.1 Διαχείριση Πόρων, Πρώτων Υλών και Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα

Πρωτοβουλία

Περιβαλλοντική Διαχείριση και Αειφόρος Ανάπτυξη στον Όμιλο Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη (ΟΦΕΤ)

Περιβαλλοντική Διαχείριση και Αειφόρος Ανάπτυξη στον Όμιλο Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη (ΟΦΕΤ)
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΟΜΙΛΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΣΕΤΗ, UNI-PHARMA SA & INTERMED SA

Με πάνω από μισό αιώνα ζωής, ο Όμιλος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη (ΟΦΕΤ), αποτελεί σημείο αναφοράς, για την φαρμακευτική αγορά, αλλά και για την κοινωνία στηρίζοντάς την με σημαντικές ενέργειες και περιβαλλοντικά προγράμματα.

Τα πρωτοποριακά σκευάσματα των βιομηχανιών του, αποτελούν τους πιο αξιόπιστους πρεσβευτές της Ελλάδας σε πάνω από 65 αγορές διεθνώς.

www.uni-pharma.gr

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 Στόχος δράσης

Ο Όμιλος ΟΦΕΤ έχει υιοθετήσει τα κριτήρια ESG (Envrinoment, Social, Governance) και τα πρότυπα Βιώσιμης Ανάπτυξης ως αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής του λειτουργίας, ενώ είναι υπό έκδοση ο νέος Απολογισμός Βιωσιμότητας.

Συνεχής επένδυση στη δημιουργία βιώσιμων συσκευασιών, καινοτόμα προϊόντα υψηλής ποιότητας με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, ενημέρωση και εκπαίδευση των εργαζομένων στη φιλοσοφία της κυκλικής οικονομίας και της υπεύθυνης κατανάλωσης, δράσεις με κοινωνικό αποτύπωμα. Όλα τα παραπάνω και όχι μόνο συνοψίζονται ιδανικά στο εταιρικό μήνυμα «U & I Care – UNI-PHARMA & INTERMED και Εσύ και Εγώ Νοιαζόμαστε».

Ο Όμιλος έχει ως στόχο να αυξήσει το κοινωνικό του αποτύπωμα, ενώ παράλληλα να μειώσει το περιβαλλοντικό και ενεργειακό αποτύπωμα, παραμένοντας προσηλωμένος στην ηθική και αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση. Οι άξονες στους οποίους επικεντρώνεται είναι το τρίπτυχο Κοινωνία, Περιβάλλον, Αγορά. Κοινωνία, μέσω των δράσεων “U & I Care – UNI-PHARMA & INTERMED & Eσύ και γω νοιαζόμαστε», όπου βασικό μέλημα είναι η ομαλή λειτουργία του Ομίλου προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Για το Περιβάλλον, υπό την ομπρέλα του “U & I Care» και ειδικότερα των δράσεων «U & I Green” – UNI-PHARMA & INTERMED & Eσύ και γω νοιαζόμαστε για το περιβάλλον», εστιάζουμε σε δράσεις μείωσης του ενεργειακού αποτυπώματος, προστασίας του υδροφόρου ορίζοντα και των εδαφών, υπεύθυνη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων, μείωση των αερίων εκπομπών, 100% ανακύκλωση στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων και ορθολογική διαχείριση φυσικών πόρων. Όσον αφορά στην Αγορά, στόχος είναι η δημιουργία προστιθέμενης αξίας και η παροχή βέλτιστων και καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών. Επίσης, προτεραιότητα για τους Εργαζομένους του Ομίλου είναι η σωστή καθοδήγηση και η συνεχής εκπαίδευση και η εξασφάλιση της υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Με τους παραπάνω στόχους, ο Όμιλος ΟΦΕΤ αποσκοπεί στη διατήρηση του ηγετικού του ρόλου στην εγχώρια αγορά, αλλά και στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την παραγωγή ασφαλών και αποτελεσματικών προϊόντων και δράσεων, που αφορούν στη διαρκή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων ενός οργανισμού, στη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος και στην εξασφάλιση ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Το κοινό στο οποίο απευθύνονται οι περιβαλλοντικές δράσεις του Ομίλου ΟΦΕΤ είναι οι 580 εργαζόμενοι του Ομίλου, καθώς και τα ενδιαφερόμενα μέρη του Ομίλου (πελάτες, κοινότητες, προμηθευτές, Δημόσιες Αρχές, μη κυβερνητικές οργανώσεις, επενδυτές, μέτοχοι).

 

Χρονική διάρκεια

2020-2021


Περιγραφή

Η συνεχής βελτίωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος αντανακλάται στις αρχές μας, βρίσκεται σταθερά στο επίκεντρο της στρατηγικής μας και καθοδηγεί όλο το φάσμα των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων.

Συνεχίζοντας λοιπόν την προσπάθειά μας για την υιοθέτηση πρωτοβουλιών που επιταχύνουν τη μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη και κυκλική οικονομία, και οι 2 Εταιρείες του Ομίλου διαθέτουν Ενοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και Περιβάλλοντος, πιστοποιημένο κατά ISO 14001:2015, από ειδικούς φορείς πιστοποίησης.

Η Διοίκηση του Ομίλου, υπογραμμίζει την περιβαλλοντικά υπεύθυνη στάση της και τη δέσμευσή της στις αρχές της Κυκλικής Οικονομίας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Με σεβασμό στο περιβάλλον, επενδύει συστηματικά σε δράσεις και πρακτικές πράσινης ανάπτυξης που μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του Ομίλου ΟΦΕΤ, εξασφαλίζουν εξοικονόμηση της ενέργειας και συμβάλλουν στη βέλτιστη περιβαλλοντική επίδοσή του. Η διαρκής βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων του Ομίλου, καθώς και η έμπρακτη εφαρμογή των αρχών της Κυκλικής Οικονομίας είναι για τον Όμιλο ΟΦΕΤ δέσμευση που υλοποιείται συστηματικά με μετρήσιμους στόχους. Ο Όμιλος επενδύει σε πράξεις μακροπρόθεσμης ωφέλειας, δημιουργώντας αξία για την κοινωνία αλλά και την εγχώρια οικονομία.

Τα πιο πρόσφατα επιτεύγματα του Ομίλου σχετικά με τα υλικά συσκευασίας, που ενθαρρύνουν την κυκλική οικονομία στην Ευρώπη, είναι ότι στο πλαίσιο των στόχων του Ομίλου, περιλαμβάνεται η μείωση της χρήσης πρωτογενούς πλαστικού στις συσκευασίες κατά 50% και η επίτευξη 100% ανακυκλώσιμων ή επαναχρησιμοποιούμενων συσκευασιών ως το 2030.

Πιο συγκεκριμένα, εφαρμόζουμε το πρωτοποριακό και καινοτόμο περιβαλλοντικό πρόγραμμα «διαλογή στην πηγή» για την επίτευξη του στόχου 100% ανακύκλωσης των στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων ανά είδος με χρωματικό διαχωρισμό ειδικών κάδων ανακύκλωσης και με την τεχνολογία “zero waste”. Στους νέους περιβαλλοντικούς στόχους μας για την πενταετία 2021 -2025 είναι η ανάπτυξη προϊόντων με συσκευασίες βελτιωμένης απόδοσης βιωσιμότητας.

Ο Όμιλος φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα «πράσινο» παράδειγμα, μέσα από τη δέσμευσή του για μείωση των απόλυτων εκπομπών CO2. Για τον Όμιλο, μετά το 2025 ξεκινά μία νέα εποχή, μία εποχή "πράσινη" και βιώσιμη, σε απόλυτη συνάρτηση με τους εθνικούς στόχους και την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.

Ειδικότερα, στους στόχους του Ομίλου είναι η ανάπτυξη προϊόντων με συσκευασίες βελτιωμένης απόδοσης βιωσιμότητας, με δυνατότητα ανακύκλωσης κατά τουλάχιστον 80%, περιεκτικότητα σε ανακυκλωμένα υλικά κατά τουλάχιστον 30%, χρήση εναλλακτικών υλικών και εξοικονόμηση όγκου ή βάρους υλικών συσκευασίας κατά τουλάχιστον 10%.

Επιπλέον, υλοποιούμε ανακύκλωσης όλων των ειδών Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, όπως λευκές συσκευές, οθόνες, προϊόντα τεχνολογίας, λαμπτήρες, φωτιστικά, μικροσυσκευές, κλπ. μέσω της Εταιρείας «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.”.

Στο πλαίσιο της προστασίας του περιβάλλοντος και σε εναρμόνιση με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, ο Όμιλος έχει διαθέσει σημαντικούς οικονομικούς πόρους όσον αφορά στην επεξεργασία και διάθεση των αποβλήτων του. Ειδικότερα, έχουν εγκατασταθεί συστήματα απόλυτων φίλτρων HEPA που περιλαμβάνουν ειδικό σύγχρονο εξοπλισμό, κατάλληλο για καθαρούς χώρους (clean rooms) σε βιομηχανίες φαρμάκων με τρεις βαθμίδες φίλτρων με συγκράτηση σωματιδίων 85%, 99% και 99,997% αντίστοιχα σε όλες τις καμινάδες, για τη δραστική μείωση των αέριων ρύπων. Επιπλέον, για τη διάθεση των στερεών και υγρών αποβλήτων υπάρχει σύμβαση με ιδιωτική εταιρεία διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων, που τα συλλέγει σε τακτά χρονικά διαστήματα, ενώ για το πλύσιμο του μηχανολογικού εξοπλισμού χρησιμοποιούνται ήπια απολυμαντικά, χωρίς φορμαλδεύδη ή γουταραλδεύδη, με στόχο την προστασία του υδροφόρου ορίζοντα.

Μέσω πολλών σημαντικών Περιβαλλοντικών Προγραμμάτων, ο Όμιλος ΟΦΕΤ έχει ενισχύσει τη δέσμευσή του προς ένα βιώσιμο μέλλον για τον πλανήτη μας, ενώ παράλληλα ενσωματώνει τις αρχές της κυκλικής οικονομίας σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας του.

Ο Όμιλος ΟΦΕΤ προχώρησε την Στρατηγική της Κοινωνικής Ευθύνης στα θέματα του περιβάλλοντος, επεκτείνοντας τις φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις στο σχεδιασμό φαρμακευτικών προϊόντων. Η υιοθέτηση της χρήσης από τον Όμιλο νέων επαναχρησιμοποιούμενων συσκευασιών αντισηπτικών - είναι το πιο πρόσφατο επίτευγμα του Ομίλου στον αγώνα  για ένα περισσότερο πράσινο και καθαρότερο πλανήτη.

Ειδικότερα, στον Όμιλο ΟΦΕΤ με την ενσωμάτωση πράσινων πρακτικών, μεριμνούμε για την ασφαλή διαχείριση των ληγμένων ή αλλοιωμένων φαρμακευτικών σκευασμάτων και την ανακύκλωση των υλικών συσκευασίας, στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης.

Υλοποιούμε προγράμματα 100% ανακύκλωσης χαρτιού, αλουμινίου, απαξιωμένων ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών, αλλά και συλλογής και επαναχρησιμοποίησης μελανοδοχείων και ελέγχουμε συστηματικά την κατανάλωση ενέργειας και νερού προκειμένου να εφαρμόζουμε πρακτικές για τον περιορισμό τους.

Στοχεύουμε στην ορθή διαχείριση υδάτινων πόρων, στη χρήση βιώσιμων πρώτων υλών και στην ανάπτυξη προϊόντων με συσκευασίες βελτιωμένης απόδοσης βιωσιμότητας, δηλ. με δυνατότητα ανακύκλωσης, χρήση εναλλακτικών υλικών, εξοικονόμηση όγκου ή βάρους υλικών συσκευασίας κλπ., καθώς και με αντικατάσταση συμβατικών λαμπτήρων με LED, για εξοικονόμηση ενέργειας.

Επιπλέον, λάβαμε Εγγύησης Προέλευσης από τον ΗΡΩΝ, ο οποίος βεβαιώνει ότι κάλυψε 100% το ενεργειακό προφίλ της Εταιρείας UNI-PHARMA A.B.E.E. για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2020, προμηθεύοντάς την με ηλεκτρική ενέργεια που εγχύθηκε στο Σύστημα και παράχθηκε από 100% Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό, 100% της κατανάλωσης ενέργειας στα εργοστάσιά μας προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Τέλος, τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων των μηχανημάτων παραγωγής συλλέγονται και αποστέλλονται σε ειδικό φορέα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Λ.Ε. για υπεύθυνη διαχείριση, με στόχο την προστασία των λιπαντικών από παράνομη καύση, με πιθανή έκλυση τεράστιων ποσοτήτων επικίνδυνων τοξικών στην ατμόσφαιρα και στον υδροφόρο ορίζοντα. Ο Όμιλος ΟΦΕΤ έχει συνάψει Σύμβαση με ειδικό φορέα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΛΕ, ώστε τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων να συλλέγονται σε ειδικές λεκάνες απορροής και να αποστέλλονται για ανακύκλωση και επαναδιύλυση, στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας και βιώσιμης ανάπτυξης.

 

Με τον τρόπο αυτό, ο Όμιλος ΟΦΕΤ συμβάλλει έμπρακτα στη βέλτιστη διαχείριση φυσικών πόρων και ενέργειας και πετυχαίνει τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και την εξοικονόμηση φυσικών πόρων, σύμφωνα με τον κύκλο ζωής λιπαντικών ελαίων, γεγονός που αποτελεί ένα μοναδικό επίτευγμα Κυκλικής Οικονομίας.

 

Ο Όμιλος ΟΦΕΤ, με τη Στρατηγική Εταιρικής Υπευθυνότητας που αποτυπώνεται σε πληθώρα δράσεων, επενδύει σε συσκευασίες με οικολογικό προσανατολισμό, ενώ δηλώνει δυναμικό «παρών» με πλήθος κοινωνικών και περιβαλλοντικών δράσεων.

Στόχος του Ομίλου ΟΦΕΤ είναι η χρήση ανακυκλωμένου πλαστικού και ειδικότερα ανακυκλωμένου πολυαιθυλένιου, στο πλαίσιο της Ευρωπαικής Πράσινης Συμφωνίας.

Συσκευασίες που αποτελούνται από τουλάχιστον 80% ανακυκλωμένο πλαστικό, μέσω της διαδικασίας παραγωγής η οποία μειώνει αισθητά τους περιβαλλοντικούς ρύπους. Η έμφαση στην ποιότητα και στην καινοτομία είναι βασικές αρχές του Ομίλου που εφαρμόζονται σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων του. Σε αυτό το πλαίσιο, μέσα από συνεχείς επενδύσεις σε εκσυγχρονισμένο μηχανολογικό εξοπλισμό και στο R&D είναι πρωτοπόρος στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων. Η πιστοποίηση προσδίδει πρόσθετη αξία στο έργο του Ομίλου, αναδεικνύοντας την υψηλή ποιότητα των προϊόντων του αλλά και την οικολογική του συνείδηση, καθ’ όλη τη διάρκεια της παραγωγικής του διαδικασίας. Ταυτόχρονα, αποτελεί ένα ακόμα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τον Όμιλο, το οποίο υποστηρίζει την επίτευξη των στρατηγικών του στόχων για περαιτέρω ανάπτυξη της δραστηριότητάς του στην γεωγραφική περιοχή που δραστηριοποιείται.

Επιπλέον, στους περιβαλλοντικούς στόχους είναι και η πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων συσκευασίας και εξάλειψη ή ελαχιστοποίηση, σε σημαντικό βαθμό, του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των συσκευασιών, με την ενθάρρυνση της αύξησης του ποσοστού επαναχρησιμοποιήσιμων συσκευασιών που διατίθενται στην αγορά.

Τέλος, αναφορικά με τα βιομηχανικά απόβλητα, στόχος είναι η μείωση των αποβλήτων στην πηγή,  η υιοθέτηση της πρόληψης και της συνεπακόλουθης μείωσης του λειτουργικού κόστους, λόγω εξοικονόμησης πρώτων υλών και πόρων για αποθήκευση, επεξεργασία και διάθεση των αποβλήτων.

Με τα Περιβαλλοντικά Προγράμματα του Ομίλου ΟΦΕΤ στοχεύουμε την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων, ήτοι να παρέμβουμε στην κορυφή της ιεράρχησης διαχείρισης των αποβλήτων, που δεν είναι άλλη από την απλή στόχευση να παράγουμε λιγότερα απόβλητα. Έτσι, προχωράμε σταδιακά σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, με ισχυρή περιβαλλοντική χροιά στη διαχείριση των αποβλήτων, που εκτός από τον περιβαλλοντικά θετικό αντίκτυπο, θα έχει και καλύτερα διοικητικά και οικονομικά αποτελέσματα στη διαχείριση των αποβλήτων μας, δηλαδή στην πρόληψη, στην επαναχρησιμοποίηση, στην ανακύκλωση και στη δημιουργία υποδομών διαχείριση αποβλήτων.

Τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και την πρόληψη περιστατικών ρύπανσης, καθώς και την παρακολούθηση και συνεχή βελτίωση της ενεργειακής της επίδοσης έχει θέσει ως στόχους η Εταιρεία. Έτσι, πραγματοποιεί δράσεις ανακύκλωσης και εξοικονόμησης ενέργειας σε όλες τις εγκαταστάσεις της. Οι εργαζόμενοι είναι ενημερωμένοι για τις δράσεις ανακύκλωσης και εξοικονόμησης ενέργειας που υλοποιεί η Εταιρεία και συμμετέχουν πολύ ενεργά στις σχετικές δράσεις αυτές, υπό την ομπρέλα του U & I  Care, και ειδικότερα του U & I Green – Εσύ κι Εγώ & UNI-PHARMA & INTERMED νοιαζόμαστε για το περιβάλλον».

Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος, εφαρμόζουμε την Στρατηγική της Βιωσιμότητας, με στόχο την πράσινη ανάπτυξη, σύμφωνα με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και καινοτομίας. Στο πλαίσιο αυτό, φροντίζουμε για την μετατροπή των απορριμμάτων σε αξιοποιήσιμους πόρους, με το ελάχιστο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, για ένα πιο «καθαρό» και «πράσινο» μέλλον για τις επόμενες γενιές αλλά και το Πράσινο Μέλλον του Ομίλου ΟΦΕΤ, με ενσωμάτωση της Βιώσιμης Ανάπτυξης στο DNA του, μέσω της τοποθέτησης των Κριτηρίων ESG στον πυρήνα της επιχειρηματικής αποστολής και της συνολικής λειτουργίας του.

Δράσεις με περιβαλλοντικό και οικολογικό πρόσημο

Σημαντικές δράσεις για την προστασία του Περιβάλλοντος και του θαλάσσιου οικοσυστήματος, πραγματοποιεί η Green Team του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη (με τις φαρμακοβιομηχανίες UNI-PHARMA & INTERMED) στα νησιά του Αιγαίου.

Η ομάδα ειδικότερα, πραγματοποίησε υποβρύχιο και παράκτιο καθαρισμό στις παραλίες της Σύρου και περισυλλογή πλαστικών, σε συνεργασία με την επικεφαλής του Ελληνικού Περιβαλλοντικού Οργανισμού «All for Blue» κυρία Κατερίνα Τοπούζογλου και την εξειδικευμένη σε καταδύσεις Ομάδα της, παρουσία του Λιμεναρχείου Σύρου, του Κέντρου Υγείας Σύρου και του Δημάρχου Σύρου.

Οι δράσεις αυτές μπορούν να αναδειχθούν ως το πιο επιτυχημένο από τα μέτρα μείωσης των θαλάσσιων πλαστικών απορριμμάτων, καθώς ενδέχεται να αποτρέψει σε ετήσια βάση 16.000 τόνους θαλάσσιων απορριμμάτων έως το 2030, καθώς και να εξοικονομήσει την εκπομπή 620.000 τόνων ισοδύναμου CO2, συμβάλλοντας στην ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής.

Το περιβάλλον είναι συνυφασμένο και συνδέεται άμεσα με τον άνθρωπο και την ποιότητα διαβίωσής του. Για το λόγο αυτό, ο Όμιλός μας έχει θέσει ως βασικό άξονα το σεβασμό απέναντί του, μέσα από την συνεχή ανάπτυξη δράσεων και διαδικασιών για την προστασία του. Έτσι, σχεδιάζοντας και εφαρμόζοντας σταδιακά, συστήματα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό και επενδύοντας σταθερά σε σύγχρονες λύσεις, ο Όμιλος ΟΦΕΤ έχει καταφέρει να μειώσει το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα.

Στόχος μας να μειώσουμε το ανθρακικό μας αποτύπωμα κατά 50% μέχρι το 2030, συμβάλλοντας στην επίτευξη των φιλόδοξων στόχων της ΕΕ για κλιματική ουδετερότητα.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

 

Κατανάλωση χαρτιού:

2020: 49.970 κιλά

2019: 53.211 κιλά,

Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας:

2020: 11824 MWh - που προέρχονται από 100% Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

2019: 9181110,4 ΚWh

Κατανάλωση Ύδατος:

2020: 26080 m3

2019: 27120 m3

Κατανάλωση Φ.Α.:

2020: 33689 Nm3

2019: 34005 Nm3

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ

Χαρτί (Τόνοι)

2020: 145,540

2019: 143,417

Πλαστικό (Τόνοι)

2020: 32824

2019: 7,304

Αλουμίνιο (Τόνοι)

2020: 4240 

2019: 3,356

Γυαλί (Τόνοι)

2020: 9,10

2019: 8,45

Ξύλο (Τόνοι)

2020: 0,3

2019: 0,2

Μπαταρίες (Τόνοι)

2020: 0,059

2019: 0,05

Aνακύκλωση συσκευών - Απόβλητα Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Τόνοι)

2020: 0,390

2019: 0,378

Aνακύκλωση Μελανιών - τόνερ (Τόνοι)

2020: 0,911

2019: 0,843

Aνακύκλωση Χρησιμοποιούμενων Λαδιών - Λιπαντικών Ελαίων (Τόνοι)

2020: 0,800

2019: 0,750Τόπος Δράσης

Aθήνα


Συνεργασία με φορέα

Συνεργασία με POLYECO για διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων και με φορείς διαχείρισης μη επικίνδυνων αποβλήτων για ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Είναι απαραίτητη η συμμετοχή και η προσπάθεια όλων των εργαζόμενων για τη σωστή περιβαλλοντική διαχείριση και την αειφόρο ανάπτυξη στον Όμιλο.

Το προσωπικό συμμετέχει με ενθουσιασμό σε δράσεις και πρωτοβουλίες που αφορούν στο περιβάλλον, ενώ ο Όμιλος διαθέτει μια δυναμική "Green Team".

Ειδικότερα, με το motto “U & I Green” – UNI-PHARMA & INTERMED και Εσύ και Εγώ νοιαζόμαστε για το περιβάλλον», λαμβάνουμε δράσεις για την πρόληψη και τη μείωση του αντίκτυπου ορισμένων πλαστικών στο υδάτινο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, καθώς και προώθηση της μετάβασης στην κυκλική οικονομία, με καινοτόμα και βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα, προϊόντα και υλικά. Στις ενδεικτικές δράσεις συμπεριλαμβάνονται η σταδιακή υποχρεωτική χρήση επαναχρησιμοποιήσιμων σκευών και οι δράσεις μας SAVE THE SEA για υπεράκτιο και υποβρύχιο καθαρισμό θαλασσών από πλαστικό.

Η ομάδα ειδικότερα, πραγματοποίησε υποβρύχιο και παράκτιο καθαρισμό στις παραλίες της Σύρου και περισυλλογή πλαστικών, σε συνεργασία με την επικεφαλής του Ελληνικού Περιβαλλοντικού Οργανισμού «All for Blue» κυρία Κατερίνα Τοπούζογλου και την εξειδικευμένη σε καταδύσεις Ομάδα της, παρουσία του Λιμεναρχείου Σύρου, του Κέντρου Υγείας Σύρου και του Δημάρχου Σύρου.

Οι δράσεις αυτές μπορούν να αναδειχθούν ως το πιο επιτυχημένο από τα μέτρα μείωσης των θαλάσσιων πλαστικών απορριμμάτων, καθώς ενδέχεται να αποτρέψει σε ετήσια βάση 16.000 τόνους θαλάσσιων απορριμμάτων έως το 2030, καθώς και να εξοικονομήσει την εκπομπή 620.000 τόνων ισοδύναμου CO2, συμβάλλοντας στην ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής.


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Το βιοκλιματικό κτίριο της UNI-PHARMA αποφέρει μεγάλο περιβαλλοντικό όφελος για το περιβάλλον της τοπικής κοινωνίας της Κηφισιάς.

Η αύξηση της θερμομόνωσης μειώνει τις ανάγκες θέρμανσης του κτιρίου κατά 8,6% ετησίως.

Η ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας από την εξωτερική σκίαση των υαλοστασίων με μεταλλικές περσίδες με νότιο και ανατολικό προσανατολισμό είναι 14% στην ψύξη του κτιρίου.

Η εφαρμογή νυχτερινού αερισμού στους χώρους παραγωγής- εργαστηρίων και γραφείων επιφέρει μείωση στο φορτίο ψύξης σε 19%.

Με τη χρήση εναλλακτών εδάφους – αέρα, επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας:

Στη θέρμανση κατά 15.3%.
Στην ψύξη κατά 4.2%.

Συνολικά, επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας σε ετήσια βάση ως εξής:

23.5% στο φορτίο θέρμανσης.
50,6% στο φορτίο ψύξης.

Η αντικατάσταση συμβατικών λαμπτήρων με LED είχε σημαντικά οφέλη για την επιχείρηση:

1)Χαμηλή κατανάλωση – εξοικονόμηση ενέργειας κατά 67% σε σύγκριση τους κοινούς λαμπτήρες.

2)Μεγαλύτερη εμβέλεια φωτισμού UV.

3)62% λιγότερες εκπομπές άνθρακα.

Οι περιβαλλοντικές δράσεις μείωσης των θαλάσσιων πλαστικών απορριμμάτων είχαν ως αποτέλεσμα τη συλλογή 1.000 τόνων θαλάσσιων απορριμμάτων για το 2021.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
«Ολοκληρωμένο Πλάνο Εταιρικής Διακυβέρνησης στο πλαίσιο Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης»

Ανάπτυξη καινοτομίας και επιχειρηματικότητας μέσω διασύνδεσης του ΟΦΕΤ με την ακαδημαϊκή κοινότητα

Διαχείριση της Αλυσίδας Αξίας; Βιώσιμη Διαχείριση Υλικών Συσκευασίας στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας

Η Υπευθυνότητα και η Ηθική είναι στο DNA μας – στηρίζουμε αδιάλειπτα τις ανάγκες της κοινωνίας

Υπευθυνες Προμηθειες; Βιωσιμη Διαχειριση Εφοδιαστικης Αλυσιδας, Προγραμμα Προμηθευτων Νεας ΓενιαςΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation