ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 360 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Διαχείριση της Αλυσίδας Αξίας

Πρωτοβουλία

Διαχείριση της Αλυσίδας Αξίας; Βιώσιμη Διαχείριση Υλικών Συσκευασίας στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας

Διαχείριση της Αλυσίδας Αξίας; Βιώσιμη Διαχείριση Υλικών Συσκευασίας στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΟΜΙΛΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΣΕΤΗ, UNI-PHARMA SA & INTERMED SA

Με πάνω από μισό αιώνα ζωής, ο Όμιλος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη (ΟΦΕΤ), αποτελεί σημείο αναφοράς, για την φαρμακευτική αγορά, αλλά και για την κοινωνία στηρίζοντάς την με σημαντικές ενέργειες και περιβαλλοντικά προγράμματα.

Τα πρωτοποριακά σκευάσματα των βιομηχανιών του, αποτελούν τους πιο αξιόπιστους πρεσβευτές της Ελλάδας σε πάνω από 65 αγορές διεθνώς.

www.uni-pharma.gr

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 Στόχος δράσης

Η διαχείριση της αλυσίδας αξίας με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος προϋποθέτει την υιοθεσία ενός στρατηγικού πλάνου βιώσιμης ανάπτυξης. Η προσπάθεια σύνδεσης της ανάλυσης αλυσίδας αξίας με τον κύκλο ζωής των προϊόντων αποδίδει πληροφορίες χρήσιμες για τον σχεδιασμό της αλυσίδας εφοδιασμού, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία στα μάτια των καταναλωτών. 

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

 

Χρονική διάρκεια


Περιγραφή

Υπογραμμίζεται η σημασία της ολιστικής αντίληψης κατά την εξέταση της βιωσιμότητας ενός υλικού συσκευασίας, ενώ παράλληλα οι αντισταθμίσεις μεταξύ των περιβαλλοντικών ωφελειών και η διασύνδεση με τις απόψεις των καταναλωτών για την αξία επιφέρει πλέον σημαντικές εμπορικές επιπτώσεις. Παράλληλα αναδεικνύονται τάσεις της αγοράς που προσανατολίζουν δυνητικά την κατανομή δαπανών για επίτευξη βιώσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Η εφαρμογή ενός μοντέλου κυκλικής οικονομίας στα διαφορετικά στάδια του κύκλου ζωής των προϊόντων είναι βασικός μας στόχος. Είναι προφανές ότι το κλασσικό μοντέλο παραγωγής ‘προμήθεια – παρασκευή – απόσυρση’ το οποίο ακολουθούσε κάθε προϊόν μέχρι να φτάσει στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του δεν είναι πλέον βιώσιμο. Παράλληλα οι κοινωνικές/οικονομικές παγκόσμιες εξελίξεις και οι διεθνείς τάσεις και κατευθυντήριες γραμμές από Οδηγίες συνάδουν στην αναζήτηση νεωτεριστικών μεθόδων στην επιλογή υλικών συσκευασίας, διαχείρισή τους σε όλη την αλυσίδα παραγωγής, αλλά και στην παρακολούθηση του κύκλου ζωής των υλικών αυτών στα πλαίσια των περιβαλλοντικών πρωτοβουλιών της Εταιρείας μας. Τόπος Δράσης


Συνεργασία με φορέα


Συμμετοχή εργαζομένων


Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation