ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 333 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης

Πρωτοβουλία

Δημιουργία στρατηγικού πλάνου δράσεων ESG για την καθοδήγηση και επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης.

Δημιουργία στρατηγικού πλάνου δράσεων ESG για την καθοδήγηση και επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης.
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

HELLENIC CABLES Member of CENERGY HOLDINGS

O Όμιλος Εταιριών ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ είναι μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες καλωδίων στη χώρα και διαθέτει πέντε εργοστάσια παραγωγής, τρία στην Ελλάδα και δύο στο εξωτερικό.

 

Περισσότερες πληροφορίες:

www.cablel.gr


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Η Hellenic Cables έχει υιοθετήσει μια μακροπρόθεσμη επιχειρηματική προσέγγιση, η οποία έχει ως βάση τη βιώσιμη ανάπτυξη (τρεις πυλώνες ESG – Environmental, Social, Governance). Σε αυτό το πλαίσιο, προχώρησε στη διαμόρφωση και υιοθέτηση μίας στρατηγικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη (“ESG Strategy”), αξιολογώντας όλους τους σχετικούς ESG κινδύνους καθώς και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον που διαμορφώνεται, προκειμένου να ενσωματωθούν στην επιχειρηματική της στρατηγική.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

H Στρατηγική ευθυγραμμίζεται με παγκόσμιες τάσεις, προκλήσεις και πρωτοβουλίες στον κλάδο και τη βιώσιμη ανάπτυξη γενικότερα, καθώς και τη ζήτηση και προσδοκίες της αγοράς και των συμμετόχων της Hellenic Cables. Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη πως η Hellenic Cables:

  • Αποτελεί τον μεγαλύτερο παραγωγό καλωδίων στην Ελλάδα και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, δραστηριοποιείται στις αγορές μεταφοράς και διανομής ενέργειας στους κλάδους των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των τηλεπικοινωνιών και μεταφοράς δεδομένων, των κατασκευών και της βιομηχανίας και διακρίνεται για τον έντονο εξαγωγικό προσανατολισμό της.
  • Συμβάλλει στην ενεργειακή μετάβαση για μία οικονομία κλιματικής ουδετερότητας, μέσω παροχής κατάλληλων προϊοντικών λύσεων (έργα ΑΠΕ και ηλεκτρική διασύνδεση νήσων).
  • Συμβάλλει στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κοινωνιών μέσω των προϊόντων της που μεταφέρουν την ηλεκτρική ενέργεια, υποστηρίζουν τις τηλεπικοινωνίες, καθώς και ποικίλες εφαρμογές των σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής.

η ανάπτυξη της δράσης αυτής αφορά και απευθύνεται σε όλους τους συμμετόχους της Εταιρείας καθώς και στην ευρύτερη επιχειρηματική κοινότητα.

 

Χρονική διάρκεια

Η Στρατηγική ESG της Hellenic Cables για την καθοδήγηση και επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης περιλαμβάνει μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους (είναι διαχρονικό).


Περιγραφή

Η ανάπτυξη της Στρατηγικής ESG συνάδει με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και τις απαιτήσεις της, τους Ευρωπαϊκούς στόχους για κλιματική ουδετερότητα έως το 2050, το αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο βάσει του οποίου λειτουργεί η Εταιρία, καθώς και μια ποικιλία παραγόντων βιωσιμότητας, όπως οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, η διαθεσιμότητα του νερού, υπεύθυνη προμηθευτική αλυσίδα, υγεία και ασφάλεια, την ανάπτυξη των επιχειρηματικών δυνατοτήτων, καθώς και πρόσφατες προκλήσεις στον ενεργειακό τομέα που τυχόν επηρεάζουν την Hellenic Cables.

Η Στρατηγική ESG της Hellenic Cables θεμελιώνεται σε τέσσερις πυλώνες:

1 – Θέσπιση και επικαιροποίηση εταιρικών πολιτικών: Η Στρατηγική ESG αναφέρεται στην υιοθέτηση επτά βασικών πολιτικών που καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης (περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης). Κάθε πολιτική είναι ελέγχεται διεξοδικά από μετρήσεις "αξιολόγησης επενδυτών", εσωτερικούς και εξωτερικούς ελέγχους για επαρκή βαθμό δέουσας επιμέλειας σε σημαντικά θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης, καθώς και κατάλληλα μέτρα διακυβέρνησης για την εξασφάλιση  διαφάνειας και λογοδοσίας.

2 – Θέσπιση δεικτών μέτρησης της απόδοσης: Προκειμένου να διασφαλιστεί μια ολοκληρωμένη και συστηματική στρατηγική προσέγγιση ESG, η Hellenic Cables βρίσκεται σε διαδικασία ανάπτυξης στρατηγικών στόχων και δεικτών απόδοσης (KPIs) σε θέματα που περιλαμβάνουν:

  • τη σταδιακή αντικατάσταση όλης της ηλεκτρικής ενέργειας προμήθεια με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)
  • τη δέσμευση για συγκεκριμένους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους μείωσης του άνθρακα όλες τις δραστηριότητες υψηλής έντασης άνθρακα
  • την αξιολόγηση των κορυφαίων προμηθευτών βάσει ESG κριτηρίων
  • την ανάπτυξη ενός πενταετούς σχεδίου δράσης με στόχο τη βελτίωση την περαιτέρω βελτίωση της εταιρικής υγείας και ασφάλειας

3 – Πιστοποιήσεις προϊόντων: Ο οργανισμός εστιάζει ιδιαιτέρως στην αύξηση των πιστοποιήσεων των προϊόντων του, επιδιώκοντας να δείξει εμπράκτως τη συμβολή του στη βιώσιμη ανάπτυξη.

  • Δεδομένου ότι ο χαλκός αποτελεί βασική πρώτη ύλη για την παραγωγική διαδικασία της Hellenic Cables, Η Εταιρεία εντάχθηκε ως συνεργάτης στο πλαίσιο διασφάλισης υπεύθυνης παραγωγής The Copper Mark, με σκοπό να αξιολογήσει περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια κατά την παραγωγή χαλκού. Η πιστοποίηση για τους δευτερογενείς παραγωγούς αναμένεται να ξεκινήσει το 2023.
  • Ως δευτερογενής παραγωγός αλουμινίου, η Hellenic Cables διερευνά επίσης τη συμμετοχή σε παρόμοια καθιερωμένα πλαίσια διασφάλισης στον κλάδο (ASI – Aluminium Stewardship Initiative, τέλος 2022).
  • Επιπρόσθετα, η Hellenic Cables αυτή τη στιγμή εργάζεται σε μελέτες κύκλου ζωής προϊόντων (Life Cycle cable studies), εστιάζοντας στην έκδοση περιβαλλοντικών δηλώσεων προϊόντων (Environmental Product Declarations, EPD).

4 – Δέσμευση υπευθυνότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας: Δέουσας σημασίας είναι για την Hellenic Cables η υπευθυνότητα στην εφοδιαστική αλυσίδα και η προώθηση της βιωσιμότητας στο σύνολο των προμηθευτών της. Κατά τη διάρκεια του 2021 προέβη στην επικαιροποίηση του κώδικα δεοντολογίας Προμηθευτών, προωθώντας τις υπεύθυνες πρακτικές και στην εφοδιαστική αλυσίδα, και επιπλέον διενέργησε αξιολόγηση των βασικών προμηθευτών της, με βάση ESG κριτήρια.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Τα αναλυτικά αποτελέσματα της Στρατηγικής ESG περιγράφονται στον ετήσιο Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης της Hellenic Cables ο οποίος δημοσιεύεται ανελλιπώς από το 2007.Τόπος Δράσης

Αφορά το σύνολο των δραστηριοτήτων της παραγωγής καλωδίων στην Ελλάδα και τη Ρουμανία.


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Προκεμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί στην Στρατηγική ESG θα αναπτυχθούν συνεργασίες με πολλούς και διαφορετικούς φορείς.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Η επιτυχής ανάπτυξη και εφαρμογή της Στρατηγικής ESG της Εταιρίας βασίζεται τόσο στην καθοδήγηση από τη Διοίκηση του οργανισμού (top-down approach), όσο και στη συμβολή των εργαζομένων του (bottom-up approach). Οι κατευθύνσεις της στρατηγικής έχουν διαμορφωθεί βάσει των προαναφερθέντων παραγόντων (εσωτερικών και εξωτερικών), αλλά οι επιμέρους δράσεις, δείκτες και σχέδια δράσης έχουν σχεδιαστεί και θα οριστικοποιηθούν σε άμεση συνεργασία με τις παραγωγικές μονάδες και τους υπεύθυνους για τα αντίστοιχα θέματα.


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Η Στρατηγική ESG ευθυγραμμίζεται με παγκόσμιες τάσεις, προκλήσεις και πρωτοβουλίες στον κλάδο και τη βιώσιμη ανάπτυξη γενικότερα, καθώς και τη ζήτηση και προσδοκίες της αγοράς και των συμμετόχων της Hellenic Cables.

Έχοντας ως βασικό πυλώνα λειτουργίας έναν βιώσιμο τρόπο ανάπτυξης, η Hellenic Cables επιδιώκει πάντοτε να αναπτύσσεται και να καλύπτει τις ανάγκες του παρόντος, χωρίς να υπονομεύεται η ικανότητα των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες.

Η Hellenic Cables επιδιώκει να έχει ηγετικό ρόλο στον κλάδο, όχι μόνον αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, αλλά και σχετικά με τις πρακτικές που εφαρμόζει και για την προστασία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών δίπλα στις οποίες λειτουργεί.

Μέσω της παρούσας πρωτοβουλίας, ο οργανισμός υιοθετεί μια πιο ολιστική, συστηματική και προδραστική (proactive) προσέγγιση για την ενσωμάτωση θεμάτων βιωσιμότητας στις εταιρικές πρακτικές και δράσεις, εστιάζοντας όχι μόνο στην υπεύθυνη λειτουργία του ίδιου του οργανισμού, αλλά και των προμηθευτών του καθώς και των επιχειρηματικών του εταίρων. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνει και την αποτελεσματικότερη διαχείριση τυχόν ρίσκων που συνδέονται με τα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, και αναγνωρίζει άμεσα τις ευκαιρίες που μπορεί να παρουσιαστούν.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
Αποδοτική χρήση, Επαναχρησιμοποίηση, Ανακύκλωση

Δέσμευση απεξάρτησης από τον άνθρακα, μέσω του καθορισμού βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων επιστημονικών στόχων, σύμφωνα με το πρότυπο Science Based Targets (SBTi) Net-Zero

Δέσμευση υπευθυνότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας

Η Υγεία και Ασφάλεια είναι υπόθεση όλων μας!

Ολοκληρωμένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης πιστοποιημένο κατά ISO 14001

Συνεχή προσπάθεια για φιλικότερα προς το περιβάλλον Προϊόντα

Σύστημα Υποβολής Νέων Ιδεών και Προτάσεων από τους Εργαζόμενους

Το Σύστημα Επιχειρησιακής Συνέχειας (Business Continuity) ως βασικός πυλώνας της στρατηγικής Βιώσιμης ΑνάπτυξηςΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation