ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 254 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής - Εκπομπές Αερίων Ρύπων

Πρωτοβουλία

Δέσμευση απεξάρτησης από τον άνθρακα, μέσω του καθορισμού βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων επιστημονικών στόχων, σύμφωνα με το πρότυπο Science Based Targets (SBTi) Net-Zero

Δέσμευση απεξάρτησης από τον άνθρακα, μέσω του καθορισμού βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων επιστημονικών στόχων, σύμφωνα με το πρότυπο Science Based Targets (SBTi) Net-Zero
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

HELLENIC CABLES Member of CENERGY HOLDINGS

O Όμιλος Εταιριών ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ είναι μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες καλωδίων στη χώρα και διαθέτει πέντε εργοστάσια παραγωγής, τρία στην Ελλάδα και δύο στο εξωτερικό.

 

Περισσότερες πληροφορίες:

www.cablel.gr


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Η περιβαλλοντική υπευθυνότητα και η χρηστή διαχείριση των φυσικών πόρων αποτελεί προτεραιότητα για την Hellenic Cables και βασική αρχή λειτουργίας της. Στόχος μας είναι η υπεύθυνη λειτουργία και η μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος, μέσω της συστηματικής παρακολούθησης και συνεχούς βελτίωσης της παραγωγικής διαδικασίας.

Είναι σημαντικό για τον οργανισμό να εφαρμόζει μια προδραστική και προληπτική στρατηγική για το περιβάλλον και το κλίμα, σε άμεση ευθυγράμμιση με τις Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την απεξάρτηση από τον άνθρακα, καθώς και το στόχο περιορισμού της αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη στον 1,5° C, αποτρέποντας έτσι κάθε επικίνδυνη επίπτωση της κλιματικής αλλαγής και συμβάλλοντας θετικά στην υγεία και ασφάλεια του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Η συγκεκριμένη δράση αφορά και απευθλυνεται στην πλειοψηφία των συμμετόχων της εταιρείας. Δεν αποτελεί μία απόφαση των μετόχων η οποία θα υλοποιηθεί από τους εργαζόμενους της Εταιρείας. Οι εκπομπές των αέριων ρύπων και η κλιματική αλλαγή αφορά όλους και θα αντιμετωπιστεί με τη συμβολή όλων. 

Σε αυτό το πλαίσιο, σημαντικός άξονας της στρατηγικής για την απεξάρτηση από τον άνθρακα της Hellenic Cables είναι η ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και συνεργασία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που βρίσκονται στην αλυσίδα αξίας του οργανισμού. Κατά αυτόν τον τρόπο, η Εταιρεία θα μειώσει όχι μόνο τις εκπομπές εντός των οργανωτικών της ορίων αλλά και τις εκπομπές που προέρχονται από την προμηθευτική αλυσίδα της, ενώ ταυτόχρονα θα συμπαρασύρει μαζί της στην προσπάθεια αυτή, την πλειοψηφία των συμμετόχων της.

 

Χρονική διάρκεια

Έχουν τεθεί μεσοπρόθεσμοι στόχοι για το 2030 και ο απώτερος στόχος της εταιρείας για καθαρές μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050.


Περιγραφή

Η Hellenic Cables επιδιώκει να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στη μείωση των εκπομπών άνθρακα, χτίζοντας μια ανθεκτική οικονομία με καθαρές μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, όπως έχει ανάγκη ο πλανήτης μας. Συμμετέχει στην παγκόσμια δέσμευση για τον περιορισμό της αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη στον 1,5° C (ευθυγραμμισμένοι με τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα) προκειμένου να αποτραπεί η επικίνδυνη επίπτωση της κλιματικής αλλαγής. Δρούμε άμεσα μειώνοντας κατά το ήμισυ τις εκπομπές των πεδίων εφαρμογής 1 και 2 έως το 2030 και κατά 25% το πεδίο εφαρμογής 3, στο ίδιο χρονικό πλαίσιο. Παράλληλα, θέτουμε στόχο για καθαρές μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σε όλη την αλυσίδα αξίας μας (όλα τα πεδία εφαρμογής) έως το 2050. Έχουμε ήδη ξεκινήσει τις απαραίτητες ενέργειες προς την κατεύθυνση αυτή. Εστιάζουμε στην εφοδιαστική μας αλυσίδα και συνεργαζόμαστε με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στο ταξίδι του ενεργειακού μετασχηματισμού, ενθαρρύνοντάς τους να ευθυγραμμιστούν με την επιστήμη του κλίματος.

Η Hellenic Cables έχει καταρτίσει έναν οδικό χάρτη που περιλαμβάνει τις απαραίτητες δράσεις για την επίτευξη των στόχων, που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της στρατηγικής της. Οι βασικές πτυχές της κλιματικής στρατηγικής στοχεύουν στην ιεράρχηση και υλοποίηση έργων ενεργειακής απόδοσης στις μονάδες παραγωγής, στην ηλεκτροδότηση τόσο του εταιρικού στόλου, με ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα (EV και PHEV), όσο και των περονοφόρων μηχανημάτων, που χρησιμοποιούνται για εσωτερικές μεταφορές μέσα στις παραγωγικές εγκαταστάσεις. Η Εταιρία θα επενδύσει επιπλέον σε συμφωνίες αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, με στόχο να καλύψει το 80% των αναγκών της σε ηλεκτρική ενέργεια έως το 2025 και 100% έως το 2030, αντίστοιχα. Ως αναπόσπαστο μέρος της επιχειρηματικής της στρατηγικής, η απεξάρτηση από τις εκπομπές άνθρακα σε όλη την αλυσίδα αξίας της, θεωρείται ως μια συλλογική προσπάθεια από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Η Hellenic Cables εστιάζει στην μείωση του αποτυπώματος άνθρακα στον τομέα των πρώτων υλών με έμφαση στα μέταλλα (στους αγωγούς καλωδίων) και τα πολυμερή, τα οποία θεωρείται ότι έχουν σημαντική συμβολή στις εκπομπές του πεδίου εφαρμογής 3. Οι εναλλακτικές λύσεις χαμηλού άνθρακα, σε συνδυασμό με αυξημένα ποσοστά ανακυκλωμένου περιεχομένου στα τελικά προϊόντα (ενσωμάτωση δευτερογενών υλικών στην παραγωγή), σύμφωνα με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, αποτελούν βασικά συστατικά των δράσεων μετριασμού των εκπομπών της αλυσίδας αξίας.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Η Εταιρία θα επενδύσει επιπλέον σε συμφωνίες αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, με στόχο να καλύψει το 80% των αναγκών της σε ηλεκτρική ενέργεια έως το 2025 και 100% έως το 2030, αντίστοιχα.

Τόσο οι μεσοπρόθεσμοι στόχοι για το 2030 (στην τροχιά για 1,5° C) όσο και ο στόχος της εταιρείας για καθαρές μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050 αξιολογήθηκαν και εγκρίθηκαν από το SBTi, καθώς βρέθηκαν πλήρως ευθυγραμμισμένοι με το πλαίσιο κριτηρίων και τα πιο πρόσφατα κλιματικά δεδομένα. Η πρωτοβουλία Science Based Targets είναι μια συνεργασία μεταξύ του Carbon Disclosure Project (CDP), του Παγκόσμιου Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών, του World Resources Institute (WRI) και του World Wide Fund for Nature (WWF).Τόπος Δράσης

Στις εγκαταστάσεις της Hellenic Cables στην Ελλάδα.


Συνεργασία με φορέα

Καθώς είναι επιτακτική η ανάγκη εναρμόνισης και κοινής αντίληψης των επιχειρήσεων αναφορικά με τους στόχους για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η Hellenic Cables συνεργάστηκε για το σκοπό αυτό με τη διεθνή πρωτοβουλία Science Based Targets (SBTi). Η πρωτοβουλία βοηθά τις εταιρίες να θεσπίσουν επιστημονικούς στόχους για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και τη μετατροπή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους, έτσι ώστε να συγκλίνουν προς την μελλοντική οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Το πλαίσιο του SBTi είναι το πρώτο και μοναδικό στον κόσμο που πραγματοποιεί ανεξάρτητη συνολική αξιολόγηση, η οποία βασίζεται σε επιστημονική τεκμηρίωση και  ευθυγραμμίζει τους εταιρικούς στόχους με τα τρέχοντα δεδομένα για το κλίμα. Οι στόχοι που υιοθετούνται από τις εταιρείες για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG) θεωρούνται επιστημονικά ορθοί εάν είναι σύμφωνοι με τα σύγχρονα τεκμήρια της κλιματικής επιστήμης, τα οποία συνιστούν την απαραίτητη βάση για την επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού δηλαδή, να περιοριστεί η υπερθέρμανση του πλανήτη σε ικανοποιητικό βαθμό, κάτω από 2° C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα, και να συνεχιστούν οι προσπάθειες για τον περιορισμό της μελλοντικής αύξησης της θερμοκρασίας κατά 1,5° C. Τόσο οι μεσοπρόθεσμοι στόχοι για το 2030 (στην τροχιά για 1,5° C) όσο και ο στόχος της εταιρείας για καθαρές μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050 αξιολογήθηκαν και εγκρίθηκαν από το SBTi, καθώς βρέθηκαν πλήρως ευθυγραμμισμένοι με το πλαίσιο κριτηρίων και τα πιο πρόσφατα κλιματικά δεδομένα. Η πρωτοβουλία Science Based Targets είναι μια συνεργασία μεταξύ του Carbon Disclosure Project (CDP), του Παγκόσμιου Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών, του World Resources Institute (WRI) και του World Wide Fund for Nature (WWF). 


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Η επίτευξη του στόχου της δράσης αυτής είναι εφικτή μόνο με την υποστήριξη και ενεργή συμμετοχή όλων των εργαζομένων.


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Έχοντας ως βασικό πυλώνα λειτουργίας έναν βιώσιμο τρόπο ανάπτυξης, η Hellenic Cables επιδιώκει πάντοτε να αναπτύσσεται και να καλύπτει τις ανάγκες του παρόντος, χωρίς να υπονομεύεται η ικανότητα των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες.

Η Hellenic Cables επιδιώκει να έχει ηγετικό ρόλο στον κλάδο, όχι μόνον αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, αλλά και σχετικά με τις πρακτικές που εφαρμόζει και για την προστασία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών δίπλα στις οποίες λειτουργεί.

Μέσω της παρούσας πρωτοβουλίας, η Εταιρεία αναγνωρίζει ως ουσιαστικό και πρωταρχικό ζήτημα την κλιματική αλλαγή και υιοθετεί μια ολιστική και συστηματική προσέγγιση για την αντιμετώπισής της. Συγχρόνως, θα φέρει σημαντικά οικονομικά και λειτουργικά οφέλη, καθώς και θα οδηγήσει στην προσέλκυση νέων εργαζομένων και συνεργατών οι οποίοι δίνουν έμφαση στην επίλυση περιβαλλοντικών ζητημάτων, όπως η κλιματική αλλαγή.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
Αποδοτική χρήση, Επαναχρησιμοποίηση, Ανακύκλωση

Δέσμευση υπευθυνότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας

Δημιουργία στρατηγικού πλάνου δράσεων ESG για την καθοδήγηση και επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης.

Η Υγεία και Ασφάλεια είναι υπόθεση όλων μας!

Ολοκληρωμένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης πιστοποιημένο κατά ISO 14001

Συνεχή προσπάθεια για φιλικότερα προς το περιβάλλον Προϊόντα

Σύστημα Υποβολής Νέων Ιδεών και Προτάσεων από τους Εργαζόμενους

Το Σύστημα Επιχειρησιακής Συνέχειας (Business Continuity) ως βασικός πυλώνας της στρατηγικής Βιώσιμης ΑνάπτυξηςΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation