ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 339 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης

Πρωτοβουλία

Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής

Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.

Η Τράπεζα Πειραιώς ιδρύθηκε το 1916. Σήμερα κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική τραπεζική αγορά με μερίδιο αγοράς 30% στα δάνεια και 29% στις καταθέσεις πελατών. Η Τράπεζα δεσμεύεται να διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο για την ελληνική οικονομία, υποστηρίζοντας έμπρακτα την οικονομική δραστηριότητα και την εξωστρέφεια μέσα από εξειδικευμένες λύσεις και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου προς τους πελάτες της.

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.piraeusbankgroup.com/el/group-profile/brief-profile

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Αειφόρος Τραπεζική

Οι Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής (Principles for Responsible Banking - PRB) καθορίζουν και οριοθετούν  το πλαίσιο στο οποίο θα αναπτυχθεί η αειφόρος τραπεζική (sustainable banking) στις επόμενες δεκαετίες

 

Εναρμόνιση των τραπεζών με τις ανάγκες της κοινωνίας

Διαμορφώθηκαν υπό την αιγίδα της Χρηματοπιστωτικής Πρωτοβουλίας του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών (Η.Ε.) για το Περιβάλλον (United Nations Environment Programme Finance Initiative - UNEP FI) προκειμένου να εναρμονίσουν  τη λειτουργία των τραπεζών με τους παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και τη Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα , όπως εκφράζονται από τα Ηνωμένα Έθνη.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Οι Αρχές απευθύνονται καταρχήν στον τραπεζικό κλάδο και στις διοικήσεις των τραπεζών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Απευθύνονται επίσης και στα ενδιαφερόμενα μέρη των τραπεζών, δηλαδή, στους μετόχους, στους επενδυτές, στους πελάτες, στους συνεργάτες και προμηθευτές, και στους εργαζομένους.

 

Χρονική διάρκεια

Η πρωτοβουλία ξεκίνησε το 2018 με ορίζοντα υλοποίησης του πρώτου σταδίου, εντός των επόμενων 5 ετών.


Περιγραφή

Μια παγκόσμια προσπάθεια για την αειφόρο τραπεζική

Το 2015 παρουσιάστηκαν οι 17 παγκόσμιοι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης από τα Ηνωμένα Έθνη (UN Sustainable Development Goals - SDGs), οι οποίοι προσδιορίζουν την έννοια της Βιώσιμης Ανάπτυξης και αναλύονται σε 169 περαιτέρω ειδικούς στόχους.  
Το 2016 υπογράφηκε η Συμφωνία του Παρισιού για την Κλιματική Αλλαγή, η οποία  αποτελεί την πρώτη οικουμενική, νομικά δεσμευτική παγκόσμια συμφωνία για το κλίμα.
Σε συνέχεια των παραπάνω εξελίξεων, το UNEP FI διαπίστωσε την ανάγκη εναρμόνισης του τραπεζικού κλάδου με τα SDGs και στη Συμφωνία του Παρισιού.
Οι Αρχές διαμορφώθηκαν εντός του 2018 υπό την αιγίδα του UNEP FI, σε συνεργασία με 30 τράπεζες – μέλη της πρωτοβουλίας από όλο τον κόσμο, οι οποίες αντιπροσωπεύουν πάνω από 17 τρισ. δολάρια σε στοιχεία ενεργητικού.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης, της διαφάνειας και της συνεργασίας των τραπεζών με επενδυτές, πελάτες, τους εργαζομένους αλλά και τους  προμηθευτές τους, με απώτερο στόχο την διασφάλιση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.
Η αλλαγή των κριτηρίων λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων από τις τράπεζες αποτελεί βασικό στόχο της όλης προσπάθειας, ώστε να είναι εφικτή η προσαρμογή των τραπεζών στις ανάγκες της  κοινωνίας μέσα σε ένα ευμετάβλητο οικονομικό περιβάλλον, προς όφελος όλων.

 

Οι 6 Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής

 

Εναρμόνιση: Θα εναρμονίσουμε την επιχειρηματική μας στρατηγική προκειμένου να συμφωνεί με και να συνεισφέρει στις ανάγκες των ατόμων και στους στόχους της κοινωνίας, όπως αποτυπώνονται στους παγκόσμιους Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, στη Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα, καθώς και σε άλλα συναφή εθνικά και περιφερειακά πλαίσια. Θα επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας εκεί όπου έχουμε την πιο σημαντική επίδραση.
Επιδράσεις: Θα αυξάνουμε συνεχώς τις θετικές μας επιδράσεις, ενώ θα μειώνουμε τις αρνητικές μας επιπτώσεις και θα διαχειριζόμαστε τους κινδύνους προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον, που προέρχονται  από τις δραστηριότητες, τα προϊόντα και  τις υπηρεσίες μας.
Πελάτες: Θα εργαζόμαστε υπεύθυνα με τους πελάτες μας για να ενθαρρύνουμε αειφόρες πρακτικές και να προωθούμε οικονομικές δραστηριότητες  που δημιουργούν ευημερία τόσο για τις σημερινές όσο και για τις μελλοντικές γενεές.
Ενδιαφερόμενα Μέρη: Θα συμβουλευόμαστε και θα συνεργαζόμαστε έγκαιρα και υπεύθυνα με τα ενδιαφερόμενα μέρη μας για να πετύχουμε τους στόχους της κοινωνίας.
Διακυβέρνηση και Θέσπιση Στόχων:  Θα υλοποιήσουμε τη δέσμευσή μας σε αυτές τις Αρχές μέσω αποτελεσματικής διακυβέρνησης και ανάπτυξης κουλτούρας υπεύθυνης τραπεζικής, δείχνοντας αποφασιστικότητα και λογοδοσία με τη θέσπιση δημοσιοποιούμενων στόχων για τις σημαντικότερες επιδράσεις μας. 
Διαφάνεια και Λογοδοσία: Θα επανεξετάζουμε κατά περιόδους την εταιρική και συλλογική εφαρμογή των Αρχών αυτών, και θα είμαστε διαφανείς και υπόλογοι για τις θετικές και αρνητικές μας επιδράσεις και για τη συνεισφορά μας στους στόχους της κοινωνίας.  

 

Η Τράπεζα Πειραιώς πρωτοστατεί και στη διαμόρφωση και στην εφαρμογή των Αρχών Υπεύθυνης Τραπεζικής

Η Τράπεζα Πειραιώς ήταν η μόνη ελληνική τράπεζα που συμμετείχε από την πρώτη στιγμή, ενεργά, στην παγκόσμια αυτή προσπάθεια.  

Ο Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) της Τράπεζας ήταν παρών στην τελετή έναρξης της περιόδου διαβούλευσης των Αρχών το Νοέμβριο του 2018 στο Παρίσι και υπέγραψε τις Αρχές στην επίσημη τελετή που πραγματοποιήθηκε το Σεπτέμβριο του 2019 στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο της Συνδιάσκεψης των Η.Ε. και παρουσία του Γενικού Γραμματέα των Η.Ε. Αντόνιο Γκουτέρες.

Η Τράπεζα Πειραιώς συμμετέχει στις ομάδες εργασίας του UNEP FI και συνεργάζεται με τη Γραμματεία του, καθώς και με τις λοιπές 29 τράπεζες από όλο τον κόσμο. Το Sustainability Unit συμμετείχει στην ομάδα εργασίας για τη διαμόρφωση τoυ κειμένου των έξι (6) Αρχών και συνεχίζει να δραστηριοποιείται ενεργά σχετικά με τη σύνταξη του Οδηγού Εφαρμογής (“Implementation Guidance”) και τον καθορισμό των κριτηρίων της ετήσιας αναφοράς προόδου που απαιτείται από τις τράπεζες. Συμμετέχει, επίσης, και στην ομάδα εργασίας για την ανάπτυξη εξειδικευμένου εργαλείου που εκτιμά τις θετικές και αρνητικές επιδράσεις του χαρτοφυλακίου των τραπεζών σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας, της κοινωνίας και του περιβάλλοντος (“Impact Identification Working Group”).
H Τράπεζα Πειραιώς πρωτοπορεί και στη φάση της έναρξης υλοποίησης των Αρχών που έχουν υπογράψει πάνω από 150 τράπεζες μέχρι στιγμής, έχοντας δημιουργήσει ένα ισχυρό εσωτερικό σχήμα διακυβέρνησης, που αποτέλεσε καλή πρακτική και προβάλλεται από το UNEP FI.

Σχέδιο Δράσης των Αρχών 2019-2023

Τον Νοέμβριο του 2019 οριστικοποιείται το Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή και υλοποίηση των Αρχών στην Τράπεζα Πειραιώς στους πυλώνες:

Εσωτερική Δομή Διακυβέρνησης
Θετικές Επιδράσεις
Κουλτούρα & Επικοινωνία. 

 

Ανάπτυξη του Σχεδίου Δράσης

 

Εσωτερική Δομή Διακυβέρνησης των Αρχών Υπεύθυνης Τραπεζικής της Τράπεζας Πειραιώς

Η Επιτροπή Εταιρικής Υπευθυνότητας (ΕΥ) της Τράπεζας, στην οποία προεδρεύει ο CEO, έχει τη συνολική εποπτεία για την εφαρμογή των Αρχών.
Το Δ.Σ. της Τράπεζας παρακολουθεί  και ενημερώνεται συστηματικά για την πορεία εξέλιξης των Αρχών.
Ανώτατα στελέχη της Τράπεζας που έχουν στην ευθύνη τους τις σημαντικότερες δραστηριότητες του οργανισμού έχουν οριστεί ως «Πρεσβευτές Υπεύθυνης Τραπεζικής» (“Responsible Banking Ambassadors”) και όρισαν εκπροσώπους στην «Ομάδα Εργασίας» .
Η «Ομάδα Εργασίας για τις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής» (“Principles for Responsible Banking Working Group”) έχει την ευθύνη της εφαρμογής των Αρχών, με τη διαμόρφωση ειδικού «Σχεδίου Δράσης των Αρχών 2019-2023», το οποίο εμπεριέχει τη θέσπιση στόχων και το σχεδιασμό του απαραίτητου προϋπολογισμού. Η Ομάδα αποτελείται από 13 στελέχη των μονάδων διοίκησης: Corporate & Investment Banking, Retail Banking, Risk Management, Operations / IT / Organization, Investors Relations, Financial Markets, HR, Sustainability Unit.
Τρία μέλη της Επιτροπής ΕΥ αποτελούν την «Ομάδα Δράσης» (“Action Team”), η οποία συντονίζει την εφαρμογή των Αρχών,  διοργανώνει τις σχετικές συναντήσεις της «Ομάδας Εργασίας», συνεργάζεται με του «Πρεσβευτές», και ενημερώνει τον CEΟ  και την Επιτροπή Εταιρικής Υπευθυνότητας

 

Ανάλυση των Επιδράσεων του Χαρτοφυλακίου της Τράπεζας

To Sustainability Unit της Τράπεζας, ως μέλος της ομάδας εργασίας “Impact identification” συμμετείχε στην ανάπτυξη του εργαλείου για την εκτίμηση των επιδράσεων των χρηματοδοτήσεων των τραπεζών.
Το Νοέμβριο 2019 οριστικοποιείται το εργαλείο του UNEP FI και συνεπώς ολοκληρώνεται το πρώτο στάδιο της ανάλυσης των θετικών και αρνητικών επιδράσεων του χαρτοφυλακίου της Τράπεζας.

 

Κουλτούρα & Επικοινωνία

Η Τράπεζα συνεργάζεται με τη Γραμματεία του UNEP FI για την προώθηση των Αρχών στον τραπεζικό κλάδο, σε παγκόσμιο επίπεδο, παρουσιάζοντας τις Αρχές σε συναντήσεις που διοργανώνει το UNEP FI.
Για την ενημέρωση και την εμπλοκή των εργαζομένων σχεδιάζονται στοχευμένες δράσεις, με ορίζοντα υλοποίησης το 2023.

 

https://www.piraeusbank.gr/el/idiwtes/unep-fi   

https://www.unepfi.org/banking/bankingprinciples/


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Τραπεζικός κλάδος

  • Υπογράφοντας τις Αρχές της Υπεύθυνης Τραπεζικής οι τράπεζες επιλέγουν να υιοθετήσουν μια πιο υπεύθυνη στάση, ενισχύοντας την κοινωνική συνεισφορά τους,  υποβοηθούμενες από ένα αποδεκτό πλαίσιο Αρχών Υπεύθυνης Τραπεζικής που τις ωθεί  στην εναρμόνιση των  επιχειρηματικών αποφάσεών τους με τους στόχους και τις ανάγκες της κοινωνίας.
  • Η αλλαγή των κριτηρίων λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων από τις τράπεζες αποτελεί βασικό στόχο της όλης προσπάθειας, ώστε να είναι εφικτή η προσαρμογή των Τραπεζών στις ανάγκες της  κοινωνίας μέσα σε ένα ευμετάβλητο οικονομικό περιβάλλον, προς όφελος όλων.

 

Ενδιαφερόμενα μέρη της Τράπεζας

  • Οι μέτοχοι, επενδυτές, πελάτες, συνεργάτες, προμηθευτές και εργαζόμενοι θα αντιληφθούν ότι στην πράξη η Τράπεζα Πειραιώς:
  • Υποστηρίζει επιχειρήσεις (ενισχύοντας και την απασχόληση) που προάγουν την ποιότητα  της ζωής με σεβασμό στο περιβάλλον και στην κοινωνία
  • Παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες που βοηθούν στη δημιουργία μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς, που σέβεται και χρησιμοποιεί τους φυσικούς πόρους με βιώσιμο τρόπο.

 

Επόμενα βήματα για την Τράπεζα Πειραιώς εντός της περιόδου 2020-2023:

  • Θέσπιση στόχων για την αύξηση των θετικών επιδράσεων και τον περιορισμό των αρνητικών επιδράσεων του χαρτοφυλακίου της Τράπεζας.
  • Δημοσιοποίηση της πρώτης αναφοράς προόδου της Τράπεζας όσον αφορά στην εφαρμογή των Αρχών.


Τόπος Δράσης

Όσον αφορά στην Τράπεζα Πειραιώς, η πρωτοβουλία σχετίζεται με την εσωτερική λειτουργία και την επιχειρηματική δραστηριότητα της Τράπεζας στην Ελλάδα. 


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Μια παγκόσμια συνεργασία για την αειφόρο τραπεζική

Η Τράπεζα Πειραιώς συμμετέχει στις ομάδες εργασίας του UNEP FI, συνεργάζεται με τη Γραμματεία του UNEP FI καθώς και με τις λοιπές 29 τράπεζες από όλο τον κόσμο.
Στο πλαίσιο των Αρχών από τον Οκτώβριο του 2019, η Τράπεζα συμμετέχει με άλλες 30 τράπεζες και στην "Κοινή Δέσμευση για Δράση για το Κλίμα", όπου θα τεθεί κοινός στόχος για την κλιματική αλλαγή .

 

Προώθηση των Αρχών στην Ελλάδα

Η Τράπεζα Πειραιώς διοργάνωσε ειδική εκδήλωση για την παρουσίαση των Αρχών στην Ελλάδα, έχοντας ως κεντρικό ομιλητή τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Ο Πρόεδρος της Τράπεζας και ο Διευθύνων Σύμβουλος τοποθετήθηκαν και δήλωσαν τη δέσμευση του οργανισμού στην πρωτοβουλία.
Η Τράπεζα Πειραιώς διοργάνωσε συνάντηση με τις άλλες συστημικές τράπεζες στην Ελλάδα, προκειμένου να τους παρουσιάσει τις Αρχές και να διασφαλίσει την εμπλοκή τους.

Η Τράπεζα Πειραιώς συνεργάζεται, επίσης, στενά με την Επιτροπή Αειφόρου Ανάπτυξης της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών για την προώθηση και την εφαρμογή των Αρχών στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. 


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Η συμμετοχή της Διοίκησης και όλων εργαζομένων είναι απαραίτητη προκειμένου να στεφθεί με επιτυχία η ενσωμάτωση των Αρχών στον οργανισμό. Εντάσσεται στην καθημερινή εργασία  πολλών εργαζομένων της Τράπεζας, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων των Responsible Banking Ambassadors, Principles for Responsible Banking Working Group, Action Team, Sustainability Unit. Ειδικό εκπαιδευτικό υλικό προετοιμάζεται, προκειμένου όλο το ανθρώπινο δυναμικό της Τράπεζας να είναι λάβει ουσιαστική γνώση γύρω από τις Αρχές. Επιπλέον, στο intranet της Τράπεζας αναρτώνται τακτικά σχετικές ανακοινώσεις και Δελτία Τύπου με στόχο την άμεση και έγκαιρη ενημέρωση όλου του ανθρωπίνου δυναμικού. Στο website της Τράπεζας τέλος, υπάρχει ειδικό σημείο με αναφορά στις Αρχές και την ενσωμάτωσή τους από την Τράπεζα.  


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Η Τράπεζα Πειραιώς δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης, της διαφάνειας και της συνεργασίας με τους επενδυτές, τους μετόχους της, τους πελάτες της, τους εργαζομένους αλλά και τους προμηθευτές της, με απώτερο στόχο την διασφάλιση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Μένει πιστή στην επιλογή μιας υπεύθυνης στάσης προκειμένου να ενισχύσει και την κοινωνική συνεισφορά της. 
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
e-branches – Τραπεζικές Υπηρεσίες προσβάσιμες σε όλους

Green Banking Products

Project Future – Σύνδεση της νέας γενιάς με την αγορά εργασίας

Ανάπτυξη Πράσινων Προϊόντων και Υπηρεσιών

Ενεργειακό Γραφείο: όλη η ενεργειακή διαχείριση των υποδομών της Τράπεζας Πειραιώς σε μια οθόνη!

Επενδύοντας στους εργαζόμενους για την ανάπτυξη και λειτουργία του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς

Η φύση της επιχειρηματικότητας – Re-Living Stymphalia

Κοινωνία, Πολιτισμός και Περιβάλλον. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ)

Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) Προώθηση υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας και υποστήριξη των τοπικών κοινωνιώνΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation