ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ: 269 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Συνεργασία με άλλους Φορείς

Πρωτοβουλία

Σύμφωνο Ακεραιότητας

Σύμφωνο Ακεραιότητας
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ - ΕΛΛΑΣ

Η Διεθνής Διαφάνεια απευθύνεται σε άτομα ή οργανισμούς που έχουν πέσει θύματα διαφθοράς ή οικονομικού εγκλήματος και επιθυμούν να το καταγγείλουν και να αναλάβουν δράση για να βάλουν ένα τέλος στη διαφθορά πριν κάποιος άλλος γίνει το επόμενο θύμα της.

 

Περισσότερες πληροφορίες:

www.transparency.gr

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Οι κύριοι στόχοι της εφαρμογής του Συμφώνου Ακεραιότητας είναι:

• Η πρόληψη της διαφθοράς στις δημόσιες συμβάσεις
• Η βελτίωση της διαχείρισης των δημόσιων κονδυλίων
• Η δημιουργία συνθηκών για υγιή ανταγωνισμό και ίσες ευκαιρίες πρόσβασης για όλες τις επιχειρήσεις

Η εφαρμογή του Συμφώνου Ακεραιότητας στις δημόσιες συμβάσεις συμβάλλει επίσης σε:

• Ενίσχυση της διαφάνειας και της ακεραιότητας
• Ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ δημόσιας διοίκησης και επιχειρήσεων
• Έγκαιρο εντοπισμό και αναγνώριση ευάλωτων στη διαφθορά διαδικασιών
• Ευαισθητοποίηση των πολιτών και ενθάρρυνση της συμμετοχής τους στην παρακολούθηση της εξέλιξης των διαδικασιών ανάθεσης και υλοποίησης των δημοσίων συμβάσεων
• Εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης
• Προώθηση της επιχειρηματικής ακεραιότητας

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

  • Φορείς λήψεις αποφάσεων/Κυβερνητικοί φορείς,
  • Αναθέτουσες & Διαχειριστικές Αρχές
  • Ανεξάρτητες Αρχές
  • Επιχειρήσεις
  • Ευρύ κοινό
 

Χρονική διάρκεια

Το έργο έχει ολοκληρωθεί (2016-2021).


Περιγραφή

Στην Ελλάδα, το Σύμφωνο Ακεραιότητας εφαρμόστηκε για πρώτη φορά πιλοτικά στο πλαίσιο του προγράμματος “INTEGRITY PACTS-Civil Control Mechanisms for Safeguarding EU funds, Phase 2″, με χρηματοδότηση της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης της Ε.Ε. (DG Regional Policy). Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς, παρακολούθησε τις διαδικασίες διενέργειας διαγωνισμού και εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΚΑΙ ΤΑΥΡΟΥ-ΜΟΣΧΑΤΟΥ», με Αναθέτουσα Αρχή την Περιφέρεια Αττικής.

Ως μια συμφωνία υπογεγραμμένη μεταξύ της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος (Ανεξάρτητος Παρατηρητής) και των μερών του Διαγωνισμού (Αναθέτουσα Αρχή & ενδιαφερόμενοι για το διαγωνισμό/οικονομικοί φορείς που υποβάλλουν προσφορά &  προσχωρούν στο Σύμφωνο Ακεραιότητας), περιλαμβάνει συγκεκριμένες υποχρεώσεις και δικαιώματα για τα συμβαλλόμενα μέρη, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και την προώθηση της πρόσβασης στην πληροφορία. Προβλέπει, επίσης, τη δημιουργία μίας «Λευκής Λίστας» για τους ενδιαφερόμενους για το διαγωνισμό/οικονομικούς φορείς που υπέβαλαν προσφορά (προσφέροντες) που θα προσχωρήσουν σε αυτό.

Η Διεθνής Διαφάνεια – Ελλάς, σε συνεργασία με εξειδικευμένους συμβούλους (νομικό και πολιτικό μηχανικό) – που επελέγησαν μέσω ανοιχτής διαδικασίας για το συγκεκριμένο έργο – παρακολούθησε ως Ανεξάρτητος Παρατηρητής όλα τα στάδια της διαδικασίας σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης, επισημαίνοντας στα συμβαλλόμενα μέρη ενδεχόμενες παρατυπίες κατά τους όρους του Συμφώνου Ακεραιότητας, υποβάλλοντας σχετικές προτάσεις προς αποφυγή ή/και βελτίωση αυτών και συντάσσοντας εκθέσεις με τα πορίσματά της. Ειδικότερα, για το συγκεκριμένο έργο δημοσιοποιήθηκαν 5 Εκθέσεις Παρασκολούθησης. 


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Τόπος Δράσης

Αττική

Δήμοι Αγ. Ιώαννη Ρέντη, Μοσχάτου, Ταύρου.


Συνεργασία με φορέα

Περιφέρεια Αττικής.


Συμμετοχή εργαζομένων

  • 2 εργαζόμενοι
  • 3 εξωτερικοί συνεργάτες

Οφέλη για τον Οργανισμό

  • Ενίσχυση ικανοτήτων μέσω της συνεργασίας με εμπειρογνώμονες.
  • Ενσυνάμωση συνεργασίας με φορείς.
  • Ανάπτυξη επικοινωνιακών δράσεων.Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον ΟργανισμόΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation