ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΤΑ: 75 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ολοκληρωμένη Στρατηγική για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Πρωτοβουλία

Στρατηγική «Τρίκαλα 2025: Τα Τρίκαλα Έξυπνος, Αυτάρκης και Ανθεκτικός Δήμος»

Στρατηγική «Τρίκαλα 2025: Τα Τρίκαλα Έξυπνος, Αυτάρκης και Ανθεκτικός Δήμος»
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Δήμος Τρικκαίων

Δήμος του ποδηλάτου, του Ασκληπιού, του Τσιτσάνη, της καινοτομίας. Πανάρχαια πόλη τα Τρίκαλα, ενσωματώνουν την παράδοση με την τεχνολογία. Επενδύουν στην Αυτάρκεια και την τεχνολογία, δημιουργώντας τον «έξυπνο Δήμο» της επόμενης εικοσαετίας.

 

Περισσότερες πληροφορίες: 

www.trikalacity.gr


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Ο ορισμός κειμένου στρατηγικής με ορίζοντα 10ετίας για την πόλη των Τρικάλων, με προτεραιότητες και μέτρα που θα εξασφαλίζουν την αποτελεσματική του πορεία απέναντι σε αναγνωρισμένες προκλήσεις, όπως η αστικοποίηση και η κλιματική αλλαγή.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Tο σύνολο των εμπλεκομένων της πόλης (δήμος, περιφέρεια, πάροχοι δημοσίων αγαθών, επιχειρήσεις, επιμελητήρια, ΜΚΟ, σύλλογοι, πολίτες, πανεπιστήμια) αλλά και η κεντρική κυβέρνηση και οι διεθνείς οργανισμοί που αναπτύσσουν συναφείς δράσεις και πολιτικές, καθώς η στρατηγική επηρεάζει το σύνολο της τοπικής κοινωνίας. 

 

Χρονική διάρκεια

Η στρατηγική έχει ορίζοντα 10ετίας (2015-2025) και αναλύεται σε 2 επιχειρησιακά σχέδια (2015-2019 και 2020-2024) με ενδιάμεσες στοχεύσεις και έργα. 


Περιγραφή

Ο Δήμος Τρικκαίων γνώρισε το 2010 μια σημαντική διεύρυνση στο πλαίσιο του προγράμματος Καλλικράτη, διπλασιάζοντας το μέγεθός του σε πληθυσμό και σε έκταση, ενώ ενσωμάτωσε τις διοικητικές δομές πολλών μικρότερων Δήμων. Η αλλαγή αυτή δεν συνοδεύτηκε από την ανάλογη προετοιμασία και οργανωτική υποστήριξη, ενώ το ίδιο χρονικό διάστημα ο Δήμος και η χώρα δοκιμάστηκε από μια πρωτοφανή οικονομική κρίση, με σημαντικό περιορισμό των οικονομικών πόρων που του διατίθεντο, αλλά και με σημαντικές συνέπειες στην ανεργία και στην κοινωνική συνοχή.

Από την άλλη πλευρά, τα ανωτέρω προβλήματα δεν εμπόδισαν την εμφάνιση νέων προκλήσεων. Τουναντίον, η αστικοποίηση είναι ένα διεθνές φαινόμενο που δημιουργεί σημαντικές δυσκολίες, στις οποίες καλείται να δώσει λύση αναδυόμενη βιομηχανία των έξυπνων πόλεων.  Η κλιματική αλλαγή είναι ένα φαινόμενο που επιδρά στις ζωές όλων των πόλεων. Οι πόροι των Δήμων θα συνεχίζουν να συρρικνώνονται ενώ οι αρμοδιότητές τους θα διευρύνονται. Και όλα αυτά, την ίδια ώρα που ο ανταγωνισμός μεταξύ των πόλεων εξελίσσεται σε διεθνές επίπεδο αναφορικά με την προσέλκυση επενδύσεων, επισκεπτών και πολιτών.

Σε όλα τα ανωτέρω ο Δήμος μας έρχεται να αποκριθεί με τη χάραξη και υιοθέτηση ενός δεκαετούς πλάνου 2015-2025. Είναι η πρώτη προσπάθεια να συστρατευτούν όλες οι δυνάμεις της πόλης σε ένα ικανό χρονικό πλαίσιο και σε ένα μείγμα στόχων που ξεπερνά μια δημοτική θητεία. Σε αυτή την προσπάθεια καλούνται όλες οι κοινωνικές ομάδες να συνεισφέρουν, πρωτοστατώντας του Δήμου, που δεσμεύεται να εφαρμόσει μια σειρά φιλόδοξων στόχων και να διεκδικήσει την υλοποίηση έργων που θα εναρμονίζονται με τους στόχους αυτούς. Επιπλέον, σε αυτή την προσπάθεια θα αξιοποιήσει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του Δήμου (γεωγραφικά, γνωσιολογικά, πολιτιστικά, αθλητικά και όχι μόνο) προκειμένου να δώσει το έναυσμα για μια καλύτερη προοπτική.

Με το σχέδιο ευθυγραμμίζεται ήδη τόσο ο νέος οργανισμός του Δήμου, όσο και το Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο 2015-2020, ως μια μεσοπρόθεσμη δέσμευση σε αυτή την προσπάθεια, που θα μετατρέψει το Δήμο Τρικκαίων σε έναν ελκυστικό, αειφορικό, ευέλικτο, ανθεκτικό και έξυπνο Δήμο, για τους πολίτες του, τους επισκέπτες του και τους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

Συγκεκριμένα, το επιχειρησιακό σχέδιο "Τρίκαλα 2025" εκφράζει το σχέδιο του Δήμου Τρικκαίων για την επίτευξη του οράματός του.

Όραμα: η διαμόρφωση ενός Δήμου έξυπνου ως προς τη λειτουργία, αυτάρκη απέναντι σε κρίσεις (πολιτικές, οικονομικές, διατροφικές), καθώς και ανθεκτικού, ευέλικτου και βιώσιμου για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις του. Ενός Δήμου ελκυστικού σε επενδύσεις, επισκέπτες και νέους πολίτες. Στο σχέδιο ορίζονται οι προτεραιότητες και τα μέτρα, στα οποία θα δεσμευτεί ο Δήμος για τα επόμενα 10 έτη, ορίζοντας το δικό του πρόγραμμα έργων και τους πόρους που απαιτούνται για την υλοποίησή του.

Οι Προκλήσεις που αναγνωρίστηκαν αφορούν:

1. Αστικοποίηση: περισσότερο από το 50% του παγκόσμιου πληθυσμού ζει σήμερα στις πόλεις, ενώ το ποσοστό αυτό θα ξεπεράσει το 70% το 2050. Το φαινόμενο αυτό αναδεικνύει την ανάγκη για αποτελεσματική διαχείριση των πόρων ενός Δήμου, αλλά και για την εξασφάλιση της βιωσιμότητάς του.

2. Κλιματική αλλαγή: παρατηρούνται διαρκώς και πιο έντονα και μεγαλύτερα σε διάρκεια περιβαλλοντικά φαινόμενα, που εμφανίζονται με τη μορφή πλημμυρών, ξηρασιών και πανδημιών. Οι εν λόγω κρίσεις πρέπει να είναι δυνατό να αντιμετωπίζονται σε αστικό επίπεδο.

3. Αστικός Ανταγωνισμός: οι πόλεις παραδοσιακά ανταγωνίζονται μεταξύ τους στην προσέλκυση πολιτών, επενδύσεων και επισκεπτών σε διεθνές (όχι μόνο σε εθνικό πλέον) επίπεδο. Στην κατεύθυνση αυτή, μια πόλη πρέπει να αναδεικνύει τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, να συμμετέχει στον ανταγωνισμό και να ενισχύει το ανθρώπινο κεφάλαιό της.

4. Οικονομία: η περιοχή βίωσε παρατεταμένη οικονομική και πολιτική κρίση που ανέδειξε σημαντικά προβλήματα στην κοινωνική συνοχή, την αυτάρκεια και την παραγωγικότητα, ενώ αυξάνει πολλαπλασιαστικά το μέγεθος της επίπτωσης πιθανώς εκδηλούμενων κρίσεων. Η απόκριση μιας πόλης απέναντι σε κρίσεις ανέδειξε την ανάγκη της ευελιξίας στην οργάνωση και στις δομές του Δήμου της.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Η στρατηγική ολοκληρώθηκε ως προς τον ορισμό της και ήδη σχεδιάζονται τα προς υλοποίηση έργα. Έχουν ορισθεί δείκτες μέτρησης της επίδοσής της, αλλά δεν υπάρχουν ακόμη αποτελέσματα από την εφαρμογή της, παρά η αναμενόμενη υλοποίηση του οράματος.Τόπος Δράσης

Ο τόπος υλοποίησης της δράσης, ήταν ο Δήμος Τρικκαίων.


Συνεργασία με φορέα

Η διαμόρφωση της στρατηγικής πραγματοποιήθηκε με την πρωτοβουλία του Δήμου Τρικκαίων. Ωστόσο, το σύνολο των τοπικών εμπλεκομένων συμμετείχε στις 2 δημόσιες διαβουλεύσεις της. Επιπλέον, τα μέτρα και τα έργα που έχουν ορισθεί αφορούν στο σύνολο των τοπικών εμπλεκομένων.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Υπεύθυνο για τη συγγραφή, το συντονισμό των διαβουλεύσεων και τη διαχείριση των έργων της στρατηγικής είναι το Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Δήμου Τρικκαίων. Στο πλαίσιο ορισμού της στρατηγικής ζητήθηκαν οι προτεραιότητες και συναφή έργα από το σύνολο των διευθύνσεων και τμημάτων του Δήμου, που στο σύνολό τους ανταποκρίθηκαν. Επιπλέον, λόγω των απαιτήσεων της στρατηγικής, πραγματοποιούνται και προγραμματίζονται επιμορφωτικές δράσεις του προσωπικού του Δήμου, που αναμένεται να υλοποιήσει τα προσδιορισμένα έργα. 


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Τα οφέλη για το Δήμο συνοψίζονται στην απόκριση απέναντι στις προκλήσεις που ορίζονται στο πλαίσιο της στρατηγικής. Κυρίως, εστιάζουν στη διαμόρφωση ενός ευέλικτου και αποτελεσματικού οργανισμού, που θα διαθέτει την επάρκεια για την επίτευξη του στρατηγικού οράματος.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΔεν υπάρχει Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους

Περισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
1ο Plug & Play Συνέδριο RestartmAIcity: Σχεδιάζοντας τη βιώσιμη & έξυπνη πόλη του μέλλοντος

MyWay - Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Διαχείρισης Έξυπνης Κινητικότητας

Επέκταση - ενίσχυση Κοινωνικής Μέριμνας την περίοδο της πανδημίας

Τρίκαλα, Ανοικτή Πόλη: Ανοικτά Δεδομένα, Ανοικτό GIS, Συμμετοχικός Σχεδιασμός, Δείκτες Δαπανών

Φιλοξενία Προσφυγικού και Μεταναστευτικού Πληθυσμού από Εμπόλεμες Ζώνες κατά την περίοδο μαζικών εισροών στην ελλαδική επικράτειαΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation