ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 403 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Προγράμματα Υγείας & Ασφάλειας

Πρωτοβουλία

Project Mission Zero

Project Mission Zero
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ

H Παπαστράτος το 2017, γύρισε σελίδα στην ιστορία της, και μέσω μιας σημαντικής επένδυσης ύψους 300 εκατ. ευρώ, μετέτρεψε το εργοστάσιό της στον Ασπρόπυργο σε μονάδα αποκλειστικής παραγωγής θερμαινόμενων ράβδων καπνού για το IQOS.


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Στην ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ εκτιμάμε την αξία της ασφάλειας. Επενδύουμε στη συνολική ανάπτυξη και διαχείριση της υγείας και ασφάλειας και λαμβάνουμε πρωτοβουλίες για τη δημιουργία ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος.

Ο κρισιμότερος επιχειρησιακός στόχος της εταιρείας είναι η δημιουργία νοοτροπίας μηδενικών απωλειών (zero loss mindset) σε όλες τις δραστηριότητές της. Στο κομμάτι της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, ο στόχος αυτός μεταφράζεται σε μηδενικά ατυχήματα και περιστατικά ασθένειας στον εργασιακό χώρο.

Στην κατεύθυνση αυτή εφαρμόζουμε το πρόγραμμα λιτής παραγωγής OPEN+, ένα σύστημα Total Performance Management:

Προκειμένου να επιτευχθούν ρηξικέλευθα αποτελέσματα χρειάζεται μια ολιστική προσέγγιση και αλλαγή στον τρόπο δουλειάς, ο τρόπος για να το επιτύχουμε αυτό στηρίζεται στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των ανθρώπων μας που έχει 2 βασικούς πυλώνες:

 1. Δημιουργία κουλτούρας ότι η επίτευξη 0 απώλειες, σε όλους τους τομείς (πχ Ασφάλεια, Ποιότητα, Κόστος) είναι εφικτή και
 2. Εμφύσηση της 100% συμμετοχής και ιδιοκτησίας σε όλες τις διεργασίες μας

Στο πλαίσιο του TPM έχει δημιουργηθεί Πυλώνας ασφάλειας που αποτελείται από εργαζομένους όλων των τμημάτων των Λειτουργιών. Το σύστημα συνεχούς βελτίωσης OPEN+ πρωτοεισήχθη στην εταιρεία το 2018 ταυτόχρονα με την επένδυση 300 εκ. ευρώ που μετέτρεψε το εργοστάσιο της στον Ασπρόπυργο σε μονάδα αποκλειστικής παραγωγής θερμαινόμενων ράβδων καπνού για τα καινοτόμα προϊόντα της χωρίς καύση. Εντάσσεται στον ευρύτερο πυλώνα υποδειγματικής λειτουργίας της εταιρείας, με στόχο τη μείωση έως το 2025 κατά 20% της κατανάλωσης ενέργειας και νερού, και την επίτευξη ως το 2023 της βέλτιστης διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας, με μείωση κατά 30% της φύρας του καπνού σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας. Το σύστημα κινείται πάντοτε προς την επίτευξη της βελτίωσης στους άξονες της ασφάλειας των εργαζομένων και της προστασίας του περιβάλλοντος, της ποιότητας των προϊόντων, του κόστους και του χρόνου παραγωγής, καθώς και του πως η επιχειρησιακή μας λειτουργία έχει θετικό αντίκτυπο στο ηθικό και την κουλτούρα του οργανισμού.

 

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να αναπτύξει κουλτούρα ασφάλειας και αίσθημα υπευθυνότητας και ιδιοκτησίας σε όλους τους εργαζομένους, χρησιμοποιώντας εργαλεία επισήμανσης και πρόληψης του κινδύνου και καλλιεργώντας νέες δεξιότητες στους εργαζομένους.

Το Σύστημα Διαχείρισης για την υγεία και ασφάλεια στην Εργασία εφαρμόζεται τόσο από τους εργαζόμενους της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ στις εγκαταστάσεις της εταιρείας όσο και από τους εξωτερικούς συνεργάτες.

 

Χρονική διάρκεια

Το σύστημα συνεχούς βελτίωσης OPEN+ πρωτοεισήχθη το 2018 με όραμα την υποδειγματική λειτουργία της εταιρείας, και μετρήσιμους στόχους με ορίζοντα τη διετία 2023 – 2025.


Περιγραφή

Η πρωτοβουλία Mission Zero της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ εντάσσεται στο ευρύτερο αντίστοιχο πρόγραμμα της PMI και ακολουθεί εργαλεία και μεθοδολογίες που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του προγράμματος Ολικής Διαχείρισης Ποιότητας/Απόδοσης της εταιρείας TPM(Total Performance Management). Βασίζεται σε 6 πυλώνες που αποτυπώνονται ως εξής:

 • Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας
 • Δέσμευση της ηγεσίας για την ασφάλεια ως πρωταρχική αξία.
 • Συνεχής βελτίωση της κουλτούρας ασφάλειας του οργανισμού μέσω των εργαλείων του ενοποιημένου συστήματος λειτουργίας OPEN +
 • Συνεχής εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων των εργαζομένων και συνεργατών
 • Παρακολούθηση των δεικτών πρόληψης (leading indicators) και σχετικές ενέργειες
 • Προγράμματα ενημέρωσης και κινητοποίησης των εργαζομένων

 

H ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τα διεθνές πρότυπo ΙSO 45001 όσον αφορά την υγεία και ασφάλεια στην Εργασία. Το Σύστημα Διαχείρισης για την υγεία και ασφάλεια στην Εργασία εφαρμόζεται τόσο από τους εργαζόμενους της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ στις εγκαταστάσεις της όσο και από τους εξωτερικούς συνεργάτες.

Στην περίπτωση οποιουδήποτε περιστατικού που σχετίζεται με την υγεία και την ασφάλεια, είτε αυτό αφορά σε ατύχημα είτε σε παρ’ ολίγον ατύχημα, συγκροτείται διατμηματική ομάδα διερεύνησης. Κάνοντας χρήση μιας δομημένης μεθοδολογίας Sustainability Incident Management η ομάδα εξετάζει τις κύριες και δευτερεύουσες αιτίες που οδήγησαν στο περιστατικό - ανάλυση «5 ΓΙΑΤΙ». Παράλληλα, η ομάδα διερεύνησης εισηγείται την άμεση λήψη μέτρων για την εξάλειψη των συνθηκών και συμπεριφορών που οδήγησαν στο περιστατικό, ενημερώνει τον οργανισμό σχετικά, και εξετάζει αν τα συγκεκριμένα μέτρα εξάλειψης μπορούν να εφαρμοστούν και σε άλλες περιοχές εντός εγκαταστάσεων ή και σε θυγατρικές του ομίλου, εφαρμόζοντας τη δέσμευση για ενεργή πρόληψη.

Από το 2019 βελτιώθηκε η διαδικασία διεξαγωγής εκπαιδεύσεων για θέματα περιβάλλοντος, υγείας και ασφάλειας, με αμεσότερη στόχευση και σύνδεση με την κάθε θέση εργασίας. Η διεξαγωγή των εκπαιδεύσεων αυτοματοποιήθηκε μέσω του ψηφιακού εκπαιδευτικού εργαλείου “Fuse”(online πλατφόρμα, μέρος του intranet της PMI όπου συγκεντρώνονται όλα τα διαθέσιμα εκπαιδευτικά σεμινάρια) ώστε να εντοπίζονται αυτόματα κενά στην εκπαίδευση, να παρακολουθείται η πορεία ολοκλήρωσης των εκπαιδεύσεων και να λαμβάνονται διορθωτικά μέτρα, όπου απαιτείται.

Παράλληλα, μέσω του ενοποιημένου συστήματος λειτουργίας OPEN+, αναπτύχθηκαν δύο σημαντικά εργαλεία για την επισήμανση και εξάλειψη των μη ασφαλών συμπεριφορών και συνθηκών στο περιβάλλον εργασίας του εργοστασίου:

 • ο «Χάρτης Ασφάλειας - Safety Map» για τις μηχανές παραγωγής, όπου αποτυπώνονται όλες οι πηγές ενέργειας ή κινδύνων, οι προστατευτικές διατάξεις της μηχανής (αυτόματες και μη) καθώς και τα απαραίτητα Μέσα Ατομικής Προστασίας και εργαλεία, που χρειάζεται να έχει κάθε χειριστής, πριν την οποιαδήποτε αλληλεπίδραση με τη μηχανή. Ο Χάρτης Ασφάλειας δημιουργείται από διατμηματικές ομάδες, βρίσκεται πλησίον της μηχανής στην οποία αναφέρεται, και επικαιροποιείται οποτεδήποτε αναγνωρίζονται κρίσιμες αλλαγές στον εξοπλισμό.
 • το εργαλείο «Γρήγορης Πρόβλεψης Επικινδυνότητας – Quick Risk Prediction (QRP)», ένα κατεξοχήν εργαλείο πρόβλεψης που χρησιμοποιείται πριν την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας στο χώρο παραγωγής, είτε σε ατομικό είτε σε ομαδικό επίπεδο. Σκοπός του εργαλείου είναι ο προσδιορισμός των κινδύνων που ελλοχεύουν κατά την εκτέλεση μίας συγκεκριμένης εργασίας, η λήψη των κατάλληλων μέτρων για τη μείωση / εξάλειψη των κινδύνων αυτών και η εξασφάλιση ότι έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή εκτέλεση της εργασίας.

Το 2020, ενισχύθηκαν περαιτέρω δύο από τα αρχικά εργαλεία του OPEN+:  

Το Σύστημα Παρατήρησης Συμπεριφορών (Behavioral Observation System - BOS) που χρησιμοποιείται για την επισήμανση μη ασφαλών συμπεριφορών και έχει εφαρμογή σε όλα τα τμήματα του εργοστασίου συμβάλλοντας στην 100% ενεργή συμμετοχή του προσωπικού σε θέματα που αφορούν την ασφάλεια και ενισχύοντας έμπρακτα την έννοια του ενεργού ενδιαφέροντος (active care approach) μεταξύ των εργαζομένων.  

Συνολικά μέσω του συστήματος BOS δημιουργήθηκαν περισσότερες από 21.000 ευκαιρίες συζήτησης και παροχής ανατροφοδότησης μεταξύ των εργαζομένων. Στο πλαίσιο ενίσχυσης του BOS, ο Πυλώνας της Ασφάλειας βράβευσε έντεκα (11) εργαζόμενους για τις επιδόσεις τους στην χρήση του συγκεκριμένου εργαλείου.

Το “Safety Trigger“, ένα εργαλείο που συμβάλλει στην επισήμανση και αξιολόγηση της επικινδυνότητας των μη ασφαλών συνθηκών στο χώρο εργασίας και χρησιμοποιείται στην αρχή κάθε βάρδιας για κάθε περιοχή εργασίας ξεχωριστά οδηγώντας στη λήψη άμεσων μέτρων για την εξάλειψη ή ελαχιστοποίηση  των κινδύνων. Αρχικά, συμπληρωνόταν από τους «Πρωταθλητές Ασφάλειας» στην περιοχή ευθύνης τους, ωστόσο, επιδιώξαμε και πετύχαμε χτίζοντας τις σχετικές δεξιότητες μέσω εκπαιδεύσεων, να χρησιμοποιείται το εργαλείο από όλους τους εργαζόμενους στους χώρους παραγωγής.

 


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

 • Το 2020, πλην του συνόλου των εργαζομένων στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, περίπου 244 εξωτερικοί συνεργάτες εργάστηκαν ακολουθώντας τις διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της πιστοποίησης της εταιρείας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα OHSAS 18001 και ΙSO 45001.
 • Το 2020, κάνοντας χρήση της δομημένης μεθοδολογίας Sustainability Incident Management (SIM) διερευνήθηκαν και επιλύθηκαν 13 περιστατικά παρ’ ολίγον ατυχημάτων, πρώτων βοηθειών και ατυχημάτων.
 • Το 2020, πραγματοποιήθηκαν 54 εισαγωγικές εκπαιδεύσεις σχετιζόμενες με το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, συνολικής διάρκειας 593 ωρών. Οι εργαζόμενοι της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ αποτέλεσαν το 68% επί του συνόλου ενώ το υπόλοιπο 32% αφορά τους εξωτερικούς συνεργάτες.
 • Το 2020, μέσω του πυλώνα της ασφάλειας, πραγματοποιήθηκαν 46 εκπαιδεύσεις ανάπτυξης δεξιοτήτων στα νέα εργαλεία για το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, συνολικής διάρκειας 552 ωρών. Λόγω της εξάπλωσης της πανδημίας και της εφαρμογής μέτρων, μεγάλο μέρος των εκπαιδεύσεων πραγματοποιήθηκε κάνοντας χρήση ηλεκτρονικών μέσων τηλεδιάσκεψης, αποφεύγοντας τη φυσική παρουσία.
 • Μέσω του Συστήματος Παρατήρησης Συμπεριφορών BOS δημιουργήθηκαν περισσότερες από 21.000 ευκαιρίες συζήτησης και παροχής ανατροφοδότησης μεταξύ των εργαζομένων. Στο πλαίσιο ενίσχυσης του BOS, ο Πυλώνας της Ασφάλειας βράβευσε έντεκα εργαζόμενους για τις επιδόσεις τους στην χρήση του συγκεκριμένου εργαλείου.


Τόπος Δράσης

Σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία, η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ διαθέτει Ιατρό Εργασίας και εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό σε συνεχή (24x7) λειτουργία. Ο χώρος του Ιατρείου βρίσκεται εντός των εγκαταστάσεων και διαθέτει ιατρικό εξοπλισμό κατάλληλο για την άμεση παροχή πρώτων βοηθειών στους εργαζόμενους, εφόσον απαιτηθεί.

Ο Ιατρός Εργασίας σε συνεργασία με τον τεχνικό ασφαλείας οργανώνουν τη διενέργεια μετρήσεων σε παράγοντες που σχετίζονται με την υγεία, την υγιεινή και την εργονομία στην εργασία. Παράλληλα, η εταιρεία προσφέρει στους εργαζομένους της, σε συνεργασία με μεγάλα ιδιωτικά κέντρα, δωρεάν ελέγχους (check-ups) παρακολούθησης της υγείας τους.

Το Ιατρείο της εταιρείας σε συνεργασία με το τμήμα περιβάλλοντος, υγείας και ασφάλειας στην εργασία, οργανώνουν ενημερωτικά προγράμματα που σχετίζονται με την ασφάλεια των εργαζομένων εντός και εκτός της εταιρείας (π.χ. ταξιδιωτικές οδηγίες, πρώτες βοήθειες κ.λπ.). Παράλληλα, στο πλαίσιο κοινωνικής ευθύνης της εταιρείας, οργανώνονται σε ετήσια βάση εθελοντικές αιμοδοσίες εντός των εγκαταστάσεων της εταιρείας.

 


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Φορέα εξωτερικής πιστοποίησης ISO45001


Συμμετοχή εργαζομένων

Στο πρόγραμμα συμμετέχει το σύνολο των εργαζομένων της εταιρείας αλλά και των εξωτερικών συνεργατών.


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Στην ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, το 2020, δεν καταγράφηκε κανένα περιστατικό σχετιζόμενο με επαγγελματική ασθένεια. Αυτή η επίδοση αποτελεί επιστέγασμα των προσπαθειών της εταιρείας να προστατεύει και να διασφαλίζει την σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων της. 
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
Eκπαιδευτικά προγράμματα για καπνοκαλλιεργητές στις πρακτικές της «Γεωργίας Ακριβείας»

Young/Millennials Management Team - Ακαδημία ανάπτυξης νέων στελεχών

"Φροντίδα εν κινήσει»: Το πρώτο στην Ευρώπη λεωφορείο - κινητή μονάδα ατομικής υγιεινής για τους ανθρώπους που ζουν στο δρόμο"

«Καταπολέμηση παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού»

«Μηχανισμός Υποστήριξης των Καλών Αγροτικών Πρακτικών σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις»

Αντιμετώπιση Χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού των γυναικών στην Ελλάδα

Πρόγραμμα "Συνεχίζουμε Μαζί" για την άμεση στήριξη της Μικρής Λιανικής

Πρόγραμμα Συνολικής Διαχείρισης Νερού

Στρατηγική Βιώσιμης ΑνάπτυξηςΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation