ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 254 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Διαχείριση Πόρων, Πρώτων Υλών και Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα

Πρωτοβουλία

Πρόγραμμα Συνολικής Διαχείρισης Νερού

Πρόγραμμα Συνολικής Διαχείρισης Νερού
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ

H Παπαστράτος το 2017, γύρισε σελίδα στην ιστορία της, και μέσω μιας σημαντικής επένδυσης ύψους 300 εκατ. ευρώ, μετέτρεψε το εργοστάσιό της στον Ασπρόπυργο σε μονάδα αποκλειστικής παραγωγής θερμαινόμενων ράβδων καπνού για το IQOS.


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Η υπεύθυνη διαχείριση του νερού είναι από τα σημαντικότερα ζητήματα βιώσιμης ανάπτυξης για την ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, καθώς το νερό χρησιμοποιείται στις εγκαταστάσεις παραγωγής μας, την αγροτική αλυσίδα εφοδιασμού μας, και την παραγωγή πρώτων υλών και προμηθειών.

Αναγνωρίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους από τη δυνητική ρύπανση και την έλλειψη των υδάτινων πόρων καθώς και τις επιδράσεις τους στις υδρολογικές λεκάνες απορροής που σχετίζονται με τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες και την εφοδιαστική μας αλυσίδα. Για το λόγο αυτό, δεσμευόμαστε να χρησιμοποιούμε το νερό πιο αποτελεσματικά με στόχο να ελαχιστοποιήσουμε την ποσότητα νερού που χρησιμοποιείται ανά μονάδα παραγωγής (εκατομμύρια θερμαινόμενων ράβδων καπνού), και να μειώνουμε συνεχώς τις αρνητικές επιδράσεις στις κοινότητες όπου δραστηριοποιούμαστε.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Εργαζόμενοι, εφοδιαστική αλυσίδα, προμηθευτές, τοπικές κοινότητες στη λεκάνη απορροής Θριάσιου Πεδίου

 

Χρονική διάρκεια

H υλοποίηση του προγράμματος ξεκίνησε το 2019 και εντός του 2020 επιτεύχθηκε η πιστοποίηση AWS. H ορθή διαχείριση βελτίωση και παρακολούθηση της διαχείρισης του νερού είναι συνεχής με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης και την ολοκληρωμένη διαχείριση.


Περιγραφή

Το 2019 η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, ξεκίνησε την προσπάθειά της για πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο «Συμμαχία για το Νερό» (Alliance for Water Stewardship-AWS). To ΑWS είναι ένα διεθνές πρότυπο για την διαχείριση των υδάτων που έχει στόχο η χρήση του νερού να είναι κοινωνικά δίκαιη, περιβαλλοντολογικά βιώσιμη και οικονομικά επωφελής. Κάτι που επιτυγχάνεται μέσα από την ανάληψη δράσεων τόσο στο χώρο του εργοστασίου όσο και στην ευρύτερη περιοχή εκτός του φράχτη του εργοστασίου, πάντα σε συνεργασία με ενδιαφερόμενα μέρη όπως η τοπική κοινωνία, οι όμοροι δήμοι, οι πάροχοι ύδρευσης και αποχέτευσης, τα αρμόδια υπουργεία και άλλες εταιρίες που δραστηριοποιούνται Η προσπάθεια στέφθηκε με επιτυχία  το 2020.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ ΕΝΤΟΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία έχει αναπτύξει και εφαρμόζει στη Μονάδα του Ασπροπύργου Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, το οποίο έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα µε το ISO 14001. Το Σύστημα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, και τη διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ χρησιμοποιεί το δείκτη κατανάλωσης νερού (κυβικά μέτρα νερού ανά εκατοµµύριο παραγόμενων θερμαινόμενων ράβδων καπνού) για να προσδιορίσει τον ποσοτικό στόχο της εταιρείας.

Αξιοποιείται η τεχνογνωσία της εταιρείας σε παγκόσμιο επίπεδο για την εφαρμογή μεθόδων συνεχούς βελτίωσης στην παραγωγική διαδικασία (lean manufacturing) που έχουν υλοποιηθεί και σε άλλα εργοστάσια του δικτύου της PMI. Η συνεχής εξέλιξη των επιμέρους διεργασιών σε συνδυασμό με την αποδοτικότερη διαχείριση του καπνού συμβάλλουν στην μείωση των απωλειών καπνού με αντίστοιχη μείωση της κατανάλωσης του νερού ανά μονάδα παραγόμενου προϊόντος.

Οι επενδύσεις σε συστήματα έξυπνων μετρητών, που ξεκινούν από την υποδομή του εργοστασίου και θα φτάσουν σταδιακά σε βάθος μέσα στις ίδιες τις μηχανές, επιτρέπουν το σχεδιασμό στοχευμένων δράσεων για τη μείωση των καταναλώσεων. Τα υποστηρικτικά συστήματα (βιομηχανική ψύξη, σύστημα παραγωγής ατμού) ενισχύονται με έργα εξοικονόμησης εφαρμόζοντας λύσεις αναβαθμισμένου αυτόματου ελέγχου, συμβάλλοντας επίσης στην μείωση καταναλώσεων.

Υπεύθυνος για την ορθή διαχείριση των υδάτινων πόρων είναι ο Γενικός Διευθυντής Λειτουργιών της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, ενώ την τήρηση της νομοθεσίας και των αδειών που σχετίζονται µε το νερό παρακολουθούν ο Διευθυντής Έργων & Τεχνικής Υποστήριξης και η Διευθύντρια Περιβάλλοντος, Υγείας & Ασφάλειας. Ειδικά για τη συµµόρφωση µε το πρότυπο AWS, έχει συσταθεί ομάδα από εκπροσώπους των τμημάτων Έργων & Τεχνικής Υποστήριξης, Περιβάλλοντος, Υγείας & Ασφάλειας, Παραγωγής, Εξωτερικών Υποθέσεων, Επικοινωνίας & Βιωσιμότητας.

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΡΟΥ

Σύμφωνα µε τις απαιτήσεις του προτύπου AWS, η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ προχωρά στην ορθή διαχείριση θεμάτων που σχετίζονται µε το νερό και πέρα από την Μονάδα της, σε µία ευρύτερη περιοχή που δύναται να επηρεαστεί από τις λειτουργίες της, αυτήν της λεκάνης απορροής του Θριασίου Πεδίου. Στην προσπάθεια να κατανοήσει τα προβλήματα της τοπικής λεκάνης απορροής, η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ προχώρησε σε ανοιχτό διάλογο µε την τοπική κοινωνία και τα ενδιαφερόμενα µέρη, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι κοινές προκλήσεις.

Η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ επιδιώκει τη βελτιστοποίηση της χρήσης νερού, τόσο με την αποδοτικότερη χρήση στο εργοστάσιό της, αλλά και με την επαναχρησιμοποίησή του νερού: καθώς σχεδόν το 30% της κατανάλωσης νερού προκύπτει κατά τη διαδικασία επεξεργασίας του καπνού, στη συνέχεια όλα τα υδάτινα απόβλητα προωθούνται στις δύο μονάδες βιολογικού καθαρισμού τριτοβάθμιας επεξεργασίας των υγρών αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων της, όπου κατόπιν επεξεργασίας, μία ποσότητα επαναχρησιμοποιείται για άρδευση του περιβάλλοντος χώρου και η υπόλοιπη διατίθεται υπεδάφια στον υδροφόρο ορίζοντα του Θριάσιου Πεδίου (βλέπε αποτελέσματα πρωτοβουλίας).

Η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ έχει καταρτίσει Σχέδιο Διαχείρισης Νερού (Water Stewardship Plan) βάσει των πέντε βασικών πυλώνων ενδιαφέροντος του AWS:

 • ορθή διακυβέρνηση υδάτινων πόρων
 • καλή ποιότητα νερού
 • βιώσιμο υδατικό ισοζύγιο
 • προστασία σημαντικών περιοχών που σχετίζονται με το νερό
 • πρόσβαση σε πόσιμο νερό, αποχέτευση και υγιεινή

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

H εταιρεία ως αποτέλεσμα της δημόσιας δέσμευσής της για την ορθή χρήση των υδάτινων πόρων, αναλαμβάνει να:

 • Διατηρεί και ενισχύει τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την εφαρμογή του AWS
 • Εφαρμόζει και δημοσιοποιεί την πρόοδο του προγράμματος προστασίας των υδάτινων πόρων προκειμένου να επιτύχει βελτιώσεις στους πέντε πυλώνες του προτύπου AWS
 • Εφαρμόζει τις απαιτήσεις του προτύπου AWS, λαμβάνοντας υπόψιν και υποστηρίζοντας υπάρχοντα σχέδια βιωσιμότητας της λεκάνης απορροής
 • Επικοινωνεί με διαφάνεια με τα ενδιαφερόμενα μέρη
 • Εξασφαλίζει τους απαιτούμενους πόρους εντός του οργανισμού για την εφαρμογή και διατήρηση του προτύπου AWS
 • Συμμορφώνεται με τις σχετικές νομικές απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης παροχής πόσιμου νερού σε χώρους εστίασης και υγιεινής για όλους όσους εργάζονται στις εγκαταστάσεις της
 • Σέβεται εθνικές και διεθνείς συνθήκες που σχετίζονται με το νερό
 • Δημοσιοποιεί πληροφορίες σχετικά με τους υδάτινους πόρους στο ενδιαφερόμενο κοινό.

Η μητρική εταιρεία Philip Morris International δημοσιεύει αναφορές σχετικά με τη χρήση νερού στον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό Carbon Disclosure Project (CDP). Για το έτος 2019 και το έτος 2020, στην κατηγορία «CDP Water Security» πέτυχε βαθμολογία «A».


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

 • Η συνολική κατανάλωση νερού το 2020 ανήλθε σε 124.968 m3, ενώ ο δείκτης της κατανάλωσης νερού ανά εκατ. θερμαινόμενων ράβδων καπνού μειώθηκε για μια ακόμα συνεχόμενη χρονιά ως αποτέλεσμα των έργων βελτίωσης της παραγωγικής διαδικασίας.
 • Η υπεδάφια διάθεση νερού ανήλθε σε 46.938 m3, ενισχύοντας ποσοτικά και ποιοτικά το ελλειμματικό υδατικό ισοζύγιο του υδροφόρου ορίζοντα του Θριάσιου Πεδίου.
 • Στις μονάδες βιολογικού καθαρισμού πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 300 αναλύσεις στα επεξεργασμένα λύματα, κατ’ απαίτηση της κείμενης νομοθεσίας.
 • Μέρος του επεξεργασμένου ύδατος από τη μονάδα βιολογικού καθαρισμού αστικών λυμάτων και πιο συγκεκριμένα, 8.659 m3 νερού, επαναχρησιμοποιήθηκαν προς άρδευση των χώρων πρασίνου της εγκατάστασης.
 • Από το 2018, οπότε ήταν σε εξέλιξη ο ριζικός εργοστασιακός μετασχηματισμός της εταιρείας από τα συμβατικά καιόμενα τσιγάρα στις θερμαινόμενες ράβδους καπνού για το καινοτόμο προϊόν IQOS, με αποτέλεσμα την αύξηση της συνολικής κατανάλωσης νερού (λόγω της νέας διαδικασίας παραγωγής), αλλά και του δείκτη κατανάλωσης νερού ανά εκατομμύριο ράβδων (λόγω του χαμηλού όγκου τελικού προϊόντος εξαιτίας της σταδιακής εγκατάστασης του νέου παραγωγικού εξοπλισμού), σημειώθηκε σταδιακή και συνεπής βελτίωση των σχετικών δεικτών:
  • Το 2019, η συνολική κατανάλωση νερού κυμάνθηκε περίπου στα ίδια επίπεδα µε το 2018, ενώ η κατανάλωση ανά εκατομμύριο ράβδων μειώθηκε περισσότερο από 50% ως αποτέλεσμα της βελτίωσης της παραγωγικής διαδικασίας.
  • Το 2020, χάρη στις επεμβάσεις στην παραγωγική διαδικασία, επιτεύχθηκε περαιτέρω βελτίωση της τάξης του 11% στην κατανάλωση νερού ανά εκατομμύριο θερμαινόμενων ράβδων καπνού.
 • Αναγνώριση από την εταιρεία της κακής κατάστασης των υδάτινων πόρων του Θριάσιου Πεδίου, από ποσοτικής και χημικής άποψης.
 • Αναγνώριση από την εταιρεία του κινδύνου πληµµυρικών φαινομένων στην περιοχή.
 • Πραγματοποίηση τον Οκτώβριο του 2020 της «1ης Συνάντησης Για το Νερό» των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, όπου συζητήθηκαν τα αποτελέσματα και τα μελλοντικά σχέδια της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, με στόχο τη συνεχή βελτίωση στους βασικούς πυλώνες ενδιαφέροντος του AWS. Η συνάντηση  αποτέλεσε αφετηρία για την κατανόηση των θεμάτων που άπτονται των υδάτινων πόρων στην ευρύτερη περιοχή καθώς και τη δημιουργία καναλιών επικοινωνίας μεταξύ των συμμετεχόντων – εκπροσώπων του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, όμορων δήμων  και ιδιωτικών επιχειρήσεων του Θριάσιου Πεδίου.


Τόπος Δράσης

Εργοστάσιο της εταιρείας στον Ασπρόπυργο, και ευρύτερη λεκάνη απορροής του Θριάσιου Πεδίου.


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Alliance for Water Stewardship


Συμμετοχή εργαζομένων

Με βάση τη διακυβέρνηση των θεμάτων που σχετίζονται με τη της Διαχείρισης του νερού όλοι οι εργαζόμενοι που συμμετέχουν στην παραγωγική διαδικασία ακολουθούν τους κανόνες και τις προτεραιότητες που έχει θέσει η εταιρεία.

 

Επίσης, η εταιρεία το 2021, την Παγκόσμια Ημέρα νερού ετοίμασε εκπαιδευτικό kit το οποίο μοίρασε σε όλους τους εργαζόμενους όσον αφορά στη σωστή διάχειριση του νερού, σε προσωπικό κ οικιακό επίπεδο. 


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

 • Απουσία οποιουδήποτε περιστατικού παραβίασης των νόμων και κανονισμών αναφορικά με τη διαχείριση υδάτινων πόρων, τόσο τα προηγούμενα έτη όσο και το 2020, κάτι που αποδεικνύει την προσήλωση της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ στην πλήρη κανονιστική συµµόρφωση.
 • Αναγνώριση από την εταιρεία της κακής κατάστασης των υδάτινων πόρων του Θριάσιου Πεδίου, από ποσοτικής και χημικής άποψης: Στην προσπάθεια να αμβλύνει το πρόβλημα, η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ έχει εγκαταστήσει δύο μονάδες βιολογικού καθαρισμού τριτοβάθμιας επεξεργασίας των υγρών αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων της. Τα επεξεργασμένα ύδατα διατίθενται υπεδάφια ενισχύοντας τον υδροφόρο ορίζοντα του Θριασίου Πεδίου ποσοτικά και ποιοτικά.

 
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
Eκπαιδευτικά προγράμματα για καπνοκαλλιεργητές στις πρακτικές της «Γεωργίας Ακριβείας»

Project Mission Zero

Young/Millennials Management Team - Ακαδημία ανάπτυξης νέων στελεχών

"Φροντίδα εν κινήσει»: Το πρώτο στην Ευρώπη λεωφορείο - κινητή μονάδα ατομικής υγιεινής για τους ανθρώπους που ζουν στο δρόμο"

«Καταπολέμηση παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού»

«Μηχανισμός Υποστήριξης των Καλών Αγροτικών Πρακτικών σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις»

Αντιμετώπιση Χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού των γυναικών στην Ελλάδα

Πρόγραμμα "Συνεχίζουμε Μαζί" για την άμεση στήριξη της Μικρής Λιανικής

Στρατηγική Βιώσιμης ΑνάπτυξηςΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation