ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΟΤΑ: 134 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Κοινωνική Ένταξη & Ισότιμη Πρόσβαση

Πρωτοβουλία

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι μία από τις δεκατρείς περιφέρειες της Ελλάδας. Αποτελείται από απέραντες γεωργικές εκτάσεις γι αυτό άλλωστε και οι κάτοικοί της τρέφονται κυρίως από τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Αξιοσημείωτα μέρη που μπορεί να επισκεφτεί κανείς είναι η Καλαμπάκα με τα Μετέωρα, η Πύλη με τα μοναδικά Μοναστήρια και Γεφύρια της, η Ελάτη, το Χιονοδρομικό Κέντρο Περτουλίου του Δήμου Πύλης, το Πήλιο και τη Λίμνη Ν. Πλαστήρα.

 


https://www.thessaly.gov.grΣτόχος δράσης

Το Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ερευνά και παρακολουθεί τις ιδιαίτερες συνθήκες και τις παραμέτρους που διαμορφώνουν τη φτώχεια. 

Μέσα από έρευνες, δράσεις και τη συμμετοχή όλων των φορέων και των ενεργών πολιτών, το Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Θεσσαλίας, συμβάλλει στην ισότιμη πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, σε μια αγορά εργασίας χωρίς αποκλεισμούς, στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Περιφέρειάς μας.

Η επαρκής πληροφόρηση και η εύκολη πρόσβαση σε υπηρεσίες μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά στην επίτευξη του στόχου μας για μια κοινωνία δίχως αποκλεισμούς.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Απευθείνετε σε όλους τους πολίτες της Περιφέρειας Θεσσαλίας οι οποίοι θέλουν να:

 • Ενημερωθούν για τις Δομές Κοινωνικής Ένταξης της περιοχής τους
 • Να αναζητήσουν τη Δομή που επιθυμούν σύμφωνα με τις ανάγκες τους
 • Να επωφεληθούν από τις παρεχόμενες υπηρεσίες των Δομών

Στον Χάρτη Κοινωνικών Δομών στην Περιφέρεια Θεσσαλίας μπορεί κάποιος να αναζητήσει Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και Ένταξης στη Θεσσαλία, με βάση τα Γεωγραφικά όρια της Δομής, (Περιφεριακή Ενότητα, Δήμος), το είδος της Δομής, (Κέντρο Κοινότητας, Συσσίτιο κλπ), καθώς και με βάση τις παρεχόμενες υπηρεσίες (Εκπαίδευση, σίτιση κλπ). Επίσης μπορεί κάποιος να αναζητήσει τις κοντινότερες δομές βάση της γεωγραφικής του θέσης

 

Χρονική διάρκεια


Περιγραφή

Το Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας δημιουργήθηκε με βάση το  Ν. 4445/2016 στο πλαίσιο του Εθνικού Μηχανισμού Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής.

Ως νέος θεσμός, το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Θεσσαλίας  φιλοδοξεί να δημιουργήσει σύγχρονα εργαλεία παρακολούθησης και στήριξης της κοινωνικής συνοχής τα οποία θα συμβάλουν θετικά στη συγκρότηση μιας συμπεριληπτικής κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς.

Διερευνώντας πραγματικές συνθήκες διαβίωσης και παρεχόμενες υπηρεσίες, χαρτογραφεί, ενημερώνει, δικτυώνει δομές, προωθεί και ενισχύει τη διαβούλευση, δημιουργεί συνέργειες που συμβάλουν στη διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης και ένταξης για το σύνολο των πολιτών.

Το Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΠΕΠΚΕ) αποσκοπεί:

 • στην αποτελεσματική παρακολούθηση και συντονισμό των στόχων οι οποίοι εξειδικεύονται στο πλαίσιο της Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης (ΠΕΣΚΕ),
 • στην ανάδειξη τοπικών αναγκών σε θέματα πολιτικών κοινωνικής προστασίας, πρόνοιας και αλληλεγγύης,
 • στη διαβίβαση στοιχείων και πληροφοριών στο Ε.ΓΠ.Σ. του Εθνικού Μηχανισμού,
 • στην αποτύπωση και χαρτογράφηση των χωρικών διαστάσεων της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Ως πυλώνας της κοινωνικής ένταξης σε περιφερειακό επίπεδο, επιτελεί τις ακόλουθες δράσεις:

 • την εκπόνηση ετήσιας Περιφερειακής Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης για τη διαπίστωση των επιπτώσεων συγκεκριμένων πολιτικών στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της οικείας Περιφέρειας,
 • την ανάπτυξη και εφαρμογή εργαλείων και δεικτών παρακολούθησης των διαδικασιών κοινωνικής ένταξης των ωφελούμενων της ΠΕΣΚΕ, ιδίως σε ζητήματα, που άπτονται της ένταξης στην αγορά εργασίας και της ανάπτυξης οικονομικής δραστηριότητας,
 • την παρακολούθηση και καταγραφή κοινωνικών φαινομένων, όπως η ακραία φτώχεια, τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων, ιδιαίτερα των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων,
 • τη λειτουργεία της διαδικτυακής πύλης για την καταγραφή της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, τη συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση συγκεντρωτικών στοιχείων στατιστικού χαρακτήρα και αναφορών κοινωνικών φαινομένων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, καθώς και δράσεων της περιφερειακής στρατηγικής.

  Διαβούλευση

  Ένας σημαντικός στόχος του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής ‘Ένταξης Περιφέρειας Θεσσαλίας είναι η ανάδειξη των τοπικών αναγκών σε θέματα πολιτικών κοινωνικής προστασίας, πρόνοιας και αλληλεγγύης καθώς και η διαμόρφωση προτάσεων κοινωνικής πολιτικής για την αντιμετώπισή τους. Για την επίτευξη αυτού του στόχου σημαντικό εργαλείο αποτελεί η διαβούλευση με τοπικούς και περιφερειακούς φορείς, που εμπλέκονται σε παρεμβάσεις κοινωνικού χαρακτήρα, καθώς επίσης  και των πολιτών.

  Έχουν θεσπιστεί  δύο ειδών διαβουλεύσεις, οι Διαβουλεύσεις με τους φορείς και το e-forum “Συμμετέχω”.

  Στις Διαβουλεύσεις φορέων συμμετέχουν η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, η Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης, η αρμόδια Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Θεσσαλίας, οι Κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων, οι Δημοτικές Επιτροπές Διαβούλευσης, οι φορείς υλοποίησης παρεμβάσεων κοινωνικού χαρακτήρα.

  Στο e-forum “Συμμετέχω” μπορούν να συμμετέχουν πολίτες, ωφελούμενοι και φορείς της κοινωνίας των πολιτών που δεν συμμετέχουν στην θεσμική διαβούλευση των φορέων, προκειμένου να καταθέσουν τις απόψεις τους για τον σχεδιασμό, αλλά και την εφαρμογή έργων κοινωνικής προστασίας, πρόνοιας και αλληλεγγύης ή να καταθέσουν τις δικές τους ιδέες και προτάσεις.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Απευθείνετε σε όλους τους πολίτες της Περιφέρειας Θεσσαλίας οι οποίοι θέλουν να:

 • Ενημερωθούν για τις Δομές Κοινωνικής Ένταξης της περιοχής τους
 • Να αναζητήσουν τη Δομή που επιθυμούν σύμφωνα με τις ανάγκες τους
 • Να επωφεληθούν από τις παρεχόμενες υπηρεσίες των Δομών

Στον Χάρτη Κοινωνικών Δομών στην Περιφέρεια Θεσσαλίας μπορεί κάποιος να αναζητήσει Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και Ένταξης στη Θεσσαλία, με βάση τα Γεωγραφικά όρια της Δομής, (Περιφεριακή Ενότητα, Δήμος), το είδος της Δομής, (Κέντρο Κοινότητας, Συσσίτιο κλπ), καθώς και με βάση τις παρεχόμενες υπηρεσίες (Εκπαίδευση, σίτιση κλπ). Επίσης μπορεί κάποιος να αναζητήσει τις κοντινότερες δομές βάση της γεωγραφικής του θέσηςΤόπος Δράσης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ https://www.thess-entaxis.gr/ 

https://www.thessaly.gov.gr

 


Συνεργασία με φορέα

Στις Διαβουλεύσεις φορέων συμμετέχουν η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, η Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης, η αρμόδια Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Θεσσαλίας, οι Κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων, οι Δημοτικές Επιτροπές Διαβούλευσης, οι φορείς υλοποίησης παρεμβάσεων κοινωνικού χαρακτήρα.

Στο e-forum “Συμμετέχω” μπορούν να συμμετέχουν πολίτες, ωφελούμενοι και φορείς της κοινωνίας των πολιτών που δεν συμμετέχουν στην θεσμική διαβούλευση των φορέων, προκειμένου να καταθέσουν τις απόψεις τους για τον σχεδιασμό, αλλά και την εφαρμογή έργων κοινωνικής προστασίας, πρόνοιας και αλληλεγγύης ή να καταθέσουν τις δικές τους ιδέες και προτάσεις.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 


Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Με τα κουπόνια των νηπιαγωγείων για παιδιά οικογενειών κάτω από το όριο της φτώχειας, από τη σχολική χρονιά 2015-2016 έως και φέτος, ωφελήθηκαν περισσότερα από 30.400 άτομα και περισσότερα από 35.000 παιδιά.

Με την εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Στήριξη για την Ένταξη Μαθητών με Αναπηρία ή Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες, από το σχολικό έτος 2015-2016 έως και την τρέχουσα χρονιά, ωφελήθηκαν 392 άτομα.

1.591 γυναίκες επωφελήθηκαν από τις δομές υποστήριξης κακοποιημένων γυναικών (3 Συμβουλευτικά Κέντρα και 2 Ξενώνες).

Με τα 4 Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων έχουν ωφεληθεί μέχρι στιγμής 182 άτομα.

Με τα 2 Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία έχουμε μέχρι σήμερα 53 δικαιούχους.

Με τις 2 Κατοικίες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης στον Βόλο έχουμε 14 δικαιούχους.

Με τα 25 Κέντρα Κοινότητας στους Δήμους της Θεσσαλίας, οι ωφελούμενοι μέχρι σήμερα ξεπερνούν τις 50.000 ενώ οι εργαζόμενοι σε αυτές τις Δομές είναι 97.

Με τις 11 Τοπικές Μονάδες Υγείας στη Θεσσαλία, οι ωφελούμενοι μέχρι σήμερα είναι 4.400 άτομα ενώ στις δομές απασχολούνται 132 άτομα.

Μέχρι στιγμής έχουμε 1.160 ωφελούμενους από τις 7 Δομές Υποστήριξης Ψυχικής Υγείας.

Από τις 7 Δομές Υποστήριξης για την καταπολέμηση του εθισμού, έχουμε μέχρι στιγμής 185 δικαιούχους.

Από τις 8 Δομές παροχής βασικών αγαθών: 4 Κοινωνικά Φαρμακεία και 4 Κοινωνικά Παντοπωλεία στις πρωτεύουσες των Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσσαλίας έχουμε μέχρι σήμερα 4.250 δικαιούχους.

Με τη χρηματοδότηση του Επικουρικού βοηθητικού προσωπικού 15 Δομών Δημόσιας Υγείας ωφελήθηκαν 200 άτομα.

Με τη χρηματοδότηση του επικουρικού βοηθητικού προσωπικού για 2 Δομές Μεταναστών στη Θεσσαλία την περίοδο Covid ωφελήθηκαν 28 άτομα.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
«ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ- ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ»

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ "Συγχρονίζουμε τις πόλεις μας με την εποχή μας και τις ανάγκες των ανθρώπων"

Βραβευμένο Ευρωπαικό έργο BLUEMED

Δράσεις 250 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια Θεσσαλίας για τον άνθρωπο και τις ανάγκες του

ΕΠΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ

Ολοκληρωμένο Σύστημα Ασφαλείας (ISPS) στο λιμάνι του Βόλου

Σύγχρονες οδικές υποδομές

Σχέδιο Ύδωρ.Thess για: εξασφάλιση νερού για ύδρευση και άρδευση, ρύθμιση πλημμυρικών απορροών, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και βελτίωση αποδοτικότητας υπαρχόντων δικτύων μεταφοράς νερούΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation