ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ: 46 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ενίσχυση Απασχόλησης

Πρωτοβουλία

«Open Gate: Διαδικτυακή πλατφόρμα πληροφόρησης εργασίας, εκπαίδευσης και δικαιωμάτων»

«Open Gate: Διαδικτυακή πλατφόρμα πληροφόρησης εργασίας, εκπαίδευσης και δικαιωμάτων»
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Equal Society - Kοινωνία Ίσων Ευκαιριών

Ο Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, Equal Society συστάθηκε τον Φεβρουάριο του 2010 με κεντρικό στόχο την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση των πολιτών στα δικαιώματα της ισότητας, της ίσης μεταχείρισης και της μη διάκρισης σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής.

 

Περισσότερες πληροφορίες:

www.equalsociety.gr


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Την τελευταία δεκαετία η Ελλάδα βίωσε μια πρωτοφανή αύξηση της ανεργίας, ως συνέπεια της οικονομικής κρίσης, που επηρέασε το σύνολο του ελληνικού πληθυσμού, ενώ ιδιαίτερα αρνητικές υπήρξαν οι επιπτώσεις της κρίσης στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού για το 2019[1], η ανεργία ανέρχεται σε 16,9%, ενώ σημαντική είναι η διαφορά στα ποσοστά ανεργίας μεταξύ ανδρών και γυναικών (13,7% και 21% αντίστοιχα). Συνολικά, παρά τις πολιτικές που έχουν εφαρμοστεί, ο δείκτης ανεργίας, αν και είναι σημαντικά χαμηλότερος σε σχέση με το 2014, εξακολουθεί να παραμένει υψηλότερος από τον αντίστοιχο του 2009.

Ο σχεδιασμός πρόσθετων δράσεων για την καταπολέμηση της ανεργίας κρίνεται συνεπώς επιτακτικός και ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα προς αυτήν την κατεύθυνση, και η ανάληψη σχετικών πρωτοβουλιών από φορείς με εμπειρία στα θέματα της απασχόλησης, μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην αύξηση της απασχολησιμότητας.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Equal Society έχει σχεδιάσει και υλοποιεί μια πρωτοβουλία σε πανελλαδικό επίπεδο που στόχο έχει την παροχή ενημέρωσης για θέματα που αφορούν στους τομείς της αγοράς εργασίας, της εκπαίδευσης και των δικαιωμάτων. Ειδικότερα, η πρωτοβουλία «Open Gate» της Equal Society έχει ως στόχο τη λειτουργία μιας διαδικτυακής πλατφόρμας η οποία προσφέρει υπηρεσίες ενημέρωσης στο γενικό πληθυσμό, δίδοντας ωστόσο ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση στην απασχόληση  και την εκπαίδευση μελών ευπαθών ομάδων, όπως για παράδειγμα γυναίκες, νέοι, Ρομά, αποφυλακισμένοι και άτομα με αναπηρίες.

[1] Ελληνική Στατιστική Αρχή, Έρευνα Εργατικού Δυναμικού: Ιούλιος 2019, Δελτίο Τύπου, 10 Οκτωβρίου 2019

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Η πρωτοβουλία απευθύνεται σε επαγγελματίες κοινωνικών δομών και Κέντρων Κοινότητας που παρέχουν συμβουλευτική υποστήριξη για την ένταξη στην αγορά εργασίας, υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού και άλλες υπηρεσίες που αφορούν στα θέματα της απασχόλησης και εκπαίδευσης. Η πρωτοβουλία συμβάλει σημαντικά στις παρεχόμενες υπηρεσίες των Κέντρων Κοινότητας, αποτελώντας ένα σημείο αναφοράς για τις θεματικές ενότητες της αγοράς εργασίας και εκπαίδευσης και λειτουργώντας ως ένας παράλληλος ΟΑΕΔ. Το προσωπικό των Κέντρων Κοινότητας έχουν τη δυνατότητα να κάνει χρήση της πλατφόρμας και να αντλεί πληροφορίες στο πλαίσιο της παροχής συμβουλευτικής υποστήριξης για την ένταξη στην αγορά εργασίας, υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού και άλλων υπηρεσιών που αφορούν στα θέματα της απασχόλησης, εκπαίδευσης και ανθρώπινων δικαιωμάτων.

Ταυτόχρονα, η πλατφόρμα παρέχει πρόσβαση σε εργοδότες οι οποίοι θέλουν να δημοσιεύσουν θέσεις εργασίας ή σε εκπαιδευτικά ιδρύματα που επιθυμούν να δημοσιεύσουν σεμινάρια και άλλες εκπαιδευτικές ευκαιρίες (υποτροφίες, κτλ.). Τέλος, στην πλατφόρμα έχουν απευθείας πρόσβαση άνεργοι καθώς επίσης και άτομα που επιθυμούν να αλλάξουν εργασία.

 

Χρονική διάρκεια

Η πλατφόρμα ξεκίνησε να λειτουργεί το Μάιο 2019, ενώ έχει ενσωματωθεί στις πάγιες δράσεις και πρωτοβουλίες της Equal Society, εξασφαλίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τη συνεχή προσφορά υπηρεσιών στους ωφελούμενους της πρωτοβουλίας.


Περιγραφή

Ο σχεδιασμός της διαδικτυακής πλατφόρμας στηρίχθηκε σε μια συμμετοχική διαδικασία, θέτοντας στο επίκεντρο τις ανάγκες των εν δυνάμει ωφελούμενων αλλά και των επαγγελματιών που ασχολούνται με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε μέλη ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Ειδικότερα, ο σχεδιασμός της διαδικτυακής πλατφόρμας είναι καινοτόμος καθώς στηρίχτηκε στα αποτελέσματα και την εμπειρία της Equal Society από την πολυετή λειτουργία της Δομής Ενημέρωσης Ανέργων στην Περιφέρεια Ιονίων νήσων, στις προτάσεις του προσωπικού της εν λόγω Δομής, καθώς επίσης και στα αποτελέσματα ποιοτικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε κοινωνικές δομές που λειτουργούν στο δήμο Αθηναίων, Θεσσαλονίκης, Λευκάδας και Κέρκυρας. Ως προς το τελευταίο, επισημαίνεται ότι πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με ωφελούμενους των παραπάνω δομών με στόχο τη συλλογή δεδομένων ως προς τις θεματικές ενότητες που θα πρέπει να περιλαμβάνει η πλατφόρμα αλλά και τις θέσεις εργασίας που θα πρέπει να αναρτώνται. Από τις εν λόγω συνεντεύξεις προέκυψε ότι η πλατφόρμα θα πρέπει να ικανοποιεί τις ακόλουθες ανάγκες σε επίπεδο σχεδιασμού και περιεχομένου:

  • την εύκολη περιήγηση και αναζήτηση, ιδιαίτερα για άτομα που δεν έχουν ιδιαίτερες γνώσεις χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών ή εμπειρία στην αναζήτηση σχετικών πληροφοριών στο διαδίκτυο
  • την ανάρτηση θέσεων εργασίας που θα απευθύνεται σε όλα τα άτομα, ανεξαρτήτως δεξιοτήτων, προσόντων και εκπαιδευτικού υπόβαθρου
  • την ανάρτηση υποτροφιών και παροχή ενημέρωση για προγράμματα σπουδών και σεμινάρια
  • παροχή πληροφοριών για εργατικά και ασφαλιστικά δικαιώματα, για υπηρεσίες,  επιδόματα, κτλ.

Με βάση τα παραπάνω, και όσον αφορά τη δομή της πλατφόρμας, επισημαίνεται ότι εμπεριέχει τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

-Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα (τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα)
-Θέσεις εργασίας στο εξωτερικό (παραπομπή στην διαδικτυακή πύλη EURES)
-Εκπαίδευση – κατάρτιση

Επίσης, στην πλατφόρμα έχει σχεδιαστεί ενότητα με τίτλο «Κοινωνία» στην οποία καταχωρούνται άρθρα και ανακοινώσεις για θέματα που αφορούν γυναίκες, νέους, άτομα με αναπηρίες, Ρομά, αποφυλακισμένους και πρόσφυγες/μετανάστες. 

Τέλος, στην πλατφόρμα έχει σχεδιαστεί ειδική ενότητα για τις δράσεις των Κέντρων Κοινότητας, με στόχο την παροχή σχετικής πληροφόρησης και αναγνωρίζοντας το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν τα εν λόγω Κέντρα στην παροχή ενός ολοκληρωμένου πλέγματος υπηρεσιών σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Συνολικά, η πλατφόρμα σχεδιάστηκε με τρόπο που παρέχει έξυπνες επιλογές αναζήτησης εργασίας, καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων αλλά και πρόσφατων άρθρων και ανακοινώσεων σχετικά με την αγορά εργασίας, την επιχειρηματικότητα (συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας), την εκπαίδευση και τα ανθρώπινα δικαιώματα.  Το περιεχόμενο της πλατφόρμας ανανεώνεται σε καθημερινή συλλέγοντας θέσεις εργασίας, άρθρα και λοιπές πληροφορίες από μια πληθώρα ιστοσελίδων, συμπεριλαμβάνοντας ωστόσο την πηγή από την οποία αντλήθηκε η πληροφορία.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Η πλατφόρμα είναι δυνατόν να παρέχει πληροφορίες στο σύνολο των περίπου 220.000 ωφελούμενων που επισκέπτονται τα Κέντρα Κοινότητας αλλά και τις κοινωνικές δομές που λειτουργούν την εν λόγω χρονική περίοδο στην Ελλάδα. Χρήση της πλατφόρμας μπορεί να κάνει επίσης το σύνολο των ανέργων στην Ελλάδα, αλλά και ο γενικότερος πληθυσμός καθώς η πρόσβαση στην πλατφόρμα είναι δωρεάν.Τόπος Δράσης

Η πρωτοβουλία υλοποιείται σε πανελλαδικό επίπεδο μέσω της συνεργασίας της Equal Society με Κέντρα Κοινότητας και λοιπές κοινωνικές δομές και υπηρεσίες.


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Η πρωτοβουλία υλοποιείται με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Ελλάδα, αλλά και τη συνεργασία των Κέντρων Κοινότητας αλλά και άλλων κοινωνικών δομών που λειτουργούν σε τοπικό επίπεδο σε όλη την Ελλάδα. Ταυτόχρονα, η Equal Society συνεργάζεται στενά με πλήθος δημόσιων και ιδιωτικών φορέων για τη συνεχή ενημέρωση της πλατφόρμας. Επίσης, η Equal Society συνεργάζεται με την ευρωπαϊκή πύλη απασχόλησης EURES για την προβολή θέσεων εργασίας στο εξωτερικό.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Για τη λειτουργία και ενημέρωση της πλατφόρμας απασχολούνται 6 άτομα που ανήκουν στο προσωπικό της Equal Society. Ειδικότερα, 1 άτομο παρέχει τεχνική υποστήριξη και  υπηρεσίες συντήρησης της πλατφόρμας, 3 άτομα αναλαμβάνουν τη συγκέντρωση και επαλήθευση των πληροφοριών που συλλέγονται, ενώ 2 άτομα είναι υπεύθυνα για την ανάρτηση και δημοσίευση των πληροφοριών στην πλατφόρμα.


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Μέσω της εν λόγω πρωτοβουλίας, η Equal Society θα επεκτείνει και θα ενδυναμώσει τη συνεργασία της με κοινωνικές δομές, τα Κέντρα Κοινότητας αλλά και με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της απασχόλησης και της εκπαίδευσης. Παράλληλα, θα διευρύνει την εμπειρία του Οργανσιμού στην υλοποίηση δράσεων που στοχεύουν στην προώθηση στην απασχόληση και την εκπαίδευση.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον ΟργανισμόΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation