ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΟΤΑ: 134 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Συνεργασία με άλλους Φορείς

Πρωτοβουλία

Κέντρο Συντονισμού του δήμου Αθηναίων για θέματα Μεταναστών και Προσφύγων

Κέντρο Συντονισμού του δήμου Αθηναίων για θέματα Μεταναστών και Προσφύγων
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ο Δήμος Αθηναίων είναι έδρα του Κεντρικού Τομέως στο Αθηναϊκό πεδίο της Αττικής. Καταλαμβάνει έκταση 38,96 τ.χμ, έχει πληθυσμό 664.046 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2011 και αναπτύσσεται σε υψόμετρο κέντρου 90 μ.

 

Περισσότερες πληροφορίες:

www.cityofathens.gr


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Στόχος της καινοτόμου και μοναδικής – για τα ελληνικά δεδομένα – πρωτοβουλίας του δήμου Αθηναίων είναι η στήριξη του έργου του δήμου σε ό,τι αφορά τόσο την αποτελεσματικότερη ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων στην ζωή της Αθήνας, όσο και τη διαχείριση έκτακτων (ή αυξητικά κλιμακούμενων) μεταναστευτικών ροών στην πόλη. Απαραίτητη προϋπόθεση για αυτό, αποτελεί η ανάπτυξη κουλτούρας συνεργασίας ανάμεσα στην τοπική αυτοδιοίκηση και στους φορείς που δραστηριοποιούνται σε θέματα ένταξης και κοινωνικής συνοχής (τοπικές και διεθνείς ΜΚΟ, διεθνείς οργανισμοί, κοινότητες μεταναστών και προσφύγων). Το Κέντρο Συντονισμού μέσα από διαφανείς και συμμετοχικές διαδικασίες και εργαλεία που αναπτύχθηκαν, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη συνεργειών και την υλοποίηση πιλοτικών προγραμμάτων που προωθούν την ένταξη,  την κοινωνική συνοχή και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Το Κέντρο Συντονισμού απευθύνεται άμεσα σε όλους τους φορείς που εμπλέκονται στους τομείς της υποστήριξης και της ένταξης των μεταναστών και των προσφύγων, όπως ΜΚΟ, διεθνείς οργανισμοί, κοινότητες μεταναστών και προσφύγων, άτυπες ομάδες, θεσμικές αρχές, ευρύτερα εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών, υπηρεσίες και φορείς του δήμου καθώς και δωρητές. Έμμεσα ωφελούμενοι είναι οι ίδιοι οι μετανάστες και οι πρόσφυγες που λαμβάνουν υπηρεσίες και άλλου είδους υποστήριξη από τους φορείς που συμμετέχουν στο Κέντρο.

 

Χρονική διάρκεια

από το 2017 ως τον Αύγουστο 2018


Περιγραφή

Ο δήμος Αθηναίων, αναγνωρίζοντας την ανάγκη αξιοποίησης των συμπερασμάτων που άφησε πίσω της η εμπειρία της κρίσης υποδοχής ενός πολύ μεγάλου αριθμού προσφύγων και μεταναστών κατά την περίοδο 2015-2016, ανέλαβε την πρωτοβουλία δημιουργίας του Κέντρου Συντονισμού για θέματα Μεταναστών και Προσφύγων (ACCMR). Η πρωτοβουλία στοχεύει στον καλύτερο συντονισμό μεταξύ του δήμου Αθηναίων και των φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υποστήριξης και της ένταξης των μεταναστών και των προσφύγων ώστε να διαμορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες τόσο για την ομαλή ένταξη του μεταναστευτικού και προσφυγικού πληθυσμού στην πόλη της Αθήνας. όσο και για την αντιμετώπιση νέων έκτακτων συνθηκών που σχετίζονται με τις μεταναστευτικές ροές.

Το Κέντρο συστάθηκε και λειτουργεί από τον Ιούνιο του 2017 με αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στο πλαίσιο του προγράμματος “Κέντρο Συντονισμού και Παρατηρητήριο για θέματα Μεταναστών και Προσφύγων” και με την υποστήριξη του Athens Partnership, που συντονίζει την υλοποίησή του προγράμματος Το Κέντρο λειτουργεί στο πλαίσιο της δράσης της Αντιδημαρχίας Μεταναστών, Προσφύγων και Δημοτικής Αποκέντρωσης.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία με μεγάλη προστιθέμενη αξία λόγω της δυνατότητας να μεταφερθεί και να εφαρμοστεί στο πλαίσιο σχεδίων ένταξης σε τοπικό επίπεδο. Τα αποτελέσματα που έχει μέχρι στιγμής καταφέρει, το αναδεικνύουν άλλωστε σε βέλτιστη πρακτική όχι μόνο σε εθνικό αλλά ίσως και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

To Κέντρο λειτουργεί ως ένας κόμβος συντονισμού για την παραγωγή προτάσεων και την υλοποίηση πρωτοβουλιών με τη συμμετοχή τοπικών και διεθνών ΜΚΟ, διεθνών οργανισμών, κοινοτήτων μεταναστών και προσφύγων και δημοτικών φορέων ενώ επιδιώκει τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε πηγές χρηματοδότησης.

Σε αυτό το πλαίσιο, αναπτύσσεται ένα Στρατηγικό Σχέδιο Ένταξης των προσφύγων και των μεταναστών στην πόλη, με γνώμονα την αρμονική συνύπαρξη και τη διασφάλιση της κοινωνική συνοχής. Επιπλέον, το Κέντρο συντονίζει και επιβλέπει τη διαμόρφωση ενός Μηχανισμού Ετοιμότητας, που στην περίπτωση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης λόγω μεταβολής των προσφυγικών ροών, θα διασφαλίσει τον αποτελεσματικό συντονισμό και την έγκαιρη ανταπόκριση. Το Κέντρο παράλληλα αναπτύσσει συνεργασία με δήμους της χώρας με σκοπό τη μεταφορά και ανταλλαγή εμπειρίας και τεχνογνωσίας.

Οι εργασίες του Κέντρου οργανώνονται σε πέντε επιτροπές εργασίας, οι οποίες συνεδριάζουν σε τακτική βάση. Τα μέλη τους εντοπίζουν από κοινού τις υφιστάμενες ανάγκες και τα κενά στους τομείς της νομικής υποστήριξης, της πρόσβασης σε δομές υγείας και σε κοινωνικές υπηρεσίες, της στέγασης, της εκπαίδευσης και της ένταξης μεταναστών και προσφύγων στην αγορά εργασίας και θέτουν άμεσες και μακροπρόθεσμες προτεραιότητες ανά τομέα. Τα συμπεράσματα και τα εργαλεία που προκύπτουν μέσα από τις δραστηριότητες του Κέντρου, μεταφέρονται και σε άλλους δήμους της χώρας.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

•   Μέσω συμμετοχικών bottom up , διαφανών διαδικασιών δίνεται η δυνατότητα στους φορείς/μέλη να συνδιαμορφώσουν πολιτικές στρατηγικής ένταξης μεταναστών και στον σχεδιασμό του μηχανισμού ετοιμότητας της πόλης της Αθήνας για την περίπτωση μιας νέας κρίσης λόγω έκτακτων ή αυξητικά κλιμακούμενων μεταναστευτικών ροών.

•   Τα μέλη του κέντρου  έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σε σχέση με πολιτικές/πρακτικές ένταξης σε ευρωπαϊκό επίπεδο και παράλληλα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν ενεργό μέρος σε αντίστοιχες διαδικασίες διαβούλευσης, μέσω των ευρωπαϊκών δικτύων πόλεων στα οποία συμμετέχει ο δήμος.

•   Δίνεται η δυνατότητα σε φορείς/μέλη να  λάβουν μέρος σε εκπαιδευτικά και ενημερωτικά προγράμματα που διοργανώνει ή/και συντονίζει το Κέντρο. Μέσα σε επτά μήνες από την έναρξη λειτουργίας του Κέντρου έχουν διοργανωθεί 8 εκπαιδευτικά σεμινάρια/εργαστήρια.

•   Τα μέλη του Κέντρου και όχι μόνο, έχουν πρόσβαση στη συμμετοχική ψηφιακή πλατφόρμα www.accmr.gr , που ανέπτυξε το Κέντρο με στόχο να δώσει τη δυνατότητα σε όλους να έχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα των διαθέσιμων υπηρεσιών και δράσεων στην Αθήνα και να ανταλλάσσουν ευκολότερα πληροφορίες και διαθέσιμους πόρους. Επίσης, η πλατφόρμα διευκολύνει τη διασύνδεση των φορέων με ιδιώτες, εταιρείες και άλλους δρώντες, που θέλουν να προσφέρουν υποστήριξη.

•   Τα μέλη του Κέντρου έχουν διαμορφώσει 67 πιλοτικές δράσεις με προοπτική την υλοποίησή τους σε συνεργασία με το δήμο, στο πλαίσιο των στρατηγικών προτεραιοτήτων του σε θέματα ένταξης.

•   Μέσω της Διοργάνωσης της SAP Hellas “Refugee Code Week”, στην οποία το Κέντρο συμμετείχε ως συνδιοργανωτής, περισσότεροι από 350 πρόσφυγες ηλικίας 11 - 25 χρονών εκπαιδεύτηκαν στις βασικές αρχές του προγραμματισμού κι έκαναν το πρώτο βήμα για την απόκτηση ενός πολύ σημαντικού εφοδίου που θα τους βοηθήσει στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

•   Το Κέντρο έχει συμβάλει  μέχρι στιγμής στη σύναψη  5 μνημονίων συνεργασίας με οργανώσεις, τα οποία λειτουργούν ως μια βάση αμοιβαίας συνεργασίας και υποστήριξης.Τόπος Δράσης

Αθήνα


Συνεργασία με φορέα

Σήμερα, το Κέντρο αριθμεί 75 μέλη, που συμμετέχουν στις εργασίες του με περισσότερους από 200 εκπροσώπους.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

3 εργαζόμενοι


Οφέλη για τον Οργανισμό

•   Σύναψη 7 Μνημονίων Συνεργασίας με δήμους της Ελλάδας για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την υλοποίηση συντονισμένων δράσεων.

•   Οι οργανώσεις που συμμετέχουν στο Κέντρο συντελούν με την τεχνογνωσία τους πάνω σε θέματα ένταξης και υποστήριξης των μεταναστών και των προσφύγων στη βελτίωση των υπηρεσιών του δήμου (Capacity Building).

•   Το Κέντρο, ως εκπρόσωπος του δήμου σε εθνικά και διεθνή φόρα, προωθεί όλο το ενταξιακό του έργο. Μέχρι σήμερα το Κέντρο έχει στο ενεργητικό του 8 συμμετοχές σε συνέδρια και εργαστήρια.  
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον ΟργανισμόΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation