ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 297 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ανάπτυξη Ενεργειών Αφύπνισης & Ενημέρωσης για το Περιβάλλον

Πρωτοβουλία

Goldair Handling GreenIT UP!

Goldair Handling GreenIT UP!
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

GOLDAIR HANDLING

Η Goldair Handling είναι η πρώτη ιδιωτική εταιρεία επίγειας εξυπηρέτησης που λειτουργεί στην απελευθερωμένη ελληνική αγορά της επίγειας εξυπηρέτησης προς τρίτους, από το 1999, μετά την κατάργηση του μονοπωλιακού καθεστώτος.

Η Goldair Handling παρέχει υπηρεσίες επιβατών, αεροσκαφών και εμπορευμάτων. Πιο συγκεκριμένα, παρέχει υπηρεσίες check-in επιβατών, έκδοσης εισιτηρίων, απολεσθέντων αποσκευών, διατηρεί αίθουσες διακεκριμένων επιβατών, παρέχει πλήρη εξυπηρέτηση αεροσκαφών στη πίστα, υπηρεσίες ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑμεΑ), εποπτείας πτήσεων, καθώς και υπηρεσίες διαχείρισης εμπορευμάτων & ταχυδρομείου.

Σήμερα η Goldair Handling δραστηριοποιείται σε 26 αεροδρόμια στην Ελλάδα ενώ παράλληλα διατηρεί την παρουσία της στο εξωτερικό και συγκεκριμένα σε 2 αεροδρόμια στην Κύπρο (Λάρνακα, Πάφος) μέσω της εταιρείας Louis-Goldair Services (LGS) και 3 στη Βουλγαρία (Σόφια, Μπουργκάς & Βάρνα) μέσω της θυγατρικής Goldair Handling Bulgaria.

Παράλληλα, η Goldair Handling είναι η μοναδική εταιρεία παροχής υπηρεσιών για Άτομα με ειδικές Ανάγκες (ΑμεΑ) στο αεροδρόμιο της Ζυρίχης ενώ έχει αναπτύξει νέες συνεργασίες στον τομέα της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, τεχνογνωσίας και εξειδικευμένου προσωπικού σε νέες & αναδυόμενες αγορές, με πρόσφατη την επιτυχημένη συνεργασία με την εταιρεία ICAS , που δραστηριοποιείται στο αεροδρόμιο Αντίς-Αμπέμπα στην Αιθιοπία και στο Ομάν.

Τέλος, η Goldair Handling είναι από τα ιδρυτικά μέλη της συμμαχίας εταιρειών handling «ground.net», όπου σε συνεργασία με άλλες Ευρωπαϊκές εταιρείες handling προσφέρουν υπηρεσίες ευρύτερου δικτύου εξυπηρέτησης αεροπορικών εταιρειών, κοινές δράσεις πωλήσεων, marketing, ανταλλαγής τεχνογνωσίας και εκπαίδευσης.Στόχος δράσης

Η Goldair Handling είναι μία από τις κορυφαίες εταιρείες παροχής υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ως υπεύθυνη εταιρεία, η Goldair Handling στοχεύει στην επιχειρηματική αριστεία και, στο πλαίσιο αυτό, εφαρμόζει διεθνή πρότυπα, καθώς και βέλτιστες πρακτικές, επιτυγχάνοντας ισορροπία ανάμεσα στην οικονομική ευρωστία, την ανάπτυξη των εργαζομένων της, την προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνική συμβολή. Μεταξύ άλλων,  η Goldair Handling επικεντρώνεται ιδιαίτερα στην ανάπτυξη και διατήρηση των φιλικών προς το περιβάλλον δραστηριοτήτων, ενισχύοντας έτσι την αειφόρο ανάπτυξή της.

Η Goldair Handling στοχεύει στη συνεχή μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματός της, εφαρμόζοντας δράσεις και προγράμματα σε όλους τους αερολιμένες όπου δραστηριοποιείται. Η προτεραιότητα της Eταιρείας δεν περιορίζεται στη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανονισμούς, αλλά επεκτείνεται στην υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών που σχετίζονται με τον τομέα δραστηριοτήτων της Εταιρείας και παγκόσμιες πρωτοβουλίες, όπως οι Παγκόσμιοι Στόχοι για την Αειφόρο Ανάπτυξη (SDGs).

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Η δράση αφύπνισης και ενημέρωσης της Goldair Handling  στοχεύει στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση του προσωπικού αλλά και τη συνεργασία με την πλειονότητα των κοινωνικών της εταίρων (Τοπική Κοινωνία, Ρυθμιστικές Αρχές, ΜΚΟ, Κρατικούς Φορείς κτλ) σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.

 

Χρονική διάρκεια

Η δράση είναι συνεχής και αποτελεί τρόπο έκφρασής της δέσμευσή της εταιρείας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.


Περιγραφή

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Η αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων ανά τύπο και συνεπώς η μείωση των παραγόμενων αποβλήτων αποτελεί μακροπρόθεσμο στόχο της Goldair Handling. Μέσω ενεργειών και συνεργασίας με τις αρχές των αερολιμένων και τις αεροπορικές εταιρείες-πελάτες, η Εταιρεία στοχεύει στην υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών για τη μείωση των αποβλήτων και την αύξηση της ποσότητας των ανακυκλώσιμων υλικών. Η προσπάθεια αυτή υποστηρίζεται έντονα από την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού σε αεροπορικές εταιρίες-πελάτες που επικεντρώνονται στην ανακύκλωση και τη μείωση των αποβλήτων.

Κατά τη διάρκεια 2017-2018, η Εταιρεία επικεντρώθηκε στην παρακολούθηση της ανακύκλωσης προκειμένου να βελτιωθεί και να αυξηθεί περαιτέρω το ποσοστό των υλικών και αποβλήτων που προωθούνται προς ανακύκλωση / ανακυκλώνονται στις εγκαταστάσεις. όσο και για τα απόβλητα. 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Η Εταιρεία επενδύει συστηματικά σε μια σειρά από επιπρόσθετες περιβαλλοντικές δράσεις, ενισχύοντας έτσι τις προσπάθειες προστασίας του περιβάλλοντος.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η περιβαλλοντική πολιτική της Εταιρείας αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της Διοίκησης και τις αρχές σύμφωνα με τις οποίες λειτουργεί η Goldair Handling.

Οι αρχές που διέπουν την περιβαλλοντική πολιτική της Εταιρείας περιλαμβάνουν τα εξής:

·         Λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, σε πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία.

·         Εφαρμογή συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης για το σύνολο των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη διαδικασία παραγωγή.

·         Ανάπτυξη συστημάτων μέτρησης, αξιολόγησης και συνεχούς βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεων.

·          Έγκριση τακτικών περιβαλλοντικών ελέγχων όσον αφορά τις εταιρικές πράξεις.

·          Εφαρμογή προγραμμάτων διά βίου μάθησης και ευαισθητοποίησης του προσωπικού σε θέματα περιβάλλοντος.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤIKΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Η Goldair Handling, ως περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένη εταιρεία, δίνει έμφαση στην περιβαλλοντική αξιολόγηση των προμηθευτών, με σκοπό να παρακινήσει τους προμηθευτές της και να βελτιώσει τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις. Στο πλαίσιο αυτό, ο Κώδικας Συμπεριφοράς Προμηθευτών της Εταιρείας αποστέλλεται στους ενεργούς προμηθευτές, μαζί με ένα ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης, προκειμένου να εκτιμηθεί το συνολικό σύστημα διαχείρισης και να εντοπιστεί ο αντίκτυπος των δραστηριοτήτων τους στο περιβάλλον. Το ερωτηματολόγιο καλύπτει επίσης ενέργειες και προγράμματα που εφαρμόζουν οι προμηθευτές της Εταιρείας σχετικά με την περιβαλλοντική διαχείριση, όπως η εξοικονόμηση ενέργειας, η ορθή διαχείριση των αποβλήτων, η ανακύκλωση των προϊόντων και των συσκευασιών και η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση του προσωπικού.

Το 2018, το ερωτηματολόγιο αναθεωρήθηκε και ξεκίνησε η διανομή του σε ηλεκτρονική μορφή. Με βάση αυτό το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο αξιολογήθηκαν συνολικά 87 προμηθευτές με τους οποίους πραγματοποιήθηκαν συναλλαγές κατά τη διάρκεια του έτους. Το 52,87% συμπλήρωσε το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιό μας, ενώ το 59,77% έστειλε ένα υπογεγραμμένο αντίγραφο του Κώδικα Συμπεριφοράς Προμηθευτών στην Εταιρεία.

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

Στο πλαίσιο του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, η Goldair Handling εφαρμόζει ετησίως προγράμματα κατάρτισης με στόχο την ενημέρωση των ενδιαφερομένων μερών και την ευαισθητοποίησή τους σε περιβαλλοντικά ζητήματα.

Η Εταιρεία έχει επενδύσει στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των εργαζομένων μέσω του Σεμιναρίου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης, το οποίο αποτελεί μέρος της βασικής κατάρτισης του νεοπροσληφθέντος προσωπικού και είναι υποχρεωτικό για τους υπαλλήλους σε θέση ευθύνης σε ολόκληρο το δίκτυο της Εταιρείας, σε ετήσια βάση.

Το 2018, η Goldair Handling αναθεώρησε το εκπαιδευτικό υλικό, δημιουργώντας ένα πρόγραμμα που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της Εταιρείας και ενισχύει την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των εργαζομένων με την προσθήκη νέων τμημάτων. Για το 2018 το ποσοστό των εκπαιδευμένων υπαλλήλων του Σταθμού Αθηνών ήταν 86,11% ενώ για το 2017 το 98,69% υπογράμμισε τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την αύξηση της περιβαλλοντικής συνείδησης των υπαλλήλων του και την επαλήθευση της εταιρείας με σύστημα ISO.

Η Goldair Handling στοχεύει επίσης στην καλλιέργεια της περιβαλλοντικής συνείδησης των υπεργολάβων της. Προς αυτή την κατεύθυνση,  η Εταιρεία δημιούργησε και εφάρμοσε πρόγραμμα περιβαλλοντικής κατάρτισης για τους υπεργολάβους της με ποσοστό συμμετοχής 100% για το 2018.

Για πρώτη φορά το 2018, ο υπεργολάβος υπηρεσιών αποχέτευσης στο Αεροδρόμιο Αθηνών και της Goldair Handing έλαβε περιβαλλοντική εκπαίδευση από το Τμήμα Εκπαίδευσης της Goldair Handling, κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκαν οι κατηγορίες των αποβλήτων και η σωστή διαχείριση τους, η περιβαλλοντική στρατηγική της Εταιρείας, καθώς και οι δράσεις ανακύκλωσης και προστασίας του περιβάλλοντος που εφαρμόζονται στη Goldair Handling. Συνολικά 23 άτομα συμμετείχαν στο εν λόγω πρόγραμμα  του 2018 και η Εταιρεία στοχεύει να επαναλαμβάνει ετησίως την εκπαιδευτική αυτή δράση.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ενισχύοντας την επικοινωνία της με τους κοινωνικούς εταίρους σε θέματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, η Goldair Handling ανακοινώνει ετησίως την περιβαλλοντική της δέσμευση αποστέλλοντας σε μεγάλο αριθμό ενδιαφερομένων μερών  μια επιστολή εταιρικής περιβαλλοντικής ευθύνης, μέσω της οποίας παρουσιάζονται οι αρχές της περιβαλλοντικής πολιτικής της Εταιρείας.

• Συμμόρφωση με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία

• Η σωστή διαχείριση ενέργειας

• Εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης για το σύνολο των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παραγωγική διαδικασία της Εταιρείας

• Ανάπτυξη συστημάτων μέτρησης, αξιολόγησης και συνεχούς βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεων

• Έγκριση τακτικών περιβαλλοντικών ελέγχων σε ό, τι αφορά τις επιχειρήσεις

• Εφαρμογή προγραμμάτων διά βίου μάθησης και ευαισθητοποίησης του προσωπικού σε θέματα περιβάλλοντος

e-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ενισχύοντας την εταιρική περιβαλλοντική στρατηγική, κατά τη διάρκεια του 2017-2018, η Εταιρεία επένδυσε στη δημιουργία περιβαλλοντικών εφαρμογών για την καταγραφή και παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων σε όλους τους αερολιμένες όπου δραστηριοποιείται.

Συγκεκριμένα, η Εταιρεία χρησιμοποιεί την εταιρική πλατφόρμα «Compass» και προσαρμοσμένες περιβαλλοντικές εφαρμογές για τη συστηματική καταγραφή και παρακολούθηση όλων των περιβαλλοντικών προγραμμάτων και την έκταση εφαρμογής τους, τη διαχείριση αποβλήτων, καθώς και την αναπλήρωση και αντικατάσταση πυροσβεστήρων.

ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Η Goldair Handling, με επίκεντρο την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση μέσω των υπαλλήλων της, ξεκίνησε ένα νέο πιλοτικό έργο σχετικά με την οικολογική σήμανση στην έδρα. Η Εταιρεία έχει επενδύσει στην τοποθέτηση ετικετών περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης σε όλα τα γραφεία του κτιρίου 24 του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, έδρα της Goldair Handling προκειμένου να υποστηρίξει την προστασία του περιβάλλοντος με την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας και την ενίσχυση των προσπαθειών ανακύκλωσης.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Η Goldair Handling έχει συστήσει την ομάδα “Goldair Handling Green Team”, η οποία συμμετέχει ενεργά σε προγράμματα ανακύκλωσης, ανάπλασης και καθαρισμούς δημόσιων χώρων. Στόχος της Εταιρείας είναι να υλοποιεί όσο το δυνατόν περισσότερες περιβαλλοντικές δράσεις τόσο πλησίον του αεροδρομίου της Αθήνας, όσο και των περιφερειακών αεροδρομίων.

Καθαρισμοί ακτών:

Κατά τη διάρκεια του 2018 πραγματοποιήθηκαν καθαρισμοί ακτών από εθελοντές στα αεροδρόμια της Σκύρου, των Χανίων, του Άκτιου, της Κεφαλονιάς, της Μυτιλήνης, της Σαντορίνης και της Αλεξανδρούπολης.

Μυτιλήνη: Τον Αύγουστο του 2018 πραγματοποιήθηκε ο καθαρισμός της παραλίας στην περιοχή «Κάτια - Κρατήγου» από τους εργαζόμενους του σταθμού Μυτιλήνης. Ο καθιερωμένος εθελοντικός καθαρισμός είχε για ακόμη μια χρονιά μεγάλη επιτυχία, καθώς πραγματοποιήθηκε σε παραλία μεγαλύτερη των 2 χλμ. και έγινε συγκομιδή μεγάλης ποσότητας σκουπιδιών, καθώς και εγκαταλελειμμένων πλαστικών σκαφών.

Χανιά: Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η δράση καθαρισμού στον Δήμο Κισσάμου, στο πλαίσιο της πανελλαδικής εκστρατείας “Let’s Do it”.

Καθαρισμός δασικής έκτασης:

Πραγματοποιήθηκε καθαρισμός δασικής έκτασης από εθελοντές εργαζόμενους στον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων, κατά τη διάρκεια του οποίου συλλέχθηκαν 24kg απορρίμματα, εκ των οποίων τα 6kg πλαστικό. Η ποσότητα των πλαστικών απορριμμάτων που συλλέχθηκε παραδόθηκε σε κάδους ανακύκλωσης του Δήμου Ιωαννίνων.

Δενδροφύτευση:

Υλοποιήθηκε δενδροφύτευση δεκαπέντε δενδρυλλίων στην ευρύτερη περιοχή της Χρυσούπολης, στο πλαίσιο των ετήσιων περιβαλλοντικών δράσεων του Δήμου Καβάλας, από εργαζόμενους της Goldair Handling.

Καθαρισμός παιδικής χαράς:

Εθελοντές εργαζόμενοι στο περιφερειακό αεροδρόμιο Αράξου, σε συνεργασία με τους εκπροσώπους του Δήμου Αχαΐας, συμμετείχαν στον καθαρισμό και τη συλλογή απορριμμάτων από την Παιδική Χαρά παραλίας κάτω Αχαΐας. Αποτέλεσμα της δράσης ήταν η συλλογή 15 σακουλών με απορρίμματα κατά μήκος της παιδικής χαράς, καθώς και από την κοντινή παραλία. It»,στην οποία συμμετείχαν και εθελοντές εργαζόμενοι της Goldair Handling. Η εκστρατεία καθαρισμού, εξωραϊσμού και αισθητικής αναβάθμισης παραλιών, ακτών και κοινόχρηστων χώρων στον Δήμο Κισσάμου αποτέλεσε ακόμη μια οργανωμένη, εθελοντική δράση του Δήμου.

Κεφαλονιά: Κατά τη διάρκεια του 2018, εργαζόμενοι της Goldair Hadling συμμετείχαν σε τρεις περιβαλλοντικές δράσεις καθαρισμού φυσικού περιβάλλοντος. Η πρώτη πραγματοποιήθηκε κατά μήκος της ακτογραμμής της λιμνοθάλασσας Κουτάβου, κατά την οποία συλλέχθηκαν περίπου 30kg πλαστικού, καθώς και 10kg χαρτί, ενώ η δεύτερη στο πάρκο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Κουτάβου, από όπου συλλέχθηκαν περίπου 40kg πλαστικού και 10kg χαρτί. Υλοποιήθηκε επίσης ακόμη ένας καθαρισμός της παραλίας Μεγάλη Άμμος.

Επίσης, η “Green Team” συμμετείχε σε δράση του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών για την ημέρα περιβάλλοντος.

 Συμμετοχή στην Ώρα της ΓΗΣ: Η Goldair Handling με μια απλή κίνηση έστειλε το μήνυμά της ενάντια στην κλιματική αλλαγή, συμμετέχοντας στην Ώρα της Γης. Την ίδια στιγμή, άνθρωποι απ’ όλο τον κόσμο συμμετείχαν επίσης, σβήνοντας τα φώτα και εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο τη συμβολή τους στην προστασία του περιβάλλοντος.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Η Goldair Handling, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία N.4342 / 2015 για την ενεργειακή απόδοση, πραγματοποίησε Έλεγχο Ενεργειακής Απόδοσης στις εγκαταστάσεις της στην Ελλάδα, οι οποίες καλύπτουν το 90% της συνολικής ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας της Εταιρείας.

Εγκαταστάσεις που καλύπτουν τουλάχιστον το 90% της συνολικής εγκατάστασης της Εταιρείας και έχουν ενσωματωθεί στον ενεργειακό έλεγχο είναι τα αεροδρόμια Κω, Χανίων, Ρόδου, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης και Αθήνας. Για αυτούς τους σταθμούς πραγματοποιήθηκαν επιτόπιοι έλεγχοι σε δείγμα παρόμοιων εγκαταστάσεων, όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη με δύο (2) διήμερες επισκέψεις, χρησιμοποιώντας ειδικό εξοπλισμό για τη μέτρηση ηλεκτρικών μεγεθών, θερμοκρασιών, υγρασίας και φωτεινότητας χώρων.

Τα αποτελέσματα της αυτοψίας και του ενεργειακού ελέγχου δημοσιεύθηκαν και κατατέθηκαν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ

Η Εταιρεία εφαρμόζει την αρχή της πρόληψης σε όλο το εύρος των θεμάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης και συνεπώς στην κατανάλωση νερού. Η Goldair Handling σε συνεχή βάση ελέγχει, συντηρεί και βελτιώνει, όπου είναι απαραίτητο, το δίκτυό της σε όλα τα αεροδρόμια στα οποία δραστηριοποιείται, με στόχο την ελαχιστοποίηση του υδάτινου αποτυπώματός της.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Όλες οι εταιρικές προσπάθειες όσον αφορά την υπεύθυνη λειτουργία, την κοινωνία και το περιβάλλον παρουσιάζονται στην Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας & Βιώσιμης Ανάπτυξης της Goldair Handling που δημοσιεύεται σε ετήσια βάση από το 2016.

Η Goldair Handling, μέσω της Έκθεσης Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης, παρουσιάζει λεπτομερώς το δίκτυο της Εταιρείας, τις προσφερόμενες υπηρεσίες, καθώς και το Επιχειρηματικό Μοντέλο.. Επιπλέον, παρουσιάζεται λεπτομερώς η δραστηριότητα καθώς και οι βασικοί δείκτες Ανθρώπινου Δυναμικού και Εκπαίδευσης για την Goldair Handling Bulgaria.

Επιπλέον, μέσω της Έκθεσης, η Goldair Handling ενημερώνει τους κοινωνικούς της εταίρους , αναπτύσσει κανάλια επικοινωνίας και καταγράφει, αναλύει και δίνει προτεραιότητα σε βασικά θέματα σχετικά με:

·         Την οικονομική επίδοση

·         Τις εργασιακές πρακτικές

·         Την αγορά

·         Την Κοινωνία

·         Τα ανθρώπινα δικαιώματα

·         Το περιβάλλον

Για την προετοιμασία της Έκθεσης Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης χρησιμοποιήθηκαν πρότυπα GRI Srandards. Επιπλέον, προκειμένου να διασφαλιστεί η εγκυρότητα των πληροφοριών που παρουσιάστηκαν, η Goldair Handling, σε συνεργασία με την KPMG, προχώρησε στην επαλήθευση των δεικτών που αναφέρονται σε θέματα που αναγνωρίστηκαν ως σημαντικά και σχετίζονται με την απασχόληση, την εκπαίδευση, την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, καθώς και με το περιβάλλον και την ενέργεια. Ο επαληθευμένος δείκτης για το περιβάλλον - GRI 306-2 (Συνολικό βάρος των αποβλήτων, με βάση τον τύπο και τη μέθοδο διάθεσης)  - παρουσιάζει τη σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος μέσω της ορθής διαχείρισης των αποβλήτων εντός της επιχείρησης, καθώς και τις προσπάθειες για την παρακολούθηση και την ελαχιστοποίηση του εταιρικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

 Η Goldair Handling δεσμεύεται για την προσπάθεια Αειφόρου Ανάπτυξης και αυτή η δέσμευση επισημαίνεται στις εσωτερικές της διαδικασίες και πολιτικές, καθώς και στις δράσεις που αναπτύσσει και στους στόχους που έχουν τεθεί. Στο πλαίσιο αυτό, ενέκρινε και υπέγραψε το 2018 τις δέκα αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών.

Ο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης της Goldair Handling παρουσιάζεται και γνωστοποιείται σε όλους τους κοινωνικούς της εταίρους, στα Επιχειρηματικά Φόρουμ καθώς και στα Δίκτυα στα οποία η Εταιρεία είναι μέλος, ενώ περιλαμβάνεται στη βάση δεδομένων του διεθνούς οργανισμού GRI (Global Reporting Initiative), μετά την έγκριση του περιεχομένου του.

 

 


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Η Goldair Handling, επενδύοντας τόσο στην εκπαίδευση του προσωπικού, στη διαχείριση των περιβαλλοντικών θεμάτων αλλά και στη συμμετοχή των ανθρώπων της σε δράσεις και συνεργασίες με Τρίτους Φορείς έχει αυξήσει τόσο τη συμμετοχή του προσωπικού σε περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες όσο και την αφύπνισή τους σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης. Όλες οι εταιρικές προσπάθειες όσον αφορά την υπεύθυνη λειτουργία, την κοινωνία και το περιβάλλον παρουσιάζονται στην Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας & Βιώσιμης Ανάπτυξης της Goldair Handling: https://apologismos2018.greenmind.com.grΤόπος Δράσης

Η δράση αφορά το σύνολο της Εταιρείας στα 26 αεροδρόμια δραστηριοποίησής της στην Ελλάδα.


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης των προσπαθειών της Εταιρείας για την περιβαλλοντική αφύπνιση και ευαισθητοποίηση, η Goldair Handling συνεργάζεται στενά τόσο με τους φορείς του αεροδρομίου όσο και με Μη Κυβερνητικής Οργανισμούς (ΜΚΟ) προκειμένου να ενισχύσει τη θέση της στη δέσμευσή της αναφορικά με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Το σύνολο των εργαζομένων σε όλο το δίκτυο της Εταιρείας μπορεί να λάβει μέρος τόσο στις περιβαλλοντικές ενέργειες προστασίας του περιβάλλοντος όσο και στις περιβαλλοντικές δράσεις που πραγματοποιούνται στην Αθήνα και στα Περειφερειακά αεροδρόμια στα οποία δραστηριοποιείται η επιχείρηση.


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Η Goldair Handling, μέσα από τη δράση της GreenIT UP! έχει καταφέρει, πέρα της συμμόρφωσης με την κείμενη νομοθεσία, τη συνεχή και συμαντική εμπλοκή του προσωπικού στην ενίσχυση του αποτυπώματος της εταιρείας για ένα βιώσιμο κόσμο. Τα μετρήσιμα αποτελέσματα αναφορικά με τη διαχείριση ανακύλωσης & απορριμάτων, ενέργειας & νερού για τη διετία 2017-2018 είναι διαθέσιμα στον Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας & Βιώσιμης Ανάπτυξης της Goldair Handling:https://apologismos2018.greenmind.com.gr
Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation