ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 333 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Αντιμετώπιση της Διαφθοράς

Πρωτοβουλία

Δράσεις της Εταιρίας που σχετίζονται με την αποτροπή της απάτης και την πάταξη της διαφθοράς

Δράσεις της Εταιρίας που σχετίζονται με την αποτροπή της απάτης και την πάταξη της διαφθοράς
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη είναι μια από τις μεγαλύτερες Ασφαλιστικές Εταιρείες στην Ελλάδα, προσφέροντας ολοκληρωμένα προγράμματα και υπηρεσίες.

Όλοι εμείς στην Ευρωπαϊκή Πίστη, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι όταν οι ασφαλισμένοι μας αποφασίσουν να προστατέψουν τους ίδιους και τις οικογένειές τους, επιλέγοντας τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, δεν κάνουν απλά μια αγορά. Κάνουν μια επένδυση εμπιστοσύνης.

Κυρίαρχος σκοπός της Εταιρείας μας είναι να εξυπηρετεί το κοινωνικό σύνολο, να στηρίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη και να συνεχίζει τη δραστηριότητα της έννομα, με επιχειρηματική ηθική και με ευαισθησία προς την κοινωνία και το περιβάλλον. 

Από τον Αύγουστο του 2022, η Εταιρεία μας αποτελεί θυγατρική του Παγκόσμιου Ασφαλιστικού Ομίλου Allianz θέτοντας τις βάσεις για μια νέα δυναμική. Δέσμευση μας είναι να συνεχίσουμε την πορεία των 45 και πλέον ετών, δημιουργώντας αξίες για τους ασφαλισμένους, τους συνεργάτες και τους εργαζομένους μας σε όλα όσα πράττουμε.

www.europaikipisti.gr

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις
 

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Οι δράσεις της Εταιρίας που σχετίζονται με την αποτροπή της απάτης και την πάταξη της διαφθοράς αφορούν στο σύνολο των αρχών και πρακτικών που υιοθετεί, προκειμένου να διασφαλίσει την απόδοσή της, τα συμφέροντα των μετόχων της και τα συμφέροντα όλων των ενδιαφερόμενων μερών (stakeholders). Οι αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης αποτελούν τη βάση του συστήματος διακυβέρνησης της ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή Πίστη, μέσω του οποίου επιτυγχάνεται η χρηστή και αποτελεσματική διοίκηση της Εταιρίας με αποδοτική χρησιμοποίηση των διαθέσιμων παραγωγικών πόρων καθώς και η διαφάνεια στις εταιρικές λειτουργίες προς το μακροπρόθεσμο κοινό συμφέρον.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Απευθύνεται στο ανθρώπινο δυναμικό του ομίλου Ευρωπαϊκή Πίστη, στα συνεργαζόμενα δίκτυα πωλήσεων της εταιρίας, στους μετόχους καθώς και στο πελατειακό κοινό.

 

Χρονική διάρκεια

Από την ίδρυση της Εταιρείας, ακόμη και όταν δεν υπήρχε θεσμοθετημένο νομικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση της διαφθοράς, η κουλτούρα της εταιρείας πρότεινε την υιοθέτηση πρακτικών για την πρόληψη της διαφθοράς και της απάτης.

Βασική αρχή της Ευρωπαϊκής Πίστης είναι η επιχειρηματική της δραστηριότητα να είναι απολύτως σύμφωνη με τις αρχές του υγιούς ανταγωνισμού και με πλήρη συμμόρφωση και τήρηση με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για τη διασφάλιση και την προστασία των καταναλωτών, επιδεικνύοντας μηδενική ανοχή σε περιστατικά διαφθοράς.


Περιγραφή

Για την Ευρωπαϊκή Πίστη, αποτελεί ορόσημο, στην καταπολέμηση της διαφθοράς, η αρχή της ακεραιότητας, η οποία σχετίζεται με την μηδενική ανοχή στα θέματα αυτά και υλοποιείται με τον ενδελεχή έλεγχο και την τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας, καθώς και τις αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Ειδικότερα, η Εταιρεία, κινούμενη προς αυτή την κατεύθυνση, για την εξασφάλιση της απαραίτητης διαφάνειας και ελέγχου έχει καθιερώσει τις τέσσερις ανεξάρτητες βασικές λειτουργίες, αυτές του Εσωτερικού Ελέγχου, της Διαχείρισης Κινδύνων, του Αναλογιστή και της Συμμόρφωσης και των Επιτροπών στις οποίες το ΔΣ έχει αναθέσει συγκεκριμένα θέματα.

Οι πολιτικές και κώδικες που προέκυψαν για την Εταιρεία που κατευθύνουν την ενίσχυση της διαφάνειας και την καταπολέμηση της διαφθοράς συνοψίζονται ως εξής:

  • Κώδικας Εταιρικής Δεοντολογίας
  • Πολιτική σύγκρουσης συμφερόντων
  • Παραβάσεις πολιτικής (Πολιτική καταγγελίας)
  • Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακυβέρνησης
  • Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου και ανακοίνωση για την πρόληψη της χρήσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για ξέπλυμα χρήματος και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
  • Πολιτική Διαχείρισης Αντιρρήσεων
  • Πολιτική Αμοιβών

Οποιαδήποτε τυχόν περιστατικό μη συμμόρφωσης με τις αρχές και τις πολιτικές της Εταιρίας θέτει σε κίνδυνο την καλή φήμη, την αξιοπιστία, την εμπιστοσύνη των κοινωνικών εταίρων και κατά επέκταση τα οικονομικά της αποτελέσματα.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Η χρηστή και αποτελεσματική Διοίκηση της Εταιρίας επιτυγχάνεται με την συστηματική επίβλεψη για την ορθή εφαρμογή και διατήρηση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου σε όλες τις δραστηριότητες της, ενώ εφαρμόζει και πολιτική ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων. Παράδειγμα, αποτελεί η εγκατάσταση και η πλήρης λειτουργία του συστήματος SAS FRAUD για την ανεύρεση απάτης στις περιπτώσεις των ζημιών αυτοκινήτων.

Για την ενίσχυση της παρακολούθησης τέτοιων περιστατικών, η Εταιρεία, το έτος 2016, επένδυσε στην αξιοπιστία των λύσεών της στη διαχείριση και απάτη με την υιοθέτηση των λύσεων SAS Fraud Framework for Insurance και της SAS Visual Analytics , προκειμένου να θωρακίσει τόσο την ίδια και όσο και το εκτεταμένο δίκτυο πωλήσεών της, αλλά και να εκσυγχρονίσει την αυτοματοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών στην αποζημίωση της αυτοκινητοβιομηχανίας, που αποτελεί τον μεγαλύτερο παραγωγικό κλάδο της Εταιρείας.

Η Διοίκηση της Εταιρίας αναγνωρίζει ότι η διασφάλιση της διαφάνειας και αξιοπιστίας σε όλες τις συναλλαγές που πραγματοποιεί στο πλαίσιο των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα για την ανάπτυξη της βιωσιμότητας και καταπολέμηση της απάτης.

Παράλληλα, η Εταιρία έχει αναπτύξει μηχανισμούς ελέγχου και πρακτικές σχετικά με την αποφυγή και την καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και εν γένει κάθε μορφής καταχρήσεων. Συγκεκριμένα, εντός του 2017 δημιουργήθηκε ειδική επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης που αναφέρονται τα τμήματα Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Anti-Money Laundering καθώς και ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων.

Μέσα στα πλαίσια Εταιρικής Διακυβέρνησης η Εταιρία επιδιώκει την βέλτιστη διερεύνηση καταγγελιών για πιθανές παραβιάσεις του Κώδικα Εταιρικής  Δεοντολογίας, και γι’ αυτό από το 2017 έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία το ενοποιημένο σύστημα καταγγελιών Αθέμιτων Πρακτικών (Whistleblowing Policy/ System), ενώ έχει ενημερωθεί σχετικά όλο το προσωπικό του Ομίλου.

Επίσης, την 1.1.2017 ιδρύεται το Τμήμα Καταπολέμησης της Απάτης και από το 2008 ιδρύεται το Τμήμα Καταπολέμησης του Ξεπλύματος Χρήματος.

Τέλος, η Εταιρεία πιστοποιήθηκε το 2017 με ISO 27001:2013 που αφορά το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών και επαναπιστοποιήθηκε το 2021.Τόπος Δράσης

Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας, Υποκαταστήματα σε όλη την Ελλάδα και όλα τα συνεργαζόμενα δίκτυα πωλήσεων.


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα


Συμμετοχή εργαζομένων

Η προσέγγιση της Εταιρίας για την καταπολέμηση της απάτης και της διαφθοράς ξεκινά από την κορυφή της ιεραρχίας της εταιρείας μας (tone-from-the-top) όπως αποδεικνύεται από την ουσιαστική στάση και εμπλοκή της ανώτατης διοίκησης και όχι μόνο με την έκδοση οδηγιών προς το προσωπικό. Ο Κώδικας Εταιρικής Δεοντολογίας περιλαμβάνει λεπτομερείς αναφορές και δεσμεύσεις που αφορούν σε θέματα καταπολέμησης της διαφθοράς και δεσμεύουν όλα τα στελέχη και τους εργαζόμενους της Εταιρίας.

Από την αρχή της εφαρμογής του Κώδικα Δεοντολογίας, έχει λάβει χώρα συστηματική εκπαίδευση και επιμόρφωση το προσωπικό σε θέματα διαφθοράς, απάτης, υγιούς ανταγωνισμού, διεξοδικού ελέγχου επιχειρηματικών εταίρων και σύγκρουσης συμφερόντων.

Ενδεικτικά, η υλοποίηση της εκπαίδευσης, πραγματοποιείται μέσω ενημερωτικών σεμιναρίων, online εκπαίδευση και άλλες δραστηριότητες, ενώ αποτελεί αντικείμενο εκπαίδευσης και για όλο το δίκτυο πωλήσεων της Εταιρίας σε όλη την Ελλάδα.

Η κουλτούρα με την οποία πορεύεται η Διοίκηση της Ευρωπαϊκής Πίστης διέπεται από τις αδιαπραγμάτευτες αρχές στις οποίες χτίστηκε, δηλαδή ηθική, ειλικρίνεια, συνέπεια, διαφάνεια, αμεροληψία και καλή διαχείριση, έχει αναγνωρίσει ότι εάν η κουλτούρα με την οποία διαχειριζόταν η Εταιρεία δεν διέπεται από Αυτές τις αξίες, ο κίνδυνος διαφθοράς / απάτης παραμένει και μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες για την Εταιρεία και το κοινό.

Τέλος η Εταιρία μέσω του βασικού μηχανισμού αναφοράς παραβάσεων (το σύστημα καταγγελιών Αθέμιτων Πρακτικών (Whistleblowing Policy/ System) του Κώδικα Εταιρικής Δεοντολογίας που εφαρμόζει, δίνει τη δυνατότητα στους εργαζομένους της να διατυπώνουν ανησυχίες αλλά και περιστατικά παραβίασης, διακρίσεις, παρενόχληση και οποιαδήποτε ανάρμοστη συμπεριφορά. Η Εταιρεία δεσμεύεται να διασφαλίζει το απόρρητο των πληροφοριών και την απόλυτη προστασία του αποστολέα από «αντίποινα» βάσει της συγκεκριμένης διαδικασίας καταγγελίας.


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Οι δράσεις της Εταιρίας αποσκοπούν:

Α. Στην ανάδειξη της αξίας της διαφάνειας στις διαδικασίες που εφαρμόζει.

Β. Στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης του κοινού στο θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης.

Γ. Στην ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ πελατών και ασφαλιστικής εταιρίας.

Διακρίσεις της Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ:

  • Η Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. διακρίθηκε για 8η συνεχόμενη χρονιά από το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικής Ηθικής - EBEN GR, για το σύνολο της επιχειρηματικής της λειτουργίας.

Στόχος των συγκεκριμένων βραβείων είναι η ανάδειξη των επιχειρήσεων, οι οποίες εφαρμόζουν συστήματα και πολιτικές που συμβάλλουν στην εταιρική αειφόρα ανάπτυξη αλλά και στην ευρύτερη κοινωνική ευημερία
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
Δράσεις Αντιμετώπισης Covid-19

Πρόγραμμα στήριξης τοπικών κοινωνιών, σχολείων και Παραδόσεων Ευρωπαική Πίστη

Στήριξη Κοινωνικών Δομών - Εξάλειψη της Φτώχειας- Ανθρώπινα Δικαιώματα των παιδιών

Σύστημα Μέτρησης κατανάλωσης των Ρύπων CO2 - Ανθρακική Ουδετεροποίηση - Ανακύκλωση- Επιβράβευση ΕργαζομένωνΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation