ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΟΤΑ: 124 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Απόβλητα & Κυκλική Οικονομία

Πρωτοβουλία

Δημιουργία Υποστηρικτικής Δομής Κυκλικής Οικονομίας στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Δημιουργία Υποστηρικτικής Δομής Κυκλικής Οικονομίας στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΕ ΟΤΑ

Η υιοθέτηση βασικών αρχών αειφορίας και  του μοντέλου της κυκλικής οικονομίας με τρόπο φιλικό για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία αποτελούν προτεραιότητα για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Η εφαρμογή ενός τέτοιου μοντέλου στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων αποτελεί το όραμα μας. Δεν είναι εύκολο οι προσεγγίσεις δεκαετιών να αλλάξουν. Απαιτεί χρόνο, αλλά αργά και σταθερά το πετυχαίνουμε.

Η εφαρμογή ενός κύκλου διαχείρισης των αποβλήτων με έμφαση στη Διαλογή στην Πηγή, στην ανακύκλωση και στην επανάχρηση. Μονάδες διαχείρισης βιοαποβλήτων και βιομάζας, με νέες σύγχρονες μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων ικανές να ανταποκριθούν στους νέους εθνικούς και ευρωπαϊκούς στόχους.

Στόχος μας σε όχι μακρινό χώρο να πάψει η ανεπεξέργαστη ταφή των απορριμμάτων.

Στην προσπάθεια αυτή δεν περισσεύει κανένας. Η συμμετοχή αποτελεί πράξη συνέπειας και ευθύνης.

Συνεχίζουμε αδιάλειπτα να εργαζόμαστε και να συνεργαζόμαστε για να κάνουμε το όραμα μας πράξη.Στόχος δράσης

Ο διαρκώς αυξανόμενος παγκόσμιος πληθυσμός και η ταχεία οικονομική ανάπτυξη
καθιστούν πλέον την κατανάλωση μη βιώσιμη καθώς συνοδεύεται από υψηλές ανάγκες σε
φυσικούς πόρους, οι οποίοι συχνά είναι σπάνιοι και πεπερασμένοι. Η στροφή από το
υφιστάμενο γραμμικό οικονομικό μοντέλο παραγωγής-κατανάλωσης-διάθεσης σε μια πιο
κυκλική οικονομία είναι επιβεβλημένη. Μόνο έτσι μπορεί να μεγιστοποιηθεί η χρήση και να
βελτιστοποιηθεί η αξιοποίηση των πόρων, των προϊόντων και του κεφαλαίου και να
ελαχιστοποιηθεί η κατανάλωση και η σπατάλη των πόρων.

Όραμα του ΦοΔΣΑ Ιονίων Νήσων είναι η δημιουργία μιας Περιφέρειας βασισμένη στις αρχές
της Αειφορίας και της Κυκλικής Οικονομίας. Μιας Περιφέρειας που θα προτάσσει την
ανακύκλωση, την επαναχρησιμοποίηση υλικών και προϊόντων, τη διαλογή στην πηγή, τη
βιομηχανική συμβίωση και την προστασία της βιοποικιλότητας.

Στόχο μας αποτελεί η μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία που να συνεισφέρει όχι μόνο στην
εξοικονόμηση πόρων αλλά και στη μείωση των περιβαλλοντικών και κλιματικών επιπτώσεων
ενώ ταυτόχρονα να προωθεί την καινοτομία και αυξάνει την ανταγωνιστικότητα και
δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας.

Η διαχείριση των αποβλήτων ως υλικών/πόρων αποτελεί τον πιο πρόσφορο τομέα
εφαρμογής της κυκλικότητας σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ο στρατηγικός σχεδιασμός σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης μπορεί να αποτελέσει το
κατάλληλο εργαλείο για τον προγραμματισμό και τον καθορισμό προτεραιοτήτων και την
υλοποίηση δράσεων που σταδιακά θα οδηγήσουν προς την κυκλικότητα και φυσικά τη
συνεχή αξιολόγηση των δράσεων και των αποτελεσμάτων. Ο σχεδιασμός μπορεί να
περιλαμβάνει νέες δράσεις είτε για τους πολίτες είτε για τους ίδιους τους οργανισμούς και
τις υπηρεσίες των Δήμων, τις τοπικές επιχειρήσεις και τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη.
Για τη διαχείριση των αποβλήτων θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το δυναμικό που
εμπεριέχουν με την έννοια των υλικών και των πόρων που καταναλώθηκαν για την
παραγωγή τους. Η επαναχρησιμοποίηση δευτερογενών προϊόντων θα συνεισφέρει στην
μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που απορρέουν από την παραγωγή νέων αγαθών
ενώ η ανάκτηση δευτερογενών υλικών μπορεί να συμβάλει στη μείωση της εξάρτησης, σε
τοπικό, εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο, από την εισαγωγή πρωτογενών πρώτων υλών.
Η συμβολή της επαναχρησιμοποίησης επίσης περιλαμβάνει τον περιορισμό των αρνητικών
περιβαλλοντικών επιπτώσεων που σχετίζονται με την εξόρυξη και τη μεταφορά των υλικών
αυτών.

Τα εργαλεία που κυρίως επιστρατεύονται σε αυτόν τον τομέα περιλαμβάνουν την αποφυγή
παραγωγής αποβλήτων, τη μείωση της δημιουργίας τους, την ανακύκλωση υλικών/πόρων
και την ανάκτηση. Στόχος είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη απεξάρτηση από πόρους και η
επαναπροώθηση υλικών σε τοπικό επίπεδο προσεγγίζοντας έτσι την επίτευξη της
κυκλικότητας στην τοπική οικονομία. Η τοπική αυτοδιοίκηση και οι λοιποί τοπικοί
παράγοντες, μπορούν να διαδραματίσουν καίριο ρόλο προς την κατεύθυνση αυτή μέσω
πρωτοβουλιών για την προετοιμασία, την επικοινωνία και την εφαρμογή στρατηγικών
μείωσης των αποβλήτων, ενίσχυσης της χωριστής συλλογής και βελτίωσης της ανακύκλωσης.
Τα υπολείμματα και τα απόβλητα μιας δραστηριότητας θα πρέπει να αποτελούν
δευτερογενή ύλη και πόρο μίας άλλης παραγωγικής/μεταποιητικής δραστηριότητας.
Ο ΦοΔΣΑ προτίθεται να αναλάβει πρωτοβουλία για την υποστηρικτική περιφερειακή δομή
Κυκλικής Οικονομίας και καλούμε τα μέλη μας, Περιφέρεια και Δήμους, να ενταχθούν και να
συμμετέχουν στην πρωτοβουλία μας αυτή.

Για την εφαρμογή των αρχών της κυκλικής οικονομίας, είναι απαραίτητος ο προσδιορισμός
της υφιστάμενης κατάστασης με έμφαση στον εντοπισμό των προβλημάτων, καθώς και στον
καθορισμό προτεραιοτήτων των δράσεων προς τη μετάβαση στην κυκλικότητα. Στη συνέχεια
απαιτείται η εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδίου που θα αποτελεί ένα
συγκεκριμένο πλάνο δράσης με συγκεκριμένα βήματα και στόχους που θα μας οδηγήσει στο
να κάνουμε το όραμα της κυκλικής οικονομίας πραγματικότητα. Ενός σχεδίου δράσης που
θα προωθεί την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων, την επαναχρησιμοποίηση, την
ανακύκλωση, τη μηδενική ταφή, τη μείωση των αποβλήτων τροφίμων, την ορθολογική
χρήση του νερού, τον οικολογικό σχεδιασμό, τη βιώσιμη παραγωγή και την υπεύθυνη
κατανάλωση, τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις, την εξοικονόμηση ενέργειας και την αστική
κινητικότητα.

Βάση της νομοθεσίας ( αρ.225-Ν.4555/2018) ο Περιφερειακός ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων είναι
αρμόδιος μεταξύ άλλων για:

“α. Την εκπόνηση προγραμμάτων πρόληψης-μείωσης παραγωγής αποβλήτων,

....ζ. την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των Ο.Τ.Α. α ́ βαθμού στον σχεδιασμό, την
υλοποίηση και τη δημιουργία δράσεων και έργων,
...ιγ. την προώθηση δράσεων και την υλοποίηση έργων που συμβάλλουν στην κυκλική
οικονομία.”

Γι’ αυτό το λόγο προγραμματίζει την έναρξη πρωτοβουλίας Δημιουργία Υποστηρικτικής
Δομής Κυκλικής Οικονομίας στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων , με 3 δράσεις :

1) Την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και καθορισμό στόχων προς τη μετάβαση
στην κυκλικότητα

2) Την εκπόνηση ενός κοστολογημένου Σχεδίου Δράσης – Οδικού Χάρτη Κυκλικής
Οικονομίας σε Τοπικό Επίπεδο Δήμου και Περιφέρειας

3) Την δημιουργία ψηφιακού αποθετηρίου- helpdesk τεχνικών δεδομένων που έχουν σχέση
με την εφαρμογή δράσεων Κυκλικής Οικονομίας σε τοπικό επίπεδο

Οι ωφελούμενοι Δήμοι θα αξιοποιήσουν τα ανωτέρω και θα μπορούν να οργανώσουν τις
δράσεις τους με συντονισμένο και μεθοδικό τρόπο ενώ παράλληλα θα έχουν έτοιμο το
υπόβαθρο για να καταθέσουν προτάσεις και να διεκδικήσουν χρηματοδοτήσεις από πόρους
ΕΕ ή/και Εθνικούς.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Ο ΦοΔΣΑ προτίθεται να αναλάβει πρωτοβουλία για την υποστηρικτική περιφερειακή δομή
Κυκλικής Οικονομίας και καλούμε τα μέλη μας, Περιφέρεια και Δήμους, να ενταχθούν και να
συμμετέχουν στην πρωτοβουλία μας αυτή.

 

Χρονική διάρκεια


Περιγραφή

 Δημιουργία Υποστηρικτικής Δομής Κυκλικής Οικονομίας στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων , με 3 δράσεις :

1) Την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και καθορισμό στόχων προς τη μετάβαση
στην κυκλικότητα

2) Την εκπόνηση ενός κοστολογημένου Σχεδίου Δράσης – Οδικού Χάρτη Κυκλικής
Οικονομίας σε Τοπικό Επίπεδο Δήμου και Περιφέρειας

3) Την δημιουργία ψηφιακού αποθετηρίου- helpdesk τεχνικών δεδομένων που έχουν σχέση
με την εφαρμογή δράσεων Κυκλικής Οικονομίας σε τοπικό επίπεδο

Οι ωφελούμενοι Δήμοι θα αξιοποιήσουν τα ανωτέρω και θα μπορούν να οργανώσουν τις
δράσεις τους με συντονισμένο και μεθοδικό τρόπο ενώ παράλληλα θα έχουν έτοιμο το
υπόβαθρο για να καταθέσουν προτάσεις και να διεκδικήσουν χρηματοδοτήσεις από πόρους
ΕΕ ή/και Εθνικούς.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

 Δημιουργία Υποστηρικτικής Δομής Κυκλικής Οικονομίας στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων , με 3 δράσεις :

1) Την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και καθορισμό στόχων προς τη μετάβαση
στην κυκλικότητα

2) Την εκπόνηση ενός κοστολογημένου Σχεδίου Δράσης – Οδικού Χάρτη Κυκλικής
Οικονομίας σε Τοπικό Επίπεδο Δήμου και Περιφέρειας

3) Την δημιουργία ψηφιακού αποθετηρίου- helpdesk τεχνικών δεδομένων που έχουν σχέση
με την εφαρμογή δράσεων Κυκλικής Οικονομίας σε τοπικό επίπεδο

Οι ωφελούμενοι Δήμοι θα αξιοποιήσουν τα ανωτέρω και θα μπορούν να οργανώσουν τις
δράσεις τους με συντονισμένο και μεθοδικό τρόπο ενώ παράλληλα θα έχουν έτοιμο το
υπόβαθρο για να καταθέσουν προτάσεις και να διεκδικήσουν χρηματοδοτήσεις από πόρους
ΕΕ ή/και Εθνικούς.Τόπος Δράσης

Ο τόπος δράσης της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας αφορά όλες τις περιφερειακές ενότητες που περιλμβάνει η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Η επίτευξη αυτής της πρωτοβούλιας απαιτεί συνεργασία με όλους τους δήμους που ανήκουν στην περειφέρεια Ιονίων Νήσων καθώς και της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων


Οφέλη για τον Οργανισμό

Η στροφή από το υφιστάμενο γραμμικό οικονομικό μοντέλο παραγωγής-κατανάλωσης-διάθεσης σε μια πιο
κυκλική οικονομία είναι επιβεβλημένη. Μόνο έτσι μπορεί να μεγιστοποιηθεί η χρήση και να
βελτιστοποιηθεί η αξιοποίηση των πόρων, των προϊόντων και του κεφαλαίου και να
ελαχιστοποιηθεί η κατανάλωση και η σπατάλη των πόρων.
Όραμα του ΦοΔΣΑ Ιονίων Νήσων είναι η δημιουργία μιας Περιφέρειας βασισμένη στις αρχές
της Αειφορίας και της Κυκλικής Οικονομίας. Μιας Περιφέρειας που θα προτάσσει την
ανακύκλωση, την επαναχρησιμοποίηση υλικών και προϊόντων, τη διαλογή στην πηγή, τη
βιομηχανική συμβίωση και την προστασία της βιοποικιλότητας.
Στόχο μας αποτελεί η μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία που να συνεισφέρει όχι μόνο στην
εξοικονόμηση πόρων αλλά και στη μείωση των περιβαλλοντικών και κλιματικών επιπτώσεων
ενώ ταυτόχρονα να προωθεί την καινοτομία και αυξάνει την ανταγωνιστικότητα και
δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας.
Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation