ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ: 19 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Προγράμματα Υγείας & Ασφάλειας

Πρωτοβουλία

Δημιουργία εργαλειοθήκης για τους επαγγελματίες υγείας για τη βελτίωση των δεξιοτήτων ανίχνευσης και ενίσχυσης της εγγραμματοσύνης των ηλικιωμένων σε θέματα υγείας

Δημιουργία εργαλειοθήκης για τους επαγγελματίες υγείας για τη βελτίωση των δεξιοτήτων ανίχνευσης και ενίσχυσης της εγγραμματοσύνης των ηλικιωμένων σε θέματα υγείας
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Εργστήριο Διεπιστημονικής Προσέγγισης για τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΣτόχος δράσης

Στόχος της πρωτοβουλίας «Δημιουργία εργαλειοθήκης για τους επαγγελματίες υγείας για τη βελτίωση των δεξιοτήτων ανίχνευσης και ενίσχυσης της εγγραμματοσύνης των ηλικιωμένων σε θέματα υγείας» αποτελεί η ενίσχυση των γνώσεων των επαγγελματιών για την Εγγραμματοσύνη Υγείας (ΕΥ) ώστε να μπορούν να ανιχνεύουν και να ενδυναμώνουν ηλικιωμένα άτομα που δυσκολεύονται να αξιολογήσουν πληροφορίες/υπηρεσίες και να πάρουν αποφάσεις για την υγεία τους. 

Ειδικότεροι στόχοι είναι:

 • Η διερεύνηση των αναγκών των επαγγελματιών υγείας (νοσηλευτών, ιατρών, κοινωνικών λειτουργών, ψυχολόγων) σχετικά με την επικοινωνία τους με ευπαθή ηλικιωμένα άτομα με χαμηλή ΕΥ και τις οικογένειές τους.
 • Η ανάπτυξη μίας εργαλειοθήκης (εκπαιδευτικές ενότητες και φόρμες αξιολόγησης) που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των επαγγελματιών υγείας .
 • Η βελτίωση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των επαγγελματιών υγείας και των δεξιοτήτων τους για την αναγνώριση και τη διαχείριση του χαμηλού επιπέδου ΕΥ των ηλικιωμένων .
 • Η ανάπτυξη εγκυροποιημένων εργαλείων μέτρησης της Ψηφιακής Εγγραμματοσύνης Υγείας και της αυτό-αποτελεσματικότητας στην επικοινωνία τους, 
 • Η ενδυνάμωση των ηλικιωμένων χρηστών υπηρεσιών υγείας με χαμηλό επίπεδο εγγραμματοσύνης υγείας
 • Η ενδυνάμωση του φορέα που απασχολεί τους επαγγελματίες υγείας, ώστε να υιοθετήσει πρωτόκολλο που ευνοούν την καλύτερη επικοινωνία και κατά συνέπεια η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας σε ηλικιωμένα άτομα.
 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται:

ΑΜΕΣΑ:

α) σε Επαγγελματίες Υγείας που εργάζονται με ηλικιωμένα άτομα στην Ελλάδα και 

β) σε Επαγγελματίες Υγείας που ενδιαφέρονται να εκπαιδευθούν σε έννοιες σχετικές με την Εγγραμματοσύνη Υγείας και μπορεί έμμεσα να έρχονται σε επαφή με ηλικιωμένα άτομα (πχ φροντιστές, συνοδοί)

ΕΜΜΕΣΑ:

γ) σε ηλικιωμένους χρήστες υπηρεσιών υγείας εμμέσως μέσω της εφαρμογής των εργαλείων από τους επαγγελματίες υγείας 

δ) σε φορείς και υπηρεσίες υγείας που ενδιαφέρονται να ενισχύσουν τις δεξιότητες των εργαζομένων τους  στην ΕΥ για την αποτελεσματικότερη επικοινωνία με τους χρήστες των υπηρεσιών υγείας 

 

Χρονική διάρκεια

Έναρξη Νοέμβριος 2020 και ολοκλήρωση Φεβρουάριος 2023.


Περιγραφή

Η εγγραμματοσύνη σε θέματα για την υγεία (ΕΥ) ορίζεται ως «η γνώση, το κίνητρο και οι ικανότητες των ατόμων να αποκτήσουν πρόσβαση, να κατανοήσουν, να αξιολογήσουν και να εφαρμόσουν πληροφορίες που αφορούν τη φροντίδα υγείας, την πρόληψη ασθενειών και την προαγωγή υγείας» (World Health Organization, 2013).

Το χαμηλό επίπεδο της ΕΥ των πολιτών – χρηστών των υπηρεσιών υγείας συνδέεται με μεγαλύτερο διάστημα νοσηλείας σε νοσοκομεία, περισσότερες επισκέψεις κατ’ οίκον των γενικών γιατρών, συχνότερες μετακινήσεις με ασθενοφόρα, περισσότερες συνεδρίες ψυχιατρικής συμβουλευτικής και περισσότερες παραπομπές σε ιατρεία ημέρας (Vandenbosch et al., 2016). Επίσης, οι άνθρωποι με χαμηλό επίπεδο ΕΥ εφαρμόζουν λιγότερο συχνά προληπτικές πρακτικές, δε συμμορφώνονται με τις ιατρικές οδηγίες και κάνουν αυξημένη χρήση των υπηρεσιών υγείας επιβαρύνοντας οικονομικά το σύστημα υγείας (Doyle et al., 2017; Howard et al., 2005). Για την Ελλάδα, δεν υπάρχουν πολλά στοιχεία για την ΕΥ. Μία από τις σημαντικότερες μελέτες είναι της ομάδας HLS-EU, όπου αναφέρθηκε ποσοστό 45% με χαμηλό επίπεδο ΕΥ.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, η ενδυνάμωση της ΕΥ του γενικού πληθυσμού είναι μια πολυπαραγοντική διαδικασία στην οποία συμμετέχουν οι χρήστες των υπηρεσιών υγείας, οι υπηρεσίες υγείας, ενώ σημαντική θεωρείται η συμμετοχή και των επαγγελματιών υγείας. Οι επαγγελματίες υγείας στην Ελλάδα δεν γνωρίζουν την έννοια της ΕΥ εάν και έρχονται αντιμέτωποι με τις συνέπειες της, όπως τη μη συμμόρφωση των ηλικιωμένων ατόμων με τη φαρμακευτική και γενικότερα θεραπευτική τους αγωγή. Οι ηλικιωμένοι χρήστες αντιμετωπίζουν συχνά προβλήματα στην επικοινωνία τους με τους επαγγελματίες υγείας, καθώς συχνά δεν κατανοούν τις οδηγίες που λαμβάνουν, οι επαγγελματίες δεν τους δίνουν το χώρο και το χρόνο που χρειάζονται για να τις κατανοήσουν, αλλά τους αντιμετωπίζουν χωρίς σεβασμό, και τους απευθύνονται με δύσκολη ιατρική ορολογία (Efthymiou et al., 2022)). Στις υπηρεσίας υγείας δημιουργούνται συχνά παρανοήσεις που επηρεάζουν αρνητικά τη φροντίδα των ασθενών και τη συμμόρφωσή τους στη θεραπεία. Η ΕΥ σε επίπεδο υπηρεσιών αφορά και την επικοινωνία που λαμβάνει χώρα στην υποδοχή ή και τα έντυπα που χρειάζεται να συμπληρώσει ένας ασθενής (Brach et al., 2012). Ειδικότερα αναφέρεται ότι το 24-85% όλων των ανεπιθύμητων ενεργειών στην υγεία λόγω χαμηλής κοινωνικής οικονομικής κατάστασης. θα μπορούσαν να αποφευχθούν με την ενδυνάμωση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης (Rao & Pilot, 2014). Στην Ελλάδα, σύμφωνα με πρόσφατα δεδομένα, οι επαγγελματίες υγείας έχουν θετικές στάσεις για τις πρακτικές που προάγουν την ασφάλεια ασθενών, αν και σε κάποιους τομείς όπως η εκπαίδευση, η επικοινωνία του ιατρικού λάθος στην υπηρεσία, οι δεξιότητες επικοινωνίας, υστερούν (Antonakos et al., 2021)

Τρόπος σχεδιασμού και υλοποίηση

Το παρόν έργο αποτελεί μεταδιδακτορική έρευνα από την κα Ευθυμίου, με χρηματοδότηση του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ), υπό την εποπτεία, της Δρ Αργυρούλας Καλαιτζάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΕΛΜΕΠΑ.

Αρχικά δημιουργήθηκε, η ερευνητική ομάδα, υπεύθυνη για την προσαρμογή και ανάπτυξη της εργαλειοθήκης για την αναγνώριση και την ενίσχυση της ΕΥ των ευπαθών ηλικιωμένων από τους επαγγελματίες υγείας. 

Το πρόγραμμα ακολουθεί μεθοδολογία 3 φάσεων:

 1. «Ανίχνευση αναγκών και αναζήτηση εργαλείων»: Έγινε (α) βιβλιογραφική ανασκόπηση για την αναζήτηση διαθέσιμων εργαλείων για την ενίσχυση της ΕΥ και (β) αξιολόγηση των αναγκών των επαγγελματιών υγείας και των ηλικιωμένων μέσω δυο ομάδων εστίασης (focus groups). Οι ομάδες πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά λόγω των περιορισμών της πανδημίας και σε συνεργασία με φορείς όπως ΚΑΠΗ, Συμβουλευτικούς Σταθμούς για την Άνοια και το Πανεπιστήμιο Τρίτης Ηλικίας (από όπου αντλήθηκαν ηλικιωμένοι και επαγγελματίες για να συμμετάσχουν στις ομάδες εστίασης για την ανίχνευση των αναγκών και την αναζήτηση των εργαλείων).
 2. «Δημιουργία εργαλειοθήκης ανίχνευσης και ενίσχυσης της ΕΥ»: Περιλάμβανε (α) επιλογή ήδη διαθέσιμων εργαλείων και (β) δημιουργία νέων εργαλείων (εκπαιδευτικές ενότητες και φόρμες αξιολόγησης). Τα εργαλεία προσαρμόστηκαν πολιτισμικά με τη βοήθεια ομάδας ειδικών στο χώρο της ΕΥ (Πανεπιστημιακοί και επαγγελματίες). 
 3. «Πιλοτική εφαρμογή της εργαλειοθήκης»: Περιλάμβανε (α) διαδικτυακή εκπαίδευση (webinars) επαγγελματιών υγείας από διάφορες περιοχές της Ελλάδας και (β) εφαρμογή των εργαλείων από τους επαγγελματίες για ένα διάστημα 2 μηνών. Αξιολογήσεις και ομάδες εστίασης ακολούθησαν με στόχο τη βελτίωση του υλικού της εργαλειοθήκης, οι οποίες θα ολοκληρωθούν έως τον Αύγουστο 2022.

Πρωτοτυπία και Καινοτομία

Το πρόγραμμα για την ενίσχυση της ΕΥ αποτελεί μία κοινωνική καινοτομία. Η εργαλειοθήκη αποτελεί μία πρωτότυπη ιδέα η οποία υλοποιείται πιλοτικά ήδη με επιτυχία. 
Το χαμηλό επίπεδο Εγγραμματοσύνης Υγείας επηρεάζει και οδηγεί σε παρανοήσεις των ιατρικών πληροφοριών (π.χ εμβολιασμός ) που κυκλοφορούν μέσα από διαφορετικά μέσα (τηλεόραση, εφημερίδες, διαδίκτυο) και συνδέεται με την ταχύτητα ανάπτυξης θεωριών και fake news.  Οι ηλικιωμένοι άνθρωποι με χαμηλό επίπεδο ΕΥ αδυνατούν να αξιολογήσουν και να εφαρμόσουν την πληθώρα  ιατρικών πληροφοριών που λαμβάνουν. Ο ρόλος των επαγγελματιών υγείας ήταν ουσιαστικός να κατευθύνουν και να ενημερώσουν τους ηλικιωμένους χρήστες με τέτοιο τρόπο ώστε να κατανοούν και να αξιολογούν τις πληροφορίες και τις υπηρεσίες υγείας και να εφαρμόζουν μέτρα πρόληψης για την υγεία τους.
Η καινοτομία του προγράμματος στηρίζεται στην εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας να εντοπίζει  και να ενδυναμώνει τους ηλικιωμένους χρήστες  με χαμηλή ΕΥ  με τη χρήση μιας σειράς τεχνικών και εργαλείων που έχουν  αναπτυχθεί για αυτό το σκοπό. 
Δημιουργεί ένα δίκτυο με επαγγελματίες υγείας που στοχεύει στην ενίσχυση της Εγγραμματοσύνης υγείας του φορέα τους ως «Εγγράμματους Φορείς Υγείας» και στην εκπαίδευση των συναδέλφων τους (train the trainers).

Δυνατότητα αναπαραγωγής της πρακτικής

Η φιλοσοφία του προγράμματος στηρίζεται σε εκπαίδευση εκπαιδευτών, με τους επαγγελματίες υγείας να λαμβάνουν με τη σειρά τους ένα ρόλο εκπαιδευτή στην  υπηρεσία τους και να δημιουργούν ένα δίκτυο επαγγελματιών υγείας -συναδέλφων για να προωθήσουν τις πρακτικές για υπηρεσίες που προάγουν και ενδυναμώνουν την Εγγραμματοσύνη Υγείας των χρηστών. 

 


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Συνολικά έχουν εκπαιδευθεί 158 Επαγγελματίες υγείας, στην πλειοψηφία τους Νοσηλευτές (29%),  Κοινωνικοί Λειτουργοί (18%) και Επισκέπτες Υγείας (20%). Η πλειοψηφία εργάζεται σε Δημόσια δομή (82%), είναι γυναίκες (94%), με μεταπτυχιακή εκπαίδευση (30%) και μέση ηλικία 43 έτη.

Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού σεμιναρίου, 85 επαγγελματίες υγείας συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης. Βρέθηκε στατιστικά σημαντική βελτίωση στις γνώσεις τους (p<.001) και συγκεκριμένα στα παρακάτω θέματα: 

 1. Κατανόηση της έννοιας
 2. Αναγνώριση ομάδων υψηλού κινδύνου με χαμηλό επίπεδο ΕΥ (ηλικιωμένοι, μετανάστες, άστεγοι, ομάδες με κακή κοινωνικο-οικονομική κατάσταση κα) 
 3. Κατανόηση των συνεπειών της χαμηλής ΕΥ
 4. Τρόποι αναγνώρισης της Χαμηλής ΕΥ
 5. Ευαισθησία τους στις πολιτισμικές διαφορές
 6. Χρήση τεχνικών επικοινωνίας 

Σε δύο ομάδες εστιασμένης συζήτησης που έχουν πραγματοποιηθεί, οι επαγγελματίες υγείας ανέφεραν ότι η εργαλειοθήκη αποτελεί μία σημαντική προσθήκη στα εργαλεία τους και ειδικά για τους νεότερους επαγγελματίες υγείας που ξεκινούν την εργασία τους με τα ηλικιωμένα άτομα (με ελλιπή εργασιακή εμπειρία). Ανέφεραν ότι οι ίδιοι ενημέρωσαν συναδέλφους αλλά χρειάζεται να γίνει μία οργανωμένη προσπάθεια από την Περιφέρεια, ώστε να φτάσει η εργαλειοθήκη σε όλους τους οργανισμούς. Τόπος Δράσης

Καθώς η εκπαίδευση πραγματοποιείται διαδικτυακά, καλύπτει όλη την Ελλάδα (αστικές και αγροτικές περιοχές).


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Για την υλοποίηση του προγράμματος έχουμε συνεργαστεί με την Εταιρεία Alzheimer Αθηνών, το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ) και τους Συμβουλευτικούς Σταθμούς για την Άνοια, ΚΑΠΗ και Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων, τον Πανελλήνιο Σύλλογο Επισκεπτών Υγείας, το τμήμα Νοσηλευτικής του ΕΛΜΕΠΑ, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρο.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν : 1 Ψυχολόγος- μεταδιδακτορικός ερευνητής και 2 μέλη ΔΕΠ του ΕΛΜΕΠΑ, 

Εθελοντικά έχουν συμμετάσχει: 2 μέλη ΔΕΠ του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, 1 Εξωτερικός Ερευνητής,  5 Επαγγελματίες υγείας μέλη Συμβουλευτικού Σταθμού για την Άνοια (ομάδα εστίασης), 5 μέλη του Πανεπιστημίου για την Τρίτη Ηλικία (ομάδα εστίασης), 8 ερευνητές (μετάφραση ερωτηματολογίων/εγκυροποιήσεις):  1 μέλος ΔΕΠ, τμήμα Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ, 2 ερευνητές, 2 Κοινωνικοί Λειτουργοί, 2 Νοσηλευτής, 1 Ψυχολόγος.


Συνέχεια…
Φωτογραφίες Videos

Οφέλη για τον Οργανισμό

1) Δημιουργία ιστοσελίδας για ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων και όσων ενδαιφλερονται για την ΕΥ: https://healthliteracy.hmu.gr

2) Πραγματοποίηση (έως σήμερα) 6 Webinars (20 και 27 Οκτωβρίου 2021, 3 Νοεμβρίου 2021, 26 Ιανουαρίου 2022, 9 Μαρτίου 2022 και 16 Απριλίου 2022) και έχουν δοθεί συνολικά 70 βεβαιώσεις εκπαίδευσης στην Εγγραμματοσύνη Υγείας από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Προβλέπεται να χορηγηθούν ακόμη 18.

3) Το πρόγραμμα έχει ανακοινωθεί στη Διεθνή συνάντηση για την Εγγραμματοσύνη Υγείας:

 • Efthymiou A, Κalaitzaki, A, Rovithis M. A HL toolkit for healthcare professionals in primary care setting working with older people and their families. Global HL Summit, 3-5 October 2021 Virtual

4)Επίσης έχει ανακοινωθεί σε 6 Εθνικά Συνέδρια (ένα εκ των οποίων προγραμματίζεται για τέλος Μαΐου 2022)

 • Ευθυμίου, Α, Ροβίθης, Μ, Καλαϊτζάκη Α.. Εργαλεία για επαγγελματίες υγείας για τη βελτίωση των δεξιοτήτων ανίχνευσης και ενίσχυσης της εγγραμματοσύνης υγείας των ηλικιωμένων. 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο (υβριδικό) Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας «Επ’Αρωγή», 18-19 Οκτωβρίου 2021.
 • Ευθυμίου, Α, Ροβίθης, Μ, Καλαϊτζάκη Α. Διερεύνηση γνώσεων εγγραμματοσύνης υγείας και αναγκών των επαγγελματιών υγείας και των ηλικιωμένων ατόμων από τη μεταξύ τους επικοινωνία. Πανελλήνιο υβριδικό συνέδριο 2021 για τα οικονομικά και τις πολιτικές της υγείας, 13-16 Δεκεμβρίου 2021
 • Ευθυμίου, Α. Δημιουργία εργαλείων για τους επαγγελματίες υγείας για τη βελτίωση των δεξιοτήτων εγγραμματοσύνης υγείας. Συνάντηση ΕΔΔΥΠΠΥ, διαδικτυκά, 8 Οκτωβρίου 2021
 • Ευθυμίου, Α, Ροβίθης, Μ, Καλαϊτζάκη Α. Τρόποι βελτίωσης της επικοινωνίας των φροντιστών με τους επαγγελματίες υγείας και αξιολόγησης της πληροφορίας για την υγεία. 8ο υβριδικό εκπαιδευτικό σεμινάριο περιθαλπόντων ατόμων με άνοια, 20-21 Νοεμβρίου 2021, Ηράκλειο, Κρήτης
 • Ευθυμίου Α. Διερεύνηση γνώσεων εγγραμματοσύνης υγείας και αναγκών των επαγγελματιών υγείας και των ηλικιωμένων ατόμων από τη μεταξύ τους επικοινωνία. Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Επαγγελματιών Υγείας Εταιρείας Alzheimer Αθηνών (διαδικτυακά), 23 Φεβρουαρίου 2022
 • Ευθυμίου.Α, Ροβίθης, Μ., Καλαϊτζάκη, Α. Η αυτο-αποτελεσματικότητα στην επικοινωνία των επαγγελματιών υγείας με ηλικιωμένα άτομα: η εγκυροποίηση της κλίμακας SE-12. Ελληνικό Συνέδριο Ψυχιατρικής, 26-28 Μαΐου 2022, Θεσσαλονική

5) Προβολή του Εργαστηρίου Ποιότητας Ζωής και του ΕΛΜΕΠΑ με την δημοσίευση Δελτίων Τύπου για το πρόγραμμα (Ενδεικτικά): 

 • https://www.foititikanea.gr/πανεπιστήμια/ελληνικό-μεσογειακό-πανεπιστήμιο/25933-ελμεπα-δημιουργία-μίας-εργαλειοθήκης-για-την-εγγραμματοσύνη-υγείας
 • https://www.ekriti.gr/kriti/elmepa-dimioyrgia-mias-ergaleiothikis-gia-tin-eggrammatosyni-ygeias
 • https://www.politica.gr/kriti/mia-ergaleiothiki-gia-tin-eggrammatosuni-ygeias-apo-to-elmepa/
 • https://www.hmu.gr/el/news/17083
 • https://www.haniotika-nea.gr/elmepa-ergaleiothiki-gia-tin-eggrammatosyni-ygeias/
 • https://www.cna.gr/crete/dimioyrgia-ergaleiothikis-ygeias/
 • https://www.cretalive.gr/kriti/mia-ergaleiothiki-gia-tin-eggrammatosyni-ygeias-apo-elmepa
 • https://www.politikakritis.gr/el-pa-dimioyrgia-mias-ergaleiothikis-tin-eggrammatosyni-ygeias/

6)Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά:

 • Efthymiou A, Rovithis, M, Kalaitzaiki A. The perspectives on barriers and facilitators in communication by the healthcare professionals and older healthcare users: The role of HL. Journal of Psychology and Psychotherapy Research, Vol. 9: 1-11, https://doi.org/10.12974/2313-1047.2022.09.1
 • Efthymiou A, Rovithis, M, Kalaitzaiki A. HL available training courses and tools for healthcare professionals: a scoping review (In Review- submitted in Gerontology and Geriatrics Education: November 2021).

7) Δημιουργία φυλλαδίου για την ανακοίνωση των webinars

https://drive.google.com/file/d/1GFODhCntC9S0Xsf6mqgqATi-035My36D/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1ghmrvE2d1VdqkMJ_0LJBBxjHPcVhqFBh/view?usp=sharing

8) Δημιουργία poster για την ανακοίνωση των webinars

https://drive.google.com/file/d/1KDGF3nq-GIDJmW4A4HhYVTg9jvBVnBca/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1YOlWqWUa_QKcvzsQ0bMed0j5Haoz1xIS/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1aIqUIaO7Kb5f2NIp6d9oo6fGQkEy0KPM/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1UNCy0C6Z223SOq-_Px0NcVdjQ_e51NiN/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1rLufKs0PHjkyyXPKLPcNpD340yVOUnzI/view?usp=sharing

9) Ανακοινώσεις σε Social Media για το έτος 2022:

 https://fb.me/e/20Zp6H8NB

https://fb.me/e/18MXK8nIR

10) Link ανακοινώσεων των Webinars από το Healthliteracy.hmu

https://healthliteracy.hmu.gr/news_gr/

 
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΣΕ Μ.Φ.Η. “ΟΧΙ ΠΙΑ ΜΟΝΟΙ”

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΣΕ Μ.Φ.Η. “ΟΧΙ ΠΙΑ ΜΟΝΟΙ”Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation