ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 339 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης

Πρωτοβουλία

Βασικές Αρχές BASE (Bayer Societal Engagement principles)

Βασικές Αρχές BASE (Bayer Societal Engagement principles)
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ

Η Bayer είναι μια παγκόσμιας κλάσης εταιρεία καινοτομίας στο χώρο της υγείας, της γεωργίας και της διατροφής.

Για να μπορούμε να ικανοποιούμε τις προσδοκίες της κοινωνίας και να δημιουργούμε προστιθέμενη αξία για όλους τους ενδιαφερόμενους, ενεργούμε πάντα με βάση τις αρχές (Bayer Societal Engagement - BASE) και τις αξίες μας (LIFE), οι οποίες απορρέουν από την αποστολή μας "Επιστήμη για μια καλύτερη ζωή".

Ως εταιρεία, έχουμε ένα φιλόδοξο Όραμα που θέτει τα θεμέλια σε όλες τις δραστηριότητες μας

Είμαστε στη μοναδική θέση να προσφέρουμε λύσεις για τις πιο βασικές  ανάγκες της ανθρωπότητας, την υγεία και την τροφή. Καθημερινά, προσπαθούμε να συμβάλλουμε στην πρόληψη και τη θεραπεία των ασθενειών, στη βελτίωση της καθημερινής υγείας και εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και υψηλής ποιότητας τροφής για τον συνεχώς αθξανόμενο παγκόσμιο πληθυσμό.

Γιατί όραμά μας είναι η Υγεία και Τροφή για Όλους.

www.bayer.com/el/gr/greece-home

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 Στόχος δράσης

Οι πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης προέρχονται από το όραμά μας «Υγεία και Τροφή για Όλους» και τις αξίες μας LIFE, οι οποίες αποτελούν τη βάση για την αρμονική εργασιακή σχέση μεταξύ των εργαζομένων μας και με τους εξωτερικούς συνεργάτες μας. Η συμμόρφωση με υπεύθυνες πρακτικές σε κάθε στάδιο των δραστηριοτήτων μας  είναι ζωτικής σημασίας για την εταιρική διακυβέρνηση. Για το σκοπό αυτό, οι κύριες κατευθυντήριες γραμμές για τις αλληλεπιδράσεις μας με τους εργαζόμενους, τους ασθενείς, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους επιχειρηματικούς εταίρους, τους πολιτικούς φορείς, τους επιστήμονες, τα μέσα ενημέρωσης συνοψίζονται στις αρχές της Bayer Societal Engagement (BASE).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Εργαζόμενοι Bayer Ελλάς, ασθενείς, πελάτες, καταναλωτές, επιχειρηματικοί εταίροι, πολιτικοί φορείς, επιστήμονες, ερευνητές, δημοσιογράφοι, μέσα ενημέρωσης 

 

Χρονική διάρκεια

Ετήσια και συνεχόμενη


Περιγραφή

Ως κορυφαία εταιρεία στον τομέα της υγείας και της γεωργίας, φέρουμε μεγάλη ευθύνη. Για να διασφαλίσουμε ότι ανταποκρινόμαστε στις τρέχουσες κοινωνικές προσδοκίες, εισαγάγαμε τις αρχές Bayer Societal Engagement (BASE) το 2019. Οι αρχές BASE ορίζονται σε μια δημόσια διαθέσιμη εταιρική πολιτική, και καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούμε παγκοσμίως όχι μόνο με τους εργαζόμενους μας, αλλά και με ασθενείς, πελάτες , καταναλωτές, επιχειρηματικούς εταίρους, πολιτικούς φορείς, επιστήμονες, και τους μετόχους μας. Με αυτόν τον τρόπο, θέλουμε να ανταποκριθούμε στην κοινωνική μας ευθύνη ως μια εταιρεία με βιώσιμη δράση και διαφάνεια που γίνεται σεβαστή για τη συμβολή της στην πρόοδο της υγείας και της γεωργίας. Θέλουμε να ακούσουμε, να κατανοήσουμε, να λάβουμε σοβαρά υπόψη τις ανησυχίες και να συμμετάσχουμε σε διάλογο με σεβασμό – ειδικά σε δύσκολες συνθήκες.

Οι αρχές BASE βασίζονται στον σκοπό μας «Επιστήμη για μια καλύτερη ζωή», το όραμά μας «Υγεία και Τροφή για όλους» και τις αξίες της Bayer LIFE της ηγεσίας, της ακεραιότητας, της ευελιξίας και της αποτελεσματικότητας.

Οι αρχές περιγράφουν τις ενέργειές μας σε οκτώ τομείς:.

Ως κορυφαία εταιρεία στον τομέα της υγείας και της γεωργίας, φέρουμε μεγάλη ευθύνη. Για να διασφαλίσουμε ότι ανταποκρινόμαστε στις τρέχουσες κοινωνικές προσδοκίες, εισαγάγαμε τις αρχές Bayer Societal Engagement (BASE) το 2019. Οι αρχές BASE ορίζονται σε μια δημόσια διαθέσιμη εταιρική πολιτική, και καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούμε παγκοσμίως όχι μόνο με τους εργαζόμενους μας, αλλά και με ασθενείς, πελάτες , καταναλωτές, επιχειρηματικούς εταίρους, πολιτικούς φορείς, επιστήμονες, και τους μετόχους μας. Με αυτόν τον τρόπο, θέλουμε να ανταποκριθούμε στην κοινωνική μας ευθύνη ως μια εταιρεία με βιώσιμη δράση και διαφάνεια που γίνεται σεβαστή για τη συμβολή της στην πρόοδο της υγείας και της γεωργίας. Θέλουμε να ακούσουμε, να κατανοήσουμε, να λάβουμε σοβαρά υπόψη τις ανησυχίες και να συμμετάσχουμε σε διάλογο με σεβασμό – ειδικά σε δύσκολες συνθήκες.

Οι αρχές BASE βασίζονται στον σκοπό μας «Επιστήμη για μια καλύτερη ζωή», το όραμά μας «Υγεία και Τροφή για όλους» και τις αξίες της Bayer LIFE της ηγεσίας, της ακεραιότητας, της ευελιξίας και της αποτελεσματικότητας.

Οι αρχές περιγράφουν τις ενέργειές μας σε οκτώ τομείς:.

 

// Η δέσμευσή μας με την κοινωνία

Όλες οι δραστηριότητες κοινωνικής δέσμευσης έχουν αξιολογηθεί και εγκριθεί από τον τοπικό CSE Lead, τον τοπικό Compliance officer, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, με την συνδρομή των  υπεύθυνων στελεχών των κεντρικών γραφείων της Bayer AG, με βάση την τοπικά θεσπισμένη πολιτική. Η όλη διαδικασία πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας «Bayer Grants», προσβάσιμη σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

 

// Οι κατευθυντήριες αρχές και οι βασικές αξίες μας

Συμβάλλουμε στη διασφάλιση της μελλοντικής επιβίωσης του πλανήτη μας για τους ανθρώπους, τα ζώα και τα φυτά. Χρησιμοποιούμε τους φυσικούς πόρους με υπευθυνότητα και περιορίζουμε το οικολογικό μας αποτύπωμα. Συμβάλλουμε στην ανάπτυξη λιγότερο ανεπτυγμένων περιοχών της χώρας αυξάνοντας την πρόσβαση στην υγεία και τη διατροφή, τηρώντας και αυξάνοντας τα πρότυπα και επενδύοντας στην εκπαίδευση. Υποστηρίζουμε και σεβόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα και αξιοποιούμε τη σφαίρα επιρροής μας για να τα προωθήσουμε, εντός και εκτός της Bayer. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η συμμόρφωση προστατεύει την άδειά μας να δραστηριοποιούμαστε παγκοσμίως και επομένως αποδίδει μεγάλη σημασία στην υπεύθυνη εταιρική διακυβέρνηση

 

// Πώς οδηγούμε την καινοτομία

Δεσμευόμαστε να παράγουμε και να παρέχουμε λύσεις στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και της γεωργίας με στόχο τη βελτίωση της ζωής της ανθρωπότητας και την αντιμετώπιση  μεγάλων κοινωνικών προκλήσεων, ενώ ταυτόχρονα οι λύσεις μας συμβάλλουν στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας. Ως παράδειγμα αναφέρεται η συμμετοχή 115 κλινικών το 2022 σε 15 διεθνείς κλινικές μελέτες της Bayer, σύμφωνα με τις τοπικές και διεθνείς οδηγίες και τηρούν τα υψηλότερα πρότυπα δεοντολογίας.

 

// Πώς ενεργούμε στο χώρο εργασίας

Αντιμετωπίζουμε ο ένας τον άλλον δίκαια και με σεβασμό, με μηδενική ανοχή σε διακρίσεις ή παρενόχληση και δημιουργούμε ένα ποικιλόμορφο και ουσιαστικό εργασιακό περιβάλλον.  Στη χώρα μας έχει συσταθεί ένα ειδικό Συμβούλιο Συμπερίληψης και Διαφορετικότητας, με στόχο την προώθηση πρακτικών και συμπεριφορών που συμβάλλουν στην προώθηση της διαφορετικότητας, στην καταπολέμηση των διακρίσεων και στη διασφάλιση ότι ο καθένας μπορεί να συνεισφέρει όποιος κι αν είναι – φύλο, ηλικία, εθνικότητα, ταυτότητα φύλου, σεξουαλικός προσανατολισμός, κοινωνική τάξη, φυσική ικανότητα.

Εξασφαλίζουμε δίκαιες οικονομικές απολαβλές και ίσες ευκαιρίες για όλους τους εργαζόμενους μας και ακολουθούμε μια πλήρως διαφανή διαδικασία πρόσληψης ή προαγωγής, που διέπεται από την Πολιτική της Bayer AG. Επιπλέον, διασφαλίζουμε ασφαλείς και υγιεινές συνθήκες εργασίας, μέσω ενός δομημένου προγράμματος Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος (HSE) και υποστηρίζουμε τους εργαζομένους μας ενεργοποιώντας και τις τέσσερις βασικές διαστάσεις της ευημερίας μας: ψυχική, σωματική, κοινωνική και οικονομική, μέσω του προγράμματος Be Well. @ Bayer

 

// Πώς δραστηριοποιούμαστε επιχειρηματικά

Ανταγωνιζόμαστε δίκαια σε κάθε αγορά, ενεργούμε με ακεραιότητα σε όλες τις επιχειρηματικές μας συναλλαγές και συμμορφωνόμαστε με όλους τους ισχύοντες νόμους και σεβόμαστε όλους τους αντιμονοπωλιακούς κανόνες. Συμμορφωνόμαστε με όλους τους σχετικούς Κώδικες Δεοντολογίας του κλάδου, όπως τον Κώδικα Δεοντολογίας ΣφΕΕ, τον Κώδικα Επιχειρηματικής Δεοντολογίας ΕΣΥΦ και τον Κώδικα Δεοντολογίας της ΕΦΕΧ, ενώ εξειδικευμένο στέλεχος στο Νομικό Τμήμα  ελέγχει και παρεμβαίνει στον τρόπο διεξαγωγής των επιχειρηματικών σχεδιασμών. Επιπλέον, δημοσιοποιούμε λεπτομερώς τις δωρεές και χορηγίες σε Επαγγελματίες και Οργανισμούς Υγείας, σε ετήσια βάση, μέσω της εταιρικής μας ιστοσελίδας (σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις), ενώ παρέχουμε όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τη διακυβέρνηση των αλληλεπιδράσεών μας με τους ΕΥ. Επισκεφθείτε τον σύνδεσμο.

Αναμένουμε από τους προμηθευτές μας να οργανώσουν τις δραστηριότητές τους με την Bayer σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών Bayer, ο οποίος καθορίζει βασικά ηθικά, κοινωνικά και οικολογικά πρότυπα

 

// Πώς αλληλεπιδρούμε με τους πελάτες, τους ασθενείς και τους καταναλωτές των προϊόντων μας

Χρησιμοποιούμε υπεύθυνες πρακτικές μάρκετινγκ και σεβόμαστε τις προτιμήσεις των ασθενών και των πελατών, ενώ δίνουμε τη δυνατότητα στους πελάτες και τους ασθενείς να κάνουν ενημερωμένες επιλογές.

Αναπτύσσουμε ασφαλή, υψηλής ποιότητας προϊόντα και παρέχουμε υποστήριξη για την ασφαλή εφαρμογή των προϊόντων μας σε στενή συνεργασία με όλους όσους χρησιμοποιούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Παρακολουθούμε και εξετάζουμε στενά την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα και την ποιότητα των διαδικασιών και των προϊόντων μας μέσω του ειδικού τμήματος Διασφάλισης Ποιότητας και Φαρμακοεπαγρύπνησης, προκειμένου να συμμορφωνόμαστε με εξωτερικές και εσωτερικές απαιτήσεις, ευθύνες και πρότυπα δεοντολογίας. Για το σκοπό αυτό, έχουμε δημιουργήσει μια ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με το κοινό για ανώνυμη αναφορά οποιωνδήποτε περιστατικών και έχουμε δημιουργήσει πολλαπλά κανάλια ψηφιακής επικοινωνίας (e-mail, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ιστότοποι) για αλληλεπίδραση με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη εξωτερικά

 

/// Πώς αλληλεπιδρούμε με μέσα ενημέρωσης, νομοθέτες, ρυθμιστικές αρχές και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών

Ως εταιρεία, δεν προχωρούμε σε καμία δωρεά ή χορηγία προς πολιτικά κόμματα, πολιτικούς ή υποψηφίους για ένα πολιτικό αξίωμα, σύμφωνα με την εσωτερική μας οδηγία για τη διεξαγωγή υπεύθυνης δικτύωσης. Δημοσιεύουμε τις θέσεις μας σχετικά με σχετικά πολιτικά θέματα στον ιστότοπο της Bayer, για να επιτρέψουμε μια δημόσια συζήτηση με βάση αυτές τις απόψεις. Ως ενεργό μέλος των Εμπορικών Συνδέσμων (ΣφΕΕ, ΠΙΦ, ΕΣΥΦ, ΠΣΒΑΚ, ΕΦΕX) συνηγορούμε υπέρ αυτών των οργανώσεων να υιοθετήσουν έναν κώδικα δεοντολογίας για υπεύθυνη άσκηση πίεσης. Συνεργαζόμαστε ανοιχτά και με διαφάνεια με τους δημοσιογράφους και τους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης και παρέχουμε ακριβείς πληροφορίες, μέσω του τμήματος Επικοινωνίας.

 


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Έρευνες αναγνωρισιμότητας και εταιρικής φήμης που διεξάγονται είτε από ανεξάρτητους συμβούλους, είτε από την Bayer AG, αναδεικνύουν την Bayer Ελλάς μεταξύ των 10 κορυφαίων εταιρειών με υψηλή φήμη, στον κλάδο των ΒιοεπιστημώνΤόπος Δράσης

Πανελλαδικά


Συνεργασία με φορέα


Συμμετοχή εργαζομένων

Όλοι οι εργαζόμενοι της εταιρείας ακολουθούν τις Αρχές BASE όταν αλληλοεπιδρούν με εταίρους, εντός και εκτός εταιρείας.                  


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Οι πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που υπερβαίνουν τις νομικές απαιτήσεις είναι απαραίτητες για την επιτυχία της εταιρείας στην Ελλάδα και για την επίτευξη του μεγαλύτερου δυνατού θετικού αντίκτυπου στην τοπική κοινωνία
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
Aνάπλαση του φυσικού περιβάλλοντος της Β. Εύβοιας

Fireathon - Fighting Fire Through Innovation

Healthcare Accelerator – Μαζί για μια καλύτερη ζωή!

Level-up|G4A: Αναβαθμίστε την ιδέα σας, στο επόμενο επίπεδο

Πρόγραμμα υγείας και ευεξίας εργαζομένων "Be Well @ Bayer"

Υποστήριξη τοπικών κοινοτήτων στις φωτιές σε Εύβοια και ΠελοπόννησοΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation