ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 344 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δημοσιοποίηση Δεικτών Υπεύθυνης Λειτουργίας

Πρωτοβουλία

Υπεύθυνη παραγωγή foil αλουμινίου με πιστοποίηση βιωσιμότητας σύμφωνα με το πρότυπο ASI Performance Standard της Aluminium Stewardship Initiative

Υπεύθυνη παραγωγή foil αλουμινίου με πιστοποίηση βιωσιμότητας σύμφωνα με το πρότυπο ASI Performance Standard της Aluminium Stewardship Initiative
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε.

 

Η Symetal δραστηριοποιείται στην παραγωγή προϊόντων foil αλουμινίου, που χρησιμοποιούνται κυρίως σε λύσεις συσκευασίας για τους κλάδους των τροφίμων, των φαρμακευτικών προϊόντων και της καπνοβιομηχανίας. Με εμπειρία και τεχνογνωσία 40 και πλέον ετών στην έλαση και μεταποίηση foil αλουμινίου, προσφέρει εξατομικευμένες και καινοτόμες λύσεις, υψηλής προστιθέμενης αξίας. Η Symetal έχει έντονα εξαγωγικό προσανατολισμό, με πάνω από το 90% των πωλήσεων να πραγματοποιείται σε περίπου 70 χώρες. Αποτελώντας στρατηγικό συνεργάτη των μεγαλύτερων εταιριών συσκευασίας καταναλωτικών ειδών, τροφίμων και φαρμακευτικών προϊόντων, η Symetal αξιοποιεί την τεχνική εξειδίκευση που διαθέτει και εφαρμόζει μία προσέγγιση συνεχούς εξέλιξης, ακολουθώντας ένα επιχειρηματικό μοντέλο που βασίζεται στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και της πράσινης οικονομίας.

www.symetal.gr 

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Η ενσωμάτωση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης στο μοντέλο εταιρικής διακυβέρνησης της Symetal μέσω της εφαρμογής, πιστοποίησης και συνεχούς εξέλιξης του προτύπου ASI Performance Standard της Πρωτοβουλίας Υπεύθυνης Διαχείρισης Αλουμινίου (Aluminium Stewardship Initiative - ASI).

Η Symetal συμμετέχει στην ASI, ως μέλος, από το 2019, στοχεύοντας στην πιστοποίηση των διαδικασιών της ως προς την υπεύθυνη παραγωγή foil αλουμινίου και καταδεικνύοντας την προσήλωσή της στην περιβαλλοντική προστασία, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την υπεύθυνη εταιρική διακυβέρνηση.

Ως παγκόσμια πρωτοβουλία, η ASI απαρτίζεται από παραγωγούς, χρήστες και συμμέτοχους στην αλυσίδα αξίας του αλουμινίου, με κοινό στόχο την επίτευξη της «υπεύθυνης παραγωγής αλουμινίου».

Η συμμετοχή της Symetal στην πρωτοβουλία ASI και η πιστοποίησή της σύμφωνα με το ASI Performance Standard αντανακλά τη δέσμευση της εταιρίας στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και την ολοκληρωμένη ESG στρατηγική της για την υπεύθυνη προμήθεια, παραγωγή και διαχείριση του αλουμινίου.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Το πιστοποιημένο ASI Performance Standard εφαρμόζεται και στις δύο εγκαταστάσεις της Symetal και αφορά τόσο την εταιρία, όσο και τους συμμετόχους: εργαζομένους, πελάτες, τοπική κοινωνία, κοινωνικό σύνολο γενικότερα.

 

Χρονική διάρκεια

Η προετοιμασία σχεδιασμού του Συστήματος και των διαδικασιών συμμόρφωσης με το ASI Performance Standard ξεκίνησε το 2020 και η επιθεώρηση πιστοποίησης πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο 2022. Η εφαρμογή του προτύπου ASI Performance Standard είναι διαρκής και έχει στόχο τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεων της εταιρίας στα θέματα ESG.


Περιγραφή

Η δέσμευση της Symetal στην υλοποίηση ESG δράσεων και στην υιοθέτηση ενός μοντέλου υπεύθυνης παραγωγής είναι μακρά και ισχυρή. Η ανάπτυξη ενός ολιστικού προγράμματος βιώσιμης ανάπτυξης της Symetal και η πιστοποίησή του από το πιο αυστηρό πρότυπο βιώσιμης ανάπτυξης της Aluminium Stewardship Initiative (ASI) τεκμηριώνει με έμπρακτο τρόπο την προσήλωση της εταιρίας στην κατεύθυνση αυτή.

H Aluminium Stewardship Initiative αποτελεί την πιο πρόσφατη εξέλιξη στον κύκλο αξίας του αλουμινίου. Ιδρύθηκε ως οργανισμός προτυποποίησης και πιστοποίησης σε ζητήματα που άπτονται της υπεύθυνης παραγωγής αλουμινίου, με στόχο τη συμμετοχή σε αυτή εταιριών με υψηλή επίδοση σε ζητήματα βιωσιμότητας και την εν τέλει δημιουργία υπεύθυνων εφοδιαστικών αλυσίδων από τις εταιρίες αυτές. Μέσα από τα δύο πρότυπα που εκδίδει, θέτει τις προδιαγραφές και παρέχει το συνεκτικό πλαίσιο όπου παραγωγοί, χρήστες και συμμέτοχοι στον κύκλο αξίας του υλικού δεσμεύονται στην υπεύθυνη παραγωγή, προμήθεια και διαχείρισή του.

Το πρότυπο ASI Performance Standard, το οποίο η Symetal έχει επιτυχώς υλοποιήσει και με το οποίο έχει πιστοποιηθεί, εξετάζει το σύνολο των ζητημάτων ESG που βρίσκουν εφαρμογή στη βιομηχανία. Μέσα από τον συγκερασμό όλων των διαθέσιμων πρακτικών, περιλαμβάνει ένα πλήθος 59 κριτηρίων βιωσιμότητας, για κάθε πτυχή της ESG επίδοσης ενός οργανισμού.

Η στρατηγική ESG της Symetal, όπως έχει προσαρμοστεί μέσα από την υλοποίηση του ASI Performance Standard, παρέχει ένα πλήρες, συνεκτικό και συγκροτημένο πρόγραμμα ενσωμάτωσης των κριτηρίων βιωσιμότητας στο μοντέλο εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζει. Καλύπτει όλες τις δραστηριότητές της και πιο συγκεκριμένα:

  • σε θέματα Περιβαλλοντικής Προστασίας (Ε), θέτοντας ως απαίτηση απτά, μετρήσιμα και υλοποιήσιμα πλάνα για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, την ορθολογική διαχείριση εκπομπών και αποβλήτων, την ορθολογική χρήση νερού και την προστασία των υδατικών πόρων, καθώς και την προστασία της βιοποικιλότητας.
  • σε θέματα Κοινωνικής Υπευθυνότητας (S), εξετάζοντας τις πρακτικές της εταιρίας, αλλά και αξιολογώντας την εφοδιαστική αλυσίδα της όσον αφορά την προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, την αποφυγή διακρίσεων, την προάσπιση των δικαιωμάτων της γυναίκας και των εργασιακών δικαιωμάτων, καθώς και την προαγωγή της ασφάλειας και υγείας εργαζομένων, επισκεπτών και συμμέτοχων της εταιρίας.
  • σε θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης (G), εστιάζοντας στη χρηστή διακυβέρνηση με έμπρακτη δέσμευση για την προστασία έναντι της διαφθοράς, τη νομοθετική συμμόρφωση σε κάθε πτυχή της δραστηριότητάς της, τη μέριμνα για την αναφορά καταγγελιών και τη διερεύνησή τους, τη διαμόρφωση και υλοποίηση ESG πολιτικών, προγράμματα για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των προϊόντων της και την ανάπτυξη περιβαλλοντικά φιλικών προϊόντων και λύσεων, την υλοποίηση στρατηγικής ανακύκλωσης και δράσεις για τη συλλογή προϊόντων αλουμινίου στο τέλος του κύκλου ζωής τους.

Ο σχεδιασμός του Συστήματος και των διαδικασιών συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του προτύπου ASI Performance Standard πραγματοποιήθηκε με ενεργό συμμετοχή όλων των τμημάτων/ διευθύνσεων της εταιρίας και η εφαρμογή των διαδικασιών αυτών γίνεται καθημερινά μέσα από τη διευρυμένη συμμετοχή εργαζομένων (π.χ. υλοποίηση εταιρικών πολιτικών, υποβολή προτάσεων βελτίωσης σε ζητήματα ESG, κ.α.).

Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος γίνεται από ανεξάρτητο Φορέα Πιστοποίησης, μέσω ανοικτής διαδικασίας στην οποία συμμετέχουν εσωτερικοί και εξωτερικοί συμμέτοχοι (εργαζόμενοι, εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας, πελάτες, προμηθευτές και λοιποί). Οι συμμέτοχοι αυτοί καλούνται να αξιολογήσουν, χωρίς την εμπλοκή της εταιρίας, την επίδοση αυτής σε θέματα σχετικά με το Περιβάλλον, την Κοινωνική Ευθύνη και την Εταιρική Διακυβέρνηση (ESG). Με τον τρόπο αυτό, η πιστοποίηση της Symetal λαμβάνει διευρυμένη αξιολόγηση, τόσο ως προς τις πρακτικές της, όσο και ως προς το αντίκτυπο στους συμμετόχους της.

Η στρατηγική ESG (Environment, Social, Governance) κατά τα πρότυπα του προτύπου ASI Performance Standard αποτελεί ένα δυναμικό μοντέλο που διαρκώς εξελίσσεται. Στην καρδιά της βρίσκεται η απαίτηση για διαρκή βελτίωση, στοχοθεσία και ανάληψη δράσεων για την επίτευξη των στόχων αυτών. Η παρακολούθηση της επίδοσης από εσωτερικούς και εξωτερικούς συμμετόχους και η περιοδική επιθεώρηση από ανεξάρτητο φορέα επιβεβαιώνει την προσήλωση της εταιρίας στην κατεύθυνση αυτή.

Η υιοθέτηση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης, μέσω της υλοποίησης του πλέον απαιτητικού προτύπου βιωσιμότητας από το σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας και αλυσίδας αξίας του αλουμινίου, αναμένεται να αποτελέσει την κυρίαρχη τάση στην υπεύθυνη παραγωγή αυτού και να διαμορφώσει τον τρόπο που το υλικό παράγεται, διακινείται, ανακυκλώνεται και επαναχρησιμοποιείται, στη βάση των αρχών της κυκλικής οικονομίας.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Σημαντικό αποτέλεσμα αποτελεί η πιστοποίηση της Symetal στο πρότυπο ASI Performance Standard, αλλά και η υφιστάμενη προετοιμασία της εταιρίας για το δεύτερο πρότυπο της πρωτοβουλίας ASI, το πρότυπο ASI Chain of Custody.

Η διαδικασία πιστοποίησης σύμφωνα με το ASI Performance Standard ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2022 και συνεπώς μετρήσιμα αποτελέσματα της δράσης αυτής θα μπορούν να εξαχθούν το επόμενο έτος.

Η εφαρμογή των διαδικασιών του συστήματος με τη συμμετοχή όλων των εργαζομένων, έχει στόχο τη συνεχή βελτίωση της Symetal σε θέματα ESG.

Με την ευθυγράμμιση της ESG στρατηγικής της με το ASI Performance Standard, η Symetal διασφαλίζει την επιτυχημένη υλοποίηση των αρχών της υπεύθυνης παραγωγής foil αλουμινίου. Κάθε βήμα της προμήθειας, παραγωγής και ανακύκλωσης υλικού διέπεται από την εφαρμογή κριτηρίων βιωσιμότητας, μεταξύ άλλων:

  • Η προμήθεια Α’ Υλών και μετάλλου γίνεται μόνον από προμηθευτές που αναλαμβάνουν δεσμεύσεις απέναντι σε ESG κριτήρια και αξιολογούνται γι’ αυτό. Όλοι οι κρίσιμοι προμηθευτές της εταιρίας έχουν υποβληθεί σε Έλεγχο Δέουσας Επιμέλειας (Due Diligence) και η διαδικασία επεκτείνεται και στους υπόλοιπους.
  • Αξιολογείται το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των προϊόντων της με την εφαρμογή δομημένων αναλύσεων Κύκλου Ζωής (Life Cycle Assessments) και τίθενται στόχοι για την περαιτέρω μείωσή του, μέσα από την εφαρμογή εξειδικευμένων εργαλείων και την υλοποίηση διαδικασιών στο σχεδιασμό προϊόντων.

Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, η πιστοποίηση της ESG στρατηγικής της Symetal σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ASI Performance Standard αποτελεί με έμπρακτο τρόπο την ανάληψη κοινής δέσμευσης με τους κορυφαίους παραγωγούς στον κόσμο που έχουν αναλάβει αντίστοιχη δράση, προς μία βιώσιμη παραγωγή αλουμινίου.Τόπος Δράσης

Εγκαταστάσεις έλασης foil αλουμινίου στα Οινόφυτα Βοιωτίας και επιχάρτωσης και επικάλυψης foil αλουμινίου στη Μάνδρα Αττικής. Το πεδίο εφαρμογής του ASI Performance Standard αφορά σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της Symetal.


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η υλοποίηση του ASI Performance Standard, καθώς και η διαμόρφωση της ESG στρατηγικής της Symetal, πραγματοποιήθηκε από τη συμμετοχή και συνεργασία στελεχών και ομάδων εργαζομένων από διάφορα τμήματα της εταιρίας.

Στο πλαίσιο βελτίωσης της περιβαλλοντικής επίδοσης των προϊόντων της, η Symetal που ειδικεύεται στην έλαση αλουμινίου για παραγωγή foil και υλικών εύκαμπτης συσκευασίας, συνεργάστηκε με έναν από τους κορυφαίους συμβούλους του εξωτερικού, τη Sphera Solutions, Inc., για την εκπόνηση μελετών Εκτίμησης του Κύκλου Ζωής (LCA) των προϊόντων της. Οι μελέτες αυτές παρέχουν τεκμηριωμένα στοιχεία βάσει των οποίων η εταιρία μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις που ενισχύουν περαιτέρω τον θετικό αντίκτυπο των προϊόντων της στο περιβάλλον.

Η επιθεώρηση για την πιστοποίηση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ASI Performance Standard έγινε από τον εξωτερικό φορέα DNV GL.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η υλοποίηση του ASI Performance Standard και η διαμόρφωση της ESG στρατηγικής της Symetal πραγματοποιήθηκε από τη συμμετοχή και συνεργασία στελεχών και ομάδων εργαζομένων από διάφορα τμήματα της εταιρίας.

Ο άνθρωποι της Symetal συμμετέχουν, υλοποιούν και ενσωματώνουν στην πράξη το σύνολο των απαιτήσεων του προτύπου, μέσω της καθημερινής εφαρμογής διαδικασιών και προγραμμάτων εξοικονόμησης πόρων, της συμμετοχής σε συμβούλια και της υποβολής προτάσεων, αλλά και της εν γένει δραστηριότητάς τους στον τομέα ευθύνης τους.


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Η Symetal στοχεύει στην υλοποίηση ενός σύγχρονου μοντέλου εταιρικής διακυβέρνησης, σύμφωνα με τις επιταγές της βιώσιμης ανάπτυξης, της υπεύθυνης παραγωγής και των αρχών της κυκλικής οικονομίας. Η πιστοποίησή της σύμφωνα με το ASI Performance Standard διασφαλίζει την έμπρακτη δέσμευσή της απέναντι στην απαίτηση της κοινωνίας για ανάληψη ουσιαστικών δράσεων για βιώσιμη ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος έναντι της κλιματικής αλλαγής.

Το όφελος από την πιστοποίηση αυτή είναι διττό:

(α) Η ανάδειξη της Symetal ως πυλώνα βιωσιμότητας στον κλάδο του αλουμινίου, με μία διεθνή ισχυρή και αναγνωρίσιμη πιστοποίηση. Η δημοσιοποίηση του αποτελέσματος της συμμόρφωσής της σε κάθε ένα από τα 59 ESG κριτήρια του προτύπου ASI Performance Standard αποτελεί έμπρακτη τεκμηρίωση της προσήλωσης του οργανισμού στον δρόμο της βιώσιμης ανάπτυξης.

(β) Βάσει του αντικειμενικού στόχου του ASI, πιστοποιημένες εγκαταστάσεις, όπως η Symetal, δημιουργούν υπεύθυνες εφοδιαστικές αλυσίδες, όπου κάθε κρίκος έχει αξιολογηθεί από τα ίδια αυστηρά πρότυπα βιωσιμότητας και έχει τεκμηριωθεί η επίδοσή του. Μεταξύ αυτών, είναι δυνατή η προμήθεια επεξεργασία και πώληση, πιστοποιημένου - κατά ASI - υλικού, το οποίο θα είναι αποτέλεσμα των βέλτιστων διαθέσιμων πρακτικών βιωσιμότητας. Το ASI υλικό είναι προϊόν προστιθέμενης αξίας που μόνον οι κορυφαίες εταιρίες αλουμινίου είναι σε θέση να διαθέσουν στους πελάτες τους. Η δυνατότητα αυτή κατατάσσει τη Symetal στις κορυφαίες διεθνώς εταιρίες στον κύκλο αξίας του αλουμινίου.

Επιπρόσθετα οφέλη για την εταιρία από την πιστοποίηση αυτή αποτελούν:

  • Ικανοποίηση πελατών, συνεργατών, εργαζομένων, τοπικής κοινωνίας και λοιπών εμπλεκομένων μερών.
  • Αύξηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της εταιρίας σε κλαδικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.
  • Επισφράγιση δέσμευσης για βιώσιμη ανάπτυξη.
  • Βελτιωμένη αξιολόγηση της με βάση τα κριτήρια από ESG χρηματιστηριακούς αναλυτές και επενδυτικούς φορείς.Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
Εξάλειψη αποβλήτων ελαίων έλασης

Επανασχεδιασμός παραγωγικής διαδικασίας για μείωση των άμεσων εκπομπών CO2

Εφαρμογή νέων αρχών και οδηγιών παραγωγικών πρακτικών (GMPs - Good Manufacturing Practices) για την παραγωγή πρωτογενών υλικών συσκευασίας για φαρμακευτικά σκευάσματα

Καινοτόμο πράσινο προϊόν Symetal Battery Foil (SBF) για e-mobility

Σχεδιασμός, ανάπτυξη και προώθηση πλήρως ανακυκλώσιμου υλικού συσκευασίας (για σοκολατάκια) από αλουμίνιοΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation