ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 292 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής - Εκπομπές Αερίων Ρύπων

Πρωτοβουλία

Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ)

Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ)
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Helesco AE

Η HELESCO A.E., ως εταιρεία παροχής ενεργειακών υπηρεσιών, λειτουργούσε και θα συνεχίσει να λειτουργεί σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και την εθνική ενεργειακή πολιτική, παρέχοντας αξιόπιστες υπηρεσίες και συμβάλλοντας ενεργά στην επίτευξη των εθνικών στόχων.

 

Η εταιρεία - helesco


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Η HELESCO A.E., μέσω της παροχής ενεργειακών υπηρεσιών, έχει ως στόχο την υλοποίηση έργων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. Μέσω της ΣΕΑ, η HELESCO A.E., σχεδιάζει, υλοποιεί και παρακολουθεί τα έργα αυτά δεσμευόμενη για το ενεργειακό αποτέλεσμα. Με τον τρόπο αυτό συντελεί στην επίτευξη των εθνικών και ευρωπαϊκών στόχων για την κλιματική αλλαγή μέσω της μείωσης των εκπομπών CO2. Οι πρωτοβουλίες βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, με δράσεις εξοικονόμησης και διαχείρισης ενέργειας συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος αλλά παράλληλα και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων μέσω της μείωσης των λειτουργικών δαπανών. Ήδη οι σχεδιαζόμενες δράσεις στο πλαίσιο της 4ης βιομηχανικής επανάστασης επιβεβαιώνουν τη σπουδαιότητα και αναγκαιότητα αντίστοιχων πρωτοβουλιών.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Η HELESCO A.E. απευθύνεται  σε όλους τους τομείς τελικής κατανάλωσης ενέργειας (ήδη σε βιομηχανία και τριτογενή τομέα και μεσοπρόθεσμα σε πολεοδομικά σύνολα του οικιακού τομέα).

 

Χρονική διάρκεια

Το έργο ολοκληρώνεται με την αποπληρωμή του, η οποία εξαρτάται από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων και την επιτυγχανόμενη εξοικονόμηση ενέργειας. Παρά την πανδημία θεωρείται ότι το έργο θα ολοκληρωθεί πριν από .τα μέσα του 2022.


Περιγραφή

Το συγκεκριμένο έργο βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης με ΣΕΑ αφορούσε στα κεντρικά γραφεία (1792m2) της εταιρείας Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας (πάροχος ενέργειας) στον 5ο όροφο ενός κτιρίου γραφείων. Από την HELESCO A.E. ακολουθήθηκε η διαδικασία που ακολουθείται πάντα σε αντίστοιχα έργα, δηλαδή:

  1. Ενεργειακός έλεγχος
  2. Σχεδιασμός έργου
  3. Διαπραγμάτευση – Υπογραφή ΣΕΑ
  4. Υλοποίηση έργου
  5. Παρακολούθηση καλής λειτουργίας (περιλαμβανομένης της συντήρησης)
  6. Αποτίμηση ενεργειακού οφέλους

Κατά το σχεδιασμό του έργου αντιμετωπίστηκαν τα ακόλουθα θέματα:

  • Ο κλιματισμός καλύπτεται στο μεγαλύτερο μέρος του από κοινόχρηστα κεντρικά συστήματα, στα οποία δεν μπορούν να εφαρμοστούν μέτρα βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης που θα αφορούσαν μόνο στον 5ο όροφο. Άρα ο σχεδιασμός πρέπει να αφορά μόνο εξοπλισμό που λειτουργεί εντός του συγκεκριμένου χώρου.
  • Το τμήμα των χώρων που κλιματίζεται από το αυτόνομο σύστημα είναι μικρό και ο εξοπλισμός σύγχρονος.
  • Ο φωτισμός περιλαμβάνει στο σύνολο του φωτιστικά LED και παρ’ ότι θα μπορούσε να βελτιωθεί ποιοτικά, η όποια επέμβαση δεν θα ήταν οικονομικά αποδοτική.

Συνεπώς τα μέτρα / επεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης σχεδιάστηκαν για τη βέλτιστη διαχείριση της ενέργειας εντός του χώρου των γραφείων. Επισημαίνεται ότι το κτίριο είναι πανταχόθεν ελεύθερο, ενώ η εσωτερική διαρρύθμιση του 5ου ορόφου περιλαμβάνει μεγάλους ενιαίους χώρους. Είναι προφανές λοιπόν ότι οι ανάγκες κλιματισμού είναι διαφορετικές ανάλογα με τον προσανατολισμό. Άρα για να πετύχουμε μια ορθολογική χρήση ενέργειας αλλά και συνθήκες άνεσης σε όλους τους χώρους εργασίας, έπρεπε να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες σε κάθε σημείο του χώρου. Αυτό έγινε εφικτό με ένα σύστημα ελέγχου της θερμοκρασίας και της λειτουργίας των τερματικών (Fan Coil Units). Όσο δε για τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών κλιματισμού αλλά και της κατανάλωσης ενέργειας για την περίοδο αναφοράς κρίθηκε απαραίτητη η ωριαία προσομοίωση της ετήσιας λειτουργείας των συγκεκριμένων χώρων.

Πιο συγκεκριμένα οι χώροι χωρίστηκαν σε 5 ζώνες. Το σύστημα ελέγχου περιλαμβάνει 5 κεντρικούς θερμοστάτες / ηλεκτρονικά χειριστήρια. Όλα τα χειριστήρια μέσω του δικτύου επικοινωνούν με τη μονάδα κεντρικού ελέγχου.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τη ΣΕΑ, η HELESCO A.E. η οποία χρηματοδότησε το συγκεκριμένο έργο, θα αποπληρωθεί σταδιακά ανάλογα με το ετήσιο ενεργειακό όφελος που θα προκύπτει και για το οποίο έχει δεσμευτεί.

Η καινοτομία της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας έγκειται στη διαδικασία που ακολουθήθηκε, λαμβάνοντας όλες τις αναγκαίες τεχνικές και ποιοτικές προδιαγραφές για την εξασφάλιση του αποτελέσματος (π.χ. ενεργειακός έλεγχος, υπογραφή ΣΕΑ, International Performance Measurement and Verification Protocol). Παράλληλα το έργο αυτό αποτελεί ένα έργο πιλότο για ένα ορθολογικό άνοιγμα της αγοράς παροχής ενεργειακών υπηρεσιών με ΣΕΑ στην Ελλάδα. Εκτός αυτού, λόγω της πανδημίας η συγκεκριμένη πρωτοβουλία, αξιολογείται και σε ακραίες συνθήκες λειτουργίας που περιλαμβάνουν αφ’ ενός τη μειωμένη παρουσία εργαζομένων λόγω τηλεργασίας αλλά και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας με τη λειτουργία των τερματικών (FCU).


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Για την περίοδο 1.11.2019 – 30.6.2020, με μειωμένη λειτουργία των γραφείων λόγω πανδημίας, η εξοικονόμηση ενέργειας ανήλθε σε 18MWh ηλεκτρικής ενέργειας και 800l πετρελαίου με παράλληλη μείωση εκπομπών 13.18tCO2. Πέραν του οικονομικού οφέλους για την επιχείρηση έχουν βελτιωθεί και οι συνθήκες εργασίας..

Αυτό που είναι σημαντικό στο συγκεκριμένο έργο είναι ότι τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας δεν αφορούν μόνο σε αντικατάσταση εξοπλισμού, ούτε αφορούν μόνο στις βασικές ενεργειακές χρήσεις (π.χ. θέρμανση, ψύξη, φωτισμό) αλλά μπορούν να είναι μέτρα παρακολούθησης και διαχείρισης ενέργειας, με αποσβέσεις <3 ετών.Τόπος Δράσης

Κεντρικά γραφεία της εταιρείας Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρείας Ενέργειας Λ. Κηφισίας 7 5ος όροφος.


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Η HELESCO A.E. συνεργάστηκε με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), το οποίο ως εταίρος του έργου QualitEE (HORIZON 2020) στην Ελλάδα, αξιολόγησε τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν σύμφωνα με τα κριτήρια διασφάλισης ποιότητας του QualitEE και ενέταξε το συγκεκριμένο έργο στα πιλοτικά έργα του QualitEE (https://qualitee.eu/el/).


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Οι εργαζόμενοι της HELESCO A.E. συμμετέχουν σε όλες τις διαδικασίες του έργου μέχρι την ολοκλήρωση του (σχεδιασμός, υλοποίηση, παρακολούθηση).

Οι εργαζόμενοι της εταιρείας Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας αξιολόγησαν το σχεδιασμό, τη ΣΕΑ και τηρούν τις προδιαγραφές λειτουργίας του νέου συστήματος διαχείρισης ενέργειας.


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Τα οφέλη για την HELESCO A.E. είναι η απόκτηση περαιτέρω εμπειρίας στην παροχή ενεργειακών υπηρεσιών με ΣΕΑ (ανήκει ήδη στο μητρώο ΕΕΥ κατηγορία Α του ΥΠΕΝ) αλλά και η συνεργασία της με έναν πάροχο ενέργειας.

Τα οφέλη για την εταιρεία Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, εκτός της μείωσης λειτουργικών δαπανών και της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας που προαναφέρθηκαν, είναι η δυνατότητα υλοποίησης αντίστοιχων έργων στις υπόλοιπες εγκαταστάσεις της εταιρείας αλλά και στις εγκαταστάσεις υφιστάμενων και νέων πελατών της. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 4342/2015 οι εταιρείες λιανικής πώλησης ενέργειας υποχρεούνται να παρέχουν υπηρεσίες βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης στους πελάτες τους. Άρα σαφώς υπάρχουν πολλαπλασιαστικά οφέλη.
Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation