ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΤΑ: 75 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ολοκληρωμένη Στρατηγική για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Πρωτοβουλία

"ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ": Εποπτικό Σύστημα Ελέγχου στον Πολιτισμό, Αθλητισμό και Κοινωνική Φροντίδα, της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας (με δυνατότητα υιοθέτησης και εφαρμογής σε επίπεδο περιφερειακό και εθνικό).

"ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ": Εποπτικό Σύστημα Ελέγχου στον Πολιτισμό, Αθλητισμό και Κοινωνική Φροντίδα, της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας (με δυνατότητα υιοθέτησης και εφαρμογής σε επίπεδο περιφερειακό και εθνικό).
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & ΘράκηςΣτόχος δράσης

Καινοτόμες πρακτικές συστήματος διακυβέρνησης του Οργανισμού, στο πλαίσιο στρατηγικών Βιώσιμης Ανάπτυξης, στους άξονες αρμοδιότητας: Πολιτισμός, Αθλητισμός και Κοινωνική Φροντίδα.

Ειδικότερα η ψηφιακή εφαρμογή και το σύνολο του σχετικού μηχανισμού στοχεύει στη δημιουργία Ψηφιακών Μητρώων προς αξιοποίηση, μέσω της χαρτογράφησης δεδομένων (ποσοτικών και ποιοτικών), εναρμονισμένων στο εθνικό και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο, καθώς και στη συμπεριφορά σχετικών δεικτών μέτρησης.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

 1. Υπηρεσιακή εύρυθμη λειτουργία, με αναπτυξιακή προοπτική
 2. Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης
 3. Φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών
 4. Επιστημονικό Προσωπικό
 5. Επιχειρήσεις
 6. Πολίτες
 

Χρονική διάρκεια

 1. Το έργο σχεδιάστηκε το 2011 (ιδία πρωτοβουλία) από το υπηρεσιακό στέλεχος Αικατερίνη Κετσιμπάση.
 2. Το 2012 κατατέθηκε ως συνολική τεκμηριωμένη πρόταση-μελέτη, με όλα τα σχετικά δεδομένα καταχώρησης.
 3. Το 2013 τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή από την υπηρεσία (Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοικονικής Μέριμνας ΠΕ Δράμας).
 4. Σήμερα λειτουργεί με μεγάλη επιτυχία, ενώ αποτελεί αναπόσπαστο και βασικό εργαλείο διαχείρισης και ανάπτυξης.

Περιγραφή

 • Το Έργο σχεδιάστηκε και εφαρμόζεται στο Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας.
 • Τα Ψηφιακά Μητρώα Πολιτισμού, Αθλητισμού και Κοινωνικής Φροντίδας περιλαμβάνουν ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία (έγκυρα, αξιόπιστα και συγκρίσιμα), στο πλαίσιο διαχείρισης πόρων και στοιχείων αρμοδιότητας του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης της ΠΕ Δράμας, υπό το πρίσμα μακροπρόθεσμης προοπτικής και της δημιουργίας αξίας.
 • Το έργο, το οποίο είναι μοναδικό σε επίπεδο ποιότητας εφαρμογής, περιλαμβάνει στοιχεία του ανθρωπογενούς και δομημένου περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας (φορείς, δομές, φυσικά πρόσωπα, πλαίσια διαχείρισης κ.ά.), τα οποία αξιοποιούνται στο πλαίσιο της διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος, της βελτίωσης της ποιότητας της δημόσιας διοίκησης και της ζωής των πολιτών.
 • Τα ως άνω Μητρώα, είναι εναρμονισμένα και ευθυγραμμισμένα με το στρατηγικό πλάνο της Πολιτείας ("ευέλικτη και έξυπνη διαχείριση"), με τη χρήση δεικτών μέτρησης και απόδοσης.
 • Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης συνίσταται στη συνεχή καταχώρηση δεδομένων, στην περιοδική ανάλυση δεδομένων και στην ετήσια έκδοση αποτελεσμάτων. Ειδικότερα το έργο περιλαμβάνει: καταγραφή και αξιολόγηση αναγκών φορέα και πολίτη, προσδιορισμός ομάδας στόχου, καθορισμός πλαισίου υλοποίησης, διαχείριση πόρων και διαδικασία εφαρμογής, αξιολόγηση.
 • Στο ως άνω πλαίσιο και σε καθημερινή βάση, συλλέγονται διασταυρώνονται και καταχωρούνται πληροφορικά στοιχεία, στοιχειοθετούνται βάσει θεσμικού πλαισίου, αξιολογούνται και επαναπροσδιορίζονται, και τέλος αξιοποιούνται προς όφελος της δημόσιας διοίκησης και του ίδιου του πολίτη.
 • Δημιουργία τυποποιημένων Αιτήσεων (εφαρμογή σε όλη την Περιφέρεια Α.Μ.Θ.), οι οποίες περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα δεδομένα προς αξιοποίηση και καταχώρηση στα αντίστοιχα Μητρώα, ενώ επαναπροσδιορίζονται βάσει αναγκών ή αλλαγής θεσμικού πλαισίου.
 • ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
 • 1) Έρευνα και αξιολόγηση αναγκών
 • 2) Καταγραφή δεδομένων
 • 3) Συγκριτική ανάλυση και αξιολόγηση δεδομένων
 • 4) Αποτύπωση δεδομένων
 • 5) Αξιολόγηση αποτελεσμάτων
 • 6) Διάχυση δεδομένων
 • 7) Επαναπροσδιορισμός και πρόβλεψη μελλοντικών αλλαγών
 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ανάπτυξη δεικτών μέτρησης):
 • ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ: οικονομικοί, χρονικοί, προσδιοριστικοί, μεταβολές, αριθμός ελέγχων, αριθμός καταχωρήσεων ή παρεμβάσεων
 • ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ: αριθμός συναντήσεων, αριθμός συλλογικοτήτων, βαθμός αξιοποίησης στοιχείων, αριθμός αποστολής δεδομένων, βαθμός χρηστικής αξίας δεδομένων, χρόνος ανταπόκρισης σε αιτήματα πολιτών
 • Το έργο είναι προσβάσιμο σε δημόσιους φορείς και ιδιώτες, με την επιφύλαξη της κείμενη νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων και των σχετικών διοικητικών διατάξεων.

περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

 1. Ποιοτική αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών
 2. Άμεση εξυπηρέτηση του πολίτη
 3. Καθημερινή ενημέρωση και διάχυση της πληροφόρησης σε φορείς
 4. Δίκτυο ανταλλαγής γνώσης και εμπειριών με φορείς
 5. Εφαρμογή σύννομων διαδικασιών
 6. Εναρμονισμός στις τρέχουσες εξελίξεις
 7. Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων
 8. Επίλυση προβλημάτων και διαμόρφωση ευκαιριών
 9. Αξιοποίηση δεδομένων σε προγράμματα και δράσεις με αναπτυξιακή προοπτική


Τόπος Δράσης

Περιφερειακή Ενότητα Δράμας


Συνεργασία με φορέα

 1. Υπουργεία
 2. Περιφέρεια
 3. Δήμοι της ΠΕ Δράμας
 4. Πολιτιστικά Σωματεία της ΠΕ Δράμας
 5. Αθλητικά Σωματεία της ΠΕ Δράμας
 6. Σωματεία Κοινωνικής Φροντίδας
 7. Αθλητικές Σχολές της ΠΕ Δράμας
 8. Προνοιακές Δομές της Δράμας
 9. Φυσικά πρόσωπα (Μητρώα κοινωνικού χαρακτήρα)

Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Ο "ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ" σχεδιάστηκε (ιδία πρωτοβουλία) και εφαρμόζεται από υπαλλήλους τους Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας.


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

 1. Αποδοτικότητα - Αποτελεσματικότητα - Ανταποδοτικότητα
 2. ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ διοικητικών διαδικασιών
 3. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ πόρων (ανθρώπινων, οικονομικών)
 4. ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ με δημόσιο και ιδιωτικό τομέα
 5. ΠΡΟΣΒΑΣΗ σε δεδομένα (ποσοτικά, ποιοτικά)
 6. ΕΥΕΛΙΚΤΗ και έξυπνη διαχείριση δεδομένων
 7. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ στοιχείων με αναπτυξιακή προοπτική
 8. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ (βάσει θεσμικού πλαισίου και συμπεριφοράς δεικτών μέτρησης)Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον ΟργανισμόΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation