ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΤΑ: 75 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Υπεύθυνη Λειτουργία

Πρωτοβουλία

Προς μία Διοίκηση Ολικής Ποιότητας: Εργαλεία και Συστήματα Ποιότητας στο Δήμο Βόλου

Προς μία Διοίκηση Ολικής Ποιότητας: Εργαλεία και Συστήματα Ποιότητας στο Δήμο Βόλου
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Ο Δήμος Βόλου, με πληθυσμό 144.449 κατοίκους, βρίσκεται στο κέντρο της ηπειρωτικής Ελλάδας. Κύριος στόχος του είναι η προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών του.

Περισσότερες πληροφορίες:

dimosvolos.gr

 Στόχος δράσης

Ο Δήμος Βόλου, στοχεύοντας σε μία Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, καθιερώνει και εφαρμόζει συστήματα, μεθόδους και εργαλεία διασφάλισης ποιότητας στην εσωτερική του λειτουργία αναγνωρίζοντας ότι η ποιότητα είναι ευθύνη όλων των εμπλεκόμενων μερών και όλων των λειτουργιών μέσα στον οργανισμό δίνοντας έμφαση :

  • στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών και την ενίσχυση της ικανοποίησής τους,
  • στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και τη συνεχή βελτίωσή τους και
  • στη συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου μας μεριμνώντας για την ενδυνάμωσή του και της αξιοποίησης της νέας τεχνολογίας

με στρατηγικό στόχο τη βελτίωση της ποιότητας και της αποδοτικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Εργαζόμενοι στο Δήμο, πολίτες και τοπικοί φορείς.

 

Χρονική διάρκεια

Από το 2010 και συνεχίζεται με συνεχή εμπλουτισμό σε επιμέρους ενέργειες, με διεύρυνση των πεδίων εφαρμογής και αύξηση του εμπλεκόμενου προσωπικού.


Περιγραφή

Ο Δήμος Βόλου, αναγνωρίζοντας την καθοριστική σημασία των αρχών της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, από το 2010 αναπτύσσει και εφαρμόζει σύστημα ποιότητας, δηλαδή ένα σύνολο διαδικασιών μαζί με την απαιτούμενη οργανωτική και υλικοτεχνική υποδομή με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας και της αποδοτικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Το 2012 συστήθηκε το Τμήμα Αποτελεσματικότητας και Ποιότητας στη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Βιώσιμης Ανάπτυξης και Νέων Τεχνολογιών με αντίστοιχες αρμοδιότητες, το οποίο έχει σημαντικό ρόλο στην προώθηση θεμάτων που αφορούν στην ποιότητα των υπηρεσιών. Το 2017 ο Δήμος Βόλου προχώρησε στην πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και των υπηρεσιών του σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνές πρότυπου ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015, με πεδίο εφαρμογής τη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων (τεχνικά έργα, προμήθειες, υπηρεσίες και έργα που υλοποιούνται με ίδια μέσα).

Ταυτόχρονα  με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015,  γίνονται και άλλες  προσπάθειες που βελτιώνουν τη καθημερινή εργασία των υπαλλήλων του όπως οι τυποποιήσεις εντύπων και διαδικασιών, η δημιουργία Ομάδας Ποιότητας στο Δήμο, η δημιουργία Ηλεκτρονικής Εφαρμογής Διαχείρισης Έργων, η θέσπιση δεικτών απόδοσης στις υπηρεσίες, η συνεχής και στοχευμένη εκπαίδευση υπαλλήλων  σε θέματα ποιότητας και αποδοτικότητας των υπηρεσιών. Σε αυτό το πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για προσφορά καλύτερων υπηρεσιών στους πολίτες, και αύξηση της αποδοτικότητας των δημοτικών υπηρεσιών το Μάρτιο 2019 έρχεται να προστεθεί και η επιτυχημένη εφαρμογή της αυτο-αξιολόγησης σε υπηρεσίες του Δήμου Βόλου μέσω του εργαλείου του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.) (όπως επισημαίνεται και σε σχετική επιστολή του Υπουργείου  Εσωτερικών), που οδήγησε σε ένα πρόγραμμα δράσης με συγκεκριμένα μέτρα και δράσεις στους διάφορους τομείς που χρειάζονται βελτίωση. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό πως μέσω του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης εισάγονται στη λειτουργία του Δήμου οι διαδικασίες της Συγκριτικής Αξιολόγησης (benchmarking) και Συγκριτικής μάθησης (benchlearning).


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Σήμερα στο Δήμο Βόλου υπάρχουν 8 υπηρεσίες πιστοποιημένες κατά ISO 9001:2015 αναφορικά με τη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων, έχουν τυποποιηθεί και πιστοποιηθεί 15 διαδικασίες και μεγάλος αριθμός εντύπων και λειτουργεί μόνιμα Ομάδα Ποιότητας, με αποτέλεσμα την επιτυχημένη διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων έργων μέσω της συστηματικής συνεργασίας των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και της χρήσης μιας καινοτόμου εσωτερικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας που δημιουργήθηκε από το στελεχιακό δυναμικό του δήμου για την από κοινού διαχείριση και παρακολούθηση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων. Επίσης, από την εφαρμογή του ΚΠΑ έχει προκύψει ένα Πρόγραμμα Δράσης που περιλαμβάνει τα συμπεράσματα της αυτοαξιολόγησης και προτάσεις βελτίωσης της εσωτερικής λειτουργίας του Δήμου. Τέλος, πραγματοποιήθηκαν στοχευμένες ομαδικές εκπαιδεύσεις υπαλλήλων και προγραμματίζονται και άλλες.Τόπος Δράσης

Η δράση υλοποιήθηκε και συνεχίζει να υλοποιείται στο Δήμο Βόλου.


Συνεργασία με φορέα

Η δράση υλοποιήθηκε (και εξακολουθεί να υλοποιείται), από το προσωπικό του Δήμου και με την πρωτοβουλία και το συντονισμό του Τμήματος Αποτελεσματικότητας και Ποιότητας του Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Βιώσιμης Ανάπτυξης και Νέων Τεχνολογιών  σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση του Δήμου Βόλου, χωρίς την υποστήριξη εξωτερικού φορέα/συνεργάτη.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Για την υλοποίηση της δράσης συνεργάζεται μεγάλος μέρος του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου Βόλου (ενδεικτικά αναφέρονται ομάδες εργασίας για την Ποιότητα, την εφαρμογή του ΚΠΑ και εργαζόμενοι που απάντησαν σε ερωτηματολόγια)


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Το κύριο όφελος για το Δήμο Βόλου συνίσταται στην απόκτηση εμπειρίας και τεχνογνωσίας στο εσωτερικό του σε εργαλεία και συστήματα ποιότητας και στη διάχυση αυτής της πληροφόρησης στο σύνολο του προσωπικού. Αναλυτικότερα:

  • Προέκυψε μια πολύ καλή αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του εσωτερικού περιβάλλοντος της οργάνωσης.
  • Καταγράφηκαν προτάσεις για σημαντικές βελτιωτικές δράσεις με σειρά προτεραιότητας ανάλογα τις ανάγκες του φορέα.
  • Έγινε αξιολόγηση του φορέα από τους ίδιους του υπαλλήλους.
  • Δημιουργείται σταδιακά αλλά σταθερά μία νέα νοοτροπία/κουλτούρα που ξεφεύγει από την καθημερινή εργασία.
  • Δημιουργήθηκαν και παρακολουθούνται δείκτες για την αξιολόγηση της δράσης των υπηρεσιών.
  • Υπάρχει δέσμευση των εμπλεκόμενων μερών για συνεχή βελτίωση της ποιότητας της λειτουργίας του δήμου και σε τομείς πέραν της διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων έργων.Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation