ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 339 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Διαχείριση της Αλυσίδας Αξίας

Πρωτοβουλία

Πολιτική Προμηθειών του ΜΗΤΕΡΑ

Πολιτική Προμηθειών του ΜΗΤΕΡΑ
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΜΗΤΕΡΑ

Γενική, Μαιευτική– Γυναικολογική & Παιδιατρική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ

Όραµά µας... η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών υγείας υψηλών προδιαγραφών, καθιερώνοντας το ΜΗΤΕΡΑ, ως κέντρο αναφοράς για όλη την οικογένεια και για κάθε ηλικία.

Στα 45 χρόνια λειτουργίας του, το ΜΗΤΕΡΑ προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Υγείας στη Γυναίκα, το Παιδί, την Οικογένεια. Διαθέτει τρεις Κλινικές, τη Γενική Κλινική, τη Μαιευτική/Γυναικολογική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ, καθώς και την πλέον ολοκληρωμένη ιδιωτική Παιδιατρική Κλινική της χώρας, το Παίδων ΜΗΤΕΡΑ. Το ΜΗΤΕΡΑ δραστηριοποιείται στον τομέα της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας περίθαλψης. Στο ΜΗΤΕΡΑ, λειτουργούν πλήρως οργανωμένα τμήματα, ειδικές μονάδες, εξωτερικά ιατρεία καθώς και διαγνωστικά εργαστήρια, που παρέχουν ολοκληρωμένες ιατρικές υπηρεσίες, με περισσότερους από 1500 συνεργάτες ιατρούς όλων των ειδικοτήτων. Στις κλινικές του ΜΗΤΕΡΑ, η φροντίδα και η παροχή υψηλού επιπέδου νοσηλευτικών υπηρεσιών αποτελούν τον πρωτεύοντα στόχο. Έχοντας στη διάθεσή του χειρουργεία με τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό, έξι αίθουσες τοκετών, Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών, παίδων και ενηλίκων, Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας, το επιστημονικό επιτελείο του ΜΗΤΕΡΑ παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα προκειμένου να εξυπηρετήσει οποιαδήποτε ανάγκη παρουσιαστεί σε 24ωρη βάση. Οι άνθρωποί μας, οι συνεργάτες και το προσωπικό μας είναι η δύναμή μας. Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση με τη διεξαγωγή από το ΜΗΤΕΡΑ επιστημονικών ημερίδων, σεμιναρίων και συνεδρίων, συμβάλλει στην αποκόμιση πολύτιμης γνώσης από τους ιατρούς και τους επιστημονικούς συνεργάτες. Παγκόσμιες ιατρικές βιβλιοθήκες και όλη η διεθνής βιβλιογραφία είναι στη διάθεση του επιστημονικού προσωπικού, ενώ επιστημονικά συμβούλια συγκροτούνται συχνά για να δώσουν λύση ακόμα και στα πιο εξειδικευμένα περιστατικά νοσηλείας.

 

Το ΜΗΤΕΡΑ είναι η μεγαλύτερη Ιδιωτική Κλινική της Ελλάδας με 459 κλίνες. Η Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική, η Γενική Κλινική και η Παιδιατρική Κλινική, διαθέτουν την υποδομή, τόσο σε κτιριακό και μηχανολογικό εξοπλισμό, όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν άμεσα και αποτελεσματικά σε οποιασδήποτε ανάγκης ιατρικό περιστατικό.Στόχος δράσης

Υπεύθυνη Διαχείριση Προμηθειών

Προτεραιότητα του ΜΗΤΕΡΑ αποτελεί η αποτελεσματική εφαρμογή τόσο των τεχνολογιών αιχμής, όσο και των ιατρικών πρακτικών που εφαρμόζονται σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε αυτό το πλαίσιο, το μεγαλύτερο ποσοστό των προμηθειών στο ΜΗΤΕΡΑ συνδέεται με την εφαρμογή των εξελίξεων της τεχνολογίας, την απόκτηση καινοτόμων μηχανημάτων και σύγχρονου εξοπλισμού.

Για την αποτελεσματικότερη και διαφανή διαχείριση των προμηθειών του, το ΜΗΤΕΡΑ έχει συγκροτήσει Κεντρική Επιτροπή Προμηθειών. Η Επιτροπή είναι πενταμελής και η θητεία των μελών της είναι ετήσια με δυνατότητα επαναδιορισμού. Το έργο της Επιτροπής Προμηθειών ασκείται εντός συγκεκριμένου πλαισίου αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τον κανονισμό που εφαρμόζεται. Σε ετήσια βάση ο Πρόεδρος της Επιτροπής παρουσιάζει τα πεπραγμένα του έτους στο Διοικητικό Συμβούλιο και τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Κεντρικής Επιτροπής Προμηθειών κοινοποιούνται στην Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου.

Η εφαρμογή διαδικασιών για τις προμήθειες αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την αποτελεσματικότερη εποπτεία και διαχείρισή τους. Εφαρμόζοντας ένα σύνολο διαδικασιών για την προμήθεια παγίων, υλικών και υπηρεσιών σε όλες τις εταιρείες, το ΜΗΤΕΡΑ αποσκοπεί στην ενιαία διαχείρισή τους και τον καλύτερο έλεγχο. Οι βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται αφορούν σε όλα τα στάδια των προμηθειών από την εκδήλωση ανάγκης, την έρευνα αγοράς, την αξιολόγηση έως την ολοκλήρωση της προμήθειας.

 

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Το ΜΗΤΕΡΑ, μέσω της Διεύθυνσης Εφοδιαστικής Αλυσίδας και της Διεύθυνσης Βιοϊατρικής & Παγίων, έχει καταφέρει την προμήθεια με υλικά τα οποία πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες που καθορίζουν το κανονιστικό πλαίσιο. Οι ανωτέρω Διευθύνσεις κατευθύνουν και εκπαιδεύουν το γραφείο προμηθειών και την αποθήκη του νοσοκομείου σε ό,τι αφορά τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας με σκοπό τη διασφάλιση της υγείας των ασθενών αλλά και της ποιότητας των υπηρεσιών του ίδιου του Νοσοκομείου.

 

Χρονική διάρκεια

Σε εξέλιξη 


Περιγραφή

Διαδικασίες επιλογής προμηθευτών

Το ΜΗΤΕΡΑ, σύμφωνα με τις αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης, τηρεί τις αρχές της διαφάνειας, της μεταχείρισης και της αποφυγής των διακρίσεων στις διαδικασίες προμηθειών. Η διαδικασία επιλογής προμηθευτών βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια, όπως είναι η ποιότητα και η ασφάλεια των παρεχόμενων υλικών και υπηρεσιών, η συμμόρφωση με τα νομοθετικά πλαίσια, η πιστωτική πολιτική των υποψηφίων προμηθευτών καθώς και η αξιοπιστία και ακεραιότητά τους. Εκτός από τα αυστηρά κριτήρια ποιότητας και της έκβασης της συνεργασίας με τους προμηθευτές, το ΜΗΤΕΡΑ επιλέγει να συνεργάζεται με προμηθευτές που σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, το περιβάλλον, καθώς και τη διαφάνεια στις συναλλαγές.

‣ Ανθρώπινα Δικαιώματα - Συνθήκες Εργασίας

Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ελεύθερης εργασίας θεωρείται θεμελιώδης αρχή για το ΜΗΤΕΡΑ. Έχοντας θεσπίσει πρακτικές και πολιτικές με βάση τη νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα για το προσωπικό του, αναμένει από τους προμηθευτές του παρόμοια αντιμετώπιση και τήρηση των ανωτέρω αρχών. Η συμμόρφωση προς τη νομοθεσία, ο σεβασμός και η δίκαιη αντιμετώπιση, χωρίς διακρίσεις, του ανθρώπινου δυναμικού, η δημιουργία ενός περιβάλλοντος εργασίας που διέπεται από αξίες όπως η εργασιακή υγεία και ασφάλεια, η εμπιστοσύνη και απαλλαγμένο από οποιαδήποτε μορφή καταναγκαστικής και παιδικής εργασίας, είναι απαιτήσεις του ΜΗΤΕΡΑ προς τους προμηθευτές του.

‣ Προστασία του περιβάλλοντος

Στο πλαίσιο της εταιρικής υπευθυνότητας, ένας από τους σημαντικότερους στόχους που έχει τεθεί από το ΜΗΤΕΡΑ, είναι η προστασία του περιβάλλοντος και η μείωση του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος. Προς αυτή τη κατεύθυνση, το ΜΗΤΕΡΑ επιλέγει προμηθευτές που ενστερνίζονται τις ίδιες αξίες, συμμορφώνονται με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία και παρουσιάζουν δράσεις ευαισθητοποίησης και προάσπισης του περιβάλλοντος.

‣ Αξιοκρατία & Διαφάνεια – Καταπολέμηση Διαφθοράς

Η αξιοκρατία στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, η διαφάνεια των συναλλαγών αλλά και η αντιμετώπιση της διαφθοράς και οποιασδήποτε μορφής δωροδοκίας, αποτελούν για το ΜΗΤΕΡΑ αδιαπραγμάτευτα κριτήρια επιλογής και συνεργασίας με τους εκάστοτε προμηθευτές.

Με γνώμονα το ήθος στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων, σημαντικό στοιχείο για τη σύναψη συνεργασίας με το ΜΗΤΕΡΑαποτελεί η ταύτιση των απόψεων, η συμφωνία στις ανωτέρω αρχές και η τήρησή τους από το σύνολο των προμηθευτών.

Η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής προμηθευτών του ΜΗΤΕΡΑ καθορίζεται από τους ακόλουθους παράγοντες:

• Αξιολόγηση από τα στελέχη των νοσηλευτικών Διευθύνσεων των υποψήφιων προς ένταξη υλικών σύμφωνα με τις διαδικασίες του.

• Έλεγχος στην τοπική αγορά για διαθέσιμα υλικά ανωτέτρας ή αντίστοιχης ποιότητας με όσα χρησιμοποιούνται στα νοσοκομεία της Ελλάδας.

• Απαίτηση πιστοποιητικών ποιότητας (CE, Declaration of Conformity, Design Examination) για το σύνολο των προϊόντων που εισέρχονται στο Νοσοκομείο σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες.

• Απαίτηση πιστοποιητικών ποιότητας των προμηθευτών όπου προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

• Επιλογή των οικονομικότερα αποδεκτών προσφορών των προμηθευτών από το Νοσοκομείο.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Ο καταμερισμός των δαπανών ανάμεσα σε τοπικούς και Έλληνες προμηθευτές καθορίζεται από μια σειρά κριτηρίων, κρίσιμων για την τελική προμήθεια των υλικών τα οποία θα καταλήξουν στους ασθενείς. Συνοπτικά αναφέρουμε:

- Με την απαίτηση πιστοποιητικών ποιότητας (CE, Declaration of Conformity) για το σύνολο των προϊόντων που εισέρχονται στο Νοσοκομείο καθώς και των πιστοποιητικών ποιότητας των προμηθευτών όπου απαιτείται από την τοπική νομοθεσία, καθορίζεται η τελική ποιότητα των υλικών.
- Με την αξιολόγηση και δοκιμαστική χρήση όπου αυτό είναι δυνατό από τα στελέχη των νοσηλευτικών Διευθύνσεων των υποψήφιων προς ένταξη υλικών σύμφωνα με τις διαδικασίες του ΜΗΤΕΡΑ, διασφαλίζεται η εν λόγω ποιότητα.
- Με την επιλογή των οικονομικότερων αποδεκτών από το Νοσοκομείο προσφορών των προμηθευτών, καθώς και το συνυπολογισμό των μεταφορικών στη διαμόρφωση της τελικής τιμής των κωδικών, διασφαλίζεται η καλύτερη τελική τιμή για τον ασθενή.

 

Ενίσχυση τοπικών προμηθευτών

Προτεραιότητα δίνεται στην επιλογή προμηθευτών από την ελληνική αγορά, με αποτέλεσμα το ποσοστό τους να ξεπερνάει το 80% του συνόλου των εγκεκριμένων προμηθευτών. Το ΜΗΤΕΡΑ υποστηρίζει έμπρακτα την ελληνική οικονομία, δίνοντας προτεραιότητα σε Έλληνες προμηθευτές, κατά τη διαδικασία επιλογής, εφόσον καλύπτουν όλα τα απαιτούμενα κριτήρια.Τόπος Δράσης

Ελλάδα


Συνεργασία με φορέα

Προμήθειες Y-LOGIMED

Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στις προμήθειες υγειονομικού υλικού, ο οποίες βασίζονται στη λογική του Just in Time (JIT) με κύριο προμηθευτή τη θυγατρική Εταιρεία Y-LOGIMED. Η Y-LOGIMED διασφαλίζει την ικανοποίηση αιτημάτων σχετικά με αγορά παγίων, τα οποία κατά κύριο λόγο είναι ιατρικά μηχανήματα.

Στόχος της Y-LOGIMED κατά τη διεξαγωγή των αγορών, είναι να διασφαλίσει αξιόπιστες πηγές προμηθειών. Οι ειλικρινείς συνδιαλλαγές με τους προμηθευτές είναι ουσιώδους σημασίας για σταθερές, μακροπρόθεσμες σχέσεις. Έτσι, διαχειρίζεται τους προμηθευτές ως συνεταίρους και αναμένει από αυτούς να έχουν εύλογα κέρδη από τις εν λόγω συναλλαγές. Παρέχει σε όλους τους υποψήφιους προμηθευτές αμερόληπτες και ισότιμες ευκαιρίες. Οι αποφάσεις βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια όπως η τιμή και η ποιότητα, καθώς και η αξιοπιστία και η ακεραιότητα ενός προμηθευτή.

Οι εργαζόμενοι της εταιρείας είναι επιφορτισμένοι με εμπορικές και ιδιοκτησιακές πληροφορίες. H εμπιστευτικότητα των εργαζομένων αποτελεί τη βάση των εταιρικών επικοινωνιών, είτε στις εσωτερικές βαθμίδες και συνεργασίες της εταιρείας, είτε στις εξωτερικές σχέσεις με πελάτες, συνεργάτες και προμηθευτές. Η πολιτική της Y-LOGIMED σε αυτό τον τομέα είναι αυστηρή και αδιαπραγμάτευτη.

Αξιολόγηση προμηθευτών από τη Y-LOGIMED

Σε ετήσια βάση, το Τμήμα Ποιότητας της Y-LOGIMED σε συνεργασία με τα αντίστοιχα τμήματα προμηθειών της εταιρείας αξιολογεί τους προμηθευτές της, με σκοπό την ανεύρεση του βέλτιστου μείγματος ποιότητας και αποτελεσματικότητας στους όρους συνεργασίας. Η Εταιρεία ανέπτυξε ειδικό Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθειών & Εφοδιαστικής Αλυσίδας, ο οποίος θέτει το πλαίσιο συνεργασίας και τις απαραίτητες προϋποθέσεις που θα πρέπει να τηρούνται από όλους τους προμηθευτές, ανεξαιρέτως.

Ενίσχυση τοπικών προμηθευτών

Προτεραιότητα δίνεται στην επιλογή προμηθευτών από την ελληνική αγορά, με αποτέλεσμα το ποσοστό τους να ξεπερνάει το 80% του συνόλου των εγκεκριμένων προμηθευτών. Το ΜΗΤΕΡΑ υποστηρίζει έμπρακτα την ελληνική οικονομία, δίνοντας προτεραιότητα σε Έλληνες προμηθευτές, κατά τη διαδικασία επιλογής, εφόσον καλύπτουν όλα τα απαιτούμενα κριτήρια.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Όχι


Οφέλη για τον Οργανισμό

Η αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας του ΜΗΤΕΡΑ επιδρά καταλυτικά στην αναπτυξιακή πορεία του, και στην μεθοδική προσέγγιση διαχείρισης κινδύνων, αυξάνοντας με τον τρόπο αυτό την πιθανότητα επιτυχίας και την υγιή ανάπτυξη του. 
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον ΟργανισμόΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation