ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ: 238 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Υγεία & Ασφάλεια

Πρωτοβουλία

PATTERN: Prevent and combat domestic violence against Roma women

PATTERN: Prevent and combat domestic violence against Roma women
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:Στόχος δράσης

Ο στόχος του PATTERN είναι η πρόληψη και η καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας κατά των γυναικών Ρομά στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Πορτογαλία, την Ισπανία και τη Ρουμανία μέσω:

 • Αύξησης της πρόσβασης σε γνώσεις/δεδομένα σχετικά με το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας κατά των γυναικών Ρομά.
 • Ανάπτυξης πρωτοκόλλων ενδοοικογενειακής βίας εναντίον γυναικών Ρομά που επιτρέπουν στους επαγγελματίες να ανταποκρίνονται στην ενδοοικογενειακή βία με ολοκληρωμένο τρόπο.
 • Ενίσχυση των ικανοτήτων διαπολιτισμικών διαμεσολαβητών Ρομά και επαγγελματιών σε κοινοτικά κέντρα/άλλες τοπικές κοινοτικές υπηρεσίες σχετικά με την ενδοοικογενειακή βία κατά των γυναικών Ρομά.
 • Ενίσχυση των ικανοτήτων γυναικών Ρομά σχετικά με τον τρόπο αναγνώρισης και καταγγελίας της ενδοοικογενειακής βίας και την ανάληψη ηγετικών ρόλων στις κοινότητές τους.
 • Ευαισθητοποίηση των κοινοτήτων Ρομά για την οικοδόμηση υγιών και ισότιμων σχέσεων.

 

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

 • Διαπολιτισμικοί διαμεσολαβητές Ρομά.
 • Επαγγελματίες σε κοινοτικά κέντρα/άλλες τοπικές κοινοτικές υπηρεσίες.
 • Κοινότητες Ρομά και κοινοτικά κέντρα.
 • Δημόσιες αρχές.
 • Κοινωνία των πολιτών και βασικοί ενδιαφερόμενοι.
 • Διάφοροι φορείς που παρέχουν στήριξη σε θύματα ενδοοικογενειακής βίας στον πληθυσμό των Ρομά.
 • Το γενικό κοινό.
 

Χρονική διάρκεια

Ιούνιος 2020 - Μάιος 2022


Περιγραφή

Γεφυρώνοντας τη θεωρία με την πράξη, το PATTERN διεξήγαγε έρευνες σχετικά με την ενδοοικογενειακή βία κατά των γυναικών Ρομά, αντάλλαξε τεχνογνωσία και ιδέες ως κοινοπραξία και ανέπτυξε καινοτόμες και τεκμηριωμένες κοινές κατευθυντήριες γραμμές, οδηγώντας στη δημιουργία πρωτοκόλλων ενδοοικογενειακής βίας για τις γυναίκες Ρομά.

Ακολούθησε ένα πρόγραμμα ανάπτυξης ικανοτήτων σχετικά με την πρόληψη/αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακή βία για διαπολιτισμικούς διαμεσολαβητές Ρομά και επαγγελματίες σε κοινοτικά κέντρα ή άλλες τοπικές/κοινοτικές υπηρεσίες. Τα σεμινάρια του προγράμματος θα συμπληρωθούν από ένα διαδικτυακό εργαλείο εκμάθησης.

Μια αντίστοιχη κατάρτιση για την ενδυνάμωση των γυναικών Ρομά σχετικά με το πώς να αναγνωρίζουν και να αναφέρουν την ενδοοικογενειακή βία και να ενεργούν ως ηγέτες αλλαγής στις κοινότητές τους βρίσκεται σε εξέλιξη (Απρ 2022). Το πρόγραμμα θα συμβάλει περαιτέρω στην πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας με την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των κοινοτήτων Ρομά και του ευρύτερου κοινού.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Η ενδοοικογενειακή βία κατά των γυναικών Ρομά δεν είναι σπάνιο φαινόμενο. Οι γυναίκες Ρομά που υφίστανται ενδοοικογενειακή βία αντιμετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες λόγω της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού, των διακρίσεων και της έλλειψης κοινωνικών υπηρεσιών στις περιοχές όπου ζουν. Σπάνια καταγγέλλουν περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, καθώς δεν είναι επαρκώς ενημερωμένες για το θέμα και για το πού πρέπει να το καταγγείλουν.

Η πρωτοβουλία PATTERN συμβάλλει ευθέως και εμμέσως στην ενδυνάμωση των γυναικών Ρομά και στην ενίσχυση της ένταξης και της πλήρους συμμετοχής τους στην κοινωνία. Επιδρά στην ευαισθητοποίηση των κοινοτήτων Ρομά, στην ενημέρωση των γυναικών για τα δικαιώματά τους και τους διαθέσιμους μηχανισμούς υποστήριξης. Παρέχει στους επαγγελματίες τη δυνατότητα να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στην ενδοοικογενειακή βία. Τα αποτελέσματα του έργου που αντικατοπτρίζουν τον κοινωνικό αντίκτυπό του είναι τα ακόλουθα:

 • Πέντε (5) Πρωτόκολλα Ενδοοικογενειακής Βίας για γυναίκες Ρομά, ένα σε κάθε χώρα-εταίρο. Τα πρωτόκολλα διαδόθηκαν στα κέντρα των κοινοτήτων των Ρομά, μετά τα αντίστοιχα εκπαιδευτικά σεμινάρια, ενώ μοιράστηκαν και προσαρμόστηκαν από τις νομικές αρχές και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Ενδεικτικά, το Πρωτόκολλο ενσωματώθηκε στις εργασίες του Τμήματος Καταπολέμησης Ενδοοικογενειακής Βίας της Ελληνικής Αστυνομίας. Για την πλειονότητα των συμμετεχουσών χωρών, η δημιουργία ενός πρωτοκόλλου για την ενδοοικογενειακή βία που επικεντρώνεται κυρίως στις γυναίκες Ρομά αποτελεί καινοτόμο θεωρητική πρωτοβουλία.
 • Διοργανώθηκαν δεκαπέντε (15) σεμινάρια ανάπτυξης ικανοτήτων με τη συμμετοχή περισσότερων από 350 διαπολιτισμικών διαμεσολαβητών & επαγγελματιών Ρομά σε κέντρα κοινότητας ή άλλες υπηρεσίες της τοπικής κοινότητας σχετικά με την ενδοοικογενειακή βία κατά των γυναικών Ρομά. Με την πιλοτική εφαρμογή και αξιοποίηση της διαδικτυακής πλατφόρμας μάθησης, το PATTERN πρόκειται να προσεγγίσει και να εκπαιδεύσει συνολικά περισσότερους από 500 διαμεσολαβητές και επαγγελματίες.
 • Το PATTERN σκοπεύει να συνεχίσει να παράσχει καθοδήγηση ενισχύοντας τις ικανότητες περισσότερων από 100 γυναικών Ρομά σχετικά με το πώς να αναγνωρίζουν και να καταγγέλλουν την ενδοοικογενειακή βία και να ενεργούν ως ηγέτες αλλαγής στις κοινότητές τους. Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια υλοποιούνται επί του παρόντος στις χώρες των εταίρων του έργου, ενώ προβλέπεται να διεξαχθούν συνολικά 15 σεμινάρια μέχρι το τέλος του 2022.
 • Για την ευαισθητοποίηση των κοινοτήτων των Ρομά σχετικά με την οικοδόμηση υγιών και ισότιμων σχέσεων:
  • Παραγωγή 5 ταινιών μικρού μήκους, μία ανά χώρα, με τη συμμετοχή των γυναικών Ρομά του έργου που έχουν λάβει μέρος στις εκπαιδεύσεις. Προβολές της ταινίας σε κοινότητες Ρομά σε συνδυασμό με διαδραστικές συζητήσεις. Οι ταινίες παράγονται επί του παρόντος (Απρ 2022) και, λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς του COVID-19, θα αξιοποιηθεί ένα ευρύ φάσμα δημιουργικών εργαλείων (κινούμενα σχέδια, θεατρικά γυρίσματα κ.λπ.).
  • Διοργάνωση εκδηλώσεων για την Παγκόσμια Ημέρα Ρομά (8 Απριλίου) ή/και τις Εθνικές Ημέρες Ρομά κάθε χώρας. Στην Ελλάδα, διοργανώθηκε ενημερωτική ημερίδα στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 100 επαγγελματίες και μέλη των Κέντρων Κοινότητας, καθώς και εκπρόσωποι δημόσιων αρχών, προκειμένου να συζητηθούν οι καλές πρακτικές που ακολουθούνται για την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας και τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν σύμφωνα με την Εθνική Στρατηγική για τον πληθυσμό Ρομά στην Ελλάδα.
  • Θα διοργανωθεί στην Αθήνα ένα τελικό μονοήμερο συνέδριο με τη συμμετοχή των εταίρων και των βασικών ενδιαφερομένων που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του όλου έργου, και κυρίως με εκπροσώπους των κοινοτήτων των Ρομά από όλες τις χώρες εταίρους. Ο κύριος σκοπός του συνεδρίου θα είναι η ανταλλαγή γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά την υλοποίηση του έργου, καθώς και η προώθηση της ενσωμάτωσης των αποτελεσμάτων του έργου. Η συμμετοχή των εκπροσώπων των κοινοτήτων Ρομά ως βασικών ομιλητών θα αποτελέσει κεντρικό στοιχείο του συνεδρίου.


Τόπος Δράσης

Ελλάδα, Βουλγαρία,Ρουμανία, Ισπανία, Πορτογαλία


Συνεργασία με φορέα

Ως ο διαχειριστής του έργου, το ΚΜΟΠ συνεργάζεται με μια κοινοπραξία εταίρων που αποτελείται από οργανώσεις βάσης, κέντρα πολιτικής και ερευνητικά κέντρα της Ευρώπης:

 • Amalipe, Βουλγαρία
 • PCRM, Ρουμανία
 • Kamira, Ισπανία
 • CESIS, Πορτογαλία

Επιπλέον, στην Ελλάδα, το ΚΜΟΠ έχει δημιουργήσει ένα σταθερό κανάλι συνεργασίας, στο οποίο συμμετέχουν τα Κέντρα Κοινότητας Ρομά από όλη την Ελλάδα και η Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Ερευνητές και εκπαιδευτές με εξειδίκευση στον τομέα της έμφυλης βίας και συγκεκριμένα της ενδοοικογενειακής βίας κατά των γυναικών Ρομά στην Ισπανία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και την Ελλάδα ένωσαν τις δυνάμεις τους για την εκπόνηση των πρωτοκόλλων και των προγραμμάτων σπουδών και την υλοποίηση των εκπαιδευτικών σεμιναρίων.

Με στόχο να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην προώθηση και διευκόλυνση της συμμετοχής των γυναικών Ρομά, το PATTERN δρα για να:

 • εμπλέξει εκπαιδευμένους (στο πλαίσιο του έργου) διαπολιτισμικούς διαμεσολαβητές Ρομά, ως εκπαιδευτές ή διευκολυντές στα εκπαιδευτικά σεμινάρια για τις γυναίκες Ρομά
 • εξασφαλίσει την υλοποίηση των εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε χώρους κοντά ή μέσα στους οικισμούς τους, εμπλέκοντας ενεργά τους αντίστοιχους δήμους στις εργασίες του έργου.

Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Κατά τη διάρκεια αυτού του έργου δημιουργείται ένα δίκτυο ενδιαφερομένων μερών, το οποίο θα μοιράζεται στρατηγικές και μεθόδους ανάπτυξης ικανοτήτων, με αποτέλεσμα το KMOP να δρα ως σημείο εστίασης και συνεργασίας οργανισμών και επιστημονικών εμπειρογνωμόνων. Επιπλέον, έχοντας αποκτήσει την τεχνογνωσία μέσω της υλοποίησης των δράσεων και του παρόντος έργου, στόχος του ΚΜΟΠ είναι να υπηρετήσει ως μια καθιερωμένη οργάνωση στην κοινωνία, στο πλαίσιο της έμφυλης βίας και, πιο συγκεκριμένα, της ενδοοικογενειακής βίας κατά των γυναικών Ρομά.

Το ΚΜΟΠ έχει εδραιώσει ένα δίκτυο επικοινωνίας και συνεργασίας με 15 κοινοτικά κέντρα Ρομά στην Ελλάδα, μεταξύ των συνολικά 60 που δραστηριοποιούνται στο εθνικό πλαίσιο. Ως αποτέλεσμα, περισσότεροι από 100 διαμεσολαβητές και επαγγελματίες Ρομά συμμετείχαν στην έρευνα του έργου, καθώς και στα σεμινάρια ανάπτυξης ικανοτήτων που ακολούθησαν.
Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation