ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 343 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Προώθηση της Καινοτομίας

Πρωτοβουλία

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΤΗΣ COMBATT

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΤΗΣ COMBATT
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

COMBATT A.E.

Η COMBATT A.E. «Ολοκληρωμένη Συλλογική Εναλλακτική Διαχείριση Συσσωρευτών Πανελλαδικής Εμβέλειας» είναι εταιρεία μη κερδοσκοπικού σκοπού και αποτελεί Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών [μολύβδου – οξέος (Pb), νικελίου – καδμίου (Ni–Cd), νικελίου – υδριδίου μετάλλου (Ni–MH) και ιόντων λιθίου (Li–Ion)] Οχημάτων και Βιομηχανίας, για όλη την Ελληνική Επικράτεια. Η έγκριση λειτουργίας του Συλλογικού Συστήματος έγινε με την απόφαση του Δ.Σ. του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης με αρ. πρωτ: 336/25.02.2014, ΑΔΑ: ΒΙΕΡ46Ψ8ΟΖ-ΨΡΨ) και ανανεώθηκε με την απόφαση 169.3/12.06.2020 (αρ. πρωτ: 2795/2020, ΑΔΑ: 67ΓΜ46Ψ8ΟΖ-ΜΓΣ). Με τις αποφάσεις 179.8/14.04.2021 (αρ. πρωτ: 1917_2021, ΑΔΑ:Ρ9ΦΨ46Ψ8ΟΖ-ΝΟΥ) και 192.7/05.05.2022 (αρ. πρωτ: 2734_2022, ΑΔΑ: 9ΦΘΞ46Ψ8ΟΖ-7ΒΒ) του Δ.Σ. του ΕΟΑΝ, εγκρίθηκαν οι επικαιροποιήσεις  του επιχειρηματικού σχεδίου της COMBATT σχετικά με τους συσσωρευτές νικελίου- υδριδίου μετάλλου (Ni–MH) και ιόντων λιθίου (Li–Ion).

Σκοπός της COMBATT A.E. είναι η εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων συσσωρευτών οχημάτων και βιομηχανίας καθώς και η επίτευξη των εθνικών στόχων έτσι όπως αυτοί καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή και Ελληνική Νομοθεσία.

Ειδικότερα η COMBATT A.E. στοχεύει:

στην οργάνωση ενός δικτύου συνεργασιών με αδειοδοτημένους συλλέκτες και ανακυκλωτές συσσωρευτών
στην ανάπτυξη διαδικασιών για την πραγματοποίηση της εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων συσσωρευτών με το βέλτιστο περιβαλλοντικά τρόπο
στην καταγραφή και εποπτεία των ποσοτικών στοιχείων συλλογής και ανακύκλωσης σε πανελλαδικό επίπεδο
στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την σωστή διαχείριση των απόβλητων συσσωρευτών και κατά συνέπεια στην αύξηση του ποσοστού ορθής συλλογής και ανακύκλωσης.

Η συνεργασία με τη COMBATT A.E. εξασφαλίζει στις επιχειρήσεις που παράγουν, εισάγουν και μεταπωλούν συσσωρευτές οχημάτων και βιομηχανίας την απαλλαγή τους από την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους σχετικά με την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων συσσωρευτών που τους επιβάλλει ο Νόμος 2939/2001 και η ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/2010.

http://combatt.eu/en/home/

 Στόχος δράσης

Η πλατφόρμα εξυπηρετεί πρωταρχικά τις ανάγκες για την καταχώρηση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στα προβλεπόμενα από το νόμο  Έντυπα Αναγνώρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΑΕΑ) και αφορούν τη διαδικασία συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων συσσωρευτών οχημάτων και βιομηχανίας. Συμπεριλαμβάνει επίσης τη διαχείριση των στοιχείων των συλλεκτών, αποθηκευτών και ανακυκλωτών που είναι συμβεβλημένοι με το ΣΣΕΔ της COMBATT.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Όλοι οι εμπλεκόμενοι στην εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων συσσωρευτών 

 

Χρονική διάρκεια

Ο σχεδιασμός ξεκίνησε το 2015. 2016 – 2017 πιλοτική εφαρμογή και βελτιώσεις. 2018 και εντεύθεν πλήρης λειτουργία  


Περιγραφή

Η διαδικασία, που βασιζόταν μόνο σε physical paperwork, αυτοματοποιείται μέσα από την πλατφόρμα που επιτρέπει την καταγραφή της πληροφορίας, και αυτοματοποιεί τη διαδικασία εκτέλεσης ελέγχων, εφαρμόζοντας τους κανόνες που επιβάλλονται από το ρυθμιστικό πλαίσιο και τις νομικές υποχρεώσεις όλων των εμπλεκομένων .

Ειδικότερα, αυτοματοποιεί σε μεγάλο βαθμό το μηχανισμό της καταγραφής και ελέγχου.  Όλα τα στοιχεία που εισάγονται συσχετίζονται άμεσα με τις υφιστάμενες οντότητες, διασταυρώνονται ως προς την ορθότητά τους, και ελέγχονται ως προς τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανονισμούς και τους κανόνες διασφάλισης ποιότητας του έργου που παρέχει η εταιρεία.

Η πλατφόρμα είναι προσβάσιμη μέσω web εργαλείου που υποστηρίζει τις παραπάνω λειτουργίες, και παρέχει μηχανισμούς εξαγωγής πληροφορίας για χρήση με εξωτερικά συστήματα ανάλυσης και visualization των δεδομένων.  Συγκεντρώνει και επεξεργάζεται δεδομένα από διάφορες πηγές σε πραγματικό χρόνο, προσφέρoντας ιστορικές, τρέχουσες και προγνωστικές απόψεις για τις δραστηριότητες και λειτουργίες της εταιρίας.

Προβλέπεται η υλοποίηση εργαλείων που θα επιτρέψουν στις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο ΣΣΕΔ της COMBATT να έχουν άμεση πρόσβαση στην πλατφόρμα και τις πληροφορίες που έχουν παράσχει, και να μπορούν να καταχωρήσουν απευθείας την πληροφορία που τους αφορά. Επιπλέον, προβλέπεται η ανάπτυξη εφαρμογών για smartphones/tablets (enterprise mobility) με στόχο την εξυπηρέτηση των αναγκών του mobile workforce τόσο της εταιρείας όσο και των συνεργατών. 


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Καινοτομία του έργου αποτελεί το γεγονός ότι είναι η πρώτη φορά που μηχανογραφείται μία σειρά διαδικασιών απαιτητών από το νομικό πλαίσιο, δίνοντας ταυτόχρονα την δυνατότητα οι κρίσιμες καταγραφές και έλεγχοι να πραγματοποιούνται σε πραγματικό χρόνο.

Παράλληλα, η καινοτομία της πλατφόρμας έγκειται στο ότι έχει σχεδιαστεί με χαρακτηριστικά cloud υπηρεσίας και SaaS. Ως τέτοια, υποστηρίζει πολλαπλούς οργανισμούς, διασφαλίζοντας την ιδιωτικότητα της πληροφορίας και την ορθή διατήρηση των κρίσιμων για τη λειτουργία δεδομένων. Αξιοποιεί ταυτόχρονα τις δυνατότητες του cloud για σταδιακή επέκταση και προσθήκη νέων λειτουργιών.

Ειδικότερα για τον κλάδο της διαχείρισης των αποβλήτων αποτελεί πρωτοποριακό έργο με πληθώρα δυνατοτήτων επέκτασης που θα διευκολύνουν την καθημερινότητα των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων, καθώς και των δημόσιων εποπτικών φορέων.

Συγκεκριμένα η πλατφόρμα μπορεί να λειτουργήσει ως ένα πλήρες CRM για τις επιχειρήσεις του κλάδου (οι περισσότερες από τις οποίες δεν είναι επαρκώς μηχανογραφημένες) προσφέροντας δυνατότητες:

  • καταγραφής, αρχειοθέτησης και διαχείρισης πελατολογίου
  • παρακολούθησης της ροής των εργασιών
  • διασταύρωσης και επεξεργασίας δεδομένων

Ταυτόχρονα θα αποτελεί εργαλείο επικοινωνίας με το ΣΣΕΔ καθώς και εργαλείο για την αποτελεσματική και τεκμηριωμένη συμμόρφωση με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον κλάδο της εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων.

Επιπροσθέτως η πλατφόρμα θα προσφέρει σημαντικές διευκολύνσεις και  δυνατότητες στους αρμόδιους φορείς της δημόσιας διοίκησης.  Δύναται να λειτουργήσει ως αποτελεσματικό εργαλείο για τους ελέγχους και τις διασταυρώσεις, ενώ ταυτόχρονα θα προσφέρει σημαντική βοήθεια στις απαιτήσεις για στατιστική παρακολούθηση των στοιχείων και την παραγωγή αναφορών.Τόπος Δράσης

Η πλατφόρμα είναι ηλεκτρονική, επομένως η πρόσβαση είναι προσιτή από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, μέσω διαδικτύου


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

H Ολοκληρωμένη Ηλεκτρονική Πλατφόρμα της COMBATT σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την Threenitas (www.threenitas.com - εταιρεία με πολυετή εμπειρία στο σχεδιασμό́ και την υλοποίηση ολοκληρωμένων λύσεων σε ψηφιακά́ μέσα).  


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα αποτελεί κύριο και σημαντικό εργαλείο για τη λειτουργία του Συστήματος και χρησιμοποιείται από όλους τους εργαζομένους της Combatt


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα της COMBATT αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την λειτουργία της εταιρείας, και μοχλός ανάπτυξης και επέκτασης των δραστηριοτήτων της.

Στην πλατφόρμα καταχωρούνται οι πληροφορίες  που περιλαμβάνονται στα προβλεπόμενα από το νόμο  Έντυπα Αναγνώρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΑΕΑ) και αφορούν τη διαδικασία συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων συσσωρευτών. Η COMBATT διαχειρίζεται σε ετήσια βάση 4.000 – 6.000 ΕΑΕΑ. Κάθε ΕΑΕΑ περιέχει τουλάχιστον 20 διακριτά είδη καταγραφών.

Τα οφέλη από την χρήση της πλατφόρμας για την COMBATT είναι:

  • συστηματοποιεί την εργασία καταγραφής
  • δημιουργεί βάση δεδομένων για αρχειοθέτηση αλλά και για επαναχρησιμοποίηση
  • αυξάνει την ταχύτητα καταγραφών και ελαχιστοποιεί τα λάθη
  • προσφέρει δυνατότητα αυτοματοποιημένου ελέγχου
  • διευκολύνει, συστηματοποιεί και αυτοματοποιεί την επεξεργασία των καταγραφών και την έκδοση αναφορών
  • προσφέρει την δυνατότητα στους συνεργάτες του ΣΣΕΔ να δημιουργήσουν λογαριασμό και μέσω αυτού να καταχωρούν, να αρχειοθετούν και να επεξεργάζονται με ασφάλεια και εχεμύθεια την εταιρική  τους πληροφορία.
  • Παρέχει την δυνατότητα για τη ανάλυση των δεδομένων καταγραφής σε πραγματικό χρόνο και την εξαγωγή business intelligence analyticsΣύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation